Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và thực tiễn giải quyết tại tỉnh lạng sơn

102 104 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 20:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG THỊ NGÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TẠI TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG THỊ NGÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HƠN NHÂN THEO LUẬT HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TẠI TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật dân tố tụng dân Mã số: 8380103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hà Thị Mai Hiên HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Tác giả luận văn Hoàng Thị Ngân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tính đề tài Bố cục luận văn CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VỀ CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN 1.1 Một số vấn đề lý luận chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 1.1.1 Khái niệm tài sản chung 1.1.2 Khái niệm chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 1.1.3 Sơ lƣợc pháp luật chia tài sản chung thời kỳ nhân Luật nhân gia đình Việt Nam 12 1.2 Ý nghĩa pháp luật chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 15 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật bảo đảm thực pháp luật chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 17 1.3.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến pháp luật chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 17 1.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc đảm bảo thực pháp luật chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 20 1.4 Nội dung pháp luật điều chỉnh chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 21 1.4.1 Quyền yêu cầu chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 22 1.4.2 Các trƣờng hợp chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 25 1.4.3 Phạm vi chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 32 1.4.4 Về hiệu lực việc chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 34 1.4.5 Hậu pháp lý việc chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG 51 CHƢƠNG THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN TẠI TỈNH LẠNG SƠN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 52 2.1 Thực tiễn thực pháp luật chia tài sản chung thời kỳ nhân 52 2.1.1 Khái qt vị trí địa lý tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 52 2.1.2 Thực tiễn công chứng văn thỏa thuận chia tài sản chung thời kỳ nhân Văn phòng cơng chứng 53 2.1.3 Giải việc chia tài sản chung thời kỳ nhân Tòa án 60 2.2 Một số hạn chế, vướng mắc pháp luật chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 68 2.2.1 Về chủ thể có quyền yêu cầu chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 68 2.2.2 Về trách nhiệm vợ chồng sau chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 68 2.2.3 Về việc công chứng văn thỏa thuận chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 71 2.2.4 Về nghĩa vụ thông báo sau chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 72 2.2.5 Về trƣờng hợp chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân vô hiệu 73 2.3 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật chia tài sản chung thời kỳ nhân 74 2.3.1 Hồn thiện pháp luật chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân 74 2.3.2 Một số giải pháp đảm bảo thực có hiệu pháp luật chia tài sản chung thời kỳ hôn 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gia đình tế bào xã hội, mơi trường quan trọng ni dưỡng, hình thành giáo dục nhân cách người Mỗi gia đình xây dựng dựa sở quan hệ hôn nhân, huyết thống ni dưỡng, coi nhân quan hệ tảng gia đình Trong quan hệ nhân, bên cạnh đời sống tình cảm yếu tố then chốt, không quan tâm đến đời sống vật chất, đặc biệt quan hệ tài sản vợ chồng - tiền đề giúp vợ chồng xây dựng sống ấm no, hạnh phúc Trước kết hôn, hai bên nam nữ có tài sản riêng có tồn quyền định tài sản Nhưng bước vào đời sống nhân vợ chồng tạo lập, trì, phát triển khối tài sản chung định đoạt khối tài sản chung lợi ích vợ chồng gia đình Xuất phát từ chất quan hệ hôn nhân gia đình, pháp luật Việt Nam có quy định điều chỉnh chế độ tài sản vợ chồng có quy định tiến chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân Cùng với phát triển điều kiện kinh tế, xã hội quan hệ tài sản vợ chồng có bước phát triển theo Khi vợ chồng tham gia vào quan hệ dân sự, kinh tế định phát sinh nghĩa vụ riêng Vì lý mà thời kỳ hôn nhân, vợ chồng mong muốn chia tài sản chung thành tài sản riêng để phục vụ mục đích kinh doanh lợi ích chung gia đình Vì pháp luật nhân gia đình Việt Nam có quy định cần thiết nhằm điều chỉnh vấn đề Kế thừa phát triển quy định Luật nhân gia đình năm 2000, Luật nhân gia đình năm 2014 quy định tương đối đầy đủ, toàn diện vấn đề chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân để phù hợp với thực tiễn sống Tuy nhiên, qua thực tiễn nghiên cứu số vụ việc liên quan đến việc chia tài sản chung thời kỳ nhân mà Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải thủ tục công chứng thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân địa bàn tỉnh Lạng Sơn tơi nhận thấy có số vướng mắc, bất cập định Xuất phát từ thực tiễn đó, tơi lựa chọn đề tài: “Chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân theo Luật nhân gia đình năm 2014 thực tiễn giải tỉnh Lạng Sơn” nhằm nghiên cứu quy định Luật nhân gia đình năm 2014 văn hướng dẫn liên quan điều chỉnh vấn đề vướng mắc, bất cập thực tiễn, từ có kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần hồn thiện pháp luật vấn đề chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ nhân Tình hình nghiên cứu đề tài Trong lĩnh vực nhân gia đình, vấn đề tài sản vợ chồng nói chung vấn đề chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ nhân nói riêng đề tài quan tâm nghiên cứu Có thể kể đến cơng trình nghiên cứu như: viết “Hậu pháp lí việc chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân” tác giả Nguyễn Phương Lan đăng Tạp chí Luật học, số năm 2002; viết “Việc chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân” tác giả Phùng Trung Tập, đăng tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 10 năm 2012; Luận án Tiến sĩ “Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật nhân gia đình Việt Nam” tác giả Nguyễn Văn Cừ năm 2005; Luận văn Thạc sĩ “Các trường hợp chia tài sản chung vợ chồng theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2014” tác giả Chu Minh Khơi năm 2015; Luận văn Thạc sĩ “Chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân - Một số vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân, năm 2016; Luận văn Thạc sĩ “Chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ nhân thực tiễn áp dụng Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội” tác giả Lưu Việt Thắng, năm 2017 nhiều cơng trình nghiên cứu khác Nhìn chung cơng trình nghiên cứu tập trung sâu phân tích vấn đề lý luận việc chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân, việc nghiên cứu thực tiễn việc chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân chưa nhiều Chính vậy, việc tiếp tục nghiên cứu vấn đề chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân thực tiễn giải quan có thẩm quyền địa bàn địa phương cụ thể cần thiết có ý nghĩa mặt thực tiễn 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật hành vấn đề chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân số cơng trình nghiên cứu nội dung số vụ việc chia tài sản chung thời kỳ nhân mà Tòa án, Văn phòng cơng chứng địa bàn tỉnh Lạng Sơn giải * Phạm vi nghiên cứu Luận văn tìm hiểu văn pháp luật kể từ ban hành Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 đến nay; Nghiên cứu số liệu vụ việc cụ thể từ năm 2014 đến từ thực tiễn địa bàn tỉnh Lạng Sơn vấn đề chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân Luận văn khơng tìm hiểu thực tiễn thỏa thuận chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân không cần công chứng khơng u cầu Tòa án giải thỏa thuận chia tài sản chung thời kỳ nhân có yếu tố nước ngồi Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn sở làm rõ số vấn đề lý luận chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân, đánh giá thực trạng nội dung quy định Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 văn hướng dẫn thi hành thực tiễn áp dụng pháp luật việc giải chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân tỉnh Lạng Sơn; vướng mắc, bất cập quy định pháp luật hành chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân dẫn đến khó khăn thực tiễn giải quan có thẩm quyền, từ có kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân để phù hợp với thực tiễn Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung lớn sau đây: - Khái quát chung chia tài sản chung thời kỳ nhân, tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa, yếu tố tác động đến pháp luật thực tiễn thực pháp luật việc chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân - Làm rõ quy định Luật hôn nhân gia đình năm 2014 văn pháp luật hành chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân thực tiễn thực pháp luật chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân địa bàn tỉnh Lạng Sơn thông qua kết giải Tòa án Văn phòng cơng chứng địa bàn tỉnh Lạng Sơn -Trên sở vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, luận văn đề số phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực có hiệu pháp luật chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - Lê nin chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước ta lĩnh vực hôn nhân gia đình Tính đề tài Đề tài: “Chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân theo Luật nhân gia đình năm 2014 thực tiễn giải tỉnh Lạng Sơn” nghiên cứu quy định Luật nhân gia đình năm 2014 quy định pháp luật có liên quan chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân, xem xét thực tiễn giải vấn đề chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân Văn phòng cơng chứng Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trên sở phân tích vướng mắc bất cập từ thực tiễn, luận văn đề số phương hướng giải pháp góp phần nhằm hồn thiện pháp luật bảo đảm thực pháp luật chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân Việt Nam nói chung tỉnh Lạng Sơn nói riêng Bố cục luận văn 82 KẾT LUẬN Trong xã hội nay, với phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường có tác động khơng nhỏ đến đời sống gia đình thực tế Vợ chồng ngày phát sinh nhiều nhu cầu riêng biệt tài sản tham gia vào quan hệ dân khác nhau, tài sản chung vợ chồng lúc không dùng để đảm bảo đời sống chung gia đình mà phục vụ nhu cầu khác vợ chồng, nhu cầu tách biệt tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân lớn Trên sở kế thừa quy định Luật hôn nhân gia đình năm 2000 chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân, Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định ngày hoàn thiện hơn, phù hợp với thực tiễn đời sống người dân phát triển đất nước tiến trình hội nhập quốc tế Nhìn chung, quy định Luật hôn nhân gia đình năm 2014 vấn đề chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân tạo sở pháp lý vững cho việc áp dụng pháp luật thực tế, tạo điều kiện cho vợ chồng có quyền định đoạt khối tài sản chung giúp quan có thẩm quyền Tòa án giải yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng cách khách quan, công bằng, bảo đảm quyền, lợi ích đáng vợ chồng người có liên quan Tuy nhiên, qua thực tiễn tìm hiểu vấn đề chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân theo quy định pháp luật hành thực tiễn tỉnh Lạng Sơn cho thấy nhiều vấn đề vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật, vướng mắc bất cập từ thực tiễn đòi hỏi nhà làm luật nghiên cứu điều chỉnh vấn đề quyền nghĩa vụ vợ chồng gia đình, cái, nghĩa vụ thơng báo vợ chồng sau chia tài sản chung thời kỳ nhân Qua đó, luận văn đề số phương hướng giải pháp nhằm góp phần hồn thiện quy định pháp luật vấn đề chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân giải pháp để đảm bảo thực có hiệu pháp luật chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân Việt Nam nói chung tỉnh Lạng Sơn nói riêng, nhằm đảm bảo ý nghĩa chế định thực tế giúp vợ chồng có quyền chủ động việc định đoạt tài sản chung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Nguyễn Văn Cừ (2008), Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội Viện Sử học Việt Nam (1991), Quốc triều hình luật, Nxb Pháp lý, Hà Nội Nguyễn Quang Thắng Nguyễn Văn Tài (dịch), (2002), Hồng Việt luật lệ, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội Bộ luật dân Pháp, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 Quốc hội (1959), Luật Hơn nhân gia đình Quốc hội (1986), Luật Hơn nhân gia đình Quốc hội (2000), Luật Hơn nhân gia đình Quốc hội (2014), Luật Hơn nhân gia đình 10 Bộ luật Dân năm 2015 11 Luật Doanh nghiệp năm 2014 12 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 13 Luật Công chứng năm 2014 14 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch 15 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân 16 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 Chính phủ lệ phí trước bạ 17 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hơn nhân gia đình 18 Thơng tư liên tịch số 01/2016/TTLT- TANDTC - VKSNDTC BTP ngày 06/01/2016 hướng dẫn thi hành số quy định Luật Hôn nhân gia đình 19 Nghị số 35/2000/QH10 ngày 09 tháng năm 2000 Quốc hội việc thi hành Luật Hơn nhân gia đình 20 Thơng tư liên tịch số 01/2001/TTLT - TANDTC - VKSNDTC BTP ngày 03/01/2001 hướng dẫn thi hành Nghị số 35/2000/QH10 ngày 09 tháng năm 2000 Quốc hội việc thi hành Luật Hơn nhân gia đình 21 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 22 Quyết định Giám đốc thẩm số 03/2013/HNGĐ-GĐT ngày 10/01/2013 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vụ án tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân tranh chấp hợp đồng ủy quyền, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 9/2013, tr 41 -48 23 Nguyễn Văn Cừ (2005), Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Luật Hà Nội 24 Nguyễn Phương Lan (2002), Hậu pháp lý việc chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân, Tạp chí Luật học (6), tr 22 – 27 25 Phùng Trung Tập (2012), Việc chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ nhân, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (10), tr 51 – 56 26 Phạm Thị Tươi (2012), Quyền nghĩa vụ vợ chồng sau chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 27 Chu Minh Khôi (2015), Các trường hợp chia tài sản chung vợ chồng theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2014, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 28 Nguyễn Thị Hồng Vân (2016), Chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 29 Lưu Việt Thắng (2017), Thực tiễn áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 30 Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (2018), Báo cáo số 100/BC-STP ngày 17/4/2018 tình hình tổ chức hoạt động công chứng, đề xuất xây dựng sở liệu công chứng 31 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Thống kê công tác kiểm sát giải vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, lao động theo thủ tục sơ thẩm Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Lạng Sơn năm 2015, 2016, 2017 Website 32 www.mpi.gov.vn/Pages/tinhthanhchitiet.aspx?idTinhThanh=56 33 https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n 34.http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUA T/View_Detail.aspx?ItemID=632&TabIndex=1&LanID=828 35 http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Chia 36.http://www.luatminhman.vn/bieumau/VanBanThoaThuanChiaTaiSa nChungCuaVoChong.doc ... lĩnh vực nhân gia đình Tính đề tài Đề tài: Chia tài sản chung thời kỳ nhân theo Luật nhân gia đình năm 2014 thực tiễn giải tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu quy định Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy... pháp luật thực tiễn thực pháp luật việc chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân - Làm rõ quy định Luật nhân gia đình năm 2014 văn pháp luật hành chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân thực tiễn thực. .. phát từ thực tiễn đó, lựa chọn đề tài: Chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014 thực tiễn giải tỉnh Lạng Sơn nhằm nghiên cứu quy định Luật nhân gia đình năm 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và thực tiễn giải quyết tại tỉnh lạng sơn , Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và thực tiễn giải quyết tại tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn