chủ đề: Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật, hiện tượng.

22 85 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 21:33

Về mặt lí luận: Đây là một chủ đề có nội dung kiến thức Triết học nói về nội dung của quy luật mâu thuẫn 1 trong 3 quy luật quan trọng của chương trình GDCD lớp 10 nói riêng và bộ môn nói chung. Hiểu được nội dung quy luật sẽ giúp học sinh giải quyết được rất nhiều vấn đề trong thực tiễn học tập và rèn luyện. Về mặt thực tiễn: Đây là chủ đề khó đối với người học, trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy học sinh khó nắm bắt, hiểu rõ được nội dung của bài, rất dễ nhầm lẫn giữa mâu thuẫn triết học với quan niệm đối lập thông thường. Vì vậy cần xây dựng theo chuỗi các hoạt động, tổ chức cho học sinh được tự nghiên cứu, tự chuẩn bị, để các em hiểu được nội dung 1 cách sâu sắc và thấu đáo hơn, từ đó biết cách vận dụng vào giải quyết mâu thuẫn trong thực tiễn. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2018-2019 Tác giả : ……………… Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác : ……………… I NỘI DUNG CHỦ ĐỀ 1.1 Tên chủ đề: Nguồn gốc vận động phát triển vật, tượng 1.2 Cơ sở xây dựng chủ đề: 1.2.1 Nội dung chương trình hành: Bài 4, GDCD Lớp 10 1.2.2 Lý xây dựng chủ đề: Về mặt lí luận: Đây chủ đề có nội dung kiến thức Triết học nói nội dung quy luật mâu thuẫn quy luật quan trọng chương trình GDCD lớp 10 nói riêng mơn nói chung Hiểu nội dung quy luật giúp học sinh giải nhiều vấn đề thực tiễn học tập rèn luyện Về mặt thực tiễn: Đây chủ đề khó người học, q trình giảng dạy tơi nhận thấy học sinh khó nắm bắt, hiểu rõ nội dung bài, dễ nhầm lẫn mâu thuẫn triết học với quan niệm đối lập thơng thường Vì cần xây dựng theo chuỗi hoạt động, tổ chức cho học sinh tự nghiên cứu, tự chuẩn bị, để em hiểu nội dung cách sâu sắc thấu đáo hơn, từ biết cách vận dụng vào giải mâu thuẫn thực tiễn 1.3 Nội dung chi tiết của chủ đề Nội dung 1: Thế mâu thuẫn? - Mặt đối lập mâu thuẫn - Sự thống mặt đối lập - Sự đấu tranh mặt đối lập Nội dung 2: Mâu thuẫn giải đấu tranh - Giải mâu thuẫn - Mâu thuẫn giải đấu tranh Nội dung 3: Bài học thực tiễn 1.4 Thời lượng Căn vào lượng kiến thức, phương pháp tổ chức dạy học chủ đề, trình độ nhận thức học sinh trường thiết kế thời lượng cho chủ đề sau: - Thời gian học nhà: tuần nghiên cứu tài liệu - Số tiết học lớp: tiết nghiên cứu nội dung 1, 2, II MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: Sau học xong chủ đề HS cần nắm được: Kiến thức: - Nêu khái niệm mâu thuẫn theo quan diểm chủ nghĩa vật biện chứng - Mặt đối lập mâu thuẫn - Sự thống mặt đối lập - Biết đấu tranh mặt đối lập nguồn gốc khách quan vận động, phát triển vật tượng Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ nghe, đọc, viết, nói, quan sát, đưa ý kiến chia sẻ nhóm - Kĩ làm việc theo nhóm - Kĩ khoa học: quan sát, so sánh, phân loại, định nghĩa - Kĩ học tập: tự học, tự nghiên cứu, hợp tác, giao tiếp - Kĩ vận dụng kiến thức để giải vấn đề thực tiễn Thái độ: - Nâng cao hứng thú học tập môn - Vận dụng kiến thức lý thuyết mâu thuẫn vào thực tiễn sống từ có ý thức giải mâu thuẫn sống, học tập, rèn luyện Nêu cao ý thức phê bình tự phê bình để khơng ngừng phát triển III CÁC NĂNG LỰC CÓ THỂ HƯỚNG TỚI TRONG CHỦ ĐỀ: Năng lực nhận biết phát giải vấn đề dựa hiểu biết mâu thuẫn Thu nhận xử lí thơng tin, làm tập liên quan đến mâu thuẫn, làm báo cáo mà giáo viên giao cho làm trước nhà Tìm kiếm thơng tin mạng internet Nghiên cứu khoa học: đề xuất giả thuyết, dự đoán kết thông qua phần thảo luận chuẩn bị trước nhà Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn: vận dụng kiến thức mâu thuẫn để giải tình gặp đời sống, học tập, rèn luyện đạo đức Năng lực tư thơng qua phân tích, so sánh, xác lập mối quan hệ mặt đối lập, thống nhất, đấu tranh mâu thuẫn Năng lực ngôn ngữ: diễn đạt trình bày nội dung nhiều hình thức khác thảo luận nhóm, trình bày thuyết trình, nhận xét nhóm khác Năng lực sử dụng công nghệ thông tin thông qua hoạt động tìm kiếm thơng tin mạng internet, thiết kế báo cáo power point IV BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐƯỢC Bảng mô tả mức độ kiến thức Nhận biết (MĐ1) Thông hiểu (MĐ2) Thế mâu thuẫn Trình bày khái niệm mâu thuẫn Cho ví dụ Mặt đối lập mâu thuẫn Trình bày khái niệm mặt đối lập Cho ví dụ Nội dung Sự thống nhất, đấu tranh mặt đối lập Vận dụng thấp (MĐ3) Vận dụng cao (MĐ4) Giải thích mâu thuẫn nguồn gốc khách quan vận động, phát triển vật tượng Nhận xét phát triển vât, tượng đời sống thông qua việc giải mâu thuẫn Hiểu thống đấu tranh mặt đối lập Mâu thuẫn nguồn gốc vận động, phát triển vật tượng Biên soạn câu hỏi theo cấp độ Nhận biết Câu Trong chỉnh thể hai mặt đối lập vừa thống vừa đấu tranh với A mâu thuẫn B mặt đối lập C vận động D đứng im Câu Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trình vận động, phát triển vật, tượng, chúng phát triển theo chiều hướng trái ngược A mâu thuẫn B mặt đối lập C vận động D đứng im Câu Phản ánh khuynh hướng, tính chất, đặc điểm trái ngược vật tượng đặc điểm A mâu thuẫn B mặt đối lập C vận động D đứng im Câu Là mặt đối lập ràng buộc, thống đấu tranh với mâu thuẫn đặc điểm A mâu thuẫn B mặt đối lập C vận động D đứng im Câu Trong mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn cho nhau, Triết học gọi A thống B trừ C đấu tranh D tác động Câu Trong mâu thuẫn, hai mặt đối lập tác động, trừ, gạt bỏ nhau, Triết học gọi A thống B trừ C đấu tranh D tác động Câu Các mặt đối lập coi đấu tranh với chúng A tương tác với B tác động, trừ, gạt bỏ C liên hệ làm tiền đề cho D đối lập với Câu Các mặt đối lập coi thống với chúng A tương tác với B tác động, trừ, gạt bỏ C xung đột, tiêu diệt D liên hệ, gắn bó Câu Mâu thuẫn giải đường đây? A Đấu tranh mặt đối lập B Thống mặt đối lập C Điều hòa mặt đối lập D Tổng hòa mặt đối lập Câu 10 Sự đấu tranh mặt đối lập trình A tác động, trừ, gạt bỏ B thúc đẩy, trừ, gạt bỏ C tác động, thúc đẩy, xóa bỏ D đối kháng, trừ, gạt bỏ Thông hiểu Câu Hiểu không thống mặt đối lập mâu thuẫn triết học ý sau đây? A Hai mặt đối lập tồn chỉnh thể B Hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn cho C Khơng có mặt khơng có mặt D Hai mặt đối lập hợp lại thành khối thống Câu V.I Lê-nin viết: “Sự phát triển “đấu tranh” mặt đối lập” Câu V.I Lê-nin bàn A nội dung phát triển B khuynh hướng vận động phát triển vật, tượng C điều kiện phát triển D nguồn gốc vận động phát triển vật, tượng Câu Trong người, ln có đấu tranh thiện ác nói đến A đấu tranh mặt đối lập B tác động mặt đối lập C thống mặt đối lập D trừ mặt đối lập Câu Trong xã hội có giai cấp, giai cấp bị trị ln đấu tranh với giai cấp thống trị nói đến A tác động mặt đối lập B đấu tranh mặt đối lập C thống mặt đối lập D trừ mặt đối lập Câu Trong xã hội ln có đấu tranh lối sống có văn hóa lối sống phi văn hóa nói đến A tác động mặt đối lập B đấu tranh mặt đối lập C thống mặt đối lập D trừ mặt đối lập Câu Trong ví dụ sau, ví dụ khơng phải mâu thuẫn theo quan niệm triết học? A Mâu thuẫn giai cấp thống trị giai cấp bị trị xã hội có giai cấp đối kháng B Mâu thuẫn học sinh tích cực học sinh cá biệt lớp C Mâu thuẫn hai nhóm học sinh hiểu nhầm lẫn D Sự xung đột nhu cầu phát triển kinh tế yêu cầu bảo vệ môi trường Câu Trong vật, tượng ln ln có A hai mặt đối lập B nhiều mặt đối lập C mặt đối lập D mâu thuẫn Câu Hiểu mâu thuẫn triết học ? A Các mặt đối lập không nằm chỉnh thể, hệ thống B Một mặt đối lập nằm vật, tượng này, mặt đối lập nằm vật, tượng khác C Hai mặt đối lập phải tồn chỉnh thể D Hai mặt đối lập tồn tách biệt chỉnh thể Câu Bất kì vật, tượng chứa đựng A xung đột B mâu thuẫn C đối kháng D đối đầu Câu 10 Trong vật, tượng ln ln có A hai mặt đối lập B nhiều mặt đối lập C mặt đối lập D mặt đối lập Vận dụng Câu Giáo viên tập mặt đối lập mâu thuẫn triết học cho lớp làm N suy nghĩ mãi mà không làm Em hãy giúp N đâu mặt đối lập mâu thuẫn triết học nội dung đây? A Dài ngắn B Đồng hoá dị hoá C Cao thấp D Tròn vng Câu Giáo chủ nhiệm đã khuyến khích cho học sinh có tinh thần mạnh dạn phê bình, góp ý bạn thường xun vi phạm nội quy ảnh hưởng đến tập thể lớp Trong trường này, cô giáo đã giải mâu thuẫn cách đây? A Điều hòa mâu thuẫn B Thống mâu thuẫn C Đấu tranh mặt đối lập D Thống mặt đối lập Câu Trong lớp, H K mâu thuẫn với T đã đứng phân tích hành vi việc làm bạn sau H K bắt tay hóa giải mâu thuẫn Trong trường này, H K đã giải mâu thuẫn cách đây? A Điều hòa mâu thuẫn C Đấu tranh mặt đối lập B Thống mâu thuẫn D Thống mặt đối lập Câu Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hành vi “rải đinh” đường giao thong Theo quan điểm mâu thuẫn Triết học, cách giải triệt để tình trạng này? A Tham gia dọn đinh đường B Đấu tranh ngăn chặn, xử lí kẻ rải đinh C Chú ý điều khiển phương tiện tránh vật sắc nhọn đường D Đặt biển cảnh báo đoạn đường có tình trạng “đinh tặc” Câu “Trải qua nhiều đấu tranh giai cấp nông dân giai cấp địa chủ xã hội phong kiến, mà đỉnh cao thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” Đoạn văn thể quy luật Triết học? A Quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng – chất, quy luật phủ định phủ định B Quy luật mâu thuẫn, quy luật phủ định phủ định, quy luật biến đổi C Quy luật lượng – chất, quy luật phủ định phủ định, quy luật tiến hóa D Quy luật lượng – chất, quy luật vận động, quy luật phủ định phủ định Vận dụng cao Câu H cho tính thiện người với ác người coi mặt đối lập triết học Em hãy giúp H hiểu mặt đối lập triết học qua việc tìm câu trả lời sau đây? A Cứ có đối lập mặt đối lập triết học B Mặt đối lập mâu thuẫn phải tồn chỉnh thể C Mặt đối lập mâu thuẫn không cần phải tồn chỉnh thể D Mặt đối lập mâu thuẫn phải tồn nhiều chỉnh thể Câu K cho đã gọi mặt đối lập có thống cho Em hãy giúp K hiểu thống mặt đối lập qua việc tìm câu trả lời sau đây? A Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn cho thống mặt đối lập B Không thể có thống mặt đối lập mâu thuẫn C Mọi mâu thuẫn có đấu tranh mặt đối lập D Sự thống mặt đối lập có có thỏa hiệp Câu K N bạn học lớp, chơi thân với Do hiểu lầm nên MKgiận khơng nói chuyện với N Theo em, N lựa chọn cách để giải vấn đề cho phù hợp theo quan điểm Triết học? A Nói xấu lại K với bạn lớp B Im lặng K hết giận C Nghỉ chơi không quan tâm đến K D Thẳng thắn ngồi lại trao đổi để giải Câu Nếu người bạn hiểu lầm nói khơng tốt mình, em chọn cách giải sau cho phù hợp với quan điểm Triết học Mác-Lênin? A Trao đổi thẳng thắn với bạn B Tránh không gặp mặt bạn C Im lặng khơng nói D Cũng nói xấu bạn Câu Em lựa chọn cách sau để giải mâu thuẫn tư tưởng chăm học lười học thân? A Đấu tranh để loại bỏ tư tưởng lười học B Dung hòa tư tưởng chăm học lười học C Không quan tâm, muốn D Hỏi ý kiến bạn bè V CHUẨN BỊ Chuẩn bị của GV: * Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu chủ đề “Nguồn gốc vận động phát triển vật, tượng” trước tuần nhà: GV chia nhóm HS, cử nhóm trưởng thống cách làm việc Mỗi nhóm 6-7 học sinh * GV định hướng nội dung dự kiến thời lượng học: + Tiết 1: Mục 1: a,b,c + Tiết 2: Mục 2: a,b + Bài học thực tiễn * GV giao nhiệm vụ cho học sinh: - Cá nhân học sinh nhà đọc nghiên cứu trước nội dung liên quan đến mâu thuẫn - Nhiệm vụ cụ thể cho nhóm: Với nội dung kiến thức Tiết chủ đề: Nhóm 1: Mâu thuẫn gì? Phân biệt mâu thuẫn theo quan niệm thơng thường mâu thuẫn theo quan điểm Triết học? Nêu ví dụ mâu thuẫn tự nhiên, xã hội, tư duy? Nhóm 2: Thế mặt đối lập mâu thuẫn? Nêu ví dụ? Nói đến mặt đối lập mâu thuẫn nói đến mặt đối lập dàng buộc bên vật, tượng cụ thể hay đối lập bất kì? Nhóm 3: Thế Sự thống mặt đối lập? Cho ví dụ? Nhóm 4: Theo quan niệm Triết học đấu tranh mặt đối lập? Sự đấu tranh mặt đối lập mâu thuẫn triết học khác với đấu tranh thông thường nào? Với nội dung tiết chủ đề : Nhóm 1: Kết đấu tranh mặt đối lập gì? Nếu khơng có đấu tranh mặt đối lập kết sao? Nguồn gốc vận động, phát triển vật tượng gì? Nêu ví dụ? Nhóm 2: Mâu thuẫn giải cách nào? Tại sao? Nhóm 3: Sau học xong nội dung học em rút học thực tiễn cho thân? Chuẩn bị của học sinh: - Học sinh có tuần để nghiên cứu hoàn thiện nhiệm vụ cá nhân, nhóm Nhóm trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo in nội dung cần ghi nhớ - Đọc nghiên cứu trước Nguồn gốc vận động phát triển cảu vật, tượng - Tìm kiếm thơng tin liên quan đến mặt đối lập, thống nhất, đấu tranh mặt đối lập, giải mâu thuẫn qua mạng internet - Giấy A0, bút - Bài báo cáo power point nhóm VI TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Tiết - Bài 4: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG A MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Về kiến thức : - Nêu khái niệm mâu thuẫn theo quan diểm chủ nghiã vật biện chứng - Mặt đối lập mâu thuẫn - Sự thống mặt đối lập - Sự đấu tranh mặt đối lập Về kỹ năng: - Biết phân tích so sánh mâu thuẫn triết học với mâu thuẫn thông thường - Biết phân tích số mâu thuẫn vật tượng - Rèn luyện kĩ phán đốn, phân tích, tư 3.Về thái độ: - Có ý thức tham gia giải số mâu thuẫn phù hợp với lứa tuổi Các lực cần hình thành - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề; Năng lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi; lực giải vấn đề, tự học; Sáng tạo; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngôn ngữ; B TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC 10 Hoạt động khởi động: - Mục tiêu : Học sinh trả lời câu hỏi, bày tỏ quan điểm cá nhân Từ dẫn dắt HS vào nội dung học - Cách thức tiến hành: Gv Tạo tình có vấn đề Ở em đã tìm hiểu vận động, phát triển giới vật chất Mọi vật, tượng giới trình vận động phát triển Nguyên nhân dẫn đến vận động, phát triển ấy? Triết học tơn giáo có quan điểm khác vấn đề Nhà học Niu-tơn cho nguồn gốc vận động nằm ngồi vật chất, nhờ “cái hích thượng đế’ Hôn-bách, nhà vật tiêu biểu kỉ XVIII Pháp cho rằng: “Vật chất vận động sức mạnh thân nó, khơng cần đến sức thúc đẩy từ bên ngoài” GV đặt câu hỏi: Theo em quan điểm đúng, quan điểm sai? Hs trả lời: Gv nhận xét dẫn dắt vào nội dung học - Sản phẩm mong đợi: Gợi mở cho hs nội dung kiến thức học hơm Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu mâu thuẫn - Mục tiêu: Nắm khái niệm mâu thuẫn theo nghĩa triết học, phân biệt mâu thuẫn thông thường mâu thuẫn triết học - Cách thức tiến hành: + GV: Yêu cầu học sinh trả lời số câu hỏi (Đã giao cách tuần, nhóm 1) Em hãy nêu vài ví dụ mâu thuẫn? Khi nói đến mâu thuãn theo quan niệm thông thường ta thường nghĩ tới điều gì? Phân biệt mâu thuẫn theo quan niệm thơng thường theo quan niệm triết học? Cho ví dụ mâu thuẫn theo quan niệm triết học tự nhiên, xã hội tư duy? + HS: Đại diện nhóm trình bày + GV tổ chức cho lớp trao đổi ý kiến nhận xét chốt kiến thức - Sản phẩm mong đợi: + Hs hiểu khái niệm mâu thuẫn + Phân biệt mâu thuẫn thông thường với mâu thuẫn triết học: * Mâu thuẫn (thông thường) trạng thái xung đột lẫn * Mâu thuẫn (TH): Hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tác động lên Ghi nhớ: 11 Mâu thuẫn chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống vừa đấu tranh với Mâu thuẫn thông thường - Trạng thái xung đột, chống đối vật, tượng - Hai mặt khơng tác động đến nhau, khơng ảnh hưởng đến Mâu thuẫn triết học - Hai mặt đối lập tồn thân vật, tượng, - Có mối quan hệ mật thiết, mặt tiền đề tồn mặt ngược lại GV cho học sinh làm tập củng cố: Hãy phân biệt mâu thuẫn theo cách hiểu thông thường mâu thuẫn theo cách hiểu của triết học trường hợp sau đây: a Bà A bà C cãi chợ b Bạn B bạn H giận khơng thèm nói chuyện với c Mối quan hệ bên mua bên bán thị trường d Q trình hấp thụ giải phóng lượng tế bào e Xung đột sắc tộc, tơn giáo khác g Điện tích dương điện tích âm nguyên tử h Giai cấp vô sản đấu tranh chống lại giai cấp tư sản Hoạt động 2: Tìm hiểu mặt đối lập mâu thuẫn - Mục tiêu: Học sinh hiểu mặt đối lập mâu thuẫn theo quan điểm triết học - Cách thức thực hiện: GV: Chiếu hình ảnh mặt đối lập - Hoạt động sản xuất tiêu dùng - Quá trình đồng hóa, dị hóa tế bào - Sự đấu tranh giai cấp bóc lột giai cấp bị bóc lột xã hội phong kiến GV Nêu câu hỏi? Qua vedeo em thấy vật tượng có đặc điểm gì? (đối lập hay giống nhau), Các mặt phát triển theo chiều hướng nào? Em hiểu mặt đối lập mâu thuẫn? - HS suy nghĩ trả lời Đại diện nhóm trình bày sản phẩm - GV tổ chức cho lớp trao đổi ý kiến nhận xét chốt kiến thức - Sản phẩm mong đợi: + Khái niệm mặt đối lập mâu thuẫn Ghi nhớ: 12 - Mặt đối lập mâu thuẫn khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trình vận động, phát triển vật, tượng chúng phát triển theo chiều hướng trái ngược Lưu ý: Đó mặt đối lập ràng buộc bên vật, tượng cụ thể, khơng phải mặt đối lập vật, tượng với vật tượng - GV cho học sinh làm tập củng cố: Hãy mặt đối lập mâu thuẫn ví dụ sau? a Những gam màu đối lập tranh b Điện tích dương nguyên tử A điện tích âm nguyên tử B c Hoạt động dạy hoạt động học thầy trò tiết học d Mặt đồng hoá dị hoá tế bào B e Giai cấp địa chủ giai cấp nông dân xã hội phong kiến g Giai cấp bóc lột xã hội chiếm hữu nô lệ giai cấp bị bóc lột xã hội tư h Tệ nạn mại dâm ma tuý có chiều hướng giảm rõ rệt i Mặt tích cực mặt tiến xã hội ta ngày chiếm ưu Hoạt động 3: Tìm hiểu thống mặt đối lập - Mục tiêu: Hs hiểu thống mặt đối lập - Cách thức thực hiện: GV: Cho học sinh xem lại hình ảnh - Hoạt động sản xuất tiêu dùng - Q trình đồng hóa, dị hóa tế bào - Giai cấp bóc lột giai cấp bị bóc lột xã hội phong kiến GV nêu câu hỏi? Với vật, tượng thiếu mặt (sản xuất tiêu dùng, đồng hóa dị hóa ) vật, tượng nào? Chúng có tồn phát triển không? Em hiểu thống mặt đối lập? HS suy nghĩ trả lời câu hỏi Đại diện nhóm trình bày sản phẩm GV tổ chức cho lớp trao đổi ý kiến nhận xét chốt kiến thức - Sản phẩm mong đợi: + Khái niệm thống mặt đối lập 13 Ghi nhớ: Sự thống mặt đối lập: Trong mâu thuẫn hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn cho Lưu ý: Cần phân biệt khái niệm thống quy luật mâu thuẫn với cách nói thống dùng hàng ngày Bởi thống thống thân vật tượng ko phải thống hợp lại thành khối nhiều vật, tượng khác GV củng cố: Hãy nối thông tin cột A với nhiều thông tin tương ứng cột B cho phù hợp A B Mặt đối lập lĩnh vực tốn học a Q trình đồng hoá dị hoá Mặt đối lập lĩnh vực vật lí học b Địa chủ nơng dân Mặt đối lập lĩnh vực sinh học c Cung cầu Mặt đối lập chế độ xã hội d Nhân vật diện nhân vật phản diện Mặt đối lập nghệ thuật kịch e Số chẵn số lẻ (trong chỉnh thể số tự nhiên) Mặt đối lập hoạt động sản g Trục Ox trục Oy xuất, kinh doanh h Điện tích dương (+) điện tích âm (–) i Chi phí doanh thu k Nội ngoại vật thể l Quá trình tổng hợp phân giải chất vi sinh vật m Chủ nô nô lệ n Đồng biến, nghịch biến hàm số o Bên mua bên bán Hoạt động 4: Tìm hiểu đấu tranh mặt đối lập, - Mục tiêu: học sinh hiểu đấu tranh mặt đối lập 14 - Cách thức thực hiện: HS xem lại vedeo trả lời câu hỏi? Các vật, tượng có mối quan hệ với (chúng có tác động, trừ, gạt bỏ không)? Theo quan niệm triết học đấu tranh mặt đối lập? Đấu tranh mặt đối lập mâu thuẫn khác với đấu tranh thông thường nào? HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, Đại diện nhóm báo cáo kết - GV tổ chức cho lớp trao đổi ý kiến nhận xét chốt kiến thức - Sản phẩm mong đợi: Kết luận đấu tranh mặt đối lập Ghi nhớ: Sự đấu tranh mặt đối lập: Trong mâu thuẫn, mặt đối lập tồn bên nhau, vận động phát triển theo chiều hướng trái ngược nên chúng tác động, trừ, gạt bỏ Triết học gọi đấu tranh mặt đối lập Lưu ý: Tùy vào hình thức tồn cụ thể dạng vật chất mà đấu tranh quy luật mâu thuẫn có biểu khác tác động, trừ, gạt bỏ Khơng nên hiểu dùng sức mạnh để diệt trừ GV củng cố, cho HS làm tập sau: Trong kết luận sau kết luận sai? Vì sao? a Sự thống mặt đối lập tách rời đấu tranh chúng b Sự đấu tranh mặt đối lập không liên quan dến thống chúng c Thống đấu tranh hai mặt trình mâu thuẫn d Sự thống mặt đối lập không tách rời đấu tranh chúng e Thống mặt đối lập đấu tranh mặt đối lập, đấu tranh trạng thái cân bằng, ổn định mặt đối lập g Đấu tranh xung đột, dùng sức mạnh tiêu diệt C Hoạt động luyện tập - Mục tiêu: Củng cố hoàn thiện kiến thức vừa học - Phương thức thực hiện: + Hs hồn thành tập, từ Gv đánh giá mức độ hiểu học sinh: Câu Trong chỉnh thể hai mặt đối lập vừa thống vừa đấu tranh với 15 A mâu thuẫn B mặt đối lập C vận động D đứng im Câu Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trình vận động, phát triển vật, tượng, chúng phát triển theo chiều hướng trái ngược A mâu thuẫn B mặt đối lập C vận động D đứng im Câu Phản ánh khuynh hướng, tính chất, đặc điểm trái ngược vật tượng đặc điểm A mâu thuẫn B mặt đối lập C vận động D đứng im Câu Bất kì vật, tượng chứa đựng A xung đột B mâu thuẫn C đối kháng D đối đầu Câu Trong vật, tượng ln ln có A hai mặt đối lập B nhiều mặt đối lập C mặt đối lập D mặt đối lập Câu Theo em, đâu mặt đối lập mâu thuẫn triết học nội dung đây? A Đen trắng B Nắng mưa C Cao thấp D Thiện ác - Sản phẩm mong đợi: Sản phẩm câu trả lời học sinh theo yêu cầu D Hoạt động vận dụng, mở rộng Mục tiêu: Hs tiếp tục tìm tòi mở rộng hiểu biết mâu thuẫn theo quan niệm triết học cách sưu tầm thêm ví dụ liên quan đến nội dung học Cách thức thực hiện: - Gv u cầu HS tìm thêm ví dụ mâu thuẫn thơng thường mâu thuẫn triết học Phân tích rõ đối lập thông thường, mâu thuẫn triết học? Sản phẩm mong đợi: Học sinh hồn thành nhiệm vụ giao E Dặn dò Về nhà học Chuẩn bị nội dung “Mâu thuẫn nguồn gốc vận động phát triển vật, tượng Tiết - Bài NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG 16 A Mục tiêu học Về kiến thức: - Biết đấu tranh mặt đối lập nguồn gốc khách quan vận động, phát triển vật, tượng - Biết mâu thuẫn giải đấu tranh mặt đối lập - Rút học thực tiễn cho thân Về kỹ năng: - Biết phân tích số mâu thuẫn vật vật tượng Về thái độ: - Có ý thức tham gia giải số mâu thuẫn phù hợp với lứa tuổi Các lực cần hình thành - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề; Năng lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi; lực giải vấn đề, tự học; Sáng tạo; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngôn ngữ; B Tổ chức hoạt động học tập Hoạt động khởi động: - Mục tiêu: Học sinh trả lời câu hỏi, bày tỏ quan điểm cá nhân Từ dẫn dắt HS vào nội dung học - Cách thức tiến hành: GV : Nêu tình có vấn đề, yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi Em hãy tìm mâu thuẫn lớp Nếu giải mâu thuẫn có tác dụng nào? HS trả lời câu hỏi + Gv dẫn dắt học sinh vào nội dung học - Sản phẩm mong đợi: Gợi mở cho hs nội dung kiến thức học hơm Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu mâu thuẫn nguồn gốc, động lực phát triển - Mục tiêu: Học sinh hiểu mâu thuẫn bao hàm mặt đối lập, mặt đối lập không ngừng đấu tranh, trừ, gạt bỏ nhau=> làm cho mâu thuẫn cũ đi, mâu thuẫn hình thành, vật đời thay cho vật cũ - Cách thức thực hiện: Tình huống: Giáo viên mơn giao cho nhóm lớp 10A thực dự án nhỏ yêu cầu nhóm phải hồn thành vòng tuần Nhóm gồm 17 bạn A, B, C, D, M, H, L, N gặp để thảo luận phân công cơng việc Ngay buổi nhóm đã nảy sinh bất đồng số thành viên cách thức tiếp cận thực dự án nhiệm vụ phân công Ai đấu tranh cho phủ nhận ý kiến, đề xuất người khác Theo em, thực tế mâu thuẫn có thường xảy hay khơng ? Việc giải mâu thuẫn, bất đồng thành viên nhóm mang lại điều ? Vậy theo em đấu tranh mặt đối lập thúc đẩy hay kìm hãm trình vận động, phát triển của vật, tượng ? Khi đối diện với mâu thuẫn, cần phải làm ? Sự đấu tranh mặt đối lập có vai trò vận động, phát triển của vật, tượng ? - HS suy nghĩ trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm báo cáo kết GV bổ sung kết luận: - Trong thực tế mâu thuẫn, bất đồng thường xảy Việc kịp thời giải mâu thuẫn, bất đồng thành viên nhóm giúp cho nhóm đồn kết, thành viên tăng cường hiểu biết, học hỏi lẫn nhau, tăng lực hợp tác nhóm, giúp nhóm hồn thành nhiệm vụ, - Phải tích cực tham gia giải cách hiệu mâu thuẫn không ngừng nảy sinh - Sự đấu tranh mặt đối lập thúc đẩy trình vận động, phát triển vật, tượng - Sự đấu tranh mặt đối lập nguồn gốc vận động, phát triển giới vật, tượng GV chuẩn hóa kiến thức - Sản phẩm mong đợi: Nội dung kiến thức Ghi nhớ: Mỗi mâu thuẫn bao hàm thống đấu tranh mặt đối lập Kết đấu tranh mặt đối lập mâu thuẫn cũ đi, mâu thuẫn hình thành, vật tượng cũ thay vật, tượng Quá trình tạo nên vận động, phát triển vô tận giới khách quan Do đó, đấu tranh mặt đối lập nguồn gốc vận động, phát triển vật, 18 tượng Hoạt dộng Tìm hiểu mâu thuẫn giải đấu tranh - Mục tiêu: Học sinh hiểu mâu thuẫn giải đấu tranh - Cách thức thực hiện: GV chia lớp thành nhóm, thảo luận cử đại diện trình bày: Nhóm 1: A B hai người bạn thân với nhau, chuyện hiểu lầm khơng đáng có mà tuần hai bạn đã khơng chơi với nhau, chí khơng thèm nói chuyện với Nếu em rơi vào trường hợp của hai bạn em giải ? Nhóm 2: Cả lớp 10 D phấn đấu chăm học tập, thực quy chế nhà trường Tuy nhiên, có hai bạn lớp thường xuyên muộn, bỏ tiết lại hay nói leo, trật tự học, lớp thường bị trừ nhiều điểm thi đua Tuần bảng xếp loại thi đua lớp đứng thứ 29/29 lớp toàn trường Cả lớp ấm ức chẳng dám góp ý hay phê bình hai bạn Theo em, tập thể lớp 10 D cần phải làm để đưa phong trào của lớp lên ? Nhóm 3: Mâu thuẫn giải cách nào? Tại sao? HS suy nghĩ trả lời câu hỏi Đại diện nhóm trình bày GV tổ chức cho hs thảo luận chuẩn hóa kiến thức - Sản phẩm mong đợi: + Mâu thuẫn giải đấu tranh mặt đối lập khơng phải đường điều hòa mâu thuẫn Ghi nhớ: Mâu thuẫn giải đấu tranh mặt đối lập đường điều hòa mâu thuẫn Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa quy luật rút học thực tiễn - Mục tiêu: học sinh rút học thực tiễn qua nội dung đã học - Cách thức tiến hành: GV hỏi: Có ý kiến cho để có phát triển cần phải kìm hãm, điều hòa thủ tiêu đấu tranh mặt đối lập Em có đồng ý với ý kiến hay không? Tại sao? Bài học rút gì? Trong sống, để giải cách hiệu mâu thuẫn, bất đồng nảy sinh (như tình của Nhóm lớp 10B2 trên), đòi hỏi phải có (rèn luyện) kĩ nào? 19 GV nhận xét, bổ sung kết luận: Ý kiến không đúng, kìm hãm, điều hòa thủ tiêu đấu tranh mặt đối lập kìm hãm, điều hòa, thủ tiêu động lực phát triển Mâu thuân giải đấu tranh mặt đối lập đường điều hòa mâu thuẫn Vận dụng hiểu biết vào c/s hàng ngày, cần biết phân tích MT nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức Phải phân biệt đâu đúng, đâu sai, tiến bộ, lạc hậu để nâng cao nhận thức khoa học Muốn vậy, phải không ngừng tham gia đấu tranh để bảo vệ đúng, tiến bộ, chống lại tiêu cực, sai trái Muốn giải mâu thuẫn cách hiệu đòi hỏi phải rèn luyện, trang bị cho kĩ để giải xung đột, giải mâu thuẫn HS suy nghĩ trả lời câu hỏi Đại diện nhóm báo cáo kết - Sản phẩm mong đợi: + Mâu thuẫn nguồn gốc vận động phát triển vật, tượng + Trong học tập rèn luyện cần làm Ghi nhớ: Bài học thực tiễn : - Cần phải biết phân tích mâu thuẫn nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức - Phân biệt đúng, sai, tiến bộ, lạc hậu để nâng cao nhân thức, phát triển nhân cách - Biện pháp để giải mâu thuẫn phải thường xuyên “đấu tranh” - phê bình tự phê bình - Tránh thái độ x xoa, “dĩ hòa vi q” khơng dám đâu tranh chống lại lạc hậu, tiêu cực C Hoạt động luyện tập: - Mục tiêu: Học sinh củng cố, hoàn thiện kiến thức, đồng thời rèn luyện kĩ lập luận, trình bày - Cách thức thực hiện: + GV cho HS thực hành số câu hỏi trắc nghiệm Câu Giáo chủ nhiệm đã khuyến khích cho học sinh có tinh thần mạnh dạn phê bình, góp ý bạn thường xuyên vi phạm nội quy ảnh hưởng đến tập thể lớp Trong trường này, cô giáo đã giải mâu thuẫn cách đây? A Điều hòa mâu thuẫn B Thống mâu thuẫn 20 C Đấu tranh mặt đối lập D Thống mặt đối lập Câu H cho tính thiện người với ác người coi mặt đối lập triết học Em hãy giúp H hiểu mặt đối lập triết học qua việc tìm câu trả lời sau đây? A Cứ có đối lập mặt đối lập triết học B Mặt đối lập mâu thuẫn phải tồn chỉnh thể C Mặt đối lập mâu thuẫn không cần phải tồn chỉnh thể D Mặt đối lập mâu thuẫn phải tồn nhiều chỉnh thể + HS suy nghĩ cá nhân trả lời - Sản phẩm mong đợi: Sản phẩm HS theo yêu cầu nhiệm vụ phân công D Hoạt động vận dụng, mở rộng Mục tiêu: Hs tiếp tục tìm tòi mở rộng hiểu biết nguồn gốc vận động phát triển vật tượng cách sưu tầm, chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ tình liên quan Cách thức thực hiện: - Gv yêu cầu HS nhà suy nghĩ tình sau: Tình huống: L nói với H: “Tớ bảo này, q trình học tập của trình giải mâu thuẫn để phát triển đấy.” H phản đối: “Trong q trình học làm có mâu thuẫn mà giải Mà giải phải giải đấu tranh có phát triển Tớ có thấy đấu tranh đâu” Câu hỏi: Em đồng ý với quan điểm của bạn nào? Tại sao? Sản phẩm mong đợi: Học sinh giải dc tình E Dặn dò GV yêu cầu học sinh nhà học chuẩn bị : cách thức vận động phát triển vật tượng VII Kết luận Qua trình xây dựng chủ đề, đặc thù môn nên năm học chưa áp dụng thực tiễn giảng dạy Song cá nhân tơi nhận thấy có điều 21 kiện thực theo bước kết dạy học cao nhiều so với cách truyền thụ truyền thống trước Học sinh nắm nội dung quy luật mâu thuẫn cách sâu sắc đầy đủ 22 ... viết: Sự phát triển “đấu tranh” mặt đối lập” Câu V.I Lê-nin bàn A nội dung phát triển B khuynh hướng vận động phát triển vật, tượng C điều kiện phát triển D nguồn gốc vận động phát triển vật,. .. nguồn gốc vận động phát triển vật, tượng Tiết - Bài NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG 16 A Mục tiêu học Về kiến thức: - Biết đấu tranh mặt đối lập nguồn gốc khách quan vận. .. thuẫn không ngừng nảy sinh - Sự đấu tranh mặt đối lập thúc đẩy trình vận động, phát triển vật, tượng - Sự đấu tranh mặt đối lập nguồn gốc vận động, phát triển giới vật, tượng GV chuẩn hóa kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: chủ đề: Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật, hiện tượng., chủ đề: Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật, hiện tượng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn