Giáo án Lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

3 97 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:53

Bài 11 TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Củng cố kiến thức học lịch sử giới đại từ sau chiến tranh giới thứ hai đến năm 2000 - Phân kỳ hai giai đoạn lịch sử giới đại từ sau chiến tranh giới thứ hai đến năm 2000 nắm nội dung chủ yếu giai đoạn Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: - Nhận thức nội dung, tính chất hai giai đoạn, bao trùm tính chất gay gắttrong đấu tranh mục tiêu: HB, ĐLDT, DC&TBXH - VN ta phận giới, có quan hệ với khu vực giới, từ sau chiến tranh lạnh, VN hội nhập với giới… Kỹ năng: Rèn luyện vận dụng phương pháp tư phân tích, tổng hợp khái quát kiện, vấn đề quan trọng diễn giới II THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC Bản đồ giới tranh ảnh tư liệu III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC 1.Kiểm tra cũ - Ngồn gốc, nội dung thành tựu cách mạng khoa học – công nghệ lần thứ hai từ năm 40 kỷ XX đến nay? Bài mới: GV khái qt tồn tiến trình lịch sử giới đại từ 1945 đến nay, đồng thời tóm tắt ngắn gọn giai đoạn nhỏ ,nhằm dẫn dắt em vào tổng kết 3.Tiến trình tổ chức dạy-học Các hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Kiến thức cần nắm I NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 Sự xác lập trật tự cực Ianta với cường quốc Khái quát nội dung chủ yếu lịch sử giới từ sau năm 1945 ? - Liên Xô : cực Đông (XHCN) HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, GV nhận xét chốt ý, - Mỹ : cực Tây (TBCN) yêu cầu khái quát ý sau đây: 2/ CNXH trở thành hệ thống giới, nhiều thập + Sau chiến tranh giới thứ hai trật tự giới niên CNXH với lực lượng hùng hậu trị, kinh tế, xác lập quân sự, khoa học, kĩ thuật - CNXH trở thành phạm vi giới 3/ Sau chiến tranh, cao trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ Á, Phi, Mỹ Latinh -> Sự tan rã chủ nghĩa - Sau chiến tranh phong trào giải phóng dân tộc phát thực dân cũ hệ thống thuộc địa ->Các quốc gia độc lập triển mạnh mẽ khắp nước Á, Phi, Mỹlatinh làm đời phát triển sụp đổ hệ thống thuộc địa CNTD., đời hàng trăm quốc gia độc lập; kinh tế pt nhanh ;tuy nhiên 4/ Mỹ vươn lên trở thành TB giàu mạnh đứng đầu phe cải cách kinh tế- xã hội chưa thành TBCN -> Mưu đồ bá chủ giới Nền kinh tế nước công TB tăng trưởng đạt nhiều thành tựu lớn “tự điều chỉnh” (Nhật, CHLB Đức) Dưới tác động cách mạng - Mỹ vươn lên trở thành nước giàu giới KH-KT => Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất - Sự điều chỉnh kinh tế nước tư bản, tăng trưởng -> Các nước TB có hướng liên kết khu vực EU My -Nhật - EU trở thành trung tâm kinh te -tài lớn mạnh vươn lên thành trung tâm kt lớn giới - Tác động cách mạng KH-KT, pt mạnh mẽ lực lượng sản xuất , đời liên minh khu vực 5/ Sự đối đầu Đông-Tây (CNXH-CNTB) -> “Chiến tranh lạnh” kéo dài thập niên Cuối thập niên, “Chiến tiêu biểu EU… tranh lạnh” chấm dứt -> Xu hồ hỗn, hồ dịu, đối thoại hợp tác cho giới - Tình trạng đối đầu gay gắt gữa hai siêu cường Tuy nhiên xung đột, tranh chấp nhiều nước khu vực lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo - Chiến tranh lạnh kết thúc, giới chuyển dần sang 6/ Cách mạng KH-KT lần từ năm 40 khởi đầu từ xu hoà dịu, đối thoại , hợp tác phát triển… Mỹ, sau lan toàn giới Cách mạng KH-KT + Cuộc CM KHKT lần thứ 2, đạt nhiều thành đem lại tiến phi thường, thành tựu kì diệu tựu kỳ diệu, đưa người bước bước dài làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần người -> lịch sử, đặc biệt xu tồn cầu hố… Đặt dân tộc trước thời thách thức Hoạt động : Cả lớp cá nhân Xu phát triển lịch sử giới sau chiến tranh lạnh? II XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH HS trả lời câu hỏi , GV nhận xét chốt ý: + Hình thành đa cực 1/ Từ đầu thập niên 90, “trật tự cực” tan rã -> Thế giới thời kì “quá độ”, xác lập trật tự với xu chung “đa cực, đa trung tâm” +Các nước điều chỉnh mối quan hệ theo hướng đối 2/ Sau “Chiến tranh lạnh”, nước sức điều chỉnh thoại, hợp tác, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm sức mạnh quốc gia dựa kinh tế phồn thịnh… 3/ Quan hệ giới điều chỉnh theo chiều hướng đối thoại, thoả hiệp, tránh xung đột trực tiếp + Xu tồn cầu hố diễn mạnh mẽ, ảnh hưởng to lớn đến nhiều quốc gia,dân tộc 4/ Hồ bình, ổn định, hợp tác phát triển xu chủ đạo nội chiến, xung đột diễn nhiều khu + Chủ nghĩa khủng bố, xung đột sắc tộc , tôn giáo… vực giới Nguy “Chủ nghĩa khủng bố” báo hiệu nguy 5/ Thế giới chứng kiến xu “Tồn cầu hố” xu HS nghe ghi chép phát triển khách quan Dưới tác động cách mạng KHCN Củng cố: Nắm vững nội dung lịch sử giới đại 1945 – Dặn dò: Ơn nhà chuẩn bị tốt kiểm tra tiết ... nắm I NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 Sự xác lập trật tự cực Ianta với cường quốc Khái quát nội dung chủ yếu lịch sử giới từ sau năm 1945 ? - Liên Xô : cực Đông (XHCN)... người -> lịch sử, đặc biệt xu tồn cầu hố… Đặt dân tộc trước thời thách thức Hoạt động : Cả lớp cá nhân Xu phát triển lịch sử giới sau chiến tranh lạnh? II XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI SAU CHIẾN... ghi chép phát triển khách quan Dưới tác động cách mạng KHCN Củng cố: Nắm vững nội dung lịch sử giới đại 1945 – Dặn dò: Ơn nhà chuẩn bị tốt kiểm tra tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, Giáo án Lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn