SKKN vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học khái niệm toán học (thể hiện qua dạy học hình học lớp 10) image marked

21 44 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:52

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT TRƯỜNG THI (*Font Times New Roman, cỡ 16, đậm, CapsLock;** Font Times New Roman, cỡ 15,CapsLock SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (Font Tmes New R oman, cỡ 15, CapsLock) QUY TRÌNH THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC KHÁI NIỆM TỐN HỌC (THỂ HIỆN QUA DẠY HÌNH HỌC LỚP 10) Người thực hiện: Ngô Quang Hưng Chức vụ : Giáo viên SKKN thuộc mơn : Tốn THANH HOÁ, NĂM 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG MƠN TỐN 2.1.1 Các quan niệm dạy học hợp tác 2.1.2 So sánh học hợp tác với hình thức học tập khác 2.1.3 Quá trình dạy học hợp tác 2.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .8 2.3 GIẢI PHÁP: QUY TRÌNH THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC KHÁI NIỆM TOÁN HỌC 2.3.1 Giải pháp: Quy trình thiết kế tình dạy học hợp tác dạy học khái niệm Toán học .9 2.3.2 Vận dụng giải pháp vào dạy học hình thành khái niệm tốn học 2.3.2.1 Hình thành khái niệm đường quy nạp dạy học hợp tác 2.3.2.2 Hình thành khái niệm đường kiến thiết dạy học hợp tác .12 2.3.2.3 Hình thành khái niệm đường suy diễn dạy học hợp tác 14 2.3.3 Vận dụng giải pháp dạy học củng cố khái niệm 16 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, BẢN THÂN, ĐỒNG NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG 18 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ .18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đổi PPDH nhiệm vụ cấp bách hàng đầu giáo dục nước ta Mục tiêu đổi PPDH đào tạo người đáp ứng phát triển nhanh chóng thời đại cơng nghiệp hóa, Dạy học cần hướng vào tổ chức cho HS học tập hoạt động, HS hút vào hoạt động học tập GV tổ chức đạo, thơng qua HS tự khám phá điều chưa rõ khơng phải thụ động tiếp thu tri thức GV đặt, xu hướng quốc tế cải cách PPDH nhà trường phổ thông Với mục tiêu HS khơng cần phải chiếm lĩnh kiến thức mà có lực hòa nhập xã hội Dạy học hợp tác nhằm thúc đẩy HS học tập tích cực, tạo hội cho HS yếu học tập bạn giỏi HS giỏi khơng hồn thành nhiệm vụ mà giúp đỡ bạn yếu hoàn thành nhiệm vụ giao Học tập theo nhóm giúp HS phát triển kỹ giao tiếp lời nói, phát triển lực xã hội như: khả lãnh đạo, đưa định, xây dựng lòng tin… từ thúc đẩy lòng tự trọng nâng cao ý thức thân Mặt khác DHHT góp phần đẩy mạnh mối quan hệ tích cực HS như: tinh thần đồng đội, chia sẻ, tận tụy, cổ vũ động viên… Dạy học hợp tác làm tăng khả ghi nhớ HS, giúp em phát huy kỹ sáng tạo, đánh giá, tổng hợp, so sánh… Vì thế, dạy học hợp tác nhằm tạo cho HS phát triển khả hợp tác người Toán học mơn khoa học có tính trừu tượng cao Các khái niệm nguồn gốc khó khăn, trở ngại HS yếu Toán, đa số HS khơng hiểu khái niệm Tốn học Vì việc hình thành khái niệm Tốn học cho HS việc làm có ý nghĩa vơ quan trọng Q trình hình thành khái niệm Tốn học có tác dụng lớn đến việc phát triển trí tuệ cho HS Song phần lớn giáo viên phổ thông dạy phần khái niệm Tốn học nặng thuyết trình chưa trọng cho HS khả tự tiếp cận kiến thức, khả nhận dạng thể khái niệm, GV tạo tình hội để em HS hợp tác giải vấn đề Vận dụng PPDHHT không đơn giản áp dụng máy móc việc ghép HS vào nhóm nhỏ để tiến hành q trình dạy học mà tùy thuộc vào môn học, điều kiện học tập, đối tượng HS, tính chất học lực sư phạm người GV Vì vậy, nghiên cứu tổ chức DHHT dạy học mơn Tốn nói chung dạy học khái niệm Tốn học trường THPT nói riêng mẻ cần thiết, việc vận dụng PPDHHT vào dạy học khái niệm Toán học cho có hiệu vấn đề quan tâm Xuất phát từ lí trên, tơi chọn đề tài nghiên cứu “Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác dạy học khái niệm Toán học (Thể qua dạy học Hình học lớp 10)’’ 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu, bổ sung sở lí luận việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác dạy học khái niệm Toán học (thể qua dạy học Hình học lớp 10) nhằm làm tài liệu dạy học cho thân, kích thích hứng thú phát huy tính tích cực khả hợp tác HS q trình dạy học mơn Tốn 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Các hình thức tổ chức hợp tác dạy học khái niệm toán học 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu lý luận: - Nghiên cứu tài liệu giáo dục học, tâm lý học, lý luận dạy học mơn Tốn - Nghiên cứu sách báo, viết khoa học Tốn học, cơng trình khoa học giáo dục có liên quan trực tiếp đến đề tài Phương pháp điều tra - quan sát - Dự giờ, quan sát việc dạy GV việc học HS q trình dạy học khái niệm Tốn học Phương pháp thực nghiệm sư phạm - Tổ chức thực nghiệm sư phạm để xem xét tính khả thi hiệu 1.5 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Lập quy trình thiết kế tình dạy học hợp tác dạy học khái niệm toán học - Vận dụng quy trình vào dạy học khái niệm, củng cố khái niệm NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG MƠN TỐN 2.1.1 Các quan niệm dạy học hợp tác Phương pháp DHHT bao hàm phương pháp dạy thầy phương pháp học trò Nhìn từ góc độ GV hoạt động dạy học người ta thường nói “Dạy học hợp tác”, xét từ góc độ người học “Học tập hợp tác” Một số tác giả cho Học tập hợp tác toàn hoạt động học tập mà HS thực nhóm, ngồi phạm vi lớp học Có đặc điểm quan trọng mà học hợp tác phải đảm bảo là: a) Sự phụ thuộc lẫn cách tích cực b) Ý thức trách nhiệm cá nhân c) Sự tác động qua lại d) Các lực xã hội e) Đánh giá nhóm Các tác giả khác cho rằng: Học tập hợp tác chiến lược học tập có cấu trúc, có dẫn cách có hệ thống, thực nhóm nhỏ, nhằm đạt nhiệm vụ chung Chính vậy, DHHT cho HS nhằm tạo tiền đề phát triển khả hợp tác người, Dạy học hợp tác khơng nhằm mục đích giúp HS lĩnh hội kiến thức, mà đạt mục đích cao hơn, dạy cách sống cho HS Đặc điểm DHHT tạo nên chấp nhận, tôn trọng, liên kết tin tưởng lẫn đối tượng giáo dục Dạy học hợp tác khẳng định tầm quan trọng ủng hộ mặt xã hội Để đạt thành tích học tập, HS cần tìm kiếm khai thác thông tin Việc HTHT giúp HS làm điều Chúng ta thường nói: “Học tập thành cơng, rèn luyện thành cơng”, “thành cơng” coi động lực, động tất người Trong HTHT, khả thành công ý nghĩa thành cơng lớn nhiều, HS thực coi thành công phần thưởng tinh thần bên phần thưởng bên cho thành tích đạt Người tham gia HTHT có khuynh hướng vươn lên theo động lực nội mình, mà xuất xúc cảm, tình cảm tích cực mạnh hình thức học cá nhân học tranh đua Có thể nói PPDHHT mắt xích quan trọng q trình dạy học Dạy học hợp tác PPDH tích cực, phát huy tối đa mục tiêu đặt người học 2.1.2 So sánh học tập hợp tác với hình thức học tập khác * So sánh học hợp tác với học tranh đua học cá nhân +) Học cá nhân hình thức học mà người tự hoàn thành nhiệm vụ giao Học cá nhân có tác dụng rèn ý chí phấn đấu cho HS phù hợp với HS có lực đặc biệt Đối với HS bình thường việc học theo hình thức gặp nhiều khó khăn Đặc biệt với cách học này, HS có kiến thức mà không rèn luyện kỹ giao tiếp xã hội +) Học tranh đua hình thức học mà HS cần phải thấy thắng hay thua người khác so tài học tập Nhiệm vụ giáo dục để HS vừa cảm thấy chiến thắng vừa hiểu thất bại tạm thời Qua thất bại, HS tìm đồng cảm, kinh nghiệm để đạt thành công lần sau Học tranh đua kích thích tính tích cực học tập, tác nhân khơng thể thiếu trình dạy học, đặc biệt với đối tượng học sinh phổ thông Tuy nhiên, tranh đua có nhược điểm tạo nên tính ích kỉ cá nhân, không động viên số đông HS Một số em bị thất bại liên tiếp bị mắc bệnh trầm cảm thiếu tự tin vào thân Điều ảnh hưởng đến ý chí kết học tập HS Tranh đua gay gắt gây nên xung đột lớn, chí có thủ đoạn xấu, điều trái với mục tiêu giáo dục nước ta +) Học hợp tác kiểu học đóng vai trò quan trọng cách xây dựng tình học tập trên, kết hợp điểm mạnh mơ hình học tập cá nhân học tập tranh đua Tuy nhiên, tuỳ theo đặc điểm môn học, nội dung kiến thức, thời điểm học tập, đối tượng HS điều kiện học tập cụ thể mà GV lựa chọn PPDH phù hợp Vì khơng có phương pháp tuyệt đối hoàn hảo, tác dụng phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan môi trường, kinh tế, xã hội Xu hướng tốt kết hợp phương pháp toàn trình dạy học với phương châm dạy người Sau bảng so sánh học hợp tác với học tranh đua học cá nhân qua nghiên cứu: STT Sự phụ thuộc Học hợp tác Học tranh đua Học cá nhân Tích cực Tiêu cực Khơng có Thực hành KN, ơn tập KT Đơn giản Nội dung dạy học Đa dạng, phức tạp Mục tiêu Thành công Chiến thắng Nắm KT Tài liệu Sắp đặt theo mục đích học Một cho đội thi đấu Các hướng dẫn cho riêng HS Sự tương tác HSHS Thường xun Cạnh tranh Khơng có Kết Nhóm thành công, HS hiểu HS tự rút kinh nghiệm sau thi đấu Tự chiếm lĩnh KT khả Bố trí lớp học Chia HS thành nhóm Chia HS thành đội Cá nhân ngồi xa Các đánh giá Đối chiếu theo tiêu chí Đối chiếu theo tiêu chuẩn Đối chiếu theo tiêu chí Tính tự lập Bình thường Cao Rất cao 10 Lòng tự trọng Cao Bình thường Bình thường 11 Tư Hội thoại có phê phán Tổng hợp Độc lập 12 Vai trò GV Thiết kế, tổ chức Là trọng tài Người hỗ trợ Bảng 1.1 Bảng so sánh học hợp tác với học tranh đua học cá nhân * Học hợp tác nhóm học nhóm truyền thống Học nhóm truyền thống hình thức ghép số HS vào nhóm để giúp học tập, chủ yếu ôn luyện phần học lớp Hình thức xuất tư tưởng XHCN dấy lên với mục tiêu kêu gọi lòng tương thân, tương Hình thức làm tăng thêm tình bạn, HS giúp đỡ bạn yếu học tập tốt Đặc điểm hình thức hoạt động học nhóm có tính chất tự phát, có can thiệp GV HS phụ thuộc HS khá, khơng có tác động qua lại Sau bảng so sánh học hợp tác nhóm với học nhóm truyền thống qua nghiên cứu [6] Stt Học hợp tác nhóm Học nhóm truyền thống Phụ thuộc tích cực Phụ thuộc khơng tích cực Liên quan đến trách nhiệm cá nhân Không liên quan đến trách nhiệm cá nhân Thành viên nhóm đa dạng Thành viên nhóm Chia sẻ vai trò nhóm trưởng Vai trò nhóm trưởng định Chịu trách nhiệm bạn nhóm Chỉ chịu trách nhiệm thân Chú trọng đến nhiệm vụ trì nhóm Chỉ trọng đến nhiệm vụ Các kỹ xã hội dạy trực tiếp Các kỹ xã hội mang tính hình thức thả GV theo dõi can thiệp GV để mặc nhóm hoạt động Diễn q trình nhận xét nhóm Khơng có q trình nhận xét nhóm Bảng 1.2 Bảng so sánh học hợp tác nhóm với học nhóm truyền thống Như vậy, nhìn hình thức bên ngồi học nhóm truyền thống giống học hợp tác nhóm, song chất có nhiều khác biệt Dạy học hợp tác nhóm cần chuẩn bị cơng phu hơn, HS làm việc nhiều hơn, GV có nhiều chức hiệu dạy học thu tốt 2.1.3 Quá trình dạy học hợp tác Những điều kiện để tổ chức dạy học hợp tác Học tập hợp tác xu học tập phát triển mạnh mẽ nhiều nước, q trình HTHT có hiệu đáp ứng số điều kiện sau: a) Mục đích học tập xác định rõ ràng b) Các thành viên tham gia có ý thức trách nhiệm cao; c) Có phụ thuộc lẫn cách tích cực ; d) Hình thành động hợp tác; e) Sự phân nhóm hợp lí; f) Sự phân chia nhiệm vụ phù hợp cho thành viên nhóm, nhóm (có phối hợp nhiệm vụ) Những hình thức tổ chức dạy học hợp tác Theo nghiên cứu có nhiều hình thức tổ chức DHHT như: thi trò chơi theo đội, thi kiến thức theo đội, học ghép, kiểm tra theo nhóm, hợp tác - hợp tác, chia sẻ theo cặp, hợp tác tích hợp dạy học tốn, hợp tác tích cực đọc viết luận học tập theo dự án Quá trình dạy học hợp tác - Lập kế hoạch Để tổ chức học tập cho HS theo kiểu DHHT, GV cần đưa mục tiêu cụ thể học Giáo viên cần xác định rõ mục tiêu trước tiến hành học hợp tác Có thể đưa hai mục tiêu sau: thứ mục tiêu kiến thức bao gồm: kiến thức, kỹ năng, thái độ; thứ hai mục tiêu kỹ hợp tác Với cách thức sau giúp GV lập kế hoạch dạy, làm cho học sinh HTHT cách có ý thức +) Thảo luận có trọng tâm (bước thảo luận đầu tiên): GV tạo câu hỏi mà học cần làm rõ Các câu hỏi nên chuẩn bị công phu, rõ ràng giấy A4, viết lên bảng dùng máy chiếu để HS thấy rõ Cho HS thảo luận câu hỏi theo nhóm +) Thảo luận thơng qua trao đổi với bạn: Chia học thành phần nhỏ khoảng 10 đến 15 phút Chuẩn bị nhiệm vụ cho thảo luận ngắn cho nhóm HS sau phần học Nhiệm vụ thảo luận phải ngắn gọn để HS hồn thành vòng phút, với mục đích đảm bảo HS tư cách tích cực vấn đề trình bày …Mỗi nhiệm vụ thảo luận cần phải có phần: trình bày câu trả lời, chia sẻ câu trả lời, lắng nghe câu trả lời đưa câu trả lời mới, hoàn chỉnh câu trả lời ban đầu Học sinh cần nắm kinh nghiệm thảo luận để có kỹ thực nhiệm vụ thời gian ngắn +) Thảo luận có trọng tâm (bước thảo luận cuối cùng): GV chuẩn bị nhiệm vụ để tóm tắt lại kiến thức HS học từ học Giúp HS gắn kiến thức vừa học vào vốn kiến thức có, cho HS thấy nhiệm vụ nhà đề cập tới vấn đề gì, có liên hệ với sau Giờ học tiến hành sau: - Tạo nhóm HS tự nguyện ngẫu nhiên, thường người ngồi gần GV xếp chỗ ngồi khác học để HS gặp gỡ trao đổi với nhiều bạn khác lớp - Phân công cho nhóm hồn thành nhiệm vụ ban đầu - Thực phần đầu học, đưa nhiệm vụ thảo luận cho nhóm từ đến phút để hồn thành Sử dụng cách thức: Trình bày/chia sẻ/lắng nghe/đưa câu trả lời Chọn ngẫu nhiên HS trình bày tóm tắt phần thảo luận - Thực phần hai giảng đưa nhiệm vụ thảo luận thứ hai Cứ lặp lặp lại học hoàn thành - Đưa nhiệm vụ học tập có trọng tâm cuối để kết thúc học Dành đến phút để tóm tắt thảo luận vấn đề đề cập học - Thực trình tự cách đặn để giúp HS nâng cao kỹ đẩy nhanh tốc độ hoàn thành nhiệm vụ thành nhiệm vụ thảo luận ngắn - Tổ chức nhóm học hợp tác Có ba loại nhóm học hợp tác sau đây: - Nhóm học tập thức nhóm HS tổ chức chặt chẽ trì hồn thành nhiệm vụ - Nhóm học tập khơng thức nhóm tồn thời gian ngắn có tổ chức khơng chặt chẽ (ví dụ kiểm tra người ngồi cạnh có hiểu khơng) - Nhóm HTHT sở nhóm HTHT lâu dài, có mối quan hệ vững thành viên với trách nhiệm giúp đỡ, khuyến khích, hỗ trợ hồn thành phần việc giao, nỗ lực học tập Khi thành lập nhóm người GV cần tiến hành nhiệm vụ sau: +) Xác định kích thước nhóm: Việc phụ thuộc vào điều kiện học tập tầm quan trọng hợp tác Kích thước nhỏ HS có nhiều hội trao đổi mặt đối mặt, kích thước nhỏ ảnh hưởng đến khả tận dụng sức mạnh hợp tác +) Lựa chọn thành viên vào nhóm: Chúng ta lựa chọn nhóm theo lực, theo chủ đề cần quan tâm chọn nhóm gồm đa dạng trình độ nhận thức điều kiện học tập +) Xác định thời gian trì nhóm: Cần trì nhóm đến thời điểm đủ độ ổn định có thành cơng định Có thể giải tán nhóm thành lập nhóm nhóm cũ hoạt động có mong muốn tất HS lớp có hội học tập với tất bạn Để hình thành nhóm tốt, GV cần nắm đặc điểm, tính cách, lực học tập HS Mỗi nhóm tự cử người giữ vai trò nhóm trưởng, thư ký, quan sát viên, báo cáo, thành viên nhóm để thực nhiệm vụ đạt kết tốt Các vai trò nên thay đổi luân phiên để HS trải nghiệm chức hợp tác, qua tự khẳng định tạo hòa đồng thành viên nhóm - Tổ chức lớp học Nên bố trí HS nhóm ngồi gần để em dễ dàng chia sẻ tài liệu học tập, trì liên hệ mặt đối mặt trao đổi nhỏ, đủ nghe nhóm Thường nên chọn HS ngồi hai bàn dưới, HS bàn quay xuống HS bàn để trao đổi Cách bố trí khơng tốn thời gian tập trung nhóm, tránh ồn không cần thiết tạo hội cho HS dễ dàng thực kỹ hợp tác Cần có khoảng trống làm lối để GV dễ dàng di chuyển từ nhóm qua nhóm khác nhằm quản lí hỗ trợ cần thiết 2.2 Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học hợp tác trường trung học phổ thông Qua giảng dạy qua khảo sát nhận thấy hầu hết GV họ chưa sử dụng PPDHHT dạy học Toán, số GV cho sử dụng hoạt động nhóm nhỏ vào số dạy thao giảng hay có GV dự Một số cho cần dạy đủ nội dung sách giáo khoa tốt Mặc dù đa số GV hiểu rõ vai trò PPDHHT dạy học Tốn nhằm mục đích nâng cao hiệu dạy học ngại thay đổi, chưa thực tự tin việc khai thác sách giáo khoa vào học mà đa số phụ thuộc vào thiết kế sách giáo viên sách thiết kế giảng Về mức độ sử dụng PPDHHTở hoạt động tiết dạy học khái niệm Toán THPT, Hầu hết GV cho rằng: thực để dạy khái niệm GV ý đến tình hình thành khái niệm hay đề xuất cho HS tình để định nghĩa khái niệm, có GV định nghĩa theo sách giáo khoa sau đưa ví dụ củng cố Tuy nhiên hoạt động khơng diễn cách thường xuyên số GV sử dụng PPDHHT dạy học khái niệm Toán học * Những khó khăn thuận lợi việc đề xuất sử dụng PPDHHTđối với hoạt động dạy học Toán +) Về thuận lợi sử dụng PPDHHT Tất GV có nhận thức đắn thuận lợi sử dụng PPDHHT dạy học Tốn Đa số GV cho PPDHHT góp phần phát triển lực giao tiếp HS, cho HS phát huy tính tích cực, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ giao Bên cạnh đó, trình sử dụng PPDHHT thấy PPDH kết hợp đánh giá thầy tự đánh giá trò nhằm thực nội dung đổi PPDH nhà trường phổ thông Q trình thực nhằm góp phần nâng cao lực chuyên môn cho thân người GV +) Về khó khăn sử dụng PPDHHT: Các GV cho thiết kế nội dung phù hợp khó khăn, nhiều thời gian để chuẩn bị bài, điều hoàn toàn phù hợp với thực tế giảng dạy Các GV cho kỹ HS việc phát tìm hiểu vấn đề yếu, điều chưa thực thỏa đáng kỹ HS rèn luyện hoạt động Tốn học khác Ngồi đa số GV cho thời gian học tập tiết có 45 phút, với điều kiện sở vật chất, phương tiện dạy học nhà trường PT thiếu thốn mà mục tiêu cần truyền đạt cho HS kiến thức mà sách giáo khoa yêu cầu nên làm để đáp ứng điều 2.3 GIẢI PHÁP: QUY TRÌNH THIẾT KẾ TÌNH HNG DẠY HỌC HỢP TÁC TRONG DẠY HỌC KHÁI NIỆM TỐN HỌC 2.3.1 Giải pháp: Quy trình thiết kế tình dạy học hợp tác dạy học khái niệm Tốn học Căn vào sở lí luận tơi thiết kế tình DHHT dạy học khái niệm Toán học theo nội dung sau:  Bước 1: Xác định mục tiêu dạy học khái niệm - Kiến thức: Học sinh cần nắm vững khái niệm học? Cần củng cố khái niệm nào? - Kỹ năng: Học sinh vận dụng khái niệm học vào tình Toán học thực tế -Tư duy, thái độ: Rèn luyện tư duy, thái độ hợp tác, phê phán cho HS nghiên cứu khái niệm tốn học đó?  Bước 2: Nội dung kiến thức - Lựa chọn nội dung có tác dụng hình thành nhu cầu hợp tác, nội dung kích thích tranh luận tập thể hình thành khái niệm, định nghĩa hay củng cố khái niệm  Bước 3: Nhiệm vụ học tập hợp tác - Giáo viên chuẩn bị nội dung gợi vấn đề, phiếu học tập phù hợp với tình cần HTHT hình thành khái niệm, định nghĩa hay củng cố khái niệm  Bước 4: Dự kiến tình thảo luận nhóm: - Dự kiến tình xảy - Dự kiến câu hỏi gợi ý cần thiết  Bước 5: Tổ chức hoạt động hợp tác thực nhiệm vụ đặt - Nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên nhóm - Học sinh nhận phiếu học tập, suy nghĩ tìm hiểu - Thảo luận nhóm Mỗi thành viên trình bày ý kiến mình, thành viên khác ý lắng nghe, so sánh, đối chiếu ý kiến giống khác sau thư ký tổng hợp ý kiến thống chung kết nhóm  Bước 6: Kết luận vấn đề: Sau nhóm trình bày xong kết nhóm mình, nhóm thảo luận, GV nhận xét, bổ sung xác nhận bác bỏ kiến thức, đánh giá thành viên nhóm 2.3.2 Vận dụng giải pháp vào dạy học hình thành khái niệm tốn học Con đường hình thành khái niệm hiểu trình hoạt động tư dẫn tới hiểu biết khái niệm nhờ định nghĩa tường minh, nhờ mơ tả, giải thích hay thơng qua trực giác, mức độ nhận biết đối tượng tình có thuộc khái niệm hay khơng Hình thành khái niệm bao gồm việc vận dụng khái niệm để giải vấn đề khác khoa học đời sống Trong dạy học, người ta thường phân biệt ba đường hình thành khái niệm: Con đường suy diễn, đường quy nạp đường kiến thiết 2.3.2.1 Hình thành khái niệm đường quy nạp dạy học hợp tác Tình 1: Hình thành khái niệm hai vectơ * Mục tiêu: - Kiến thức : Học sinh hiểu khái niệm hai vectơ - Kỹ năng: Xác định hai vectơ nhau, dựng vectơ vectơ cho trước - Tư duy, thái độ: Rèn luyện tính tư duy, lơ gic, biết quy lạ quen Tính xác, khoa học trình bày * Nội dung khái niệm : Hai vectơ a b gọi chúng hướng độ dài, kí hiệu : a = b * Nhiệm vụ học tập hợp tác PHIẾU HỌC TẬP Cho hình bình hành ABCD, M A B tâm O Gọi M, N trung điểm AD BC Xét cặp vectơ sau: AB DC BO OD D C N AB CD AM DM BO DO AM MD Câu 1: 1) Bạn An nói: Mỗi cặp vectơ (1), (4), (6) có hai tính chất giống 2) Bạn Bình nói: Mỗi cặp vectơ (2), (3), (5) có hai tính chất giống 3) Bạn Cường nói: Mỗi cặp vectơ (1) đến (6) có hai tính chất giống 4) Bạn Hoa nói: Mỗi cặp vectơ (1), (4), (6) có tính chất khác với cặp vectơ (2), (3), (5) Bạn có đồng ý với ý kiến khơng? Nếu đồng ý theo bạn tính chất tính chất gì? Câu 2: Ta nói cặp vectơ (1), (4), (6) cặp vectơ Theo bạn hai vectơ nhau? Dựa vào hình vẽ bạn kể cặp vectơ khơng? Hãy trình bày ví dụ đó? *Dự kiến tình thảo luận nhóm Câu 1: Có thể phân làm hai ý kiến Ý kiến 1: Nhất trí khơng phát tính chất Ý kiến 2: Phát tính chất song chưa dụng ý Giáo viên cần định hướng cho HS xoay quanh tính chất hướng độ dài hai vectơ Câu 2: Học sinh phát quy luật, phát biểu tính chất chung hai vectơ ngơn từ chưa xác Học sinh ví dụ hai vectơ hình vẽ *Hoạt động tư thảo luận nhóm 10 Bước 1: Học sinh nhận phiếu học tập, suy nghĩ tìm hiểu Bước 2: Thảo luận nhóm Mỗi thành viên trình bày ý kiến mình, thành viên khác ý lắng nghe, so sánh, đối chiếu ý kiến giống khác nhau, sau thư ký tổng hợp ý kiến thống chung kết nhóm *Kết luận vấn đề Thơng qua phiếu học tập HS thấy vectơ phương độ dài vectơ có mối quan hệ đặc biệt với Từ hình thành phát biểu khái niệm hai vectơ Giáo viên hợp thức hóa khái niệm cho HS phát biểu lại khái niệm hai vectơ Tình : Hình thành khái niệm tích vectơ với số * Mục tiêu: - Kiến thức : Học sinh hiểu khái niệm tích vectơ với số - Kỹ năng: Xác định vectơ : b  k a với k  - Tư duy, thái độ: Rèn luyện tính tư duy, lơ gic, biết quy lạ quen Tính xác, khoa học trình bày * Nội dung khái niệm : Cho số k  a  Tích vectơ a với số k vectơ kí hiệu k.a , chiều với a k  ngược chiều với a k 0 có độ dài k a * Nhiệm vụ HTHT: PHIẾU HỌC TẬP Cho  ABC Gọi M, N trung điểm AB, AC A M N B C Câu - Hãy cặp vectơ hướng có điểm đầu A? - Có nhận xét độ dài : AM AB ; AC AN ? Câu Có nhận xét hướng, độ dài hai vectơ BC NM ? Câu Ta viết : AM  AB ; BC  2 NM vectơ AM BC kết phép nhân số thực với vectơ Vậy theo em: - Phép nhân số với vectơ cho ta kết số hay vectơ? - Tích vectơ với số vectơ có hướng nào? Độ dài xác định ? 11 Câu Em hiểu tích vectơ với số? Dựa vào hình vẽ em hai ví dụ tích vectơ với số khơng? Hãy trình bày ví dụ đó? *Dự kiến tình thảo luận nhóm Câu 1, Đa số HS nhận xét mối liên hệ độ dài vectơ Câu HS nhận xét ý có ý kiến Ý kiến 1: Dựa vào nhận xét HS viết k a Ý kiến 2: Nếu hiểu rõ chất ví dụ HS đưa k a Câu Đa số HS ví dụ Song phát biểu định nghĩa chưa xác ngơn từ * Hoạt động tư thảo luận nhóm Bước 1: HS nhận phiếu học tập, suy nghĩ tìm hiểu Bước 2: Thảo luận nhóm Mỗi thành viên trình bày ý kiến mình, thành viên khác ý lắng nghe, so sánh, đối chiếu ý kiến giống khác nhau, sau thư ký tổng hợp ý kiến thống chung kết nhóm * Kết luận vấn đề Thơng qua phiếu học tập học sinh thấy kết phép nhân vectơ với số: giá trị, phương, hướng, độ dài vectơ với vectơ ban đầu Từ hình thành phát biểu khái niệm tích vectơ với số Giáo viên xác hóa khái niệm cho học sinh phát biểu lại khái niệm tích vectơ với số 2.3.2.2 Hình thành khái niệm đường kiến thiết dạy học hợp tác Tình 1: Hình thành khái niệm phép cộng vectơ *Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm phép cộng vectơ - Kỹ năng: Học sinh nắm cách xác định tổng hai vectơ - Tư duy, thái độ: Rèn luyện tính tư duy, lơgic, biết quy lạ quen Tính xác, khoa học trình bày *Nội dung khái niệm : Cho hai vectơ a b Lấy điểm A xác định điểm B, C cho AB  a , BC  b AC gọi tổng hai vectơ a b kí hiệu AC = a  b *Nhiệm vụ HTHT +Gợi vấn đề : 1) Trên hình 1, chuyển động vật mô tả sau: Từ vị trí (I), tịnh tiến theo vectơ AB để đến vị trí (II) sau lại tịnh tiến lần theo vectơ BC để đến vị trí (III) 12 C A (III) (I) B (II) Vật tịnh tiến lần từ vị trí (I) đến vị trí (III) hay khơng? Nếu có tịnh tiến theo vectơ nào? 2) Như vậy, nói: Tịnh tiến theo vectơ AC “bằng” tịnh tiến theo vectơ AB tịnh tiến theo vectơ BC Trong Tốn học, điều trình bày gọi cách ngắn gọn là: Vectơ AC tổng hai vectơ AB BC Vậy tổng hai vectơ gì? Tổng hai vectơ xác định nào? Ta tìm hiểu qua phiếu học tập sau: PHIẾU HỌC TẬP Cho hai vectơ a b hình vẽ: a b A Câu1 Xác định điểm B C cho vectơ AB  a , BC  b xác định điểm B, C thoả mãn điều Câu Xác định vectơ AC Khi vectơ AC gọi tổng hai vectơ a b kí hiệu: AC = a  b Câu Hãy nêu bước để xác định vectơ tổng hai vectơ a b *Dự kiến tình thảo luận nhóm Câu Đa số HS vẽ song có ý kiến: Ý kiến 1: HS trả lời có điểm B, điểm C thỏa mãn yêu cầu Ý kiến 2: HS trả lời có hai điểm B, hai điểm C thỏa mãn yêu cầu Khi GV yêu cầu HS nhớ lại khái niệm hai vectơ để HS thấy tính điểm B, C Câu HS thực Câu Đa số HS nêu *Hoạt động tư thảo luận nhóm Bước 1: HS nhận phiếu học tập, suy nghĩ tìm hiểu Bước 2: Thảo luận nhóm Mỗi thành viên trình bày ý kiến mình, 13 thành viên khác ý lắng nghe, so sánh, đối chiếu ý kiến giống khác nhau, sau thư ký tổng hợp ý kiến thống chung kết nhóm *Kết luận vấn đề Giáo viên cho học sinh định nghĩa khái niệm tổng hai vectơ Giáo viên hợp thức hóa khái niệm cho học sinh định nghĩa xác khái niệm 2.3.2.3 Hình thành khái niệm đường suy diễn dạy học hợp tác Dạy học hợp tác theo đường suy diễn khó khăn Trong tình HS hợp tác thảo luận diễn đạt, GV tạo nhu cầu hợp tác dựa vào cách suy luận khác Do GV phải biết thiết kế kịch hiệu phát triển tý lơgic cho HS tốt Tình 1: Hình thành khái niệm vectơ phương đường thẳng *Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm vectơ phương đường thẳng - Kỹ năng: Nhận dạng vectơ phương đường thẳng - Tư duy, thái độ: Rèn luyện tính tư duy, lơgic, biết quy lạ quen Tính xác, khoa học trình bày *Nội dung khái niệm: Vectơ u gọi vectơ phương đường thẳng  giá vectơ u song song trùng với  *Nhiệm vụ HTHT: PHIẾU HỌC TẬP Câu Định nghĩa hai vectơ phương? Câu Nghiên cứu sách giáo khoa (Tr 70), phát biểu định nghĩa vectơ phương đường thẳng? Câu Nhận định tính đắn ý kiến sau giải thích: Vectơ phương đường thẳng là: - Vectơ nằm đường thẳng - Vectơ khác nằm đường thẳng - Vectơ khác giá vectơ nằm đường thẳng  đường thẳng song song với đường  - Giá vectơ nằm đường thẳng song song với đường  Câu Trong hình vẽ đây, vectơ vectơ phương đường thẳng  14  k a b m d c e *Dự kiến tình thảo luận nhóm Câu Đa số các em nhớ trả lời khái niệm Câu Có khả năng: Khả 1: Các em khơng quan tâm có sách giáo khoa việc đọc lên có định nghĩa Giáo viên cần tổ chức để HS có ý thức nghiên cứu sách giáo khoa Khả 2: Học sinh đọc sách giáo khoa để nghiên cứu rõ chất khái niệm sau trả lời Câu 3, Đa số HS đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi *Hoạt động tư thảo luận nhóm Bước 1: HS nhận phiếu học tập, suy nghĩ tìm hiểu Bước 2: Thảo luận nhóm Mỗi thành viên trình bày ý kiến mình, thành viên khác ý lắng nghe, so sánh, đối chiếu ý kiến giống khác nhau, sau thư ký tổng hợp ý kiến thống chung kết nhóm *Kết luận vấn đề Sau nhóm trình bày xong kết nhóm mình, GV hợp thức hóa khái niệm cho HS phát biểu lại khái niệm Tình 2: Hình thành khái niệm vectơ pháp tuyến đường thẳng *Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm vectơ pháp tuyến đường thẳng - Kỹ năng: Nhận dạng vectơ pháp tuyến đường thẳng - Tư duy, thái độ: Rèn luyện tính tư duy, lơ gic, biết quy lạ quen Tính xác, khoa học trình bày *Nội dung khái niệm: Vectơ u gọi vectơ pháp tuyến đường thẳng  u  vectơ u vng góc với vectơ phương  *Nhiệm vụ HTHT PHIẾU HỌC TẬP 15 Câu Nghiên cứu sách giáo khoa (Tr 73), nêu khái niệm vectơ pháp tuyến đường thẳng Câu Cho  ABC vuông cân A Gọi M, N, P trung điểm AB, BC, CA Dựa vào điểm có đề B Nêu VTPT đường thẳng AB? Nêu VTPT đường thẳng AC? N Chứng minh đường thẳng AB có vơ số VTPT, M nêu VTPT AB khác với vectơ A C P C  Khi Câu Xét hai vectơ pháp tuyến m , n đường thẳng     a m b n m n phương     c m n không phương d m n hướng *Dự kiến tình thảo luận nhóm Câu 1, Đa số các em trả lời khái niệm sau nghiên cứu sách giáo khoa nhận biết VTPT đường thẳng câu Câu HS nhận xét cách biểu diễn hình ảnh đường thẳng biểu diễn hai vectơ m , n *Hoạt động tư thảo luận nhóm Bước 1: HS nhận phiếu học tập, suy nghĩ tìm hiểu Bước 2: Thảo luận nhóm Mỗi thành viên trình bày ý kiến mình, thành viên khác ý lắng nghe, so sánh, đối chiếu ý kiến giống khác nhau, sau thư ký tổng hợp ý kiến thống chung kết nhóm *Kết luận vấn đề Sau nhóm trình bày xong kết nhóm mình, GV hợp thức hóa khái niệm cho HS phát biểu lại khái niệm 2.3.3 Vận dụng giải pháp dạy học củng cố khái niệm Hoạt động củng cố khái niệm bao gồm nhận dạng thể khái niệm, hoạt động ngơn ngữ, khái qt hóa, đặc biệt hóa hệ thống hóa khái niệm học Tình 1: Củng cố khái niệm hai vectơ phương, hai vectơ hướng, hai vectơ (bằng hoạt động ngôn ngữ, nhận dạng thể hiện) * Mục tiêu: - Kiến thức : Khắc sâu khái niệm vectơ- không, độ dài vectơ, hai vectơ phương, hai vectơ hướng, hai vectơ - Kỹ năng: Học sinh biết cách xác định AB  a điểm A a , cho trước - Tư duy, thái độ: Rèn luyện tính tư duy, lơ gic, biết quy lạ quen Tính xác, khoa học trình bày * Nội dung khái niệm cần củng cố: 16 - Hai vectơ gọi phương giá chúng song song trùng - Hai vectơ a b gọi chúng hướng độ dài, kí hiệu a  b * Nhiệm vụ HTHT PHIẾU HỌC TẬP Câu Các kết luận sau hay sai? Vì sao? Hai vectơ phương hướng Hai vectơ hướng phương Hai vectơ hướng Hai vectơ khơng phương khơng hướng Hai vectơ khơng hướng khơng phương Hai vectơ có độ dài Câu Cho lục giác ABCDEF tâm O B A O F C D E Các cặp vectơ sau có quan hệ với nhau: OA OB , AB OC , AB CF , AB FO , AF CD , BC AD ? Tìm vectơ phương, hướng với vectơ EF ? Xác định điểm K cho OA  AK , điểm H cho AH  HO ? * Dự kiến tình thảo luận nhóm Câu HS trả lời câu hỏi giải thích dựa vào khái niệm hai vectơ phương, vectơ hướng hai vectơ Câu - Học sinh nhận biết mối quan hệ cặp vectơ cho - Đa số HS tìm vectơ phương, vectơ hướng với vectơ EF , số HS tìm chưa đủ +) Xác định điểm K có hai ý kiến : Ý kiến 1: K trung điểm AO Ý kiến 2: Xác định điểm K cách đường thẳng AO lấy điểm K cho AO=AK K nằm AO +) Xác định điểm H có hai ý kiến : Ý kiến 1: H trung điểm AO Ý kiến 2: Xác định điểm H đường thẳng AO lấy điểm H cho AO=AH H nằm AO 17 *Hoạt động tư thảo luận nhóm Bước 1: HS nhận phiếu học tập, suy nghĩ tìm hiểu Bước 2: Thảo luận nhóm Mỗi thành viên trình bày ý kiến mình, thành viên khác ý lắng nghe, so sánh, đối chiếu ý kiến giống khác nhau, sau thư ký tổng hợp ý kiến thống chung kết nhóm *Kết luận vấn đề Sau nhóm trình bày xong kết nhóm mình, nhóm thảo luận, GV nhận xét bổ sung tóm tắt lại kiến thức lí thuyết liên quan, phương pháp giải toán để học sinh ghi nhớ lại kiến thức 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, BẢN THÂN, ĐỒNG NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG + Đã phần làm sáng tỏ thực trạng vận dụng dạy học hợp tác dạy học toán + Đã phần làm rõ quy trình thiết kế, cách tiến hành dạy khái niệm toán học DHHT + Thiết kế số tình DHHT qua khái niệm cụ thể + Đối với thân thấy khả áp dụng phương pháp DHHT vào giảng dạy mơn Tốn hữu ích, mang lại hiệu tốt, giúp cho thân tơi nắm rõ quy trình, định hướng rõ ràng việc thực tiết dạy học toán đặc biệt dạy học khái niệm tốn Đối với học sinh tơi thấy học sinh hoạt động nhiều hơn, chủ động thể tinh thần tự giác, tích cực, giúp đỡ nhiều học tập KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ + Với xu dạy học việc thiết kế giảng theo mơ hình DHHT kết hợp kĩ thuật dạy học ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với đối tượng HS; đồng thời hình thức tổ chức hoạt động nhóm phong phú, đa dạng thu hút tham gia HS, góp phần thay đổi khơng khí lớp học, nâng cao hiệu dạy học phát triển kỹ bản, cần thiết cho HS + Đề nghị với tổ chuyên mơn nhà trường góp ý, bổ sung cho đề tài hoàn thiện nhằm áp dụng tiết học XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày tháng năm 2017 Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) Ngô Quang Hưng 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Hình học 10, NXB Giáo dục [2] Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Hình học 10 Sách giáo viên, NXB Giáo dục [3] Nguyễn Trung Dũng (2008), Xây dựng tổ chức tình dạy học hợp tác trường Trung học phổ thơng( hình học 11 ban bản), Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Vinh [4] Nguyễn Bá Kim (2002), Phương pháp dạy học mơn Tốn, NXB Đại học sư phạm [5] Hồng Lê Minh (2013), Hợp tác dạy học mơn tốn, NXB Đại học sư phạm [6] Bùi Thành Vinh (2009), Xây dựng tổ chức tình dạy học hợp tác trường THPT chủ đề hàm số- Ban nâng cao, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Vinh 19 ... việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác dạy học khái niệm Toán học (thể qua dạy học Hình học lớp 10) nhằm làm tài liệu dạy học cho thân, kích thích hứng thú phát huy tính tích cực khả hợp tác HS... 2.3.2 Vận dụng giải pháp vào dạy học hình thành khái niệm tốn học 2.3.2.1 Hình thành khái niệm đường quy nạp dạy học hợp tác 2.3.2.2 Hình thành khái niệm đường kiến thiết dạy học hợp tác ... cứu Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác dạy học khái niệm Toán học (Thể qua dạy học Hình học lớp 10) ’ 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu, bổ sung sở lí luận việc vận
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học khái niệm toán học (thể hiện qua dạy học hình học lớp 10) image marked , SKKN vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học khái niệm toán học (thể hiện qua dạy học hình học lớp 10) image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn