Pháp luật về lương tối thiểu ở việt nam thực trạng và kiến nghị

114 51 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI QUAN THỊ MAI HƢƠNG PHÁP LUẬT VỀ LƢƠNG TỐI THIỂU Ở VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hƣớng nghiên cứu) Hà Nội – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI QUAN THỊ MAI HƢƠNG PHÁP LUẬT VỀ LƢƠNG TỐI THIỂU Ở VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 60380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hƣớng nghiên cứu) Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Thu Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tôi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Tác giả luận văn Quan Thị Mai Hƣơng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng thống kê về quy định mức lương tối thiểu vùng qua thời kỳ: 36 Bảng 2: Mức lương tối thiểu vùng năm 2017, 2018 48 Bảng 3: Tỷ lệ thu nhập, chi tiêu người lao động vùng lương (ĐVT: 1.000 đồng) 56 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tốc độ tăng tiền lương tối thiểu vùng, số giá, GDP (%) 43 Biểu đồ 2: Tỷ lệ phần trăm lao động ngành dệt may bị trả lương mức tối thiểu bảy quốc gia nghiên cứu 53 Biểu đồ 3: Sự khác biệt nam – nữ tỷ lệ không tuân thủ quy định tiền lương tối thiểu ngành dệt may (điểm phần trăm) .54 Biểu đồ 4: Tỷ lệ không tuân thủ quy định tiền lương tối thiểu ngành dệt may theo giới, ước tính cận (%) 54 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu .4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Chƣơng KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LƢƠNG TỐI THIỂU VÀ PHÁP LUẬT VỀ LƢƠNG TỐI THIỂU 1.1 Khái quát chung lương tối thiểu 1.1.1 Khái niệm loại lương tối thiểu 1.1.2 Vai trò lương tối thiểu 15 1.1.3 Các xác định tiền lương tối thiểu 18 1.1.4 Các yếu tố chi phối mức lương tối thiểu 19 1.2 Pháp luật lương tối thiểu 23 1.2.1 Khái niệm vai trò pháp luật lương tối thiểu .23 1.2.2 Nội dung hình thức pháp luật lương tối thiểu 25 Kết luận Chƣơng 33 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ LƢƠNG TỐI THIỂU Ở VIỆT NAM 34 2.1 Quy định pháp luật hành lương tối thiểu Việt Nam 34 2.1.1 Lương tối thiểu vùng 34 2.1.2 Lương tối thiểu ngành 45 2.1.3 Cách thức tổ chức triển khai thực quy định lương tối thiểu 45 2.2 Thực tiễn thi hành pháp luật lương tối thiểu Việt Nam 46 2.2.1 Kết đạt 46 2.2.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 55 Kết luận Chƣơng 65 Chƣơng 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ LƢƠNG TỐI THIỂU Ở VIỆT NAM 66 3.1 Yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật lương tối thiểu 66 3.1.1 u c u đối v i việc cải cách sách tiền lương 66 3.1.2 u c u phù hợp v i pháp luật quốc tế 67 3.1.3 Y u c u đối v i hoạt độngđánh giá toàn diện tác động việc điều chỉnh lương tối thiểu 70 3.1.4 u c u phù hợp v i quan hệ cung – c u tr n thị trường lao động 73 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật lương tối thiểu 75 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 75 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật lương tối thiểu 83 Kết luận Chƣơng 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm vừa qua tình hình kinh tế - xã hội nước ta có nhiều thay đổi quan trọng, đánh dấu bước ngoặt đường phát triển: tiêu tăng trưởng trì, báo xố đói giảm nghèo, phát triển người, bình đẳng giới tương đối khả quan điều kiện trình độ phát triển kinh tế với xuất phát điểm thấp, bối cảnh giới khu vực có nhiều biến động khơng thuận lợi Những thành tựu đường lối đổi Đảng Nhà nước ta đề thực thơng qua sách biện pháp lĩnh vực, có sách tiền lương Tiền lương công cụ kinh tế quan trọng nhạy cảm đời sống kinh tế - trị xã hội quốc gia Đồng thời, tiền lương vấn đề phức tạp phương diện lý thuyết thực tiễn Chính vậy, việc nghiên cứu tiền lương, tiền lương tối thiểu phải ln quan tâm để giúp nhà hoạch định sách nhà chức trách có nhìn đầy đủ, tồn diện, xác sâu sắc “đòn bẩy” kinh tế đặc biệt quan trọng Như biết, tiền lương đóng vai trò quan trọng đời sống người lao động Tiền lương nguồn để tái sản xuất sức lao động, tác động lớn đến thái độ người lao động sản xuất, định tâm tư, tình cảm nhân dân chế độ xã hội Xét góc độ quản lý kinh doanh, quản lý xã hội, tiền lương ln nguồn sống người lao động nên đòn bẩy kinh tế quan trọng Thơng qua sách tiền lương, Nhà nước điều chỉnh lại nguồn lao động vùng theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước Chính sách tiền lương nói chung tiền lương khu vực sản xuất, kinh doanh, quan hệ lao động theo hợp đồng điểm nghẽn lớn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Trong nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân từ nhận thức, hiểu đúng, hiểu rõ vấn đề tiền lương Tiền lương, có mức lương tối thiểu, vấn đề phức tạp sách kinh tế - xã hội quốc gia Muốn giải tương đối tốt, phù hợp sách tiền lương, cần thống nhận thức hành động vấn đề Từ góc nhìn đó, tranh luận tiền lương tối thiểu “đối đầu” được-mất, vậy, hai bên thua Nếu mức tăng cao, doanh nghiệp gặp khó khăn ảnh hưởng tiêu cực tới khả tạo việc làm người lao động việc làm Ngược lại, mức lương thấp với sống khó khăn khơng thể khiến người lao động yên tâm làm việc Còn nhìn từ lợi ích chung, đối thoại mà phần thắng thuộc hai, hay khơng có bên thiệt Một mức tăng lương tối thiểu phù hợp rộng hơn, khoản thu nhập hợp lý, mang lại lợi ích cho hai bên Tiền lương tối thiểu vốn nhằm bảo vệ người lao động, lo cho người làm cơng ăn lương khó khăn Nhưng để bảo đảm hài hòa lợi ích, Hội đồng Tiền lương Quốc gia thành lập theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012 chế đối thoại Tiền lương tối thiểu từ chỗ hoàn toàn Nhà nước dẫn dắt chuyển sang chế ba bên, ghi nhận tầm quan trọng việc người lao động người sử dụng lao động tham gia vào trình xác định tiền lương tối thiểu Xác lập, điều chỉnh lương tối thiểu vấn đề lớn không Việt Nam mà với tất nước khu vực gắn liền với lực cạnh tranh quốc gia Đặc biệt, lương tăng đòi hỏi suất lao động phải tăng tương xứng Do vậy, việc đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động cần có sách quan tâm đặc biệt đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động để tăng suất lao động Đây đòn bẩy tăng thu nhập, tăng tiền lương cho người lao động Xuất phát từ tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc vấn đề tiền lương tối thiểu Việt Nam nên tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Pháp luật lương tối thiểu Việt Nam – Thực trạng kiến nghị” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Quá trình tìm hiểu sưu tầm tài liệu cho thấy trước có khơng cơng trình nghiên cứu vấn đề tiền lương tối thiểu Việt Nam Có thể kể đến cơng trình nghiên cứu như: In Pone, Khankeo (2008), Khóa luận tốt nghiệp, Tiền lương tối thiểu số vấn đề lý luận thực tiễn, Trường Đại học Luật Hà Nội; Phạm Thị Quỳnh Trang (2009), Khóa luận tốt nghiệp, “Tiền lương tối thiểu pháp luật lao động Việt Nam”, Trường Đại học Luật Hà Nội; Đào Duy Phương (2010), Chế độ pháp lý lương tối thiểu hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; Phạm Thị Hồng (2013), Pháp luật tiền lương – thực trạng áp dụng công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG, Luận văn ThS Luật học, Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội; Lưu Thị Lam (2014), luận văn thạc sĩ luật học, “Pháp luật Việt nam tiền lương tối thiểu” hay luận án tiến sĩ Vũ Hồng Phong “Nghi n cứu tiền lương, thu nhập doanh nghiệp nhà nư c tr n địa bàn Hà Nội” đề cập đến vấn đề thực tiễn thực chế định pháp luật tiền lương địa thành phố Hà Nội – trung tâm kinh tế - trị - xã hội lớn nước; luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện quy chế trả lương Tổng công ty Sông Đà” Nguyễn Thị Thùy Linh Rất nhiều báo cáo chuyên đề, đề tài nghiên cứu tiền lương tối thiểu: Báo cáo phiên phiên Bộ phận kỹ thuật Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất mức lương tối thiểu năm 2018; Tham luận “Hoàn thiện quy định pháp luật tiền lương tối thiểu” tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi – Phó chủ nhiệm Ủy ban vấn đề xã hội; Báo cáo đề xuất trao đổi họp Hội đồng tiền lương quốc gia Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Báo cáo đề xuất phương án lương tối thiểu vùng năm 2018 Cục quan hệ lao động – Tiền lương… Phần lớn cơng trình đề cập đến khía cạnh khác vấn đề tiền lương tối thiểu có nghiên cứu chung sách pháp luật tiền lương tối thiểu Tuy vậy, mặt thời gian, sách pháp luật tiền lương tối thiểu luôn vận động thay đổi theo biến động tình hình kinh tế - xã hội Do đó, Luận văn “Pháp luật lương tối thiểu Việt Nam – Thực trạng kiến nghị” tập trung nghiên cứu bám sát vấn đề tiền lương tối thiểu trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động năm 2012 việc ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động để đáp ứng yêu cầu đặt thực tiễn áp dụng pháp luật Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làm rõ vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật Việt Nam tiền lương tối thiểu; từ đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật vấn đề Để đạt mục đích trên, đề tài thực nhiệm vụ sau: - Khái quát chế định tiền lương tối thiểu theo quy định pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam sơ lược phát triển chế định qua thời kì - Phân tích, làm rõ quy định pháp luật Việt Nam hành chế định tiền lương tối thiểu - Tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Việt Nam hành việc xác lập, điều chỉnh áp dụng sách pháp luật tiền lương tối thiểu - Đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật tiền lương tối thiểu tương lai ... tiền lương tối thiểu Việt Nam: Tiền lương tối thiểu số quốc gia – Kinh nghiệm cho Việt Nam, http://www.thesaigontimes.vn/146566/Tien-luong-toi-thieu-o-mot-so-quoc-gia -kinh-nghiem-choViet -Nam. html... trung vào sách pháp luật tiền lương tối thiểu hành Việt Nam Cụ thể, bao gồm nội dung như: quy định pháp luật lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu ngành, tình hình thực quy định lương tối thiểu thực. .. Hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật lương tối thiểu Việt Nam 6 Chƣơng KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LƢƠNG TỐI THIỂU VÀ PHÁP LUẬT VỀ LƢƠNG TỐI THIỂU 1.1 Khái quát chung lƣơng tối thiểu 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về lương tối thiểu ở việt nam thực trạng và kiến nghị , Pháp luật về lương tối thiểu ở việt nam thực trạng và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn