Giáo án Lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

3 51 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:41

Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 Ngày soạn: Tiết: 50 Bài 27 Tổng kếtlịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 I / Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận thức cách hệ thống, tổng quát trình phát triển củalịch sử DT từ 1919 đến 2000 qua thời kì với đặc điểm lớn thời kì - Hiểu rõ nguyên nhân trình phát triển củalịch sửDT, phương hướng lên đất nước học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam Kỹ - Rèn luyện kĩ hệ thống hoá, lựa chọn kiệnlịch sử bản, kĩ phân tích đặc điểm lớn thời kìlịch sử Thái độ - Củng cố niềm tự hào DT, niềm tin vào đường lối Đảng thắng lợi tất yếu CM II / Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên: Hệ thống câu hỏi vấn đáp, đàm thoại Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước SGK III / Hoạt động dạy học: Ổn định tình hình lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong HS Kiểm tra cũ: Giảng mới: TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung 22’ HĐ nhóm: Lập bảng I Các thời kì phát triển t/kìlịch sử DT theo củalịch sử DT t/kì kiện tiêu biểu gắn với thời kì N 1: 1919 – 1930 N 2: 1930 – 1945 N 3: 1945 – 1954 N 4: 1954 – 1975 N 5: 1975 – 2000 Thời kì Sự kiện tiêu biểu 1919 – 1930 - Tình hình chuyển biến KT – XH VN tác động khai thác thuộc địa lần II TDP tạo sở XH tiếp thu tư tưởng VS - NAQ truyền bá CN MLN nước, PT yêu nước VN chuyển từ lập trường TS sang VS - tổ chức CS đời 1929 thống thành ĐCSVN năm 1930 1930 – 1945 - PTCM 1930 – 1930 với đỉnh cao XV Nghệ - Tĩnh (dưới tác động k/hoảng KTTG, CNFX đời khủng bố trắng TDP) - PTDC 1936 – 1939 - PTGPDT 1939 – 1945 (hội nghị TW 8) cách mạng tháng 8/1945 thành công, nước VNDCDH đời 1945 – 1954 - Cuộc đ/tr chống thù giặc bảo vệ c/quyền cách mạng 1945 – 1946 - Cuộc kháng chiến chống TD Pháp kiến quốc XD quyền DCND - Các chiến thắng QS: VB thu – đông 1974, BG thu – đông 1950, ĐBP 1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ kết thúc thắng lợi k/c chống TDP 1954 – 1975 - Cả nước tiến hành cách mạng DTDCND k/chiến chống ĐQ Mĩ Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 - MB: + Tiến hành XD CNXH (t/kì độ lên CNXH), chi viện sức người sức cho MN, Lào CPC + Chống chiến tranh phá hoại lần I (5/8/1964  1/11/1968), lần II (6/4/1972 15/1/1973) - MN: Tiến hành đ/tr chống chiến lược c/tr XL Mĩ: “C/tr TD điển hình” (1954 – 1960 ), “C/tr đặc biệt”(1961 – 1965 ), “C/tr cục bộ”(1965 – 1968 ), “VN hoá c/tr”(1969 – 1973 ), Tổng tiến cơng dậy Xn 1975, GP hồn tồn MN, thống đ/nước 1975 – 2000 - Cảc nước bước vào giai đoạn cách mạng mới: ĐL, TN lên CNXH - 10 năm đầu nước XD CNXH (1976 – 1986 ) thực k/hoạch năm 1976 1980 (ĐH IV, 12/1986) 1981 – 1985 (ĐHV, 3/1982) - ĐH VI( 12/1986) công đổi đất nước (1986 – 2000 ) giành thắng lợi, khẳng định đường lối đắn Đảng thời kì độ lên CNXH 20’ II Nguyên nhân thắng lợi, K: Từ thực tiễnlịch sửDT, học kinh nghiệm rút nguyên nhân thắng lợi - ND yêu nước… - Đảng lãnh đạo… 1/ Nguyên nhân thắng lợi - ND ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu kiên cường, dũng cảm ĐLTD DT - ĐCS VN, đứng đầu Chủ - Nguyên nhân q/định hàng đầu, tịch HCM, có đường lối cách chi phối thắng lợi khác mạng đắn, sáng tạo, ĐL, tự chủ HĐ lớp: Thảo luận học kinh nghiệm từ công XD giành ĐLDT bảo vệ TQ - Khơng có ĐLDT  khơng có CNXH, CNXH tao nên - Một học xuyên suốt trình sức mạnh để bảo vệ ĐLDT cách mạng nước ta 2/ Bài học kinh nghiệm - Nắm vững cớ ĐLDT - cách mạng SN CNXH QCND, lấy dân làm gốc, phát huy quyền làm chủ ND - Sự nghiệp cách mạng - Đoàn kết sức mạnh ND, dân dân ND DT, toàn Đảng người làm nênlịch sử tồn dân - Khơng ngừng củng cố, tăng cường đồn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết Giáo án điện tử mơn Lịch sử lớp 12 tồn DT đoàn kết quốc tế K: Hiểu - Kết hợp sức mạnh DT với học này? sức mạnh thời đại, sức mạnh - Tranh thủ ngoại lực, phát nước với sức mạnh huy nội lực để phát huy triệt quốc tế để sức mạnh cho nghiệp XD chiến đấu - Trong hoạt động đất nước, ND phải tinh thần lãnh đạo Đảng, nhân tố định thắng lợi DT - Sự lãnh đạo đắn Đảng, nhân tố hàng đầu cho thắng lợi cách mạng VN  Củng cố: Thắng lợi cách mạng Việt Nam suốt thời kìlịch sử từ 1919 – 2000 gắn với lãnh đạo ĐCSVN đấu tranh không mệt mỏi toàn dân Việt Nam.lịch sử VN tiếp tục tô điểm thêm dấu son oai hùng chiến tranh chống TD P ĐQMĩ, lao động cần cù, sáng tạo nhân dân Việt Nam, thệ hệ hôm mai sau tự hào trang sử đầy hào hùng DT phát huy giai đoạn sau DT  Bài tập nhà: Trả lời câu hỏi tập SGK  Dặn dò: Chuẩn bị ơn tập thi HKII  Rút kinh nghiệm: ... người làm nênlịch sử tồn dân - Khơng ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết Giáo án điện tử mơn Lịch sử lớp 12 tồn DT đoàn kết quốc tế K: Hiểu - Kết hợp sức... mạng VN  Củng cố: Thắng lợi cách mạng Việt Nam suốt thời k lịch sử từ 1919 – 2000 gắn với lãnh đạo ĐCSVN đấu tranh không mệt mỏi toàn dân Việt Nam .lịch sử VN tiếp tục tô điểm thêm dấu son oai.. .Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 - MB: + Tiến hành XD CNXH (t/kì độ lên CNXH), chi viện sức người sức cho MN,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000, Giáo án Lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn