Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm sát viên trong việc giải quyết vụ án dân sự trên địa bàn tỉnh sơn la

95 110 1
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HÀ BÍCH DIỆP “NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA” LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HÀ BÍCH DIỆP “NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA” LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Dân Tố tụng dân Mã số: 8380103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.PHAN HỮU THƯ HÀ NỘI, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hà Bích Diệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BLDS : Bộ luật Dân BLTTDS : Bộ luật Tố tụng dân KSV : Kiểm sát viên TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao VKSND : Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân tối cao MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục từ viết tắt Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải vụ án dân 1.1.1 Khái niệm nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải vụ án dân 1.1.2 Đặc điểm nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải 10 vụ án dân 1.2 1.3 Vị trí, vai trò Kiểm sát viên giải vụ án dân 11 Quy định pháp luật hành nhiệm vụ, quyền hạn 12 Kiểm sát viên 1.3.1 Nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên trước thụ lý vụ án 12 dân 1.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên việc thụ lý 15 chuẩn bị giải vụ án dân Nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên tham gia phiên tòa 1.3.3 sơ thẩm, phúc thẩm phát biểu ý kiến việc giải vụ án 21 1.3.4 1.3.5 Nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên kiểm sát án, 24 định Tòa án Thực quyền yêu cầu, kiến nghị 33 Chương THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KIỂM SÁT VIÊN 37 TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP Thực tiễn áp dụng pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm 2.1 sát viên giải vụ án dân địa bàn tỉnh Sơn 37 La 2.1.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật kiểm sát việc thụ lý vụ án 37 2.1.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật nghiên cứu hồ sơ vụ án 39 Thực tiễn áp dụng pháp luật kiểm sát công tác xét xử 42 2.1.3 Tòa án 2.1.4 Thực tiễn áp dụng pháp luật kiểm sát án Tòa án 47 2.1.5 Thực tiễn áp dụng pháp luật kháng nghị phúc thẩm 50 2.1.6 Thực tiễn áp dụng pháp luật quyền yêu cầu, quyền kiến nghị 57 Một số vướng mắc, khó khăn thực tiễn áp dụng pháp luật 2.2 nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải 58 vụ án dân 2.3 Một số kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng nhiệm vụ 66 Kiểm sát viên giải vụ án dân 2.3.1 Kiến nghị 66 2.3.2 Giải pháp 72 PHẦN KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày 01/7/2016, Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 thức có hiệu lực thi hành, Bộ luật xác định rõ vị trí, vai trò Viện kiểm sát tố tụng dân quan tiến hành tố tụng; Viện trưởng, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên Kiểm tra viên người tiến hành tố tụng Theo đó, Kiểm sát viên thực kiểm sát việc thụ lý vụ án, kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, kiểm sát thu thập chứng Tòa án, kiểm sát định, án Tòa án, thực quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị Và đặc biệt, tham gia phiên tòa Kiểm sát viên có quyền phát biểu quan điểm giải vụ án dân Hoạt động Kiểm sát viên tố tụng dân nhằm đảm bảo cho việc giải vụ, việc dân pháp luật Do đó, Kiểm sát viên có vai trò vơ quan trọng q trình giải vụ án dân Chỉ tính riêng địa bàn tỉnh Sơn La, năm gần tình hình án dân diễn ngày đa dạng, phức tạp có chiều hướng gia tăng Theo số liệu thống kê năm (2015, 2016, 2017)1 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện kiểm sát thụ lý giải quyết: 1298 vụ án dân Viện kiểm sát cấp tỉnh kiểm sát thụ lý giải theo trình tự phúc thẩm (án có kháng cáo, kháng nghị) 166 vụ Thực tiễn kiểm sát việc giải vụ án dân cho thấy loại án khó giải từ việc áp dụng pháp luật, thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ, tính chất tranh chấp đương vụ án, dẫn đến việc giải kéo dài không thống Mặc dù vậy, Viện trưởng Viện kiểm sát phân công thực kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự, Kiểm sát viên thực tốt nhiệm vụ, quyền hạn việc giải vụ án dân như: kiểm sát việc thụ Theo số liệu thống kê công tác kiểm sát giải vụ án dân Phòng Thống kê tội phạm – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La lý, nghiên cứu hồ sơ vụ việc, yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng trình giải vụ án, tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến Viện kiểm sát việc giải vụ án, kiểm sát án, định Tòa án, kiểm sát hoạt động tố tụng người tham gia tố tụng, yêu cầu, kiến nghị quan tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật Tuy nhiên, q trình thực cơng tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân nhận thấy quy định Bộ luật tố tụng dân năm 2015 nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên việc giải vụ án dân bộc lộ nhiều bất cập Điều thể số quy định nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên chưa cụ thể; số quy định xây dựng chưa phù hợp Mặc dù, Bộ luật tố tụng dân năm 2015 có nhiều quy định mở rộng so với Bộ luật tố tụng dân năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 lại chưa có văn hướng dẫn thi hành quy định dẫn đến việc áp dụng không đồng bộ, thiếu thống Sự thiếu sót, mâu thuẫn từ thân quy định pháp luật tố tụng dân nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên phát sinh khó khăn vướng mắc áp dụng vào thực tiễn Trước tình hình đó, việc nghiên cứu đề tài nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên việc giải vụ án dân cần thiết mặt lý luận thực tiễn Hơn nữa, thực tiễn áp dụng nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải vụ án dân địa bàn tỉnh Sơn La gặp nhiều khó khăn Trong cơng tác tổng kết rút kinh nghiệm nhiều hạn chế Vì vậy, học viên lựa chọn nghiên cứu đề tài “Nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên việc giải vụ án dân địa bàn tỉnh Sơn La” Tình hình nghiên cứu đề tài Nhiệm vụ quyền hạn Kiểm sát viên việc giải vụ án dân vấn đề không ngành Kiểm sát quan tâm mà xã hội quan tâm Do yêu cầu khách quan nêu trên, có nhiều viết sách chuyên khảo; đề tài khoa học; luận văn thạc sĩ; tạp chí chuyên ngành; chuyên đề tổng kết rút kinh nghiệm ngành Kiểm sát liên quan đến nội dung nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên tố tụng dân như: Sách chuyên khảo “Đổi vị trí, vai trò Viện kiểm sát tố tụng dân theo yêu cầu cải cách tư pháp” tác giả Nguyễn Minh Hằng - Nhà xuất tư pháp, năm 2008; Luận án tiến sỹ“Quá trình hình thành, phát triển đổi Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp Việt Nam” tác giả Trần Văn Nam năm 2010; Luận văn thạc sỹ luật học “Cơ sở lý luận thực tiễn đổi tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Việt Nam” tác giả Hoàng Thế Anh, năm 2006; Luận văn thạc sỹ luật học “Sự tham gia tố tụng Viện kiểm sát nhân dân tố tụng dân Việt Nam” tác giả Võ Thị Phượng, năm 2010; Luận văn thạc sỹ luật học: “Địa vị pháp lý Viện kiểm sát nhân dân tố tụng dân sự” tác giả Lê Thị Thanh Loan, năm 2007; Bài viết “Vị trí, vai trò Viện kiểm sát tố tụng dân Việt Nam hành”; “Nhận thức thẩm quyền trách nhiệm Viện kiểm sát nhân dân Bộ luật tố tụng dân sự” tác giả Khuất Văn Nga đăng tạp chí kiểm sát số 09/2004, “Vị trí, vai trò Viện kiểm sát tố tụng dân theo yêu cầu cải cách tư pháp” tác giả Nguyễn Ngọc Khánh đăng tạp chí kiểm sát số 14-16 tháng 7,8 năm 2008……Qua nghiên cứu cơng trình nghiên cứu; đề tài khoa học; viết nêu cho thấy có nhiều quan điểm, lý luận tác giả kế thừa nghiên cứu hoàn thành đề tài Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu; đề tài khoa học; viết chủ yếu sâu vào nghiên cứu lĩnh vực chung nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước, vấn đề chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Viện kiểm sát tố tụng dân góc độ Luật Hiến pháp mà không đề cập trực tiếp cụ thể đến đề tài “Nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên việc giải vụ án dân sự” Hoặc có cơng trình nghiên cứu; đề tài khoa học; viết trực tiếp đề cập đến vấn đề thời điểm nghiên cứu lâu, Bộ luật tố tụng dân năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 hết hiệu lực nên không cập nhật vấn đề đặt lý luận thực tiễn nay, điều kiện Bộ luật tố tụng dân năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 với nhiều quy định bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên việc giải vụ án dân nên vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sâu sắc, toàn diện giai đoạn Như vậy, nhận thấy chưa có đề tài khoa học, viết nghiên cứu trực tiếp cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên việc giải vụ án dân có liên hệ đến thực tiễn áp dụng tỉnh Sơn La Luận văn đề tài khoa học nghiên cứu chuyên sâu có hệ thống nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên việc giải vụ án dân địa bàn tỉnh Sơn La Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài * Đối tượng nghiên cứu đề tài Luận văn nghiên cứu vấn đề chung nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải vụ án dân thực tiễn thực nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải vụ án dân năm gần địa bàn tỉnh Sơn La * Phạm vi nghiên cứu đề tài Trong khuôn khổ đề tài luận văn thạc sỹ, tác giả tập trung nghiên cứu nội dung nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên việc giải vụ án dân theo quy định Bộ luật tố tụng dân để tập trung làm rõ quy định Bộ luật tố tụng 75 tụng dân đẩy đủ, toàn diện kịp thời, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương theo quy định pháp luật - Hai ngành Tòa án VKS địa phương cần xây dựng ký kết Quy chế phối hợp công tác giải vụ, việc dân nói chung nhằm thực tốt tiêu nghiệp vụ ngành mà Quốc hội đề Đồng thời, triển khai thực quy chế phối hợp đến tồn thể cán bộ, cơng chức hai nghành Kiểm sát – Tòa án nghiêm túc thực - Lãnh đạo quan, đơn vị thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm công tác kiểm sát vụ việc dân sự, triển khai Thông báo, hướng dẫn nghiệp vụ Ngành lĩnh vực công tác nhằm cập nhật kiến thức pháp luật nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên - Mỗi kiểm sát viên, cán bộ, công chức cần phải tăng cường trách nhiệm công tác nghiên cứu, học tập, để nâng cao kỹ kiểm sát trình độ nghiệp vụ lĩnh nghề nghiệp để đáp ứng u cầu, nhiệm vụ cơng tác tình hình 76 PHẦN KẾT LUẬN Thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng dân năm 2015 cho thấy quy định Bộ luật tố tụng dân nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải vụ án dân bộc lộ hạn chế, chưa tạo điều kiện cho Kiểm sát viên thực đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định Hiến pháp Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, đặc biệt điều kiện thực tiễn nước ta mà trình độ dân trí hạn chế, người dân gặp nhiều khó khăn việc tự chứng minh để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước Tòa án, chưa có điều kiện mời Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Thực tiễn đó, đòi hỏi vai trò Kiểm sát viên việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân quan trọng Khơng trường hợp Kiểm sát viên phát vi phạm hoạt động giải xét xử vụ án dân sự, góp phần đem lại cơng cho đương Để nâng cao hiệu công tác kiểm sát, giải vụ án dân sự, trước hết Kiểm sát viên cần tăng cường công tác kiểm sát từ khâu kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện có hay khơng, Tòa án thụ lý vụ án xác định quan hệ pháp luật tranh chấp, đối tượng khởi kiện, tư cách người tham gia tố tụng có hay khơng Từ phát vi phạm việc trả lại đơn khởi kiện, trình thụ lý, giải vụ án để kịp thời có kiến nghị kháng nghị khắc phục vi phạm Khi phân công Kiểm sát viên phải nắm quy định pháp luật, kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục tố tụng, thời hạn chuẩn bị xét xử; nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, lập hồ sơ kiểm sát, trích cứu đầy đủ, xác lời khai đương tài liệu khác, nắm nội dung vụ án, phân tích tổng hợp chứng cứ; áp dụng xác quy định Bộ luật tố tụng dân năm 2015 văn pháp luật có liên quan Từ 77 dự kiến đường lối giải vụ án, xây dựng kế hoạch xét hỏi, chuẩn bị dự thảo phát biểu Kiểm sát viên phiên tòa, đồng thời dự kiến trước tình phát sinh xảy phiên tồ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để chủ động xử lý tình phát sinh phiên tòa Có đảm bảo cho việc giải vụ án khách quan, quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích đương sự./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Hằng (2008), “Đổi vị trí, vai trò Viện kiểm sát tố tụng dân theo yêu cầu cải cách tư pháp”, Sách chuyên khảo - Nhà xuất tư pháp Trần Văn Nam (2010), “Quá trình hình thành, phát triển đổi Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp Việt Nam”, Luận án tiến sỹ luật học Hoàng Thế Anh (2006), “Cơ sở lý luận thực tiễn đổi tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ luật học Võ Thị Phượng (2010), “Sự tham gia tố tụng Viện kiểm sát nhân dân tố tụng dân Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ luật học Lê Thị Thanh Loan (2007), “Địa vị pháp lý Viện kiểm sát nhân dân tố tụng dân sự”, Luận văn thạc sỹ luật học Khuất Văn Nga, “Vị trí, vai trò Viện kiểm sát tố tụng dân Việt Nam hành”; “Nhận thức thẩm quyền trách nhiệm Viện kiểm sát nhân dân Bộ luật tố tụng dân sự”, Tạp chí kiểm sát số 09/2004 Nguyễn Ngọc Khánh, “Vị trí, vai trò Viện kiểm sát tố tụng dân theo yêu cầu cải cách tư pháp” Tạp chí kiểm sát số 14-16 tháng 7,8 năm 2008 Phòng 9, Báo cáo số 25/BC-P9 ngày 01/12/2015 tổng kết công tác kiểm sát vụ, việc dân năm 2015, VKSND tỉnh Sơn La Phòng 9, Báo cáo số 30/BC-P9 ngày 01/12/2016 tổng kết công tác kiểm sát vụ, việc dân năm 2016, VKSND tỉnh Sơn La Phòng 9, Báo cáo số 32/BC-P9 ngày 01/12/2017 tổng kết công tác kiểm sát vụ, việc dân năm 2017, VKSND tỉnh Sơn La Phòng (2015), Chuyên đề nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm, VKSND tỉnh Sơn La Phòng (2017), Chuyên đề nâng cao chất lượng phát biểu Kiểm sát viên phiên tòa dân sơ thẩm, phúc thẩm, VKSND tỉnh Sơn La Phòng (2018), Chuyên đề thực trạng giải pháp nâng cao công tác kiểm sát vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Sơn La, VKSND tỉnh Sơn La Phòng 9, Hồ sơ vụ án dân phúc thẩm tranh chấp thừa kế tranh chấp quyền sử đụng đất nguyên đơn bà Nguyễn Thị Khiếu Bị đơn: bà Nguyễn Thị Nguyệt Cùng địa chỉ: tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, VKSND tỉnh Sơn La (2017) Phòng (2017), Hồ sơ vụ án dân phúc thẩm tranh chấp quyền sử dụng đất nguyên đơn bà Nguyễn Thị Tuyết, bị đơn bà Ngơ Thị Hảo; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: ông Nguyễn Mạnh Văn; Công ty cổ phần chè Cờ đỏ Mộc Châu, VKSND tỉnh Sơn La VKSND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Phiếu kiểm sát giải vụ, việc dân số 24/2018/PKS-DS ngày 8/02/2018 Phòng (2016), Hồ sơ vụ án phúc thẩm dân tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nguyên đơn: Thái Thị Hà, địa chỉ: tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La bị đơn Phùng Văn Tuyền địa chỉ: tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, VKSND tỉnh Sơn La Phòng (2017), Hồ sơ vụ án phúc thẩm dân tranh chấp lối chung giữa: Nguyên đơn: Ông Đặng Văn Quế (Đặng Ngọc Quế) Địa chỉ: Bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Bị đơn: Ông Nguyễn Thông Bội, bà Nguyễn Thị Hương Địa chỉ: Bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Bà Trần Thị Sang, địa chỉ: Bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, VKSND tỉnh Sơn La Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Quyết định kháng nghị số 300/QĐKNPT-P9 ngày 19/8/2016 Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Bản án số 10/2016/DSST ngày 19/7/2016 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Quyết định kháng nghị số 145/QĐKNPT-P9 ngày 14/4/2016 Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Bản án số 06/2016/DSST ngày 21/3/2016 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Quyết định kháng nghị số 275/QĐKNPT-P5 ngày 06/8/2015 Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Bản án số 04/2015/TCDS-ST ngày 07/7/2015 Phạm Văn Thinh - Phạm Thu Hà (2018), “Một số vấn đề đặt từ thực tiễn công tác kiểm sát vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất”, Tạp chí kiểm sát (Số 13 tháng 7/2018), tr 49-55 VKSND huyện Mai Sơn (2016), Hồ sơ việc dân yêu cầu công nhận văn công chứng vô hiệu người yêu cầu: chị Nguyễn Thương Huyền chị Nguyễn Bảo Thanh người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Võ Thị Yến VKSND huyện Yên Châu (2018), Hồ sơ vụ án dân sơ thẩm tranh chấp quyền sử dụng đất Nguyên đơn: bà Thân Thị Lan Bị đơn: ông Đinh Thế Sơn, Tạ Văn Nguyên, Trần Văn Tự, Trần Văn Tình, Đỗ Duy Hồn, Phạm Văn Thọ, Bùi Văn Kiểu Cùng địa chỉ: Mỏ Than, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Viện ngôn ngữ học (2003), Từ điển tiếng Việt, nhà xuất Đà Nẵng (tr.178) ... NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải vụ án dân 1.1.1 Khái niệm nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên. .. SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải vụ án dân 1.1.1 Khái niệm nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải vụ án dân 1.1.2 Đặc điểm nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải. .. đề chung nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên giải vụ án dân Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên việc giải vụ án dân địa bàn tỉnh Sơn La kiến nghị, giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm sát viên trong việc giải quyết vụ án dân sự trên địa bàn tỉnh sơn la , Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm sát viên trong việc giải quyết vụ án dân sự trên địa bàn tỉnh sơn la

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn