Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 11

4 89 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 17:58

Biên soạn: Th.S Hồ Minh Tùng-0349473412 KHĨA HỐ 11 -2019 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II-2019-LẦN I-TỰ LUẬN Thời gian làm : 45 phút (không dùng tài liệu, bảng tuần hoàn) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu Phát biểu sau sai nói phenol (C6H5OH)? A Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím B Phenol tác dụng với nước brom tạo kết tủa C Phenol thuộc loại ancol thơm, đơn chức D Phenol tan nước lạnh tan nhiều nước nóng Câu Chất sau có phản ứng tráng bạc? A CH3CHO B C2H5OH C CH3COOH D CH3NH2 Câu Tên thay CH3COOH A axit propanoic B axit propionic C axit etanoic D axit axetic Câu Chất có nhiệt độ sơi cao A CH3CHO B C2H5OH C CH3COOH D C2H6 Câu Chất sau phản ứng với axit axetic? A NaCl B Na2SO4 C NaHCO3 D Cu Câu Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng với chất sau đây? A Cu(OH)2 B MgCl2 C Br2 D Na2CO3 Câu Cho sơ đồ điều chế sau Thí nghiệm dùng để điều chế khí sau đây? A CH4 B C2H2 C C2H4 D NH3 Câu Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y Dẫn toàn hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 0,5 Khối lượng bình dung dịch brom tăng A 1,20 gam B 1,04 gam C 1,64 gam D 1,32 gam Câu Hai hợp chất hữu X Y có CTPT C3H4O2 X tác dụng với CaCO3 tạo CO2 Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag CTCT thu gọn phù hợp X, Y A HCOOCH=CH2, CH3COOCH3 B CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3 C HCOOCH=CH2, CH3 CH2COOH D CH2=CHCOOH, HOCCH2CHO Câu 10 Để trung hòa 6,72 gam axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% Công thức Y A CH3COOH B HCOOH C C2H5COOH D C3H7COOH Câu 11 Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng A 8,64 gam B 6,84 gam C 4,90 gam D 6,80 gam Câu 12 Từ V lít (đktc) etilen điều chế lít ancol etylic 60 phương pháp tổng hợp Biết hiệu suất phản ứng tổng hợp 80%, khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8g/ml Giá trị V Biên soạn: Th.S Hồ Minh Tùng-0349473412 A 292,17 lít B 233,74 lít C 243,48 lít D 273,34 lít Câu 13 Cho chất hữu A, B, C có CTPT ngẫu nhiên là: C2H6O, C2H4O2, C2H4O thõa mãn điều kiện sau: - A tác dụng với Na dung dịch NaOH - B, C không tác dụng với Na - B làm màu dung dịch Br2 CTCT thu gọn A, B, C A C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO B CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH C CH3COOH, CH2=CHOH, CH3OCH3 D CH3COOH, CH3CHO, CH3OCH3 Câu 14 Cho 14 gam hỗn hợp C2H5OH C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na thu 2,24 lít khí (đkc) Cơ cạn dung dịch thu m gam chất rắn Giá trị m A 14.2g B 18,4g C 16,2g D 18,6g Câu 15 Chất hữu X có cơng thức phân tử C7H8O2 Tìm cơng thức cấu tạo X biết: - X tác dụng với Na giải phóng hidro, với: nH : nX = 1:1 - Trung hoà 0,2 mol X cần dung 100 ml dung dịch NaOH 2M A CH3 ─ O ─ C6H4 ─ OH B C6H3(OH)2CH3 C HO ─ CH2 ─ O ─C6H5 D HO ─ C6H4─ CH2OH Câu 16 Hỗn hợp X gồm metan anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam có 2,688 lít khí bay (đktc) CTPT anken A C2H4 B C5H10 C C3H6 D C4H8 Câu 17 Cho 20 gam dung dịch fomalin 33% tác dụng với AgNO3/NH3 dư lượng kết tủa A 144 gam B 95,04 gam C 47,52 gam D 118,8 gam Câu 18 X hỗn hợp gồm ankan ankin có số ngun tử cacbon Đốt cháy 2,24 lít X hồn tồn (đkc) thu V lít CO2 (đkc) 3,6 gam H2O Giá trị V A 4.48 lít B 3,36 lít C 2,24 lít D 6,72 l Câu 19 Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 ⎯⎯ → C2H2 ⎯⎯ → C2H3Cl ⎯⎯ → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m khí thiên nhiên (ở đktc) Giá trị V (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 224,0 B 448,0 C 286,7 D 358,4 Câu 20 Đốt cháy hoàn toàn x mol axit hữu Y 4x mol CO2 Mặt khác, để trung hoà x mol Y cần vừa đủ 2x mol NaOH Công thức cấu tạo thu gọn Y A C2H5COOH B HOOC–COOH C C3H7COOH D HOOC–CH2–CH2–COOH PHẦN TỰ LUẬN Câu 21 Hòa tan 33,2 gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic no đơn chức vào nước Chia dung dịch thành hai phần - Phần thứ : phản ứng hoàn toàn với bạc nitrat (lấy dư) dung dịch amoniac, thu 21,6 gam bạc kim loại - Phần thứ hai trung hòa hồn tồn 300 ml dung dịch NaOH 1M a) Xác định công thức hai axit b) Tính % khối lượng axit hỗn hợp Câu 22 Chia 9,92 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit propionic axit axetic làm hai phần nhau: - Phần 1: Tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam brom - Để trung hòa hồn tồn phần cần 70ml dung dịch NaOH 1M a) Viết PTHH pư xảy b) Tính thành phần phần trăm khối lượng axit hỗn hợp X (Cho C = 12, H = 1, Br = 80, Na = 23, O = 16) Biên soạn: Th.S Hồ Minh Tùng-0349473412 KHĨA HỐ 11 -2019 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II-2019-LẦN II-TỰ LUẬN Thời gian làm : 45 phút (khơng dùng tài liệu, bảng tuần hồn) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Câu Sản phẩm phản ứng cộng H2O (H+) vào propen A CH3- CH2- CH2- OH B HO-CH2-CH(OH)-CH3 C CH3-CH(OH)-CH3 D HO-CH2-CH2-CH2-OH Câu Trong số tính chất vật lý sau, tính chất khơng phải tính chất phenol: A Ít tan nước lạnh B Rất độc C Tinh thể khơng màu D Bền khơng khí Câu Khi cho 0,75g anđehit fomic phản ứng hoàn tồn với dung dịch AgNO3/NH3 dư khối lượng Ag giải phóng là: A 10,8g B 21,6g C 2,7g D 5,4g Câu Phản ứng sau không xảy ra? A C2H5OH + HBr B C2H5Cl + NaOH C C2H5OH + CuO D C6H5OH + CuO Câu Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo nhựa P.V.C là: A vinyl axtilen B vinyl clorua C vinyl bromua D đivinyl Câu Công thức chung dãy đồng đẳng metan công thức sau đây? A CnH2n+2 (n  0) B CnH2n+2 (n  1) C CnH2n (n  2) D CnH2n-2 (n  2) Câu Khi đun nóng propan-2-ol với H2SO4 đặc 170°C nhận sản phẩm là: A propan B đipropyl ete C propen D etylmetyl ete Câu Nhóm chất hiđrocacbon là: A FeCl3, CH4, C6H6 B C3H6, C2H6, C6H6 C CH4O, HNO3, NaHCO3 D NaOH, CH3Cl, C6H6 Câu CH2=CH-COOH không tham gia phản ứng sau đây? A Tráng gương B Cộng Br2 C Trùng hợp D Tác dụng với Na2CO3 Câu 10 Chất sau có khả tham gia phản ứng tráng gương: A CH3COOH B CH3COCH3 C C2H5OH D CH3CHO Câu 11 Một hợp chất A có cơng thức C3H6O, biết A khơng phản ứng với Na, có tham gia phản ứng tráng gương Công thức cấu tạo A phải là: A CH3COCH3 B C3H5OH C CH3CH2CHO D CH2=CH-CH2OH Câu 12 Để trung hòa 8,8g axit cacboxylic A thuộc dãy đồng đẳng axit axetic cần 100ml dung dịch NaOH 1M Cơng thức cấu tạo có A là: A CH3CH2CH2COOH B CH3COOH C CH3CH2CH2CH2COOH D HCOOH Câu 13 Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế thử tính chất hợp chất hữu sau: Hiện tượng quan sát A khơng có tượng xảy Biên soạn: Th.S Hồ Minh Tùng-0349473412 B Dung dịch bị màu tím chuyển sang màu xanh C Dung dịch bị màu tím có kết tủa đen xuất D có xuất bọt khí Câu 14 Cho chất sau: C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO.thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi chúng xếp ? A C2H5OH > CH3CHO > CH3COOH B CH3COOH > C2H5OH > CH3CHO C C2H5OH > CH3COOH > CH3CHO D CH3CHO > CH3COOH > C2H5OH Câu 15 Cho 0,92 gam hỗn hợp gồm C2H2 CH3CHO tác dụng vừa đủ với Ag2O dung dịch NH3 thu 5,64 gam hỗn hợp rắn Phần trăm khối lượng C2H2 CH3CHO tương ứng A 27,95% 72,05% B 25,73% 74,27% C 28,26% 71,74% D 26,74% 73,26% Câu 16 Dẫn 4,032 lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm C2H2, C2H4, CH4 qua bình chứa dd AgNO3 dd NH3 dư qua bình cứa dd brom dư.Bình có 7,2 gam kết tủa, khối lượng bình tăng thêm 1,68 gam.Thể tích (lit)mỗi khí hỗn hợp bao nhiêu? A 0,672; 0,672; 2,688 B 0,672; 1,344; 2,016 C 2,016; 0,896; 1,12 D 1,344; 2,016; 0,672 Câu 17 Chất A có cơng thức: (CH3)2CHCH2CH2CHO.A có tên A 4-metylpentanal B 4,4-dimetylbutanal C 3-metylbutan-1-on D 4-metylpentan-1-ol Câu 18 Hỗn hợp A gồm glixerol ancol đơn chức Cho 20,30 gam A tác dụng với Na dư thu 5,04 lít H2(đkc) Mặt khác 8,12 gam A hoà tan vừa hết 1,96 gam Cu(OH)2.CTPT phần trăm khối lượng ancol đơn chức hỗn hợp A A C4H9OH 60,00% B C2H5OH 54,46% C C4H9OH 54,68% D C3H7OH 33,33% Câu 19 Hợp chất C3H4O2 tác dụng với: Dung dịch Br2, CaCO3, Cu(OH)2 Vậy công thức cấu tạo phù hợp C3H4O2 A HCOOCH=CH2 B CH3-CO-CH=O C O=CH-CH2-CH=O D CH2=CH-COOH Câu 20 Cho dung dịch NaOH vào chất lỏng: ancol etylic, axit axetic,phenol,benzen Số phản ứng xảy A B C D PHẦN TỰ LUẬN Câu 21 Hỗn hợp A gồm: C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH - Cho 15 gam A tác dụng với dung dịch AgNO3 dư/NH3 thu 21,6 gam Ag - Mặt khác, 15 gam A tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch KOH 0,5M a Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b Tính khối lượng chất hỗn hợp A Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn 10,6 gam hỗn hợp X gồm ancol dãy đồng đẳng ancol etylic thu CO2 H2O Dẫn toàn sản phẩm qua bình đựng H2SO4 đặc bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 12,6 gam bình có 50 gam kết tủa a/ Xác định công thức phân tử công thức cấu tạo ancol, biết X có chứa ancol bậc hai Tính khối lượng ancol X b/ Nếu oxi hóa hồn tồn 53 gam X CuO, nung nóng, đem tồn sản phẩm thực phản ứng tráng gương sau phản ứng kết thúc thu gam Ag ? Biết hiệu suất phản ứng oxi hóa X đạt 80% c/ Nếu lấy 10,6 gam X cho phản ứng với H2SO4 170oC, sau phản ứng kết thúc thu V lít khí Y Dẫn tồn Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom làm màu gam brom ? ... = 1, Br = 80, Na = 23, O = 16) Biên soạn: Th.S Hồ Minh Tùng-0349473412 KHÓA HỐ 11 -2019 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- 2019-LẦN II- TỰ LUẬN Thời gian làm : 45 phút (không dùng tài liệu, bảng tuần hoàn)... gam Ag - Mặt khác, 15 gam A tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch KOH 0,5M a Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b Tính khối lượng chất hỗn hợp A Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn 10,6 gam hỗn hợp X... lượng ancol X b/ Nếu oxi hóa hồn tồn 53 gam X CuO, nung nóng, đem toàn sản phẩm thực phản ứng tráng gương sau phản ứng kết thúc thu gam Ag ? Biết hiệu suất phản ứng oxi hóa X đạt 80% c/ Nếu lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 11, Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 11