SKKN Phương pháp giải bài tập hiđrocacbon 2019 2020

29 241 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2019, 01:03

Bài tập Hi đrocác bon trong 3 năm gần đây rất dễ ăn điêm tuy nhiên nhiều học sinh có làm được nhưng tỏ ra lúng túng khiến mất thời gian dành cho các câu nâng cao hơn .Chính vì vậy thông qua SKKN này tôi chia sẻ tới các em học sinh và đồng nghiệp với hy vọng giúp các em có thêm cách nhìn và hướng giải quyết ! HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI BÀI TỐN HIĐROCACBON QUA ĐỀ THI 2019 VÀ BÀI TẬP THIẾT KẾ NĂM 2020 A.BÀI TẬP HIĐROCACBON TRONG ĐỀ THI THPTQG 2019 NỘI DUNG B.BÀI TẬP HIĐROCACBON TRONG ĐỀ THI THPTQG 2018 C.THIẾT KẾ BÀI TẬP HIĐROCACBON THI THPTQG 2020 D.BÀI TẬP TỰ LUYỆN A.BÀI TẬP HIĐROCACBON TRONG ĐỀ THI THPTQG 2019 Ví dụ 1:Nung nóng 0,1 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp X gồm : H2 ;CH4 , C2H4 , C2H6 ,C3H6, C4H8 C4H10 Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư sau phản ứng hồn tồn khối lượng bình tăng m gam có hỗn hợp khí Y Đốt cháy hồn tồn Y cần vừa đủ 6,832 lít O (đktc).Giá trị m A.4,20 B.3,72 C.3,22 D.2,80 (Câu 66 mã đề 224 THPTQG 2019) Hướng dẫn giải H2 CH4 C4H10 0,1 mol 5,8 gam C H4 C 2H C H6 C H8 C 4H C4H10 Br2 O2 1,5 t mol Cn H n m gam H2 CH4 C2H6 C 3H C4H10 X O2 0,65 mol CO2 t mol H2O t mol O2 0,305 mol Y Ta dễ có : 1,5 t = 0,65 – 0,305 → t = 0,23 m = mC + mH = 0,23.12 + 0,46 = 3,22 Chọn C Ví dụ :Nung nóng 0,1 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp X gồm : H2 ;CH4 , C2H4 , C2H6 ,C3H6, C4H8 C4H10 Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư sau phản ứng hồn tồn khối lượng bình tăng 3,64 gam có hỗn hợp khí Y Đốt cháy hồn tồn Y cần vừa đủ V lít O (đktc).Giá trị V A.6,048 B.5,376 C.6,272 D.5,824 (Câu 66 mã đề 217 THPTQG 2019) Hướng dẫn giải H2 CH4 C4H10 0,1 mol 5,8 gam C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 C4H8 C4H10 Br2 X O2 0,65 mol O2 1,5 t mol Cn H n 3,64 gam H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 Y O2 x mol CO2 t mol H2O t mol 3,64 = mC + mH = 12.t + 2t → t = 0,26 mol Ta dễ có : 1,5 t + x = 0,65 → x = 0,26 mol → V = 5,824 (lít) → ChọnD Ví dụ 3:Nung nóng hỗn hợp X gồm : metan, etilen , propin,vimylaxetilen a mol H2 có Ni xúc tác (chỉ xảy phản ứng cộng H2 ),thu 0,2 mol hỗn hợp Y (gồm hi đrocacbon) có tỷ khối H2 14,5 Biết 0,2 mol Y phản ứng tối đa với 0,1 mol Br2 dung dịch Giá trị a A.0,05 B.0,10 C.0,20 D.0,15 (Câu 65 mã đề 222 THPTQG 2019) Hướng dẫn giải C2H4 0,2 Cn H2n + - k Cn H4 C3H4 CH4 Ni ,t0 a H2 C4H4 a mol H2 Y 0,2 mol M = 29 + Br2 0,1 mol m=5,8 X = nX - 0,2 Ta dê có : a = n H2 phan ung 2n + - 2k = n =2 0,2.(12n + 4) + 2a = 5,8 (Bao toàn khoi luong) k= 0,2 k = a + 0,1 a= 0,1 (Bao tồn lien kêt pi ) Chọn B Ví dụ 4: Nung nóng hỗn hợp X gồm : metan, etilen , propin,vimylaxetilen a mol H2 có Ni xúc tác (chỉ xảy phản ứng cộng H2 ),thu 0,1 mol hỗn hợp Y (gồm hi đrocacbon) có tỷ khối H2 14,4 Biết 0,1 mol Y phản ứng tối đa với 0,06 mol Br2 dung dịch Giá trị a A.0,08 B.0,04 C.0,06 D.0,10 (Câu 67 mã đề 221 THPTQG 2019) Hướng dẫn giải C2H4 0,1 Cn H2n + - k Cn H4 C3H4 Ni ,t0 CH4 a H2 C4H4 a mol H2 Y 0,1 mol M= 28,8 X + Br2 0,06 mol m=2,88 X = nX - 0,1 Ta dê có : a = n H2 phan ung 2n + - 2k = n =2 0,1.(12n + 4) + 2a = 2,88 (Bao toàn khoi luong) k= 0,1 k = a + 0,06 a= 0,04 (Bao toàn lien kêt pi ) Chọn B B.BÀI TẬP HIĐROCACBON TRONG ĐỀ THI THPTQG 2018 Ví dụ 5:Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 14,5 Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,15 B 0,20 C 0,25 D 0,10 (Câu 62 mà đề 201 THPTQG 2018) Hướng dẫn giải t C2H2 (0,5-t) H2 Ni; t0 0,5 mol C2H6 - 2k t mol M = 29 Br2 Ta dễ tính : K = 0,5 Bảo toàn khối lượng : 29.t = t.26 + 2.(0,5 –t ) → t = 0,2 Vậy: a = t K = 0,2.0,5 =0,1 Ví dụ 6: Cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 14,4 Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,25 B 0,20 C 0,10 D 0,15 (Câu 61 mà đề 201 THPTQG 2018) Hướng dẫn giải t C2H2 (0,6-t) H2 Ni; t0 0,6 mol Br2 C2H6 - 2k t mol M = 28,8 Ta dễ tính : K = 0,6 Bảo toàn khối lượng : 28,8.t = t.26 + 2.(0,6 –t ) → t = 0,25 Vậy: a = t K = 0,25.0,6 =0,15 Chọn D Ví dụ 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X gồm CH4 , C2H2 , C2H4 C3H6 , thu 6,272 lít CO2 (đktc) 6,12 gam H2O Mặt khác 10,1 gam X phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch A 0,15 B 0,25 C 0,10 D 0,06 Hướng dẫn giải Bao toan O CnH2n + - k = 0,16 mol m gam CH4 C2H2 C2H4 C3H6 O2 0,45 mol CO2 0,28 mol H2O 0,34 mol Br2 t mol Áp dung DLBTKL : m =4,04 gam Áp dung DLBT C: n = 1,75 Áp dung DLBT H: k =0,625 Bảo toàn liên kết pi ta có : t = 0,16 0,625 =0,1 mol Vậy 4,04 gam X phản ứng 0,1 mol Br2 10,1 gam X phản ứng 0,25 mol Br2 → a = 0,25 chọn B Ví dụ 8: Đốt cháy hồn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm CH4 , C2H2 , C2H4 C3H6, thu 4,032 lít CO2 (đktc) 3,78 gam H2O Mặt khác 3,87 gam X phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,070 B 0,105 C 0,030 D 0,045 Hướng dẫn giải Bao toan O CnH2n + - k = 0,1 mol m gam CH4 C 2H C 2H C 3H O2 0,285 mol CO2 0,18 mol H2O 0,21 mol Br2 t mol Áp dung DLBTKL : m =2,58 gam Áp dung DLBT C: n = 1,8 Áp dung DLBT H: k =0,7 Bảo toàn liên kết pi ta có : t = 0,1 0,7 =0,07 mol Vậy 2,58 gam X phản ứng 0,07 mol Br2 3,87 gam X phản ứng 0,105 mol Br2 → a = 0,105 chọn B C.THIẾT KẾ BÀI TẬP HIĐROCACBON THPTQG 2020 Câu 1.Nung nóng 0,15 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp X gồm : H2 ;CH4 , C2H4 , C2H6 ,C3H6, C4H8 C4H10 Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư sau phản ứng hồn tồn khối lượng bình tăng m gam có hỗn hợp khí Y Đốt cháy hồn tồn Y cần vừa đủ 13,44 lít O (đktc).Giá trị m A.3,50 B.3,72 C.3,22 D.2,80 Hướng dẫn giải H2 CH4 C4H10 0,15 mol 8,7 gam C2 H C2H6 C3H6 C3 H C4H8 C4H10 Br2 Cn H n O2 1,5 t mol m gam H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 X O2 0,975 mol CO2 t mol H2O t mol O2 0,6 mol Y Ta dễ có : 1,5 t = 0,975 – 0,6 → t = 0,25 m = mC + mH = 0,25.12 + 0,5 = 3,5 Chọn A Câu 2.Nung nóng 0,1 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp X gồm : H2 ;CH4 , C2H4 , C2H6 ,C3H6, C4H8 C4H10 Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư sau phản ứng hoàn tồn khối lượng bình tăng m gam có hỗn hợp khí Y Đốt cháy hồn tồn Y cần vừa đủ 7,84 lít O (đktc).Giá trị m A.4,20 B.3,72 C.3,22 D.2,80 Hướng dẫn giải H2 CH4 C4H10 0,1 mol 5,8 gam C 2H C2H6 C 3H C3H8 C 4H C4H10 Br2 O2 1,5 t mol Cn H n m gam H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 X O2 0,65 mol CO2 t mol H2O t mol O2 0,35 mol Y Ta dễ có : 1,5 t = 0,65 – 0,35 → t = 0,2 m = mC + mH = 0,2.12 + 0,4 = 2,8 Chọn D Câu : Nung nóng 0,15 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp X gồm : H2 ;CH4 , C2H4 , C2H6 ,C3H6, C4H8 C4H10 Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư sau phản ứng hồn tồn khối lượng bình tăng m gam có hỗn hợp khí Y Đốt cháy hồn tồn Y cần vừa đủ 16,8 lít O2 (đktc).Giá trị m A.3,50 B.3,72 C.3,22 D.2,10 Hướng dẫn giải H2 CH4 C4H10 0,15 mol 8,7 gam C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 C4H8 C4H10 Br2 X O2 0,975 mol Cn H2 n O2 1,5 t mol m gam H2 CH4 C2 H6 C3H8 C4H10 CO2 t mol H2O t mol O2 0,75 mol Y Ta dễ có : 1,5 t = 0,975 – 0,75 → t = 0,15 m = mC + mH = 0,15.12 + 0,3 = 2,1 Chọn D Câu :Nung nóng 0,1 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp X gồm : H2 ;CH4 , C2H4 , C2H6 ,C3H6, C4H8 C4H10 Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư sau phản ứng hồn tồn khối lượng bình tăng 3,5 gam có hỗn hợp khí Y Đốt cháy hồn tồn Y cần vừa đủ V lít O (đktc).Giá trị V A.4,48 B.6,72 C.3,22 D.6,16 Hướng dẫn giải H2 CH4 C4H10 0,1 mol 5,8 gam C2H4 C H6 C H6 C H8 C H8 C4H10 Br2 C n H2 n O2 1,5 t mol 3,5 gam H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 X O2 0,65 mol CO2 t mol H2O t mol O2 x mol Y 3,5 = mC + mH = 12.t + 2t → t = 0,25 mol Ta dễ có : 1,5 t + x = 0,65 → x = 0,275 mol → V = 6,16 (lít) → ChọnD Câu : Nung nóng 0,15 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp X gồm : H2 ;CH4 , C2H4 , C2H6 ,C3H6, C4H8 C4H10 Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư sau phản ứng hoàn toàn khối lượng bình tăng 3,85 gam có hỗn hợp khí Y Đốt cháy hồn tồn Y cần vừa đủ V lít O (đktc).Giá trị V A.6,0 B.12,6 C.6,2 D.11,2 Hướng dẫn giải H2 CH4 C4H10 0,15 mol 8,7 gam C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 C4H8 C4H10 Br2 X O2 1,5 t mol Cn H n CO2 t mol 3,85 gam H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 O2 0,975 mol H2O t mol O2 x mol Y 3,85 = mC + mH = 12.t + 2t → t = 0,275 mol Ta dễ có : 1,5 t + x = 0,65 → x = 0,5625 mol → V = 12,6 (lít) → Chọn B Câu : Nung nóng 0,15 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp X gồm : H2 ;CH4 , C2H4 , C2H6 ,C3H6, C4H8 C4H10 Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư sau phản ứng hồn tồn khối lượng bình tăng 3,85 gam có hỗn hợp khí Y Đốt cháy hồn tồn Y thu V lít CO (đktc).Giá trị V A.6,50 B.12,60 C.7,28 D.11,20 Hướng dẫn giải H2 CH4 C4H10 0,15 mol 8,7 gam C2H C2H6 C3H6 C3H8 C4H8 C4H10 X Br2 Cn H2 n O2 1,5 t mol CO2 t mol 3,85 gam H2 CH4 C2H C3H8 C4H10 H2O t mol O2 CO2 x mol Y 3,85 = mC + mH = 12.t + 2t → t = 0,275 mol Áp dụng ĐLBT C ta : 0,15.4 = x +t → x = 0,325 mol → V = 7,28 (lít) → Chọn C Câu : Nung nóng 0,25 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp X gồm : H2 ;CH4 , C2H4 , C2H6 ,C3H6, C4H8 C4H10 Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư sau phản ứng hồn tồn khối lượng bình tăng 4,9 gam có hỗn hợp khí Y Đốt cháy hồn tồn Y thu V lít CO (đktc).Giá trị V A.12,50 B.12,60 C.14,56 D.11,25 CH4 C2H4 Cn H4 0,25Cn H2n + - k C3H4 Ni ,t0 Y 0,25 mol H2 a C4H4 a mol H2 + Br2 0,12 mol M=29,04 m=7,26 X = nX - 0,2 Ta dê có : a = n H2 phan ung 2n + - 2k = n =2 0,25.(12n + 4) + 2a =7,26 (Bao toàn khoi luong) k= 1,0 0,25 k = a + 0,12 a= 0,13 (Bao toàn lien kêt pi ) Chọn C Câu 13: Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6; C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu 4,48 lít CO2 (đktc) Giá trị V A 6,72 B 7,84 C 8,96 D 10,08 (Đề tham khảo BGD 2018) Hướng dẫn giải C2H2 C3H8 C2H6 C4H6 H2 Ni; t0 O2 x mol X 3,2 gam CO2 0,2 mol H2O y mol 3,2 gam CÁCH 1: Áp dụng ĐLBTKL: 3,2 + 32x = 0,2.44 + 18 y Áp dụng ĐLBT O : x = 0,2 + 0,5y Giải hệ PT : �� � �� � �� � �� � x -0,5y = 0,2 32x – 18y = 5,6 x =0,4 y =0,4 Vậy V= 8,96 lít chọn C CÁCH 2: Ta dễ có 3,2 = mC + mH = 0,2.12 + 2y → y = 0,4 Áp dụng ĐLBT O : x = 0,2 + 0,5y = 0,4 Vậy V= 8,96 lít chọn C Câu 14: Cho 4,8 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6; C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hồn tồn X khí O2 vừa đủ thu khí CO2 10,8 gam H2O Sục hoàn toàn CO2 dung dịch Ba(OH)2 dư thu m gam kết tủa.Giá trị m A 15,00 B 29,55 C 59,10 D 30,00 Hướng dẫn giải C2H2 C3H8 C2H6 C4H6 H2 Ni; O2 t0 X 4,8 gam CO2 x mol Ba(OH)2 du BaCO3 x mol H2O 0,6 mol 4,8 gam Ta dễ có 4,8 = mC + mH = 12x + 0,6.2 → x = 0,3 Vậy m = 59,1 gam chọn C Câu 15:Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon mạch hở X (28 < MX < 56), thu 5,28 gam CO2 Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với 19,2 gam Br2 dung dịch Giá trị m A 2,00 B 3,00 C 1,50 D 1,52 (Đề minh họa BGD 2019) Hướng dẫn giải Gọi công thức phân tử X CnH2n + – 2k ≡ CnHy với số mol a an= 0,12 n=k a.k =0,12 Theo ra: 28 < 12n + < 56 → Dễ tính m = 1,52 chọn D X: CnH2 2,16 < n < 4,5 → chọn n =3 (n € Z) → a =0,04 Câu 16 Cho gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6; C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hồn tồn X cần vừa đủ 1,12 lít khí O2 (đktc), thu khí CO2 H2O Sục hoàn toàn CO2 dung dịch Ca(OH)2 dư thu m gam kết tủa.Giá trị m A 15,14 B 49,25 C 25,00 D 30,00 Hướng dẫn giải C2H2 C3H8 C2H6 C4H6 H2 Ni; t0 O2 0,5 mol X CO2 x mol Ca(OH)2 du CaCO3 x mol H2O y mol 4,0 gam 4,0 gam Ta dễ có 4,0 = mC + mH = 12x + 2y (I) Bảo toàn O : x + 0,5y = 0,5 (II) Giải hệ x = 0,25 ; y = 0,5 Vậy m = 25 gam chọn C Câu 17:Cho 10,08 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C3H4 H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 21,25 Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,15 B 0,20 C 0,25 D 0,10 Hướng dẫn giải t C3H4 (0,45-t) H2 Ni; t0 0,45 mol C3H8 - 2k t mol M = 42,5 Br2 Ta dễ tính : K = 0,75 Bảo tồn khối lượng : 42,5.t = t.40 + 2.(0,45 –t ) → t = 0,2 Vậy: a = t K = 0,2.0,75 =0,15 chọn A Câu 18 Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 a Biết Y phản ứng tối đa với 0,1 mol Br2 dung dịch Giá trị a A.14,5 B.15,50 C.13,25 D.15,00 Hướng dẫn giải t C2H2 (0,5-t) H2 Ni; t0 0,5 mol C2H6 - 2k t mol M = 2a Br2 0,1 mol � t = 0,2 Bảo toàn LK pi : 2t = 0,5-t +0,1 �� �� � � a =14,5 chọn A � Bảo toàn khối lượng : 2a.t = t.26 + 2.(0,5 –t ) �� a.t – 12.t = 0,5 �� Câu 19 Cho 16,8 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 14,5 Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,225 B 0,30 C 0,375 D 0,15 Hướng dẫn giải t C2H2 (0,75-t)H2 Ni; t0 0,75 mol C2H6 - 2k t mol M = 29 Br2 Ta dễ tính : K = 0,5 Bảo toàn khối lượng : 29.t = t.26 + 2.(0,75 –t ) → t = 0,3 Vậy: a = t K = 0,2.0,5 =0,15 Chọn D Câu 20 Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 a Biết Y phản ứng tối đa với 0,03 mol Br2 dung dịch Giá trị a A 14,5 B 15,50 C 13,25 D 15,00 Hướng dẫn giải t C2H2 (0,15-t) H2 Ni; t0 0,15 mol C2H6 - 2k t mol M = 2a Br2 0,03 mol � t = 0,06 Bảo toàn LK pi : 2t = 0,15-t +0,03 �� �� � � Bảo toàn khối lượng : 2a.t = t.26 + 2.(0,15 –t ) �� a.t – 12.t = 0,15 �� � a =14,5 chọn A Câu 21 Cho 3,92 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với He a Biết Y phản ứng tối đa với 0,125 mol Br2 dung dịch Giá trị a A 6,875 B 13,750 C 13,250 D 15,00 Hướng dẫn giải t C2H2 (0,175-t) H2 0,175 mol Ni; t0 C2H6 - 2k t mol M = 4a Br2 0,125 mol � t = 0,1 Bảo toàn LK pi : 2t = 0,175-t +0,125 �� �� � � Bảo toàn khối lượng : 4a.t = t.26 + 2.(0,175 –t ) �� 2a.t – 12.t = 0,175 �� � a =6,875 chọn A Câu 22 Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H2 ; 0,15 mol C2H4 H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với He a Biết Y phản ứng tối đa với 0,2 mol Br2 dung dịch Giá trị a A 6,87 B 13,75 C 14,20 D 7,10 Hướng dẫn giải 0,1 C2H2 0,15 C2H4 t H2 Ni; t0 m gam C2H6 - 2k 0,25 mol M = 4a Br2 0,2 mol � t = 0,15 �� � m=7,1 Bảo toàn LK pi : 0,1.2 + 0,15 = t +0,2 �� � a =7,1 chọn D Bảo toàn khối lượng : 4a.0,25 = 7,1 �� Câu 23 Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H2 ; 0,15 mol H2 C2H4 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 a Biết Y phản ứng tối đa với 0,2 mol Br2 dung dịch Giá trị a A 6,87 B 13,75 C.14,20 D 7,10 Hướng dẫn giải 0,1 C2H2 t C2H4 0,15 H2 t0 Ni; m gam Br2 C2H6 - 2k 0,2 mol (0,1 + t) mol M = 2a � t = 0,15 �� � m=7,1 Bảo toàn LK pi : 0,1.2 + t = 0,15 +0,2 �� � a =14,2 chọn C Bảo toàn khối lượng : 2a.0,25 = 7,1 �� Câu 24 Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol C2H2 ; 0,3 mol H2 C2H4 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 14,2 Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,24 B 0,20 C 0,16 D Hướng dẫn giải 0,2 C2H2 t C2H4 0,3 H2 Ni; t0 m gam Ta dễ tính : K = 0,8 Br2 C2H6 - 2k a mol (0,2 + t) mol M = 28,4 Bảo toàn khối lượng : 28,4.(0,2 + t) = 0,2.26 + 28.t + 2.0,3 → t = 0,3 Vậy: a = (0,2 + t).K = 0,5.0,8 =0,4 Chọn D Câu 25 Cho hỗn hợp X gồm C2H2 ; H2 C2H4 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) Biết Y phản ứng tối đa với 0,2 mol Br dung dịch đốt cháy hồn tồn X thu 0,5 mol CO2 Phần trăm thể tích C2H2 X Hướng dẫn giải x C2H2 0,25 y C2H4 t H2 CO2 0,5 Ni; t0 m gam Br2 C2H6 - 2k 0,2 mol 0,25 mol � m=7,1 Ta dễ tính : K = 0,8 �� Bảo toàn khối lượng: 26 x + 28y + 2t = 7,1 (I) Theo đề ta dễ có : x + y = 0,25 (II) � 2.x + y - t = 0,2 ( III) Bảo toàn LK pi : 2.x + y = t +0,2 �� � x = 0,1 ; y = 0,15 ; z = 0,15 Từ (I)(II)(III) �� %V = 0,1 100% = 25 % C2H2 0,4 chọn A Câu 26 Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol hỗn hợp X gồm CH4 , C2H2 , C2H4 C3H6 , thu 9,408 lít CO2 (đktc) 9,18 gam H2O Mặt khác 10,1 gam X phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,15 B 0,25 C 0,10 D Hướng dẫn giải Bao toan O CnH2n + - k = 0,24 mol m gam CH4 C 2H C 2H C 3H O2 0,675 mol CO2 0,42 mol H2O 0,51 mol Br2 t mol Áp dung DLBTKL : m =6,06 gam Áp dung DLBT C: n = 1,75 Áp dung DLBT H: k =0,625 Bảo tồn liên kết pi ta có : t = 0,24 0,625 =0,15 mol Vậy 6,06 gam X phản ứng 0,15 mol Br2 10,1 gam X phản ứng a mol Br2 → a = 0,25 chọn B Câu 27:Cho 10,08 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C3H4 H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 21,25 Biết 17 gam Y phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,15 B 0,25 C 0,30 D 0,06 Hướng dẫn giải t C3H4 (0,45-t) H2 Ni; t0 0,45 mol Br2 v mol C3H8 - 2k t mol M = 42,5 m gam Ta dễ tính : K = 0,75 Bảo tồn khối lượng : m= 42,5.t = t.40 + 2.(0,45 –t ) → t = 0,2 → m= 8,5 gam Vậy: v = t K = 0,2.0,75 =0,15 Cứ 8,5 gam Y phản ứng với tối đa 0,15 mol Br2 Vậy 17 gam Y phản ứng với tối đa a mol Br2 → a = 0,3 mol chọn C Câu 28 Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X gồm CH4 , C2H4 C3H6 , thu 19,04 lít CO2 (đktc) 17,1 gam H2O Mặt khác 3,025 gam X phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,015 B 0,075 C 0,010 Hướng dẫn giải Ta dễ có : n H 2O - n CO2 = nCH CnH2n + - k = 0,4 mol m gam n =0,3 mol anken n CH = 0,1 mol CH4 C2H4 C3H6 O2 CO2 0,85 mol H2O 0,95 mol Br2 t mol Bảo toàn khối lượng : m = mC + mH = 12,1 gam Bảo toàn liên kết pi ta có : t = 0,3 mol Vậy 12,1 gam X phản ứng 0,3 mol Br2 3,025 gam X phản ứng a mol Br2 → a = 0,07 chọn B D.BÀI TẬP TỰ LUYỆN ĐH KHỐI A- 2007 Câu 1: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M Sau phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm nửa khối lượng bìnhtăng thêm 6,7 gam Cơng thức phân tử hiđrocacbon (cho H = 1, C = 12) A C2H2 C4H6 B C2H2 C4H8 C C3H4 C4H8 D C2H2 C3H8 Câu 2: Ba hiđrocacbon X, Y, Z dãy đồng đẳng, khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hồn tồn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu số gam kết tủa (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40) A 20 B 40 C 30 D 10 Câu 3: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo 45,223% Cơng thức phân tử X (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) A C3H6 B C3H4 C C2H4 D C4H8 Câu 4: Hiđrat hóa anken tạo thành ancol (rượu) Hai anken A 2-metylpropen but-1-en (hoặc buten-1) B propen but-2-en (hoặc buten-2) C eten but-2-en (hoặc buten-2) D eten but-1-en (hoặc buten-1) Câu 5: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X oxi có tỉ lệ số mol tương ứng 1:10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu hỗn hợp khí Y Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối hiđro 19 Công thức phân tử X (cho H = 1, C = 12, O = 16) A C3H8 B C3H6 C C4H8 D C3H4 ĐH KHỐI B- 2007 Câu 6: Có chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt lọ nhãn Thuốc thử để phân biệt chất lỏng A dung dịch phenolphtalein B dung dịch NaOH C nước brom D giấy q tím Câu 7: Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan (cho H = 1, C = 12, Br = 80) A 3,3-đimetylhecxan B isopentan C 2,2-đimetylpropan D 2,2,3-trimetylpentan ĐH KHỐI A- 2008 Câu 8: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 21,2 gồm propan, propen propin Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO2 H2O thu A 20,40 gam B 18,96 gam C 16,80 gam D 18,60 gam Câu 9: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 A B C D Câu 10: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y Dẫn tồn hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 0,5 Khối lượng bình dung dịch brom tăng A 1,20 gam B 1,04 gam C 1,64 gam D 1,32 gam Câu 11: Khi crackinh hoàn toàn thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 12 Công thức phân tử X A C5H12 B C3H8 C C4H10 D C6H14 Câu 12: Cho chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2 Số chất có đồng phân hình học A B C D Câu 13: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu A B C D ĐH KHỐI B- 2008 Câu 14: Hiđrocacbon mạch hở X phân tử chứa liên kết và có hai nguyên tử cacbon bậc ba phân tử Đốt cháy hồn tồn thể tích X sinh thể tích CO2 (ở điều kiện nhiệt độ, áp suất) Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh A B C D Câu 15: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, có gam brom phản ứng lại 1,12 lít khí Nếu đốt cháy hồn tồn 1,68 lít X sinh 2,8 lít khí CO2 Cơng thức phân tử hai hiđrocacbon (biết thể tích khí đo đktc) A C2H6 C3H6 B CH4 C3H6 C CH4 C2H4 D CH4 C3H4 Câu 16: Ba hiđrocacbon X, Y, Z đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử Z lần khối lượng hân tử X Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A ankan B ankin C ankađien D anken Câu 17: Đốt cháy hoàn tồn lít hỗn hợp khí gồm C2H2 hiđrocacbon X sinh lít khí CO2 lít H2O (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Công thức phân tử X A C2H4 B C2H6 C C3H8 D CH4 ĐH KHỐI A- 2009 Câu 18: Hiđrocacbon X không làm màu dung dịch brom nhiệt độ thường Tên gọi X A xiclohexan B xiclopropan C stiren D etilen Câu 19: Hỗn hợp khí X gồm anken M ankin N có số nguyên tử cacbon phân tử Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam thể tích 6,72 lít (ở đktc) Số mol, công thức phân tử M N A 0,1 mol C2H4 0,2 mol C2H2 B 0,2 mol C2H4 0,1 mol C2H2 C 0,1 mol C3H6 0,2 mol C3H4 D 0,2 mol C3H6 0,1 mol C3H4 ĐH KHỐI B- 2009 Câu 20: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 C2H2 Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) khối lượng brom phản ứng 48 gam Mặt khác, cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 36 gam kết tủa Phần trăm thể tích CH4 có X A 20% B 50% C 25% D 40% Câu 21: Hỗn hợp khí X gồm H2 anken có khả cộng HBr cho sản phẩm hữu Tỉ khối X so với H 9,1 Đun nóng X có xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu hỗn hợp khí Y không làm màu nước brom; tỉ khối Y so với H 13 Công thức cấu tạo anken A CH3-CH=CH-CH3 B CH2=CH2 C CH2=C(CH3)2 D CH2=CH-CH2-CH3 Câu 22: Dãy gồm chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp là: A stiren; clobenzen; isopren; but-1-en B 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua C 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen D buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en Câu 23: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol : 1, thu chất hữu Y (chứa 74,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu hai sản phẩm hữu khác Tên gọi X A but-2-en B xiclopropan C propilen D but-1-en ĐH KHỐI A- 2010 Câu 24: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C 2H2 0,03 mol H2 bình kín (xúc tác Ni), thu hỗn hợp khí Y Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau kết thúc phản ứng, khối lượng bình tăng m gam có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) Tỉ khối Z so với H2 10,08 Giá trị m A 0,328 B 0,205 C 0,620 D 0,58 Câu 25: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol Tên X A 2-etylpent-2-en B 3-etylpent-2-en C 3-etylpent-3-en D 3-etylpent-1-en Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn lượng hiđrocacbon X Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu Công thức phân tử X A C3H8 B C3H6 C C3H4 D C2H6 ĐH KHỐI B- 2010 Câu 27: Hỗn hợp khí X gồm ankan anken Tỉ khối X so với H 11,25 Đốt cháy hồn tồn 4,48 lít X, thu 6,72 lít CO (các thể tích khí đo đktc) Cơng thức ankan anken A.CH4 C4H8 B C2H6 C2H4 C CH4 C2H4 D CH4 C3H6 ĐH KHỐI A- 2011 Câu 28: Hỗn hợp X gồm C2H2 H2 có số mol Lấy lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 H2 Sục Y vào dung dịch brom (dư) khối lượng bình brom tăng 10,8 gam 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y A 33,6 lít B 22,4 lít C 26,88 lít D 44,8 lít Câu 29: Cho 13,8 gam chất hữu X có cơng thức phân tử C 7H8 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 45,9 gam kết tủa X có đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên? A B C D Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2, C3H4 C4H4 (số mol chất nhau) thu 0,09 mol CO2 Nếu lấy lượng hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, khối lượng kết tủa thu lớn gam Công thức cấu tạo C 3H4 C4H4 X là: A CH≡C-CH3, CH2=CH-C≡CH B CH≡C-CH3, CH2=C=C=CH2 C CH2=C=CH2, CH2=CH-C≡CH D CH2=C=CH2, CH2=C=C=CH2 Câu 31: Cho buta-1,3-đien phản ứng cộng với Br theo tỉ lệ mol 1:1 Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo đồng phân hình học) thu A B C D ĐH KHỐI B- 2011 Câu 32: Cho phản ứng: C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5 -COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất chất phương trình hố học phản ứng A 24 B 34 C 27 D 31 Câu 33: Cho phát biểu sau: (a) Khi đốt cháy hồn tồn hiđrocacbon X bất kì, thu số mol CO số mol H2O X anken (b) Trong thành phần hợp chất hữu thiết phải có cacbon (c) Liên kết hoá học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hoá trị (d) Những hợp chất hữu khác có phân tử khối đồng phân (e) Phản ứng hữu thường xảy nhanh không theo hướng định (g) Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen phân tử Số phát biểu A B C D Câu 34: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin vinylaxetilen có tỉ khối so với H 17 Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH) (dư) khối lượng bình tăng thêm m gam Giá trị m A 6,6 B 5,85 C 7,3 D 3,39 Câu 35: Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu hỗn hợp X gồm C 4H10, C4H8, C4H6 H2 Tỉ khối X so với butan 0,4 Nếu cho 0,6 mol X vào dung dịch brom (dư) số mol brom tối đa phản ứng A 0,48 mol B 0,24 mol C 0,36 mol D 0,60 mol Câu 36: Số đồng phân cấu tạo C5H10 phản ứng với dung dịch brom A B C D ĐH KHỐI A- 2012 Câu 37: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO mơi trường axit, đun nóng Cho tồn chất hữu sau phản ứng vào lượng dư dung dịch AgNO NH3 thu 44,16 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen A 80% B 70% C 92% D 60% Câu 38: Hiđro hóa hồn tồn hiđrocacbon mạch hở X thu isopentan Số cơng thức cấu tạo có X A B C D Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam hiđrocacbon X (chất khí điều kiện thường) đem toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH) Sau phản ứng thu 39,4 gam kết tủa khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam Công thức phân tử X A C3H4 B CH4 C C2H4 D C4H10 Câu 40: Đốt cháy hồn tồn lít hỗn hợp X gồm anken kết tiếp dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2 (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Hiđrat hóa hồn tồn X điều kiện thích hợp thu hỗn hợp ancol Y, khối lượng ancol bậc hai 6/13 lần tổng khối lượng ancol bậc Phần trăm khối lượng ancol bậc (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) Y A 46,43% B 31,58% C 10,88% D 7,89% Câu 41: Hỗn hợp X gồm H2 C2H4 có tỉ khối so với H 7,5 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 12,5 Hiệu suất phản ứng hiđro hóa A 70% B 60% C 50% D 80% Câu 42: Cho dãy chất: cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen Số chất dãy làm màu dung dịch brom A B C D ĐH KHỐI B- 2012 Câu 43: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen 0,6 mol H2 Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) thời gian, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 10 Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng A 24 gam B 16 gam C gam D gam Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol : 1) có cơng thức đơn giản khác nhau, thu 2,2 gam CO2 0,9 gam H2O Các chất X A hai ankađien B anken ankin C hai anken D ankan ankin Câu 45: Hiđrat hóa 2-metylbut-2-en (điều kiện nhiệt độ, xúc tác thích hợp) thu sản phẩm A 3-metylbutan-2-ol B 3-metylbutan-1-ol C 2-metylbutan-2-ol D 2-metylbutan-3-ol ĐH KHỐI A- 2013 Câu 46: Trong bình kín chứa 0,35 mol C 2H2; 0,65 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y 24 gam kết tủa Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch? A 0,10 mol B 0,20 mol C 0,25 mol D 0,15 mol Câu 47: Ở điều kiện thích hợp xảy phản ứng sau: (a) 2C + Ca  CaC2 (b) C + 2H2  CH4 (c) C + CO2  2CO (d) 3C + 4Al  Al4C3 Trong phản ứng trên, tính khử cacbon thể phản ứng A (c) B (b) C (a) D (d) Câu 48: Khi chiếu sáng, hiđrocacbon sau tham gia phản ứng với clo theo tỉ lệ mol : 1, thu ba dẫn xuất monoclo đồng phân cấu tạo nhau? A isopentan B pentan C neopentan D butan Câu 49: Tên thay (theo IUPAC) (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 A 2,2,4-trimetylpentan B 2,2,4,4-tetrametylbutan C 2,4,4,4-tetrametylbutan D 2,4,4-trimetylpentan Câu 50: Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 C3H6 có tỉ khối so với H2 9,25 Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn bột Ni Đun nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 10 Tổng số mol H2 phản ứng A 0,070 mol B 0,015 mol C 0,075 mol D 0,050 mol ĐH KHỐI B- 2013 Câu 51: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C 3H5OH) Đốt cháy hồn tồn 0,75 mol X, thu 30,24 lít khí CO2 (đktc) Đun nóng X với bột Ni thời gian, thu hỗn hợp Y Tỉ khối Y so với X 1,25 Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M Giá trị V A 0,6 B 0,5 C 0,3 D 0,4 Câu 52: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 36 gam kết tủa Công thức phân tử X A C4H4 B C2H2 C C4H6 D C3H4 Câu 53: Trong chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen butan, số chất có khả tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) A B C D Câu 54: Cho sơ đồ phản ứng: C2H2  X  CH3COOH Trong sơ đồ mũi tên phản ứng, X chất sau đây? A CH3COONa B C2H5OH C HCOOCH3 D CH3CHO Câu 55 : Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1,2-đibrombutan? A But-1-en B Butan C But-1-in D Buta-1,3-đien CĐ KHỐI A,B - 2013 Câu 56: Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 C4H6 Tỉ khối X so với H2 24 Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X oxi dư cho toàn sản phẩm cháy vào lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m A 9,85 B 5,91 C 13,79 D 7,88 Câu 57: Trùng hợp m etilen thu polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng 80% Giá trị m A 1,80 B 2,00 C 0,80 D 1,25 Câu 58: Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6 A B C D Câu 59: Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2 (đktc) có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp Y (khơng chứa H2) Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 16 gam Br2 Công thức phân tử X A C4H6 B C3H4 C C2H2 D C5H8 Câu 60: Chất phản ứng với HCl thu sản phẩm 2-clobutan? A But-1-en B Buta-1,3-đien C But-2-in D But-1-in Câu 61: Cho chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen Có chất số chất phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo butan? A B C D ĐH KHỐI A- 2014 Câu 62: Hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol C2H2; 0,2 mol C2H4 0,3 mol H2 Đun nóng X với xúc tác Ni, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 11 Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,1 B 0,3 C 0,4 D 0,2 Câu 63: Hỗn hợp khí X gồm etilen propin Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 17,64 gam kết tủa Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2 Giá trị a A 0,32 B 0,34 C 0,46 D 0,22 ĐH KHỐI B- 2014 Câu 64: Một bình kín chứa chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) bột niken Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 19,5 Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 dung dịch NH3, thu m gam kết tủa 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc) Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 dung dịch Giá trị m A 92,0 B 91,8 C 75,9 D 76,1 Câu 65: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm ankan anken, thu 0,35 mol CO2 0,4 mol H2O Phần trăm số mol anken X A 40% B 75% C 25% D 50% THPTQG 2015 Câu 66: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol Al4C3 y mol Cho lượng nhỏ X vào H2O dư, thu dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4) a gam kết tủa Al(OH)3 Đốt cháy hết Z, cho toàn sản phẩm vào Y 2a gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 67: Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon mạch hở, ankan, anken, ankin, ankađien Đốt cháy hoàn toàn lượng X, thu CO2 H2O có số mol X khơng thể gồm A ankan anken B ankan ankađien C ankan ankin D hai anken Chúc quý thầy em học sinh có năm học thành công! ... lien kêt pi ) Chọn B B.BÀI TẬP HIĐROCACBON TRONG ĐỀ THI THPTQG 2018 Ví dụ 5:Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) có tỉ khối...A.BÀI TẬP HIĐROCACBON TRONG ĐỀ THI THPTQG 2019 Ví dụ 1:Nung nóng 0,1 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu... gam X phản ứng 0,07 mol Br2 3,87 gam X phản ứng 0,105 mol Br2 → a = 0,105 chọn B C.THIẾT KẾ BÀI TẬP HIĐROCACBON THPTQG 2020 Câu 1.Nung nóng 0,15 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp X gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp giải bài tập hiđrocacbon 2019 2020, SKKN Phương pháp giải bài tập hiđrocacbon 2019 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn