CHUYÊN ĐỀ: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ

36 161 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 22:27

1. Lí do xây dựng chuyên đề. Đảm bảo tính thống nhất và hệ thống của nội dung kiến thức. Thể hiện mối quan hệ chặt chẽ, có tính nhân quả giữa điều kiện tự nhiên, dân cư đối với sự phát triển kinh tế. Tinh giản được nội dung kiến thức. Tạo điều kiện thuận lợi để vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực. Đáp ứng kiến thức cho kì thi THPT Quốc Gia, ôn thi HSG. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………… TRƯỜNG THPT ………………… BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ ………………… Vĩnh Tường, Tháng 11 năm 2018 CHUYÊN ĐỀ: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ - Diện tích: 9.629 nghìn km2 - Dân số: 296,5 triệu người (2005) Năm 2017: 325,62 triệu người - Thủ đô: Oa sinh tơn QUỐC KỲ QUỐC HUY TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO I TÊN CHUYÊN ĐỀ HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ II CƠ SỞ XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ Lí xây dựng chuyên đề - Đảm bảo tính thống hệ thống nội dung kiến thức - Thể mối quan hệ chặt chẽ, có tính nhân - điều kiện tự nhiên, dân cư phát triển kinh tế - Tinh giản nội dung kiến thức - Tạo điều kiện thuận lợi để vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực - Đáp ứng kiến thức cho kì thi THPT Quốc Gia, ơn thi HSG Nội dung chuyên đề Nội dung chuyên đề thuộc nội dung chương trình hành “Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì” – Địa lí 11 Bao gồm: 2.1 Tự nhiên dân cư - Lãnh thổ vị trí địa lí - Đặc điểm tự nhiên - Dân cư xã hội 2.2 Kinh tế - Quy mơ kinh tế Hoa Kì - Các ngành kinh tế: + Tình hình phát triển ngành dịch vụ: ngoại thương; GTVT; tài chính, thơng tin liên lạc, du lịch + Tình hình phát triển ngành cơng nghiệp phân hóa sản xuất + Tình hình phát triển ngành nơng nghiệp phân hóa sản xuất 2.3 Luyện tập - Các dạng tập liên quan đến nội dung chuyên đề theo mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng vận dụng cao Kế hoạch thực chuyên đề - Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 11, Học sinh ôn thi THPT Quốc Gia, ôn thi HSG - Thời lượng: tiết - Hình thức tổ chức: Dạy chuyên đề tiết - Phương pháp kĩ thuật dạy học + Phương pháp dạy học: thảo luận nhóm, sử dụng phương tiện dạy học trực quan, tình huống, nêu vấn đề, động não, thuyết trình + Kĩ thuật dạy học: Các mảnh ghép - Thiết bị dạy học học liệu + Giáo viên: kế hoạch dạy học, giảng Powerpoint, phiếu học tập sử dụng chuyên đề, hình ảnh, máy chiếu phương tiện khác + Học sinh: dung cụ cần thiết cho làm việc nhóm, tranh ảnh, nội dung phân công III MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ Sau học xong chuyên đề, học sinh đạt được: Kiến thức - Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì Nêu ý nghĩa vị trí địa lí lãnh thổ phát triển kinh tế Hoa Kì - Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phân tích thuận lợi, khó khăn chúng phát triển kinh tế - Phân tích đặc điểm dân cư ảnh hưởng chúng tới kinh tế - Trình bày giải thích đặc điểm kinh tế - xã hội Hoa Kì, vai trò số ngành kinh tế chủ chốt, chuyển dịch cấu ngành phân hoá lãnh thổ kinh tế Hoa Kì - Ghi nhớ số địa danh Kĩ - Sử dụng đồ Hoa Kì để phân tích đặc điểm địa hình phân bố khống sản, dân cư, ngành kinh tế vùng kinh tế - Phân tích số liệu, tư liệu đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế Hoa Kì; so sánh khác biệt vùng Thái độ Có ý thức học tập để góp phần xây dựng, phát triển kinh tế quê hương, đất nước Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tự quản lý, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực tính tốn - Năng lực chun biệt: lực tư tổng hợp theo lãnh thổ; lực sử dụng biểu đồ, đồ; lực sử dụng số liệu thống kê IV BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tự nhiên dân cư Kinh tế - Trình bày vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì - Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Hoa Kì - Trình bày đặc điểm dân cư Hoa Kì - Nêu ý nghĩa vị trí địa lí lãnh thổ phát triển kinh tế Hoa Kì - Phân tích thuận lợi, khó khăn đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên phát triển kinh tế - Phân tích đặc điểm dân cư ảnh hưởng chúng tới phát triển kinh tế Hoa Kì - Trình bày - Trình bày vai trò giải thích số ngành đặc điểm kinh kinh tế chủ tế - xã hội chốt Hoa Kì - Trình bày - Nhận xét sự chuyển phân bố dịch cấu trung tâm cơng ngành nghiệp phân hố lãnh nơng sản thổ - Sử dụng đồ để phân tích đặc điểm địa hình phân bố khống sản Hoa Kì - Sử dụng đồ để phân tích đặc điểm phân bố dân cư Hoa Kì - So sánh khác biệt điều kiện tự nhiên vùng - Liên hệ nguyên nhân giúp Hoa Kì thành cơng phát triển kinh tế lao động động, tay nghề cao, qua nhận thức trách nhiệm thân phát triển kinh tế đất nước - Giải thích phân hố lãnh thổ sản xuất nơng nghiệp cơng nghiệp Hoa Kì - So sánh đặc điểm nơng nghiệp Hoa Kì với đặc điểm nơng nghiệp Việt Nam - Nêu mối quan hệ Hoa Kì Việt Nam kinh tế Hoa Kì - Ghi nhớ số địa danh trình phát triển kinh tế, đặc biệt từ sau năm 1995 Năng lực hình thành: - Năng lực chung: Tự học, giải vấn đề, sáng tạo, hợp tác - Năng lực chuyên biệt: + Năng lực tư tổng hợp theo lãnh thổ + Năng lực sử dụng đồ, sơ đồ + Năng lực sử dụng số liệu thống kê V CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUẬN 1.1 Câu hỏi nhận biết Câu 1: Dựa vào đồ hành giới lược đồ trên, xác định vị trí địa lí phận lãnh thổ Hoa Kì Câu 2: Dựa vào đồ địa hình khống sản, kiến thức học hồn thành bảng sau: Miền Tây Trung Tâm Đông Đặc điểm Địa hình, đất đai Sơng ngòi tự nhiên Khí hậu Khống sản Câu 3: Qua biểu đồ cấu GDP hiểu biết thân, nêu chuyển dịch cấu kinh tế Hoa Kì từ 1960 – 2004 đánh giá tỉ trọng ngành dịch vụ cấu GDP 1.2 Bài tập thông hiểu: Câu 4: Đánh giá ảnh hưởng vị trí địa lí lãnh thổ phát triển kinh tế Hoa Kì? Câu 5: Phân tích thuận lợi khó khăn đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên phát triển kinh tế vùng lãnh thổ Hoa Kì Câu 6: Chứng minh HK đất nước người nhập cư? Dân nhập cư tác động đến kinh tế Hoa Kì? 1.3 Bài tập vận dụng: Câu 7: Dựa vào đồ trung tâm công nghiệp chính, nhận xét giải thích phân hóa lãnh thổ cơng nghiệp Hoa Kì Câu 8: Tại Hoa Kì có kinh tế mạnh giới nước nhập siêu? Câu Cho bảng số liệu sau: Một số số dân số Hoa Kì Năm 2017 Tổng số dân (triệu người) 325,62 - Dân số 15 tuổi 65,45 - Dân số từ 15 – 64 tuổi 217,52 - Dân số từ 65 tuổi trở lên 42,65 Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%) 0,4 Tuổi thọ trung bình (tuổi) 79,6 (Nguồn: https://danso.org/hoa-ky/) Từ bảng số liệu, rút đặc điểm dân cư Hoa Kì Đặc điểm có thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội Hoa Kì? Câu 10 Dựa vào bảng số liệu sau: GDP Hoa Kì số châu lục – năm 2004 (Đơn vị: tỉ USD) Tồn giới 40.887,8 Hoa Kì 11.667,5 Châu Âu 14.146,7 Châu Á 10.092,9 Châu Phi 790,3 (Nguồn: SGK Địa lí 11 NC, NXB Giáo dục, 2007) Hãy so sánh GDP Hoa Kì với giới số châu lục để rút nhận xét cần thiết quy mơ GDP Hoa Kì 1.4 Bài tập vận dụng cao: Câu 11: Qua kiến thức học hiểu biết thân, nêu nét khác biệt trình độ phát triển nơng nghiệp Hoa Kì Việt Nam Câu 12: Qua nội dung tìm hiểu, hồn thành sơ đồ số nguyên nhân giúp Hoa Kì trở thành siêu cường kinh tế số giới? Liên hệ trách nhiệm thân phát triển kinh tế quê hương, đất nước Câu 13: Sự kiện Hoa Kì bình thường hóa quan hệ với Việt Nam mở hội thách thức cho phát triển kinh tế hai quốc gia? TRẮC NGHIỆM 2.1 Câu hỏi nhận biết: Câu 1: Lãnh thổ Hoa Kỳ gồm phận? A phận B phận C phận D phận Câu 2: Các đồng ven Thái Bình Dương Hoa Kì có khí hậu A cận nhiệt đới ơn đới hải dương B ôn đới lục địa ôn đới hải dương C ơn đới nhiệt đới gió mùa D cận nhiệt đới ôn đới lục địa Câu 3: Tài ngun dầu khí Hoa Kì tập trung nhiều A bang Tếch-dat ven vịnh Mêhicô B bang Mit-xu-ri ven Đại Tây Dương C bang Nê-va-đa ven Thái Bình Dương D bán đảo A-la-xca quần đảo Ha-oai Câu 4: Phần lớn dân cư Hoa Kì có nguồn gốc từ A châu Âu B châu Á C châu Phi D Mĩ La tinh Câu Hãy cho biết dân cư Hoa Kì tập trung cao vùng vùng đây? A Đông Bắc C Đông Nam B Tây Nam D Vùng Trung tâm Câu Từ ngày thành lập năm 1776, kinh tế Hoa Kì vượt qua Anh, Pháp giữ vị trí đứng đầu ngày với tổng GDP năm 2004 A 11667,6 tỉ USD B 11667,5 tỉ USD C 11467,5 tỉ USD D 115 tỉ USD Câu 7: Hoa Kì khơng phải nước xuất nhiều A cà phê B đỗ tương C ngơ D lúa mì 2.2 Câu hỏi thơng hiểu: Câu Từ Tây sang Đông, miền địa hình Hoa Kì A Đồng ven biển Đại Tây Dương, dãy Apalát, đồng Trung tâm, vùng Coocđie B Vùng Coođie, đồng Trung tâm, dãy Apalát, đồng ven biển Đại Tây Dương C Vùng Coocđie, đồng Trung tâm, đồng ven biển Đại Tây Dương, dãy Apalat D Đồng ven biển Đại Tây Dương, đồng Trung tâm, dãy Apalát, vùng Coocđie Câu Câu khơng xác vùng tự nhiên Hoa Kì? A Vùng phía Tây Hoa Kì giàu tài ngun khống sản, tài nguyên rừng lượng B Hoang mạc bán hoang mạc tập trung vùng phía Tây C Các đồng phù sa ven ĐTD thuận lợi cho việc trồng loại ôn đới cận nhiệt D Vùng Trung tâm phẳng, khoáng sản phong phú, có khí hậu ơn đới cận nhiệt Câu 10: Đâu đặc điểm dân cư Hoa Kỳ? A Dân số có xu hướng già hóa B Thành phần chủ yếu người gốc Âu C Dân số tăng nhanh, chủ yếu nhập cư D Dân cư phân bố đông đúc miền Tây Câu 11 Như quốc gia phát triển khác, tỉ lệ dân thành thị Hoa Kì cao, Hoa kì hạn chế mặt tiêu cực thị hóa A dân cư tập trung đông đúc thành phố lớn B điều kiện sống thành thị nơng thơn khơng cách biệt C nguời dân có ý thức cao việc bảo vệ mơi trường D gần 92% số dân đô thị phân bố thành phố vừa nhỏ Câu 12: Xu hướng cấu GDP Hoa Kì? A CN tăng, NN DV giảm B CN, DV tăng, NN giảm C NN CN giảm, DV tăng D CN, NN tăng, DV giảm Câu 13: Đặc điểm sau khơng với ngành dịch vụ Hoa Kì? A Tỉ trọng ngành dịch vụ có xu hướng tăng B Các loại đường phương tiện vận tải đại C Số khách du lịch quốc tế nhiều khách nội địa D Ngành ngân hàng, tài hoạt động khắp giới Câu 14: Phát biểu sau với ngành cơng nghiệp Hoa Kì nay? A Tạo nguồn hàng xuất chủ yếu B Đóng góp tỉ trọng lớn vào GDP C Tỉ trọng GDP ngày tăng nhanh D Các ngành đại tập trung Đông Bắc Câu 15 Câu khơng xác nơng nghiệp Hoa kì? A Cơ cấu nơng nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng hoạt động nông tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp B Dần chuyển dịch vành đai chuyên canh trước thành vành đai đa canh C Là nước xuất nông sản lớn giới giá trị xuất nông nghiệp Hoa Kì nhỏ nhiều so với cơng nghiệp D Số lượng diện tích trang trại ngày lớn Câu 16: Ngành nông nghiệp Hoa Kỳ diễn xu hướng A giảm giá trị sản xuất nông nghiệp B giảm tỉ trọng nông tăng tỉ trọng dịch vụ nơng nghiệp C giảm diện tích số lượng trang trại D hình thành vành đai chuyên canh 2.3 Câu hỏi vận dụng Câu 17 Dựa vào bảng số liệu Số dân Hoa Kì giai đoạn 1800-2005, cho biết câu khơng xác? (Đơn vị: triệu người) Năm 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 Số dân 10 17 31 50 76 105 132 179 A Dân số Hoa Kì liên tục tăng qua năm B Số dân năm 1880 gấp 10 lần năm 1800 C Thời gian dân số tăng gấp đôi ngày rút ngắn D Trong 180 năm (1800-1980) dân số Hoa Kì tăng 45 lần Câu 18 Ngành điện tử, viễn thông phát triển vùng Hoa Kì? A Vùng Đơng Bắc B Vùng phái Tây Nam 1980 2005 227 296,5 C Vùng phía Tây D Vùng phía Nam Câu 19: Nguyên nhân khiến GTVT đường ống Hoa Kỳ phát triển? A Có sở vật chất đại B Giáp biển đại dương C Nhu cầu lại người dân D Trữ lượng dầu khí lớn Câu 20: Cho biết dân số Hoa Kỳ (2004) : 296,5 triệu người, tổng GDP (2004) : 11667,5 tỉ USD Em tính thu nhập bình quân đầu người Hoa Kỳ (2004) A 3,97 USD/người B 39739 nghìn USD/ người C 39,7 nghìn USD/người D 397,4 USD/ người Câu 21 Cho bảng số liệu sau: GDP phân theo khu vực kinh tế Hoa Kì năm 1990 năm 2010 (Đơn vị: tỉ USD) Năm Tổng số Nông – lâm – Công nghiệp – Dịch vụ thủy sản xây dựng 1990 5300 371,0 1325,0 3604,0 2010 14660 132,0 2990,6 11537,4 (Nguồn: Tuyển tập đề thi Olypic 30 tháng năm 2012, NXB Đại học Sư phạm) Biểu đồ thích hợp thể quy mô cấu GDP phân theo khu vực kinh tế Hoa Kì năm 1990 năm 2010? A Biểu đồ miền B Biểu đồ kết hợp (cột – đường) C Biểu đồ tròn, hai hình tròn bán kính khác D Biểu đồ tròn, hai hình tròn bán kính 2.4 Câu hỏi vận dụng cao Câu 22 Lĩnh vực Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kì kí kết vào năm 2000: A Thương mại hàng hóa B Sở hữu trí tuệ C Thương mại dịch vụ D Khoa học công nghệ Câu 23 Các mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất sang Hoa Kì là: A dệt may, đồ gỗ, giày dép, thủy sản B dệt may, đồ gỗ, giày dép, khoáng sản C dệt may, đồ gỗ, giày dép, dầu khí D dệt may, đồ gỗ VI TIẾN TRÌNH HỌC TẬP SGK kết hợp với quan sát đồ kinh tế chung Hoa Kì, thực nhiệm vụ sau theo phiếu GV chuẩn bị: + Nhóm 1: Tìm hiểu đặc điểm ngành dịch vụ + Nhóm 2: Tìm hiểu ngành cơng nghiệp phân hóa sản xuất cơng nghiệp + Nhóm 3: Tìm hiều ngành nơng nghiệp phân hóa sản xuất nơng nghiệp Học sinh thực theo nhóm, thời gian 10 phút b) HS thực nhiệm vụ HS thực cá nhân, sau trao đổi nhóm chuẩn bị báo cáo GV, trao đổi với lớp kết thực Trong trình thực hiện, GV quan sát điều chỉnh nhiệm vụ học tập cho phù hợp với đối tượng HS c) GV tổ chức cho HS báo cáo kết thảo luận chung lớp Gọi HS nhóm đại diện báo cáo kết thực nhiệm vụ; HS khác lắng nghe, bổ sung thảo luận thêm d) GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức GV phát vấn câu hỏi: - Tại tỉ trọng công nghiệp Hoa Kì có xu hướng giảm dần vùng Đông Bắc với ngành truyền thống, tăng dần phía Nam ven TBD với ngành cơng nghiệp đại? - Nguyên nhân thay đổi phân bố sản xuất nơng nghiệp Hoa Kì? Gợi ý: - Giải thích phân hóa lãnh thổ cơng nghiệp Hoa Kì: + Vùng Đơng Bắc: lịch sử khai thác lâu đời, tập trung ngành truyền thống, sở hạ tầng trở nên lỗi thời, ô nhiễm môi trường, giá nhân cơng cao, thất nghiệp * Các ngành tài chính, thơng tin liên lạc, du lịch - Có 600.000 tổ chức ngân hàng, tài hoạt động thu hút triệu lao động (2002) Ngành ngân hàng, tài có mặt tồn giới đem lại nguồn thu lợi lớn cho kinh tế Hoa Kì - Thơng tin liên lạc đại, có nhiều vệ tinh thiết lập hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cung cấp dịch vụ viễn thông cho nhiều nước giới - Du lịch phát triển mạnh, năm 2004 có 1,4 tỉ lượt khách du lịch nước 46 triệu lượt khách nước đến Hoa Kì, doanh thu 74,5 tỉ USD b Cơng nghiệp - Tạo nguồn hàng xuất chủ yếu - Chiếm 19,7% GDP/2004 - Gồm nhóm ngành: chế biến, điện lực, khai khống, cơng nghiệp chế biến chiếm 84,2% giá trị hàng xuất nước - Sản xuất CN Hoa Kì có thay đổi + Giảm dần tỉ trọng ngành công nghiệp truyền thống Đông Bắc.+ Tăng dần tỉ trọng ngành công nghiệp đại Phía Nam ven Thái Bình Dương c Nông nghiệp - Nền nông nghiệp tiên tiến, đứng đầu giới - Cơ cấu nơng nghiệp có chuyển dịch: + Giảm tỉ trọng giá trị hoạt động nông + Tăng tỉ trọng giá trị dịch vụ nơng nghiệp - Hình thức: trang trại - Nền nơng nghiệp hàng hóa hình thành sớm phát triển mạnh - Xuất nông sản lớn giới, chủ yếu lúa mì, ngơ, đỗ tương, 21 nhiều Vùng phía Nam ven TBD có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất sinh hoạt dân cư, tập trung ngành công nghiệp đại, lao động đông, giá rẻ, sở hạ tần đại, + Tính động dân cư Hoa Kì thích khai phá vùng đất + Tác động CMKHCN đại, ngành truyền thống bị cạnh tranh với nước giới kể nước phát triển nên Hoa Kì thay đổi chiến lược phát triển công nghiệp - Nguyên nhân thay đổi phân bố sản xuất nông nghiệp Hoa Kì? + Do hệ thống thủy lợi phát triển tổ chức tốt + Sự hỗ trợ đắc lực khoa học công nghệ sinh học + Nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất, tạo hiệu kinh tế cao, thích ứng với biến động thị trường Phụ lục Các ngành kinh tế Hoa Kì - Nhóm 1: Sơ đồ tư hồn thiện ngành dịch vụ Hoa Kì - Nhóm 2: Tìm hiểu tình hình phát triển ngành cơng nghiệp phân hóa sản xuất Tình hình phát triển ngành cơng nghiệp phân hóa sản xuất Đặc điểm - Vai trò: Ngành cơng nghiệp truyền thống Vùng Vùng Vùng Đơng Bắc phía Nam phía Tây 22 Ngành cơng nghiệp đại Vùng Vùng Vùng Đơng Bắc phía Nam phía Tây - Tỉ trọng: - Cơ cấu: - Xu hướng thay đổi: THƠNG TIN PHẢN HỒI Tình hình phát triển ngành cơng nghiệp phân hóa sản xuất Đặc điểm Ngành công nghiệp truyền thống - Tạo nguồn hàng xuất Vùng Vùng Vùng chủ yếu Đông phía phía - Chiếm 19,7% GDP/2004 Bắc Nam tây Thực Luyện - Gồm nhóm ngành: chế Thực phẩm, phẩm, kim, biến, điện lực, khai dệt may, dệt may, đóng khống, cơng khí, khí, tàu, nghiệp chế biến chiếm luyện đóng tàu, tơ, 84,2% giá trị hàng xuất kim, hố tơ khí nước chất, - Sản xuất CN Hoa Kì có đóng tàu, thay đổi sx tơ + Giảm dần tỉ trọng ngành công nghiệp truyền thống Đông Bắc + Tăng dần tỉ trọng ngành cơng nghiệp đại Phía Nam ven Thái Bình Dương Ngành cơng nghiệp đại Vùng Vùng Vùng Đơng phía phía tây Bắc Nam Điện Điện tử, Điện tử, tử, viễn viễn viễn thơng thơng, thơng, hố dầu, chế tạo Chế tạo máy bay máy bay, tên lữa, vũ trụ - Nhóm 3: Tìm hiểu tình hình phát triển ngành nơng nghiệp phân hóa sản xuất Tình hình phát triển ngành nơng nghiệp phân hóa sản xuất Đặc điểm Các sản phẩm nơng nghiệp - Nền nơng nghiệp Phía Đơng Trung tâm Phía Tây Cây Cây Chăn Cây Cây Chă Cây Cây Chăn tiên lương công nuôi lương công n lươn công nuôi tiến, thực nghiệp, thực nghiệp, nuôi g nghiệp, - Cơ cấu nông ăn ăn thực ăn 23 nghiệp có chuyển dịch: - Hình thức: - Nền nơng nghiệp .hình thành sớm phát triển mạnh - Xuất khẩu: , chủ yếu: THƠNG TIN PHẢN HỒI Tình hình phát triển ngành nơng nghiệp phân hóa sản xuất Đặc điểm Các sản phẩm nông nghiệp - Nền nơng nghiệp Phía Đơng Trung tâm Phía Tây Cây Cây Chăn Cây Cây Chă Cây Cây Chăn tiên tiến, đứng đầu lương công nuôi lương công n lươn công nuôi giới thực nghiệp, thực nghiệp, nuôi g nghiệp, - Cơ cấu nông ăn ăn thực ăn nghiệp có chuyển Lúa Cây ăn Bò Lúa Củ cải Bò, Lúa Cây ăn Bò, dịch mì mì, đường, lợn gạo lợn + Giảm giá trị hoạt cận ngô, đỗ nhiệt động nông nhiệt lúa tương, đới + Tăng giá trị dịch đới gạo bông, vụ nơng nghiệp ơn đới thuốc - Hình thức: trang lá, trại ăn - Nền nông nghiệp nhiệt hàng hóa hình thành đới sớm phát triển mạnh - Xuất nông sản lớn giới, chủ yếu lúa mì, ngơ, đỗ tương, HOẠT ĐỘNG 7: 24 LUYỆN TẬP Mục tiêu Nhằm củng cố lại kiến thức học, rèn luyện kĩ học Phương thức Hoạt động cá nhân Tổ chức hoạt động a) GV giao nhiệm vụ cho HS - Viết lại kiến thức trọng tâm tự nhiên, dân cư, kinh tế Hoa Kì sơ đồ - Dựa vào bảng 6.3, vẽ biểu đồ so sánh GDP Hoa Kì với giới số châu lục b) HS thực nhiệm vụ lớp HS thực lớp khoảng 10 - 15 phút c) GV kiểm tra kết thực HS - Điều chỉnh kịp thời vướng mắc HS trình thực - Nhấn mạnh lại nội dung kiến thức trọng tâm Hoa Kì Để hiểu sâu hơn, rõ Hoa Kì sau GV cho HS làm dạng tập Hoa Kì Tiết HOẠT ĐỘNG 8: VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG Mục tiêu Giúp HS vận dụng liên hệ kiến thức học vào vấn đề cụ thể thực tiễn Nội dung GV hướng dẫn HS tự đặt vấn đề liên hệ vận dụng Trường hợp HS khơng tìm vấn đề liên hệ vận dụng, GV u cầu HS hồn thành nhiệm vụ sau: + Qua nội dung tìm hiểu, rút số nguyên nhân giúp Hoa Kì trở thành siêu cường kinh tế số giới? Liên hệ trách nhiệm thân phát triển kinh tế quê hương, đất nước + Sự kiện Hoa Kì bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995 mở hội thách thức cho phát triển kinh tế hai quốc gia? Đánh giá GV khuyến khích, động viên HS làm nhận xét sản phẩm HS TIẾT 3: LUYỆN TẬP Mục tiêu Nhằm củng cố lại kiến thức học, rèn luyện kĩ học Phương thức Hoạt động cá nhân Tổ chức hoạt động a) GV giao nhiệm vụ cho HS GV đưa dạng tập tự luận trắc nghiệm HS thực b) HS thực nhiệm vụ lớp 25 Nếu hết thời gian GV hướng dẫn HS học nhà c) GV kiểm tra kết thực HS - Điều chỉnh kịp thời vướng mắc HS trình thực - Chuẩn kiến thức câu hỏi GV đưa BÀI TẬP VẬN DỤNG TỰ LUẬN 1.1 Bài tập nhận biết Câu 1: Dựa vào đồ hành giới lược đồ trên, xác định vị trí địa lí phận lãnh thổ Hoa Kì Hướng dẫn trả lời: - Hoa Kỳ nằm Tây bán cầu, đại dương: Thái Bình Dương Đại Tây Dương, tiếp giáp Canada Mĩ Latinh - Lãnh thổ gồm phận: trung tâm Bắc Mĩ, bán đảo A-lax-ca quần đảo Ha-oai Câu 2: Dựa vào đồ địa hình khống sản, kiến thức học hồn thành bảng sau: Miền Đặc điểm Địa hình, đất đai Sơng ngòi tự nhiên Khí hậu Khống sản Hướng dẫn trả lời: Miền Tây Tây Trung Tâm Trung Tâm 26 Đông Đơng Đặc điểm tự nhiên Địa hình, đất đai - Núi trẻ xen cao nguyên bồn địa - Ven Thái Bình Dương có số đồng nhỏ, đất đai màu mỡ Sơng ngòi Ít sơng lớn, ngắn dốc - Phía tây phía bắc vùng gò đồi thấp, nhiều đồng cỏ - Phía nam đồng phù sa màu mỡ hệ thống sông Mixixipi bồi tụ Hệ thống sông Mit-xi-xi-pi - Dãy núi già Apa-lat - Đồng ven Đại Tây Dương diện tích lớn, đất đai màu mỡ Ít sơng - Khí hậu khơ hạn nên Khí hậu phân hóa da dạng: Cận nhiệt ơn Khí hậu hình thành hoang mạc - Phía Bắc: ơn đới đới hải dương bán hoang mạc - Phía Nam: cận nhiệt đới, - Ven TBD khí hậu cận nhiệt đới nhiệt ôn đới hải dương Khoáng Giàu khoáng sản sắt, - Phía Bắc: Than đá, quặng Giàu than, sắt, sản vàng, đồng, chì, uranium, sắt, thuỷ điện rừng, thủy - Phía Nam: dầu khí có trữ lượng lớn Câu 3: Qua biểu đồ cấu GDP hiểu biết thân, nêu chuyển dịch cấu kinh tế Hoa Kì từ 1960 – 2004 đánh giá tỉ trọng ngành dịch vụ cấu GDP Hướng dẫn trả lời: - Cơ cấu kinh tế Hoa Kì từ 1960 – 2004 có chuyển dịch theo hướng: giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, công nghiệp; tăng tỉ trọng ngành dịch vụ (dẫn chứng) - Tỉ trọng ngành dịch vụ Hoa Kì cấu GDP chiếm tỉ trọng cao cao nhất: 79,4% (2004) 1.2 Bài tập thông hiểu: Câu 4: Đánh giá ảnh hưởng vị trí địa lí lãnh thổ phát triển kinh tế Hoa Kì? Hướng dẫn trả lời: - Thuận lợi: + Phần lớn lãnh thổ HK nằm vành đai khí hậu ơn đới cận nhiệt thuận lợi cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt người, phát triển nông nghiệp đa dạng + Nằm hoàn toàn bán cầu Tây, cách châu Âu ĐTD, châu Á TBD nên tránh tàn phá hai đại chiến giới, khơng làm giàu nhờ chiến tranh bn bán vũ khí + Nằm hai đại dương lớn với đường bờ biển dài tạo điều kiện thuận lợi để HK phát 27 triển ngành kinh tế biển (GTVT biển, du lịch biển, đảo, khai thác nuôi trồng hải sản) + Tiếp giáp với Canada khu vực MLT nơi có nguồn tài nguyên phong phú , nơi cung cấp nguồn nguyên liệu dòi đồng thời thị trường tiêu thụ rộng lớn cho HK + Nằm khu vực kinh tế động giới – Châu Á-TBD dễ dàng thiết lập mối quan hệ kinh tế để phát triển - Khó khăn: + Nằm cách xa lục địa khác nên việc giao lưu kinh tế, văn hóa việc xuất, nhập với châu lục khác khơng khó khăn tốn nhiều chi phí + Lãnh thổ rộng lớn nên khó khăn quản lí kinh tế - xã hội + Thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai: núi lửa, động đất, bão Câu 5: Phân tích thuận lợi khó khăn đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên phát triển kinh tế vùng lãnh thổ Hoa Kì Hướng dẫn trả lời: a Vùng phía Tây (vùng Coocdie) - Gồm dãy núi trẻ cao trung bình >2000m, chạy // theo hướng Bắc-Nam, xen bồn địa cao ngun, có khí hậu hoang mạc, bán hoang mạc Đây nơi tập trung nhiều kim loại màu (vàng, đồng, boxit, chì), tài nguyên lượng phong phú (dầu mỏ, than, thủy điện), diện tích rừng tương đối lớn => Phát triển cơng nghiệp khai khống, cơng nghiệp nặng, cơng nghiệp lượng, công nghiệp sản xuất chế biến gỗ; phát triển lâm nghiệp, chăn ni gia súc - Ven TBD có đồng nhỏ, đất tốt, khí hậu cận nhiệt đới ôn đới hải dương=> phát triển trồng trọt b Vùng phía Đơng - Gồm dãy núi già Apalat đồng ven ĐTD - Dãy núi già Apalat cao trung bình 1000-1500m, sườn thoải, nhiều thung lũng rộng cắt ngang, giao thơng tiện lợi Khống sản chủ yếu than đá, quặng sắt với trữ lượng lớn, nằm lộ thiên Nguồn thủy phong phú Khí hậu ôn đới, lượng mưa tương đối lớn => phát triển công nghiệp, sớm xuất vành đai công nghiệp - Các đồng bẳng phù sa ven ĐTD có diện tích tương đối lớn, đất phì nhiêu, khí hậu mang tính chất ơn đới hải dương cận nhiệt đới thuận lợi cho trồng nhiều loại lương thực, ăn - Ngũ Hồ có trữ lượng cá nước lớn giới Các sơng có nhiều giá trị kinh tế: sông Cô-lum-bi-a, sông Cô-rô-ra-đô trữ lượng thủy lớn, sơng Mi-xi-xi-pi có giá trị giao thông cung cấp nước quan trọng c Phần Trung tâm - Gồm bang nằm dãy Apalat dãy Rốc – ki - Phần phía Tây phía Bắc: có địa hình gò đồi thấp, nhiều đồng cỏ rộng thuận lợi phát triển chăn nuôi - Phần lớn bang phía Bắc có khí hậu ôn đới, bang ven vịnh Mê – hi – có khí 28 hậu cận nhiệt -> đa dạng hóa cấu trồng, vật ni - Phần phía Nam đồng phù sa màu mỡ rộng lớn hệ thống sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp thuận lợi cho trồng trọt - Khống sản: có nhiều loại với trữ lượng lớn: than đá, quặng sắt (phía Bắc), dầu mỏ, khí tự nhiên (ở bang Tếch – dát ven vịnh Mê – hi – cô)=> thuận lợi phát triển ngành công nghiệp Câu 6: Chứng minh HK đất nước người nhập cư? Dân nhập cư tác động đến kinh tế Hoa Kì? Hướng dẫn trả lời: * HK đất nước người nhập cư - Dân cư HK thuộc nhiều chủng tộc: Mơn-gơ-lơ-ít, ơ-rơ-pê-ơ-ít; Nê-gro-ít - Thành phần dân cư đa dạng: + Nguồn gốc từ châu Âu (người da trắng): 83% dân số + Nguồn gốc từ châu Phi (người da đen): 33 triệu người + Nguồn gốc từ châu Á, Mỹ Latinh: tăng mạnh nhập cư + Người Anh – điêng (bản địa): triệu người * Ảnh hưởng: - Mang lại cho Hao Kì nguồn lao động, nguồn vốn, nguồn tri thức mà phaỉ chi phí đào tạo - Tạo nên đa dạng thành phần dân tộc - Chênh lệch giàu nghèo chủng tộc xã hội nên tình trạng bất bình đẳng dân tộc tồn 1.3 Bài tập vận dụng: Câu 7: Dựa vào đồ trung tâm cơng nghiệp chính, nhận xét giải thích phân hóa lãnh thổ cơng nghiệp Hoa Kì Hướng dẫn trả lời: - Nhận xét giải thích phân hóa lãnh thổ cơng nghiệp Hoa Kì + Trước đây: sản xuất CN tập trung chủ yếu vùng Đông Bắc với ngành truyền thống + Hiện nay: sản xuất CN mở rộng xuống phía Nam Thái Bình Dương với ngành đại - Giải thích phân hóa lãnh thổ cơng nghiệp Hoa Kì: + Vùng Đơng Bắc: lịch sử khai thác lâu đời, tập trung ngành truyền thống, sở hạ tầng trở nên lỗi thời, ô nhiễm môi trường, giá nhân cơng cao, thất nghiệp nhiều Vùng phía Nam ven TBD có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất sinh hoạt dân cư, tập trung ngành công nghiệp đại, lao động đông, giá rẻ, sở hạ tần đại, + Tính động dân cư Hoa Kì thích khai phá vùng đất + Tác động CMKHCN đại, ngành truyền thống bị cạnh tranh với nước giới kể nước phát triển nên Hoa Kì thay đổi chiến lược 29 phát triển cơng nghiệp Câu 8: Tại Hoa Kì có kinh tế mạnh giới nước nhập siêu? Hướng dẫn trả lời: * Chứng minh Hoa Kì có kinh tế mạnh nhung vận nhập siêu: - Tổng GDP Hoa Kì 11667,5 tỉ USD (2004) chiếm 28,5% tổng GDP giới Là trung tâm kinh tế lớn giới - Giá trị nhập siêu ngày tăng: từ 1990 – 2004 tăng từ 123,4 tỉ USD lên 707,2 tỉ USD * Giải thích: - Dân số Hoa Kì đơng, thành phần dân cư đa dạng nên sức mua dân cư lớn đa dạng - Sức sản xuất kinh tế lớn kết hợp sách tiết kiệm tài ngun nên Hoa Kì nhập nguyên liệu từ nhiều nước giới ( chủ yếu nước phát triển) - Hoa Kì có nhiều nguồn thu từ hoạt động kinh tế phi mậu dịch khác: thông tin liên lạc, viễn thơng, tài ngân hàng, du lịch - Đồng la có giá trị cao Câu Cho bảng số liệu sau: Một số số dân số Hoa Kì Năm 2017 Tổng số dân (triệu người) 325,62 - Dân số 15 tuổi 65,45 - Dân số từ 15 – 64 tuổi 217,52 - Dân số từ 65 tuổi trở lên 42,65 Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%) 0,4 Tuổi thọ trung bình (tuổi) 79,6 (Nguồn: https://danso.org/hoa-ky/) Từ bảng số liệu, rút đặc điểm dân cư Hoa Kì Đặc điểm có thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội Hoa Kì? Hướng dẫn trả lời: - Nhận xét: Lập bảng số liệu cấu dân số Hoa Kì theo nhóm tuổi năm 2007 (%) 20,1%; 66,8%; 13,1% - Đặc điểm dân cư Hoa Kì: + Đơng dân, đứng thứ giới (dẫn chứng) + Dân số tăng nhanh, chủ yếu nhập cư Gia tăng dân số tự nhiên thấp (dẫn chứng) + Cơ cấu dân số thay đổi, tuổi thọ trung bình tăng (dẫn chứng) -> thể xu hướng già hóa dân số Hoa Kì - Thuận lợi: có nguồn lao động dồi dào, trình độ lao động cao người nhập cư từ Châu Âu, Châu Á, Tạo nên thị trường tiêu thụ rộng lớn Câu 10 Dựa vào bảng số liệu sau: GDP Hoa Kì số châu lục – năm 2004 (Đơn vị: tỉ USD) Toàn giới 40.887,8 30 Hoa Kì Châu Âu Châu Á Châu Phi 11.667,5 14.146,7 10.092,9 790,3 (Nguồn: SGK Địa lí 11 NC, NXB Giáo dục, 2007) Hãy so sánh GDP Hoa Kì với giới số châu lục để rút nhận xét cần thiết quy mô GDP Hoa Kì Hướng dẫn trả lời: - Xử lí số liệu: Tỉ lệ GDP Hoa Kì, châu Âu, châu Á châu Phi so với giới (%) Thế giới Hoa Kì Câu Âu Châu Á Châu Phi Còn lại 100,0 28,5 34,6 24,7 1,9 10,3 - Nhận xét: + Hoa Kì nước thành lập năm 1776, vòng 114 năm (1776-1980) Hoa Kì trở thành cường quốc kinh tế dẫn đầu giới + Hiện nay, GDP Hoa Kì có giá trị cao so với giới số châu lục khác (dẫn chứng) 1.4 Bài tập vận dụng cao: Câu 11: Qua kiến thức học hiểu biết thân, nêu nét khác biệt trình độ phát triển nơng nghiệp Hoa Kì Việt Nam Đặc điểm Việt Nam Hoa Kì Lao động - Dồi dào, có kinh nghiệm - Lao động có kĩ thuật cao, áp dụng sản xuất truyền thống nông nhiều thành tựu KHKT vào sản nghiệp lâu đời, tích cực áp dụng xuất KHKT nơng nghiệp - Chiếm tỉ trọng nhỏ tổng số - Chiếm tỉ trọng cao 57,3%(2005) lao động 2% Tình hình - Chiếm 20% GDP (2004) - Chiếm khoảng 0,9% GDP (2004) phát triển - Áp dụng nhiều sách, biện - Nơng nghiệp giữ vị trí hàng đầu nông nghiệp pháp cải cách nông nghiệp giới, ứng dụng giới hóa tạo điều kiện khai thác tiềm khâu canh tác bảo quản nông sản lao động, tài nguyên thiên nhiên - Đã sản xuất nhiều loại - Nhiều loại nông sản đứng nhì nơng sản với suất cao, sản giới: ngơ, đỗ tương, lúa mì, lượng đáng kể: lúa, lợn, trâu, bò, - Trong cấu ngành trồng trọt - Trong cấu ngành chăn nuôi chiếm chiếm ưu 75% (2004) ưu TRẮC NGHIỆM 2.1 Câu hỏi nhận biết: Câu 1: Lãnh thổ Hoa Kỳ gồm phận? A phận B phận C phận D phận 31 Câu 2: Các đồng ven Thái Bình Dương Hoa Kì có khí hậu A cận nhiệt đới ôn đới hải dương B ôn đới lục địa ôn đới hải dương C ôn đới nhiệt đới gió mùa D cận nhiệt đới ôn đới lục địa Câu 3: Tài nguyên dầu khí Hoa Kì tập trung nhiều A bang Tếch-dat ven vịnh Mêhicô B bang Mit-xu-ri ven Đại Tây Dương C bang Nê-va-đa ven Thái Bình Dương D bán đảo A-la-xca quần đảo Ha-oai Câu 4: Phần lớn dân cư Hoa Kì có nguồn gốc từ A châu Âu B châu Á C châu Phi D Mĩ La tinh Câu Hãy cho biết dân cư Hoa Kì tập trung cao vùng vùng đây? A Đông Bắc C Đông Nam B Tây Nam D Vùng Trung tâm Câu Từ ngày thành lập năm 1776, kinh tế Hoa Kì vượt qua Anh, Pháp giữ vị trí đứng đầu ngày với tổng GDP năm 2004 A 11667,6 tỉ USD B 11667,5 tỉ USD C 11467,5 tỉ USD D 115 tỉ USD Câu 7: Hoa Kì khơng phải nước xuất nhiều A cà phê B đỗ tương C ngô D lúa mì 2.2 Câu hỏi thơng hiểu: Câu Từ Tây sang Đơng, miền địa hình Hoa Kì A Đồng ven biển Đại Tây Dương, dãy Apalát, đồng Trung tâm, vùng Coocđie B Vùng Coođie, đồng Trung tâm, dãy Apalát, đồng ven biển Đại Tây Dương C Vùng Coocđie, đồng Trung tâm, đồng ven biển Đại Tây Dương, dãy Apalat 32 D Đồng ven biển Đại Tây Dương, đồng Trung tâm, dãy Apalát, vùng Coocđie Câu Câu khơng xác vùng tự nhiên Hoa Kì? A Vùng phía Tây Hoa Kì giàu tài ngun khống sản, tài ngun rừng lượng B Hoang mạc bán hoang mạc tập trung vùng phía Tây C Các đồng phù sa ven ĐTD thuận lợi cho việc trồng loại ôn đới cận nhiệt D Vùng Trung tâm phẳng, khống sản phong phú, có khí hậu ôn đới cận nhiệt Câu 10: Đâu đặc điểm dân cư Hoa Kỳ? A Dân số có xu hướng già hóa B Thành phần chủ yếu người gốc Âu C Dân số tăng nhanh, chủ yếu nhập cư D Dân cư phân bố đông đúc miền Tây Câu 11 Như quốc gia phát triển khác, tỉ lệ dân thành thị Hoa Kì cao, Hoa kì hạn chế mặt tiêu cực thị hóa A dân cư tập trung đông đúc thành phố lớn B điều kiện sống thành thị nông thôn khơng cách biệt C nguời dân có ý thức cao việc bảo vệ môi trường D gần 92% số dân đô thị phân bố thành phố vừa nhỏ Câu 12: Xu hướng cấu GDP Hoa Kì? A CN tăng, NN DV giảm B CN, DV tăng, NN giảm C NN CN giảm, DV tăng D CN, NN tăng, DV giảm Câu 13: Đặc điểm sau không với ngành dịch vụ Hoa Kì? A Tỉ trọng ngành dịch vụ có xu hướng tăng B Các loại đường phương tiện vận tải đại C Số khách du lịch quốc tế nhiều khách nội địa D Ngành ngân hàng, tài hoạt động khắp giới Câu 14: Phát biểu sau với ngành cơng nghiệp Hoa Kì nay? A Tạo nguồn hàng xuất chủ yếu B Đóng góp tỉ trọng lớn vào GDP C Tỉ trọng GDP ngày tăng nhanh D Các ngành đại tập trung Đông Bắc Câu 15 Câu khơng xác nơng nghiệp Hoa Kì? A Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng hoạt động nông tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp B Dần chuyển dịch vành đai chuyên canh trước thành vành đai đa canh 33 C Là nước xuất nông sản lớn giới giá trị xuất nơng nghiệp Hoa Kì nhỏ nhiều so với công nghiệp D Số lượng diện tích trang trại ngày lớn Câu 16: Ngành nông nghiệp Hoa Kỳ diễn xu hướng? A Giảm giá trị sản xuất nông nghiệp B Giảm tỉ trọng nông tăng tỉ trọng dịch vụ nơng nghiệp C Giảm diện tích số lượng trang trại D Hình thành vành đai chuyên canh 2.3 Câu hỏi vận dụng Câu 17 Dựa vào bảng số liệu Số dân Hoa Kì giai đoạn 1800-2005, cho biết câu khơng xác? (Đơn vị: triệu người) Năm 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2005 Số dân 10 17 31 50 76 105 132 179 227 296,5 A Dân số Hoa Kì liên tục tăng qua năm B Số dân năm 1880 gấp 10 lần năm 1800 C Thời gian dân số tăng gấp đôi ngày rút ngắn D Trong 180 năm (1800-1980) dân số Hoa Kì tăng 45 lần Câu 18 Ngành điện tử, viễn thông phát triển vùng Hoa Kì? A Vùng Đơng Bắc B Vùng phái Tây Nam C Vùng phía Tây D Vùng phía Nam Câu 19: Nguyên nhân khiến GTVT đường ống Hoa Kỳ phát triển? A Có sở vật chất đại B Giáp biển đại dương C Nhu cầu lại người dân D Trữ lượng dầu khí lớn Câu 20: Cho biết dân số Hoa Kỳ (2004) : 296,5 triệu người, tổng GDP (2004) : 11667,5 tỉ USD Em tính thu nhập bình qn đầu người Hoa Kỳ (2004) A 3,97 USD/người B 39739 nghìn USD/ người C 39,7 nghìn USD/người D 397,4 USD/ người Câu 21 Cho bảng số liệu sau: GDP phân theo khu vực kinh tế Hoa Kì năm 1990 năm 2010 (Đơn vị: tỉ USD) Năm Tổng số 1990 2010 5300 14660 Nông – lâm – thủy sản 371,0 132,0 34 Công nghiệp – xây dựng 1325,0 2990,6 Dịch vụ 3604,0 11537,4 (Nguồn: Tuyển tập đề thi Olypic 30 tháng năm 2012, NXB Đại học Sư phạm) Biểu đồ thích hợp thể quy mơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế Hoa Kì năm 1990 năm 2010? A Biểu đồ miền B Biểu đồ kết hợp (cột – đường) C Biểu đồ tròn, hai hình tròn bán kính khác D Biểu đồ tròn, hai hình tròn bán kính 2.4 Câu hỏi vận dụng cao Câu 22 Lĩnh vực Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kì kí kết vào năm 2000? A Thương mại hàng hóa B Sở hữu trí tuệ C Thương mại dịch vụ D Khoa hoc công nghệ Câu 23 Các mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất sang Hoa Kì A dệt may, đồ gỗ, giày dép, thủy sản B dệt may, đồ gỗ, giày dép, khoáng sản C dệt may, đồ gỗ, giày dép, dầu khí D dệt may, đồ gỗ KẾT LUẬN - Chuyên đề đưa đầy đủ nội dung kiến thức bản; phương pháp dạy học khác nhau, dạng câu hỏi tập theo mức độ nhận thức khác chuyên đề “HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ” - Trong q trình xây dựng chun đề khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp đồng nghiệp để chun đề hồn thiện Trân trọng cảm ơn thầy, cô! 35
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ, CHUYÊN ĐỀ: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn