SKKN ứng dụng tỷ số thể tích image marked

15 30 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:51

Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - *** - Trong đề thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm gần đây, câu hình học khơng gian ln câu khó đa số thí sinh, phần lớn em qn kiến thức hình học khơng gian chương trình hình học lớp 11 Do đó, việc học hình học khơng gian lớp 12, đặc biệt vấn đề tính thể tích khối đa diện, học sinh tỏ lúng túng Trước tình hình với q trình giảng dạy nghiên cứu, tơi thử giải tốn tính thể tích khối đa diện phương pháp tỉ số thể tích thấy có hiệu cho lời giải ngắn gọn nhiều; học sinh cần kiến thức hình học khơng gian lớp 11 làm Trước kì thi Đại học – Cao đẳng đến gần, với mong muốn cung cấp cho em học sinh thêm phương pháp để tính thể tích khối đa diện, nghiên cứu viết đề tài: “ Ứng dụng tỉ số thể tích ” Xin chân thành cảm ơn! Trang Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích NỘI DUNG ĐỀ TÀI - *** I/ Cơ sở lý thuyết: Để tính thể tích khối đa diện bất kì, chia khối đa diện thành khối đa diện đơn giản biết cơng thức tính ( Khối lăng trụ V  B.h , Khối chóp V  B.h , Khối hộp chữ nhật V  abc , …) cộng kết lại Tuy nhiên nhiều trường hợp, việc tính thể tích khối lăng trụ khối chóp theo cơng thức lại gặp khó khăn khơng xác định đường cao hay diện tích đáy, chuyển việc tính thể tích khối việc tính thể tích khối biết thơng qua tỉ số thể tích hai khối Sau ta xét số tốn ví dụ minh hoạ Bài tốn1: (Bài4 sgk HH12CB trang25) Cho khối chóp S.ABC, đoạn thẳng SA, SB, SC lấy điểm A’, B’, C’ khác điểm S CMR: VS A ' B ' C ' SA ' SB ' SC ' (1)  VS ABC SA SB SC Giải: Gọi H H’ hình chiếu vng góc A A’ lên (SBC) Ta có AH//A’H’ Ba điểm S, H, H’ thuộc hai mp (AA’H’H) (SBC) nên chúng thẳng hàng Xét  SAH ta có A A' B' B SA ' A ' H '  (*) SA AH H H' C Do A ' H '.S  SB ' C ' VS A ' B ' C ' A ' H ' SB '.SC '.sin B ' SC ' (**)    AH S VS ABC AH SB SC sin BSC  SBC Từ (*) (**) ta đpcm □ Trong cơng thức (1), đặc biệt hố, cho B’  B C’  C ta VS A ' B ' C ' SA '  VS ABC SA Ta lại có VS ABC  VS A ' BC  VA ' ABC SA ' VS ABC  VA ' ABC SA SA ' A ' A  1  SA SA (1')  VS ABC   VA ' ABC VS ABC Trang (1’) S C' Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích Vậy: VA ' ABC A ' A  VS ABC SA (2) Tổng qt hố cơng thức (2) ta có tốn sau đây: Bài tốn 2: Cho khối chóp đỉnh S, đáy đa giác lồi A1A2…An ( n  3) , đoạn thẳng SA1 lấy điểm A1’ khơng trùng với A1 Khi ta có VA1 ' A1 A2 An VS A1 A2 An  A1 ' A1 SA1 (2’) Chứng minh (2’) phương pháp quy nạp theo n; ta chia khối chóp S.A1A2…An thành khối chóp tam giác áp dụng cơng thức (2) II/ Các dạng tốn: Dựa vào hai toán trên, ta xét số tốn tính tỉ số thể tích khối đa diện số ứng dụng DẠNG1: TÍNH TỈ SỐ THỂ TÍCH CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN Ví dụ1: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành, gọi M trung điểm CD I giao điểm AC BM Tính tỉ số thể tích hai khối chóp S.ICM S.ABCD S Giải: Gọi O giao điểm AC BD Ta có I trọng tâm tam giác BCD, 1 1 1 VISCM  VB.SCM  VD.SBC  VS ABCD 3 2 V Vậy ISCM  VS ABCD 12 Ví dụ2: B Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi B’, D’ trung điểm SB SD Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC C’ Tính tỉ số thể tích hai khối chóp chia mp(AB’D’) Giải: Gọi O giao điểm AC BD I giao điểm SO B’D’ Khi AI cắt SC C’ Ta có B Trang A D O M I C S C' B' I A O D' O' C D Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích VS AB ' C ' SB ' SC ' SC ' VS AC ' D ' SC ' SD ' SC '     VS ABC SB SC SC VS ACD SC SD SC SC ' SC ' VS AB ' C '  VS AC ' D '  (VS ABC  VS ACD )  VS ABCD Suy SC SC Kẻ OO’//AC’ ( O '  SC ) Do tính chất đương thẳng song song cách nên ta có SC’ = C’O’ = O’C 1 Do VS A ' B ' C ' D '  VS ABCD Hay VS A ' B ' C ' D '  VS ABCD * Bài tập tham khảo: Bài1: Cho hình chóp tam giác S.ABC, đáy ABC tam giác có trực tâm H cạnh a Gọi I, J, K trung điểm cạnh AB, BC, CA M, N, P trung điểm đoạn SI, SJ, SK Tính tỉ số thể tích hai khối chóp H.MNP S.ABC Từ tính thể tích khối chóp H.MNP ĐS: VH MNP  VS ABC 32 Bài2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Một mặt phẳng (  ) qua AB cắt SC, SD M N Tính SM để mặt phẳng (  ) SC chia hình chóp thành hai phần tích ĐS: SM 1  SC DẠNG2: ỨNG DỤNG TỈ SỐ THỂ TÍCH ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH Ví dụ1: (ĐH khối B – 2008 )  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang, BAD ABC  900 , AB  BC  a, AD  2a, SA  ( ABCD) SA = 2a Gọi M, N trung điểm SA SD Tính thể tích khối chóp S.BCNM theo a Giải: S Áp dụng cơng thức (1) ta có VS BCM SM   VS BCA SA M VS CMN SM SN   VS CAD SA SD N 2a 2a a Suy B Trang A C D Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích 1 VS BCNM  VS BCM  VS CNM  VS BCA  VS CAD 3 a 2a a3    2.3 4.3 Ghi chú: 1/ Việc tính thể tích khối S.BCNM trực công thức V  B.h gặp nhiều khó khăn, dùng tỉ số thể tích, ta chuyển việc tính thể tích khối S.BCNM tính VSBCA VSCAD dễ dàng nhiều 2/ Khi dạy học u cầu học sinh tính thể tích khối đa diện ABCDMN Ví dụ2: (ĐH khối A – 2007 ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, mặt bên SAD tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Gọi M, N, P trung điểm cạnh SB, BC, CD Tính thể tích khối tứ diện CMNP theo a Giải: S Ta có VCMNP CN CP   VCMBD CB CD (a) M VCMBD VM BCD MB    (b) VCSBD VS BCD SB A Lấy (a) x (b) vế theo vế ta VCMNP 1   VCMNP  VS BCD VS BCD 8 B H N D C P Gọi H trung điểm AD ta có SH  AD mà ( SAD)  ( ABCD) nên SH  ( ABCD) a a3 a  2 12 Do VS BCD  SH SBCD  Vậy: VCMNP  a3 (đvtt) 96 Ví dụ3: (ĐH khối D – 2006 ) Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA = 2a SA vng góc với đáy Gọi M, N hình chiếu vng góc A lên đường thẳng SB SC Tính thể tích khối chóp A.BCNM theo a Giải: V SM SN Ta có SAMN  VSABC SB SC D N 2a M A C a a B Trang a Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích AM AN đường cao tam giác vng SAB SAC nên ta có SM SM SA2 4a SM   4  MB MB AB a SB SN  Tương tự SC 4 16 Do VS.AMN = VS.ABC = VS.ABC Suy VA.BCMN = VS.ABC 5 25 25 a a3 3a 3 Mà VS.ABC = 2a Vậy VA.BCMN = (đvtt)  50 Ghi chú: Ta có hệ thức lượng tam giác vng ABC sau A b ' b2  c ' c2 B ( Chứng minh dựa vào tam giác đồng dạng) c b c' b' H C Ví dụ4: (ĐH khối B – 2006 , Đề GVDG cấp trường 2009 – 2010 ) Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình chữ nhật, AB =SA = a, AD =a SA vng góc với đáy Gọi M, N trung điểm AD SC, gọi I giao điểm BM AC Tính thể tích khối tứ diện ANIM theo a C Giải: S Gọi O giao điểm AC BD Ta có I trọng tâm tam giác ABC, AI AI    AO AC V AI AM 1 nên AIMN    VACDN AC AD V NC Mặt khác ACDN   VACDS SC V Từ (1) (2) suy AIMN  VACDS 12 3 Mà VSACD  SA.SACD  a VAIMN  a (2) Ma A (1) I a D O C B S a 2a a Vậy  M a3 (đvtt) VSACD  12 72 B A Ví dụ5: (ĐH khối D – 2010) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, cạnh bên SA = a, hình chiếu vng Trang H D C Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích góc đỉnh S mặt phẳng (ABCD) điểm H thuộc đoạn thẳng AC cho AH = AC Gọi CM đường cao tam giác SAC Chứng minh M trung điểm SA tính thể tích khối tứ diện SMBC theo a Giải: Từ giả thiết ta tính AH  a a 14 3a , SH  , CH  , SC  a  SC  AC 4 Do tam giác SAC cân C nên M trung điểm SA Ta có VS MBC SM 1    VS MBC  VS ABC VS ABC SA 2 1 a a 14 a 14 VS ABC  SH S ABC   (đvtt) 48 * Bài tập tham khảo:   900 , CAD   1200 , Bài1: Cho khối tứ diện ABCD có  ABC  BAD AB  a, AC  2a, AD  3a Tính thể tích tứ diện ABCD ĐS: VABCD a3  Bài2: Cho khối chóp S.ABCD dấy ABCD hình vng cạnh a, SA vng góc với đáy SA = 2a Gọi B’, D’ hình chiếu vng góc A lên SB SD Mp(AB’D’) cắt SC C’ Tính thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ theo a ĐS: VS A ' B ' C ' D '  16a 45 Bài3: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh Gọi M, P trung điểm SA SC, mp(DMP) cắt SB N Tính theo a thể tích khối chóp S.DMNP ĐS: VS DMNP a3  36 Bài4: (ĐH khối B – 2010) Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có AB = a, góc hai mặt phẳng (A’BC) (ABC) 600 Gọi G trọng tâm tam giác A’BC Tính thể tích khối lăng trụ cho bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC theo a ĐS: VABC A ' B 'C '  3a 3 7a R  12 DẠNG3: ỨNG DỤNG TỈ SỐ THỂ TÍCH TÍNH KHOẢNG CÁCH Việc tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng khó khăn xác định chân đường cao Khó khăn khắc phục ta tính khoảng cách Trang Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích thơng qua thể tích khối đa diện, mà khoảng cách độ dài đường cao khối đa diện Sau ta xét số ví dụ minh hoạ Ví dụ 1: (ĐH khối D – 2002 ) Cho tứ diện ABCD có AD vng góc mặt phẳng (ABC), AD = AC = 4cm, AB = 3cm, BC = 5cm Tính khoảng cách từ A đến mp(BCD) Giải: D Ta có AB2 + AC2 = BC2  AB  AC Do VABCD  AB Ac AD  8cm I Mặt khác CD = , BD = BC = Nên BCD cân B, gọi I trung điểm CD 2  S BCD  DC.BI   (2 2)  34 2 3V 3.8 34  Vậy d ( A,( BCD))  ABCD  S BCD 17 34 A C B Ví dụ2: (ĐH khối D – 2007)   900 , AD = 2a, Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thang,  ABC  BAD BA = BC = a, cạnh bên SA vng góc với đáy SA = a Gọi H hình chiếu vng góc A lên SB CMR tam giác SCD vng tính theo a khoảng cách từ H đến mp(SCD) S Giải: Ta có VS HCD SH  VS BCD SB H SAB vuông A AH đường cao nên SH SA2 2a SH 2a A   2  Ta có a HB AB a SB 2 a a3 Vậy VS.HCD = VS.BCD = a = 3 B C Mà VS HCD  d ( H ,( SCD)).SSCD SCD vuông C ( AC2 + CD2 = AD2), 1 3a a SSCD  CD.SC  a 2.2a  a Vậy d ( H ,( SCD))   2 9a D Ví dụ3: (ĐH khối D – 2008) Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông, AB = BC = a, AA’ = a Gọi M trung điểm BC Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AM B’C Giải: Trang Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích Gọi E trung điểm BB’,ta có EM//CB’ Suy B’C //(AME) nên d(B’C;AM) = d(B’C;(AME))= d(C;(AME)) Ta có VC AEM MC   VC AEB CB 1 a a a3  VC AEM  VEACB   2 2 24 3V Ta có d (C ,( AME ))  C AEM S AEM Gọi H hình chiếu vng góc B lên AE, ta có BH  AE Hơn BM  ( ABE )  BM  AE , nên ta AE  HM a Mà AE = , ABE vuông B nên 1 a     BH  2 BH AB EB a A' C' B' a E H A a M B a C a a a 21   1 a a 21 a 14 Do SAEM  AE.HM   2 3a a  Vậy: d (C ,( AME ))  a 14 24 BHM vng B nên MH  Ghi chú: Có thể áp dụng cơng thức Hê – rơng để tính SAEM Ví dụ4: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh bên 2a, đáy ABC tam giác vuông A, AB = a, AC  a hình chiếu vng góc B' C' A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm BC Tính khoảng cách Từ A đến mp(BCC’B’) Giải: A' 2a Theo giả thiết ta có A’H  (ABC) Tam giác ABC vng A AH trung tuyến nên AH = BC = a A ' AH vuông H nên ta có B a A ' H  A ' A  AH  a 2 a A Trang C H K Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích Do VA ' ABC  a Mặt khác VA ' ABC VABC A ' B ' C '  a.a a  2 3 Suy VA '.BCC ' B '  VABC A ' B ' C '  a3  a3 3VA ' BCC ' B ' S BCC ' B ' Vì AB  A ' H  A ' B '  A ' H  A ' B ' H vng A’ Ta có d ( A ',( BCC ' B '))  a  3a  2a  BB '  BB ' H cân B’ Gọi K trung điểm a 14 BH, ta có B ' K  BH Do B ' K  BB '2  BK  a 14 Suy S BCC ' B '  B ' C '.BK  2a  a 14 3a 14a Vậy d ( A ',( BCC ' B '))   14 a 14 Suy B’H = * Bài tập tương tự: Bài 1: (ĐH khối D – 2009) Cho lăng trụ đứng ABCA’B’C’có đáy ABC tam giác vng B, AB = a, AA’ = 2a, A’C = 3a Gọi M trung điểm A’C’, I giao điểm AM A’C Tính theo a thể tích khối tứ diện IABC khoảng cách từ A đến mp(IBC) ĐS: d ( A,( IBC ))  2a 5 Bài2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AA’ = AB = a, BC = 2a, điểm M thuộc AD cho AM = 3MD Tính khoảng cách từ M đến mp(AB’C) ĐS: d ( A,( AB ' C ))  a Bài3: Cho tứ diện ABCD có DA vng góc với mp(ABC),  ABC  900 Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) AD = a, AB = BC = b ĐS: d ( A,( BCD))  ab a  b2 Bài4: Cho tứ diện ABCD, biết AB = a, M điểm miền tứ diện Tính tổng khoảng cách từ M đến mặt tứ diện Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích ĐS: h1  h2  h3  h4  3VABCD a S ACB Bài5: Cho tứ diện ABCD điểm M miền tứ diện Gọi r1, r2, r3, r4 khoảng cách từ M đến mặt (BCD), (CDA), (DAB), (ABC) tứ diện Gọi h1, h2, h3, h4 khoảng cách từ đỉnh A, B, C, D đến mặt đối diện tứ diện CMR: r1 r2 r3 r4    1 h1 h2 h3 h4 DẠNG4: ỨNG DỤNG TỈ SỐ THỂ TÍCH TÍNH DIỆN TÍCH ĐA GIÁC Việc tính diện tích đa giác phẳng quy việc tính diện tích tam giác theo cơng thức S  ah , h – chiều cao a độ dài cạnh đáy Tuy nhiên nhiều trường hợp, đặc biệt việc tính diện tích đa giác phẳng khơng gian, tính trực cơng thức gặp nhiều khó khăn Khi tính diện tính đa giác thơng qua thể tích khối đa diện Sau số ví dụ minh hoạ Ví dụ1: (ĐH khối A – 2002) Cho hình chóp tam giác S.ABC đỉnh S, có độ dài cạnh đáy a Gọi M, N trung điểm SB SC Tính diện tích A tam giác AMN theo a, biết ( AMN )  ( SBC ) S Giải: Gọi K trung điểm BC I trung VS AMN SM SN   (1) VS ABC SB SC Từ ( AMN )  ( SBC ) AI  MN (do AMN cân A ) nên AI  ( SBC )  AI  SI Mặt khác, MN  SI SI  ( AMN ) SI S AMN 1 SO Từ (1)    S AMN  S ABC (O SO.S ABC 4 SI N điểm MN Ta có I C M A K O B trọng tâm tam giác ABC) Ta có ASK cân A (vì AI vừa đường cao vừa trung tuyến) nên AK = AS = a a 15  SO  SA2  OA2  Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích Và SI = a 15 a a 10 a  Vậy SAMN  (đvdt) SK  6a 16 4 Trang 12 Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích * Bài tập tham khảo: Bài1: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ Biết ABC tam giác vuông B có AB = a, BC = b, AA’ = c (c2  a  b ) Một mặt phẳng ( ) qua A vng góc với CA’cắt lăng trụ theo thiết diện a) Xác định thiết diện b) Tính diện tích thiết diện xác định câu a) ĐS: Thiết diện AMN có diện tích S AMN ab a  b  c  2c Bài2: Cho tứ diện ABCD có cạnh AB = x, AC = y, AD = z, góc   CAD   DAB   900 Gọi H hình chiếu A lên mặt phẳng (BCD) BAC a) Chứng minh rằng: 1 1  2 2 2 AH x y z b) Tính diện tích tam giác BCD ĐS: SBCD  2 x y  y z  z x2 Trang 13 Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích KẾT LUẬN - *** -Việc sử dụng tỉ số thể tích để giải tốn hình học khơng gian, đặc biệt tốn tính thể tích khối đa diện, tính khoảng cách hay tính diện tích đa giác tỏ có nhiều ưu điểm, giúp cho lời giải ngắn gọn không cần sử dụng nhiều kiến thức hình học khơng gian lớp 11 Trong trình giảng dạy cho học sinh khối lớp 12 Ba học kì I năm học 2009 - 2010, đem đề tài áp dụng thấy học sinh tiếp cận nhanh biết vận dụng để giải tập mà cho kiểm tra lớp Trong học kì II tơi tiếp tục triển khai đề tài để giảng dạy cho em học sinh khối 12 ôn thi Đại học Cao đẳng, em tiếp thu tốt Qua năm triển khai thực đề tài này, tơi thấy tính hiệu đề tài cao, áp dụng rộng cho nhiều đối tượng học sinh khối lớp12, ôn thi tốt nghiệp luyện thi Đại học Vì vậy, năm học tiếp tục triển khai áp dụng đề tài để giảng dạy cho em học sinh khối 12 Tôi mong hội đồng chun mơn Nhà trường góp ý, bổ sung để đề tài hồn thiện hơn, triển khai áp dụng rộng rãi để giảng dạy cho học sinh toàn khối 12 Nhà trường Hy vọng rằng, với đề tài này, giúp cho em học sinhcó thêm phương pháp để giải tốn hình học khơng gian kì thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng đạt kết cao Trong q trình biên soạn đề tài tơi có nhiều cố gắng, nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý chân thành thầy cô giáo đồng nghiệp Hội đồng chuyên môn nhà trường để đề tài tơi hồn thiện Quảng Ngãi tháng 10 năm 2010 Trang 14 Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích Duyệt Hội đồng chuyên môn nhà trường: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Duyệt Hội đồng chuyên môn cấp trên: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Trang 15 ... nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích Và SI = a 15 a a 10 a  Vậy SAMN  (đvdt) SK  6a 16 4 Trang 12 Sáng kiến kinh nghiệm – Ứng dụng tỉ số thể tích * Bài tập tham khảo: Bài1: Cho lăng trụ ứng ABC.A’B’C’... tính thể tích khối lăng trụ khối chóp theo cơng thức lại gặp khó khăn khơng xác định đường cao hay diện tích đáy, chuyển việc tính thể tích khối việc tính thể tích khối biết thơng qua tỉ số thể tích. .. khối đa diện số ứng dụng DẠNG1: TÍNH TỈ SỐ THỂ TÍCH CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN Ví dụ1: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành, gọi M trung điểm CD I giao điểm AC BM Tính tỉ số thể tích hai khối
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ứng dụng tỷ số thể tích image marked , SKKN ứng dụng tỷ số thể tích image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn