Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của vịt cổ lũng, thanh hóa

178 93 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 05:54

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT CỔ LŨNG, THANH HÓA LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT CỔ LŨNG, THANH HÓA Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 9.62.01.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Bá Mùi TS Nguyễn Văn Duy Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Đỗ Ngọc Hà i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án này, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Mùi, TS Nguyễn Văn Duy tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian để hướng dẫn suốt trình học tập, thực đề tài viết luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Sinh lý - tập tính động vật, Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên Các tác giả Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Khai thác phát triển nguồn gen vịt Cổ Lũng Thanh Hóa” tạo điều kiện để tơi hồn thành luận án Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Bộ môn Khoa học vật nuôi, nhà giáo, nhà khoa học trường Đại học Hồng Đức, chuyên gia lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, tạo điều kiện, ủng hộ giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận án Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè cổ vũ, giúp đỡ mặt, động viên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án./ Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Đỗ Ngọc Hà ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận án x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Đóng góp luận án 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Các đặc điểm chăn nuôi vịt địa vấn đề bảo tồn nguồn gen 2.1.2 Các tiêu sinh lý, sinh hóa máu vịt 2.1.3 Một số kỹ thuật sinh học phân tử sử dụng nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen vịt 2.1.4 Khả sinh trưởng chất lượng thịt vịt 12 2.1.5 Khả sinh sản vịt 22 2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 25 2.2.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 25 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 27 iii Phần Vật liệu phƣơng pháp nghiên cứu 34 3.1 Vật liệu nghiên cứu 34 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 34 3.2.1 Thời gian nghiên cứu 34 3.2.2 Địa điểm nghiên cứu 34 3.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 34 3.3.1 Khảo sát số lượng, phân bố số đặc điểm sinh học vịt Cổ Lũng 34 3.3.2 Nghiên cứu mối quan hệ di truyền vịt Cổ Lũng với số giống vịt nội Việt Nam 36 3.3.3 Xác định khả sinh sản vịt Cổ Lũng 41 3.3.4 Xác định khả sản xuất thịt chất lượng thịt vịt Cổ Lũng 44 3.3.5 Xử lý số liệu 48 Phần Kết thảo luận 49 4.1 Số lượng, phân bố số đặc điểm sinh học vịt Cổ Lũng 49 4.1.1 Điều tra, đánh giá trạng tình hình chăn ni vịt Cổ Lũng 49 4.1.2 Một số đặc điểm ngoại hình 55 4.1.3 Kích thước chiều đo thể 59 4.1.4 Một số tiêu sinh lý sinh hóa máu vịt Cổ Lũng 61 4.2 Nghiên cứu mối quan hệ di truyền vịt Cổ Lũng với số giống vịt nội Việt Nam 66 4.2.1 Kết tách chiết DNA tổng số 66 4.2.2 Sự đa hình thị SSR với giống vịt nghiên cứu 67 4.2.3 Quan hệ di truyền giống vịt nghiên cứu 70 4.3 Khả sinh sản vịt Cổ Lũng 72 4.3.1 Tỷ lệ nuôi sống vịt Cổ Lũng sinh sản giai đoạn từ nở - 22 tuần tuổi 72 4.3.2 Khối lượng vịt Cổ Lũng nuôi để sinh sản qua giai đoạn 74 4.3.3 Tỷ lệ đẻ, suất trứng tiêu tốn thức ăn/10 trứng 76 4.3.4 Chất lượng trứng tiêu ấp nở 86 4.4 Khả sản xuất thịt chất lượng thịt vịt Cổ Lũng nuôi thịt 91 4.4.1 Tỷ lệ nuôi sống 91 iv 4.4.2 Khối lượng thể 92 4.4.3 Tiêu tốn thức ăn 97 4.4.4 Khả cho thịt chất lượng thân thịt vịt Cổ Lũng nuôi thịt 99 4.4.5 Hiệu kinh tế chăn nuôi vịt Cổ Lũng thương phẩm 105 Phần Kết luận kiến nghị 108 5.1 Kết luận 108 5.2 Kiến nghị 109 Danh mục cơng trình cơng bố liên quan đến luận án 110 Tài liệu tham khảo 111 Phụ lục 123 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt AFLP - Amplified Fragment Length Polymorphism - đa hình độ dài đoạn nhân chọn lọc Hb - Hemoglobin He - Expected Heterozygosity HTX - Hợp tác xã OD - Optical Density - mật độ quang PE - Production Economic - số kinh tế PIC - Polymorphic Information Content PN - Production Number - số sản xuất RAPD - Random Amplified Polymorphism DNA - đa hình đoạn DNA nhân ngẫu nhiên RFLP - Restriction Fragment length Polymorphism - đa hình độ dài đoạn cắt giới hạn SM - Super Meat – siêu thịt SNP - Single Nucleotide Polymorphism SSR - Simple Sequence Repeats - trình tự lặp lại đơn giản TBKT - Tiến kỹ thuật TLNS - Tỷ lệ nuôi sống TTTA - Tiêu tốn thức ăn RBC - Red Blood Cell - Tế bào hồng cầu WBC - White Blood Cell - Tế bào bạch cầu MCV - Mean corpuscular volume - Thể tích trung bình hồng cầu MCH - Mean Corpuscular Hemoglobin - Số lượng trung bình huyết sắc tố có hồng cầu MCHC - Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration - Nồng độ trung bình huyết sắc tố HCT - Hematocrit - Tỷ lệ thể tích hồng cầu PLT - Platelet Count - Số lượng tiểu cầu vi DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng 3.1 Thành phần phản ứng SSR – PCR 3.2 Tên, trình tự kiểu lặp lại mồi sử dụng 3.3 Thành phần gel polyacrylamide 6% 3.4 Thành phần dinh dưỡng thức ăn sử dụng cho vịt giai đoạn 3.5 Tiêu chuẩn ăn vịt Cổ Lũng (g/con/ngày) 3.6 Thành phần dinh dưỡng vịt thí nghiệm 4.1 Số lượng đàn gia súc, gia cầm huyện Bá Thước từ năm 4.2 Số lượng diễn biến phân bố đàn gia cầm huyện 2015 - 2017 4.3 Số lượng phân bố vịt Cổ Lũng huyện 2015 - 2017 4.4 Hiện trạng chăn nuôi vịt Cổ Lũng Bá Thước năm 2015 4.5 Một số đặc điểm ngoại hình vịt Cổ Lũng 4.6 Kích thước số chiều đo thể vịt Cổ Lũng 4.7 Kết phân tích hồng cầu tiểu cầu vịt Cổ Lũng 4.8 Kết phân tích bạch cầu cơng thức bạch cầu vịt Cổ 4.9 Kết phân tích số tiêu sinh hóa máu vịt Cổ Lũng (g/ 4.10 Độ tinh nồng độ DNA tổng số 4.11 Số băng đa hình hệ số PIC 12 cặp mồi SSR 4.12 Hệ số tương đồng 38 cá thể vịt 4.13 Tỷ lệ nuôi sống vịt Cổ Lũng qua giai đoạn từ m tuần tuổi 4.14 Khối lượng vịt Cổ Lũng từ ngày tuổi đến 22 tuần tuổi 4.15 Tỷ lệ đẻ vịt Cổ Lũng (%) 4.16 Năng suất trứng tích lũy vịt Cổ Lũng (quả/mái) 4.17 Tiêu tốn thức ăn vịt Cổ Lũng (kg thức ăn/10 trứng 4.18 Chất lượng trứng vịt Cổ Lũng lúc 38 tuần tuổi 4.19 Kết theo dõi số tiêu ấp nở vịt Cổ Lũng vii 4.20 Tỷ lệ nuôi sống vịt Cổ Lũng nuôi thịt từ nở đến 12 tuần tuổi 91 4.21 Khối lượng vịt Cổ Lũng nuôi thịt từ nở đến 12 tuần tuổi 92 4.22 Sinh trưởng tuyệt đối vịt Cổ Lũng nuôi thịt từ nở đến 12 tuần tuổi .94 4.23 Sinh trưởng tương đối vịt Cổ Lũng nuôi thịt từ nở đến 12 tuần tuổi 94 4.24 Các tham số hàm Richards khảo sát sinh trưởng vịt Cổ Lũng 95 4.25 Khối lượng tiệm cận, thời gian khối lượng điểm uốn vịt Cổ Lũng khảo sát hàm Richards 96 4.26 Hàm Richards khảo sát sinh trưởng vịt Cổ Lũng 96 4.27 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng vịt Cổ Lũng đến 12 tuần tuổi 98 4.28 Chỉ số sản xuất số kinh tế vịt Cổ Lũng nuôi thịt đến 12 tuần tuổi (n = 3) 99 4.29 Kết khảo sát thân thịt vịt Cổ Lũng thương phẩm thời điểm 9, 10 11 tuần tuổi 100 4.30 Kết khảo sát số tiêu đánh giá chất lượng thịt (n=6) 102 4.31 Thành phần hóa học thịt lườn vịt Cổ Lũng 104 4.32 Hàm lượng số axit amin có thịt lườn vịt thí nghiệm 105 4.33 Ước tính hiệu kinh tế chăn nuôi vịt Cổ Lũng thương phẩm 106 viii GIOI ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Dependent Variable: HLPR Source Model Error Corrected Total Source GIOI Dependent Variable: Albumin Source Model 136 Error Corrected Total R-Square 0.036195 Source GIOI Source Model Error Corrected Total Source GIOI Source Model Error Corrected Total Source GIOI Source Model Error Corrected Total 137 Source GIOI The ANOVA Procedure Dependent Variable: gglobulin Source Model Error Corrected Total R-Square 0.001319 Source GIOI The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for HLPR NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Error Harmonic Mean NOTE: Cell sizes are not equal Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Duncan's Multiple Range Test for Albumin NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Harmonic Mean of Cell Sizes 23.95198 NOTE: Cell sizes are not equal 138 Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Duncan's Multiple Range Test for a1globulin NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Error Harmonic Mean NOTE: Cell sizes are not equal Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Duncan's Multiple Range Test for a2globulin NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Error Harmonic Mean NOTE: Cell sizes are not equal Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different B B B 139 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for bglobulin NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Error Harmonic Mean NOTE: Cell sizes are not equal Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Duncan's Multiple Range Test for gglobulin NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees Error Mean Square Harmonic Mean NOTE: Cell sizes are not equal Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different 140 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƢỢNG THỊT The SAS System 23:47 Thursday, January 6, 2019 116 The MEANS Procedure N TT Obs Variable N Mean ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 10 Coeff of Variation Std Error 11 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ The SAS System 23:47 Thursday, January 6, 2019 117 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values 10119 TT Number of Observations Read Number of Observations Used 90 90 The SAS System 23:47 Thursday, January 6, 2019 118 The ANOVA Procedure Dependent Variable: PHL15p Sum of Squares Source DF Model 0.73038889 0.36519444 Error 87 5.88808333 0.06767912 Corrected Total 89 6.61847222 R-Square Coeff Var Mean Square Root MSE 141 F Value PHL15p Mean 5.40 Pr > F 0.0062 0.110356 Source TT Dependent Variable: PHL24h Source Model Error Corrected Total R-Square 0.275860 Source TT Dependent Variable: PHD15p Source Model Error Corrected Total R-Square 0.382337 Source TT Dependent Variable: PHD24h Source Model Error Corrected Total R-Square 0.293752 Source TT 142 Dependent Variable: L24L Source Model Error Corrected Total R-Square 0.214060 Source TT Dependent Variable: L24a Source Model Error Corrected Total R-Square 0.041802 Source TT Dependent Variable: L24b Source Model Error Corrected Total R-Square 0.031769 Source TT Dependent Variable: D24L 143 Source Model Error Corrected Total R-Square 0.163587 Source TT Dependent Variable: D24a Source Model Error Corrected Total R-Square 0.090677 Source TT Dependent Variable: D24b Source Model Error Corrected Total R-Square 0.016667 Source TT Dependent Variable: DdL Source Model 144 Error Corrected Total R-Square 0.059083 Source TT Dependent Variable: DdD Source Model Error Corrected Total R-Square 0.015126 Source TT Duncan's Multiple Range Test for PHL15p NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Duncan's Multiple Range Test for PHL24h NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error 145 Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Duncan's Multiple Range Test for PHD15p NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Duncan's Multiple Range Test for PHD24h NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Duncan's Multiple Range Test for L24L NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate 146 Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Duncan's Multiple Range Test for L24a NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Duncan's Multiple Range Test for L24b NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different 147 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for D24L NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Duncan's Multiple Range Test for D24a NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different B B B The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for D24b NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different Mea n Duncan Grouping A 4.585 N TT 30 11 148 A A A A Duncan's Multiple Range Test for DdL NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different B B B The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for DdD NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range Means with the same letter are not significantly different 149 MỘT SỐ HÌNH ẢNH Phương pháp lấy mẫu máu Đo độ pH15 máy đo pH Testo 230, CHLB Đức Đo màu sắc thịt máy đo Minota CR-410, Japan độ pH24 máy đo pH Testo 230, CHLB Đức 150 ...HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT CỔ LŨNG, THANH HÓA Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 9.62.01.05 Người hướng dẫn khoa học: ... Richards khảo sát sinh trưởng vịt Cổ Lũng 97 ix TRÍCH YẾU LUẬN ÁN Tên tác giả: Đỗ Ngọc Hà Tên Luận án: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học khả sản xuất vịt Cổ Lũng, Thanh Hóa Chun ngành: Chăn ni Mã số: ... vịt Cổ Lũng số giống vịt nội khác Việt Nam; - Xác định khả sinh sản, khả sinh trưởng, khả cho thịt chất lượng thịt vịt Cổ Lũng Phƣơng pháp nghiên cứu - Số lượng, phân bố, đặc điểm sinh học, khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của vịt cổ lũng, thanh hóa, Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của vịt cổ lũng, thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn