Đề cương ôn thi môn Hóa lớp 11

69 123 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 17:55

BS: Lê Minh Thiện Đề cương Hóa 11 CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI SỰ ĐIỆN LI A TÓM TẮT LÝ THUYẾT I Sự điện li: - Định nghĩa: Là trình phân li thành ion trái dấu chất tan nước hay trạng thái nóng chảy - Nguyên nhân tính dẫn điện dung dịch axit, bazơ muối nước: dung dịch chúng có tiểu phân mang điện tích chuyển động tự gọi ion II Chất điện li: chất dẫn điện phân li thành ion trái dấu tan nước (vd: axit/bazơ/muối tan) hay trạng thái nóng chảy (vd: Al2O3) a) Chất điện li mạnh: chất tan nước, phân tử hòa tan điện li ion Đó là: - axit mạnh: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, - bazơ mạnh (bazơ kim loại kiềm (Na, K) kiềm thổ(Ba)): NaOH, KOH, Ba(OH) - hầu hết muối b) Chất điện li yếu: chất tan nước, có phần số phân tử hồ tan điện li ion, phần lại tồn dạng phân tử dung dịch Đó là: - axit yếu, CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, H2CO3 - bazơ yếu, Bi(OH)3, Cr(OH)3 III Phương trình điện li: phương trình biểu diễn trình điện li chất điện li Phương trình điện li chất điện li mạnh biểu diễn mũi tên chiều trình điện li: Na2SO4  2Na+ + SO42KOH  K+ + OH- Phương trình điện li chất điện li yếu biểu diễn hai mũi tên ngược chiều nhau: CH3COOH  CH3COO- + H+ IV Nồng đồ ion: [A] = n: số mol A V: thể tích dung dịch B BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Viết phương trình điện li chất sau: a/ HNO3, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, Ca(OH)2, Na2CO3, BaCl2, NaHCO3, H2S b/ CuSO4, Na2SO4 , Fe2(SO4)3, NaHPO4, Mg(OH)2, CH3COOH, H3PO4, HF c/ KNO3, Fe(NO3)3, Ba(NO3)3, MgCl2, KMnO4, KClO3 d/ NH4Cl, (NH4)2SO4, KOH, H2SO3, NaHSO3, NaHPO4 Bài Trộn dung dịch FeCl2, KCl, Na2SO4 với nhau, dung dịch thu chứa ion ? Bài Có thể hòa tan muối để thu dung dịch chưa ion: Cu 2+, NO3-, Cl-, Fe3+ Bài Cho chất: KCl, KClO3, BaSO4, Cu(OH)2, H2O, Glixerol, CaCO3, glucozơ Chất điện li mạnh, chất điện li yếu, chất không điện li? Viết phương trình điện li Bài Tính nồng độ mol/l ion dung dịch sau: a/ H2SO4 0,003M b/ K2SO4 0,2M BS: Lê Minh Thiện Đề cương Hóa 11 c/ Ba(OH)2 0,05M d/ Fe2(SO4)3 0,01M Bài Tính nồng độ mol/ lít ion OH– 100ml dung dịch NaOH có chứa 0,4g NaOH Bài Hòa tan 5,85 gam NaCl vào nước thu 500ml dung dịch NaCl Tính nồng độ mol/l ion dung dịch Bài Tính nồng độ mol/l ion dung dịch sau: a/ Dung dịch HCl 7,3% (D = 1,25 g/ml) b/ Hòa tan 25g CuSO4.5H2O thành 200ml dung dịch c/ 1,25 lít dung dịch chứa 23,52 gam H2SO4 d/ Dung dịch CH3COOH 0,03M có điện li Bài Tính nồng độ mol/l ion hỗn hợp sau: a/ Hỗn hợp tạo thành trộn 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M với 300ml dung dịch NaOH 1M b/ Hỗn hợp gồm 200ml dung dịch BaCl2 1M với 100ml dung dịch KCl 2M c/ Hòa tan hỗn hợp 1,7g NaNO3 2,61g Ba(NO3)2 vào nước 100 ml dung dịch A Bài 10 Trộn 100ml dd Ba(OH)2 0,5M với 100ml dd KOH 0,5M thu dd A a/ Tính nồng độ mol/l ion dung dịch A b/ Tính thể tích dung dịch HNO3 10% để trung hòa dung dịch A (D = 1,1 g/ml) Bài 11 Trộn 100ml dd KOH 1M với 100ml dd HCl 0,5M thu dd D a/ Tính nồng độ mol/l ion dd D b/ Tính thể tích dd H2SO4 1M để trung hóa dd D Bài 12 Dẫn 6,72 lít khí HCl (đktc) vào nước thu 400ml dung dịch Sau bỏ 6,5g kẽm vào thấy kẽm tan hết a/ Tính nồng độ mol/l dung dịch sau phản ứng b/ Muốn trung hòa lượng axit dư phải dùng ml dd Ba(OH)2 2M ? Bài 11 Dung dịch X chứa 0.01 mol Fe3+, 0.02 mol , 0.02 mol x mol a/ Tính x b/ Trộn dung dịnh X với 100 ml dung dịch Ba(OH) 0.3 M thu m gam kết tủa V lít khí (đktc) Tính m V AXIT – BAZƠ – MUỐI I/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT AXIT: (theo Arrhenius) chất tan nước điện li H+: HCl → Cl- + H+ CH3COOH → CH3COO- + H+ Dung dịch axit dung dịch chứa H+ • Axit nấc: axit mà tan nước phân tử phân li nấc ion H +: HCl , HNO3 , CH3COOH … • Axit nhiều nấc: axit mà phân tử phân li nhiều nấc ion H+: H3PO4 , H2CO3 … Các axit nhiều nấc phân li theo nấc: H3PO4 H+ + H2PO4– H2PO4– H+ + HPO42– HPO42– H+ + PO43– BS: Lê Minh Thiện Đề cương Hóa 11 phân tử H3PO4 phân ly nấc ion H+  axít nấc BAZƠ: (theo Arrhenius) chất tan nước điện li OH-: NaOH → Na+ + OHNH3 + H2O + OHDung dịch bazơ dung dịch chứa OH3 HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH: Là hiđrơxit tan nước vừa phân li axit (cho H+) vừa phân li bazơ (cho OHZn(OH)2  Zn2+ + 2OHZn(OH)2  ZnO22- + 2H+ -Các hiđơxit lưỡng tính thường gặp dạng axit tương ứng nó: Zn(OH)2 H2ZnO2 (Axit Zincic) Al(OH)3 HAlO2.H2O (Axit aluminic) Be(OH)2 H2BeO2 (Axit berilic) Cr(OH)3 HCrO2.H2O Sn(OH)2 Pb(OH)2… -Chúng chất tan nước, có tính axit tính bazơ yếu MUỐI: hợp chất tan nước phân li cation kim loại (hoặc NH 4+) anion gốc axit (có thể xem muối sản phẩm phản ứng axit - bazơ) a) Muối axit: muối anion gốc axit chứa H có tính axit: NaHCO 3, NaH2PO4, NaHSO4 … VD: NaHCO3 Na+ + HCO3- HCO3H+ + CO32b) Muối trung hoà: muối anion gốc axit khơng H có khả phân li H+: NaCl , Na2CO3, (NH4)2SO4… II/ BÀI TẬP TỰ LUẬN: Bài Viết phương trình điện li chất: a) Các axit yếu : H2S , H2CO3 , H2SO3 b) Các axit mạnh : HNO3 , H2SO4 c) Các baz mạnh : LiOH , NaOH , Ba(OH)2 d) Muối : Na2CO3, KClO, NaHSO4, Na2HPO4, [Ag(NH3)2]2SO4, KMnO4, K2Cr2O7, NH4Cl e) Các hidroxit lưỡng tính Sn(OH)2 , Al(OH)3 , Zn(OH)2, Pb(OH)2 Bài Viết phương trình phản ứng chứng minh hidroxit sau hidroxit lưỡng tính: Al(OH) , Zn(OH)2 Bài Nêu tượng quan sát viết phương trình phản ứng xảy cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch ZnSO4, dung dịch AlCl3 Bài Giải thích tượng sau: Nhỏ từ từ KOH vào dd AlCl thấy xuất kết tủa keo trắng Tiếp tục cho KOH vào kết tủa tan dần Tiếp tục nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch thấy kết tủa xuất ta dần Viết phương trình phản ứng xảy BS: Lê Minh Thiện Đề cương Hóa 11 Bài Phân biệt dung dịch nhãn sau: a/ NH4Cl, MgSO4, K2SO4, AlCl3 b/ Na2CO3, BaCl2, K2SO4, NaNO3 c/ NH4Cl, NaCl, (NH4)2SO4, K2SO4 d/ Na2CO3, NaOH, BaCl2, HCl dùng thêm quỳ tím e/ H2SO4, BaCl2, NaCl, Na2CO3 dùng thêm quỳ tím f/ NH4NO3, Na2SO4, MgCl2, Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaCl dùng thuốc thử Bài Trộn 200ml dd KOH 1M với 300ml dd H2SO4 0,5M thu dd D a/ Tính nồng độ mol/l ion dd D b/ Để trung hòa dung dịch dd D cần ml dd NaOH 0,5M Bài Đổ 150 ml dd KOH vào 50 ml dd H2SO4 1M, dd trở thành dd dư bazo Cô cạn dd thu 11,5g chất rắn Tính nồng độ mol/l dd KOH Bài Trộn lẫn dd HCl 0,2M dd H2SO4 0,1M theo tỉ lệ 1:1 thể tích Để trung hòa 100ml dd thu cần ml dd Ba(OH)2 0,02M ? Bài Chia 19,8g Zn(OH)2 làm phần nhau: a/ Cho 150ml dd H2SO4 1M vào phần Tính khối lượng muối tạo thành b/ Cho 150ml dd NaOH 1M vào phân hai Tính khối lượng muối tạo thành Bài 10 Chia 15,6g Al(OH)3 làm phần nhau: a/ Cho 200ml dd H2SO4 1M vào phần Tính khối lượng muối tạo thành b/ Cho 50ml dd NaOH 1M vào phân hai Tính khối lượng muối tạo thành pH CỦA DUNG DỊCH A Lý thuyết SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC Nước chất điện li yếu: H2O bazơ) H+ + OH- (=>nước có tính chất lưỡng tính: vừa axit vừa = [H+].[OH-] = 10-14 : tích số ion nước, tích số áp dụng cho hầu hết dung dịch loãng chất khác Ý nghĩa tích số ion nước: xác định mơi trường dd Môi trường axit: [H+] > [OH–] hay [H+] > 10–7M Môi trường kiềm: [H+] < [OH–] hay [H+] < 10–7M Mơi trường trung tính: [H+] = [OH–] = = 10–7M Nước có mơi trường trung tính pH VÀ CHẤT CHỈ THỊ  pH dung dịch: Qui ước: [H+] = 10-pHM ⇒ pH = -lg[H+] (Tương tự: [OH-] = 10-pOHM ⇒ pOH = -lg[OH-] pH + pOH = 14) + –a ⇒ Nếu [H ] =10 M pH = a BS: Lê Minh Thiện Đề cương Hóa 11 Vd: [H+] = 10-3M pH=3 : Mơi trường axit + Ý nghĩa [H ], pH: xác định tính chất mơi trường (trung tính, axit hay kiềm)  Chất thị: chất có màu biến đổi theo độ pH môi trường Các thị thường dùng: quỳ, phenolphtalein ⇒ Chất thị dùng để xác định tính chất mơi trường 3.TÍNH CHẤT CỦA MƠI TRƯỜNG (axit, kiềm, trung tính) xác định [H+], pH chất thị màu: Mơi trường Axit Trung tính Kiềm + -7 -7 [H ] > 10 M = 10 M < 10-7M pH 7 Quỳ Đỏ Tím Xanh Phenolphtalein Khơng màu Hồng ⇒ pH lớn tính kiềm (bazơ) cao, tính axit thấp Thang đo pH thường dùng có giá trị từ đến 14: mơi trường: axit kiềm pH 14 Trung tính B Bài tập: Bài Tính pH dung dịch sau: a) 400 ml dung dịch chứa 1,46g HCl b) Dung dịch Ba(OH)2 0,002M c) Dung dịch H2SO4 0,05M phân li hoàn toàn d) Dd tạo thành sau trộn 100ml dung dịch HCl 1,00M với 400ml dung dịch NaOH 0,375M e) Dd tạo thành sau trộn 200ml dung dịch HCl 0,02M với 200ml dung dịch H2SO4 0,05M Bài Cho m gam Na vào nước, ta thu 1,5 lít dung dịch có pH = 13 Tính giá trị m ? Bài Trộn 200 ml dd KOH 1M với 300 ml dd H2SO4 0,5M thu dd A a/ Tính nồng độ mol/l ion có dung dịch A b/ Tính pH dung dịch A c/ Để trung hòa dd A cần dùng ml dd NaOH 0,5M Bài Trộn 200 ml dd HCl 0,25M với 200ml dd KOH 0,05M thu dd X a/ Tính khối lượng muối tạo thành b/ Lấy ½ dd X cho vào 300ml dd H2SO4 0,1M thu dd Y Tính pH dd Y Bài Cho 4,8g Mg vào 1,5 lít dd H 2SO4 có pH = Chất phản ứng hết ? Chất lại ? Dư gam ? Tính thể tích khí H2 bay điều kiện tiêu chuẩn Bài Cho 100ml dd Ba(OH)2 0,09M vào 400 ml dd H2SO4 0,01M a Tính khối lượng kết tủa thu b Tính nồng độ mol/l ion pH dung dịch thu Bài Cho 100ml dd H2SO4 có pH = tác dụng với 100ml dd NaOH 0,01M a Tính nồng độ mol/l ion dung dịch sau phản ứng b Tính pH dung dịch thu BS: Lê Minh Thiện Đề cương Hóa 11 Bài Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,1M với 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu dung dịch A a Tính nồng độ ion dung dịch A b Tính pH dung dịch A Bài Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0.1M với 100 ml dung dịch KOH 0.1M thu dung dịch D a Tính nồng độ ion dung dịch D b Tính pH dung dịch D c Trung hòa dung dịch D dung dịch H 2SO4 1M Tính thể tích dung dịch H 2SO4 1M cần dùng Bài 10 a Cho 100 ml dung dịch hỗn hợp A gồm H2SO4 0,015M; HCl 0,03M; HNO3 0,04M Tính thể tích dung dịch NaOH 0,2M để trung hòa hết 200ml dung dịch A b Cho 100 ml dung dịch hỗn hợp X gồm Ba(OH) 0.015M; NaOH 0.03 M; KOH 0.04M Tính thể tích dung dịch HCl 0.2M để trung hòa dung dịch X Bài 11 Pha lỗng dung dịch a Cần gam NaOH để pha chế 250,0 ml dung dịch có pH = 10 b Có 10ml dung dịch HCl pH = Thêm vào x ml nước cất khuấy thu dung dịch có pH = Hỏi x ? c Dung dịch HCl có pH = 3, cần pha loãng dung dịch ( nước) lần để dung dịch có pH = d Khi pha 40cm3 H2O vào 10cm3 dung dịch HCl có pH = Tính pH dung dịch thu e Cho 300ml dd có pH = vào 200ml dung dịch có pH = 3,3 Tính pH dung dịch thu Bài 12 Trộn 100ml dd HCl 0,25M với 100ml dd KOH 0,05M thu dd X a Tính pH dung dịch X b Cơ cạn dd X, tính khối lượng rắn dd X PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI I/ LÝ THUYẾT : Điều kiện xảy phản ứng dung dịch chất điện li : Phản ứng xảy dung dịch chất điện li thực chất phản ứng ion, gọi tắt pứ trao đổi; pứ xảy khi: - Các tác chất phải tan nước (trừ pứ muối axit) - Sản phẩm tạo thành phải có chất sau: Chất kết tủa, chất khí hay chất điện li yếu Ví dụ minh họa a- Trường hợp tạo kết tủa: AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 Cl– + Ag+ → AgCl b- Trường hợp tạo chất khí : 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O 2H+ + CO32– → CO2 + H2O c- Trường hợp tạo chất điện li yếu: BS: Lê Minh Thiện Đề cương Hóa 11 +Phản ứng tạo thành nước : HCl + NaOH → NaCl + H2O H+ + OH– → H2O +Phản ứng tạo thành axit yếu: HCl + CH3COONa → CH3COOH + NaCl H+ + CH3COO- → CH3COOH Lưu ý: Trường hợp không xảy phản ứng trao đổi ion Ví dụ: NaCl + KOH → NaOH + KCl + Na + Cl + K+ + OH- → Na+ + OH- + K+ + ClĐây trộn lẫn ion với II/ BÀI TẬP Bài Có thể tồn dung dịch có chứa đồng thời ion sau hay khơng? Giải thích (bỏ qua điện li chất điện li yếu chất tan) a NO3-, SO42-, NH4+, Pb2+ b Cl-, HS-, Na+, Fe3+ c OH-, HCO3-, Na+, Ba2+ d HCO3-, H+, K+, Ca2+ Bài Bổ túc phản ứng sau: Pb(NO3)2 + ?  PbCl2↓ + ? Cu(OH)2 + ?  Na2CuO2 + ? MgCO3 + ?  MgCl2 + ? +? HPO42– + ?  H3PO4 + ? FeS + ?  FeCl2 + ? + ? Fe2(SO4)3 + ?  K2SO4 + ? Bài Viết phương trình phân tử ion rút gọn phản ứng sau (nếu có) xảy dung dịch cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3 + NaOH  d)NH4Cl + AgNO3  b) NaF + HCl  e) MgCl2 + KNO3  c) FeS + HCl  f) HClO + KOH  Bài Viết phương trình phân tử ứng với phương trình ion thu gọn phản ứng sau a b c S2- + 2H+ 3+ d Fe + 3OH - e Ag+ + Cl- H2S↑ Fe(OH)3↓ AgCl↓ f H+ + OHH2 O 2+ 2g) Pb + SO4 → PbSO4 BS: Lê Minh Thiện Đề cương Hóa 11 h) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 m) S2- + 2H+ → H2S n) 2H+ + CO32- → H2O + CO2 o) CaCO3 +2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O Bài Chỉ dùng q tím, nêu cách phân biệt dung dịch nhãn sau: a) Na2SO4 , Na2CO3 , BaCl2 , KNO3 b) NH4Cl , (NH4)2SO4 , BaCl2 , NaOH ,Na2CO3 Bài Hòa tan 0,887 gam hỗn hợp NaCl KCl nước Xử lí dung dịch thu lượng dư dung dịch AgNO3 Kết tủa khơ thu có khối lượng 1,913 gam Tính thành phần phần trăm chất hỗn hợp Bài Trộn 150ml dd KHSO4 1M với 100ml dung dịch KOH 2M ta 250ml dung dịch A a) Viết phương trình phản ứng xảy dạng phân tử ion thu gọn b) Tính nồng độ mol/lít chất có dung dịch A Bài Cho dung dịch : HCl, Na2SO4, Na2CO3, Ba(NO3)2, CH3COONa, Ba(OH)2 chất rắn CaCO3, FeS Viết phương trình phân tử, ion đầy đủ, ion rút gọn cho phản ứng xảy cho cặp tác dụng với Bài Cho 300ml dung dịch NaOH 1,2 M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M a Tính nồng độ chất dung dịch thu b Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO NITƠ – AMONIAC – MUỐI AMONI I Lý thuyết: Nitơ: N2 I CẤU TẠO PHÂN TỬ - Cấu hình electron : 1s22s22p3 - CTCT : N≡N CTPT : N2 II-TÍNH CHẤT VẬT LÝ - Là chất khí khơng màu, khơng mùi, khơng vị, nhẹ khơng khí ( d = 28/29), hóa lỏng -196oC - Nitơ tan nước, hố lỏng hố rắn nhiệt độ thấp - Khơng trì cháy hơ hấp III-TÍNH CHẤT HỐ HỌC Phân tử nitơ (N2) có liên kết ba bền, nên điều kiện thường nitơ trơ mặt hóa học có t0 xúc tác N2 hoạt động 1-Tính oxi hố: N2 thể tính oxi hóa tác dụng chất khử, tạo sản phẩm chứa N -3 a) Tác dụng với hidrô amoniac Đây phản ứng thuận nghịch toả nhiệt, cần nhiệt độ cao, áp suất cao có xúc tác: to,p,xt –3 N2 + 3H2 2NH3 ∆H = -92KJ b)Tác dụng với kim loại  nitrua kim loại - Ở nhiệt độ thường, nitơ tác dụng với liti: –3 BS: Lê Minh Thiện Đề cương Hóa 11 6Li + N2 → 2Li3N (liti nitrua) - Ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng với nhiều kim loại –3 3Mg + N2 Mg3N2 (magie nitrua) 2-Tính khử: Nitơ thể tính khử tác dụng với chất oxi hóa mạnh Tác dụng với O2: phản ứng không xảy nhiệt độ thường; xảy 3000 0C có tia lửa điện) N2 + O 2NO (nitơ monoxit - không màu ) -Ở điều kiện thường, NO tác dụng với oxi khơng khí: +2 +4 2NO + O2 → 2NO2 (nitơ đioxit - màu nâu đỏ) - Các oxit khác nitơ: N2O , N2O3, N2O5 không điều chế trực tiếp từ niơ oxi IV- ĐIỀU CHẾ : a) Trong công nghiệp: Nitơ sản xuất cách chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng b) Trong phòng thí nghiệm: Nhiệt phân muối nitrit t NH4NO2 → N2 + 2H2O t NH4Cl + NaNO2 → N2 + NaCl +2H2O AMONIAC VÀ MUỐI AMONI A AMONIAC I- Tính chất vật lí:  Là chất khí khơng màu, có mùi khai xốc, nhẹ khơng khí  Tan nhiều nước (do NH3 phân tử phân cực)  Amoniac hòa tan vào nước thu dung dịch amoniac II-Tính chất hóa học: Tính bazơ yếu: a) Tác dụng với nước: NH3 + H2O NH4+ + OH Thành phần dung dịch amoniac gồm: NH3, NH4+, OH- => dung dịch NH3 dung dịch bazơ yếu b) Tác dụng với dung dịch muối:→ kết tủa hiđroxit kim loại tương ứng AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+ c) Tác dụng với axit: → muối amoni: NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (amoni sunfat) o o Tính khử: NH3, ngun tố Nitơ có số OXH thấp (-3) nên chất khử, thể tác dụng với chất oxi hóa, lúc thường N-3 bị oxi hóa thành N0 (N2), tạo N+2 (NO) a) Tác dụng với oxi: tạo hai sản phẩm khác phụ thuộc vào xúc tác 4NH3 + 3O2 2N2 + 6H2O BS: Lê Minh Thiện Đề cương Hóa 11 4NH3 + 5O2 4NO + (Pt xúc tác) b) Tác dụng với clo: tự bốc cháy khí clo 6H2O 2NH3 + 3Cl2 6HCl + N2 NH3 kết hợp với HCl vừa sinh tạo “khói trắng” NH4Cl (chứng tỏ khí NH3 bazơ) c) VỚI OXIT SỐ ƠXÍT KIM LOẠI (thường oxít kim loại trung bình, yếu) 2NH3 + 3CuO N2 + 3Cu + 3H2O III- Điều chế: Trong phòng thí nghiệm: đun nóng muối amoni với dd bazơ 2NH4Cl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O NH4NO3 + NaOH NaNO3 + NH3↑ + H2O Trong công nghiệp: Tổng hợp từ nitơ hiđro: N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) ∆H < O o Nhiệt độ: 450 – 500 C o Áp suất cao từ 200 – 300 atm o Chất xúc tác: sắt kim loại trộn thêm Al 2O3, K2O, - Làm lạnh hỗn hợp khí bay ra, NH3 hóa lỏng tách riêng B MUỐI AMONI: Là hợp chất ion, phân tử gồm cation NH (amoni) anion gốc axit I- Tính chất vật lí: Tan nhiều nước, điện li hòan tồn thành ion, ion NH4+ khơng màu II- Tính chất hóa học: Tác dụng với dung dịch kiềm: tạo NH3, phản ứng dùng để nhận biết muối amoni (tạo khí có mùi khai), dùng điều chế NH3 phòng thí nghiệm (NH4)2SO4 + 2NaOH 2NH3 + 2H2O + Na2SO4 NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O Phản ứng nhiệt phân: đa số muối amoni điều không bền nhiệt a) Muối amoni axit dễ bị phân hủy hay khơng có tính oxi hóa mạnh nhiệt phân tạo NH3 axit tương ứng NH4Cl NH3↑ + HCl↑ NH4HCO3 NH3↑ + CO2↑ + (NH4)2CO3(r) NH3(k) + NH4HCO3 NH4HCO3 dùng làm xốp bánh 10 H2O Bài 17 Oxi hố 1,2 gam CH3OH CuO nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O CH3OH dư) Cho toàn X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 12,96 gam Ag Hiệu suất phản ứng oxi hoá CH3OH Bài 18 Cho m gam ancol X qua ống đựng CuO đốt nóng dư thu m1 gam anđehit acrylic biết m = m1 + 0,4 Giá trị m là: AXIT CACBOXYLIC Định nghĩa - Danh pháp a Định nghĩa - Là phân tử hợp chất hữu mà phân tử có nhóm -COOH liên kết trực tiếp với nguyên tử C nguyên tử H - Ví dụ: HCOOH, CH3COOH, b Danh pháp - Tên thay axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở sau: Axit + tên hidrocacbon no tương ứng với mạch + oic - Ví dụ: (Axit-4-metylpentanoic) Tính chất vật lý - Axit tan nhiều nước tạo liên kết H với nước độ tan giảm dần số nguyên tử C tăng lên - Nhiệt độ sôi cao ancol tương ứng liên kết H nguyên tử bền liên kết H phân tử ancol Tính chất hóa học a Tính axit: Có đầy đủ tính chất axit CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H2O 2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2↑ b Phản ứng nhóm -OH (phản ứng este hóa): RCOOH + CH3COOH R’OH + C2H5OH RCOOR’ + H 2O CH3COOC2H5 etyl axetat + CH3COOH + H 2O Điều chế axit axetic a Lên men giấm C2H5OH + O2 b Oxi hóa andehit axetic 2CH3CHO + O2 c Oxi hóa ankan d Từ metanol 2CH3COOH H2O CH3OH + CO CH3COOH Đây phương pháp đại sản xuất axit axetic BÀI TẬP Bài Viết CTCT, gọi tên axit (theo danh pháp thay thế) có CTPT C4H8O2 Bài Viết CTCT axit có tên gọi sau: a Axit acrylic, axit propionic, axit axetic, axit -2-metylbutanoic b Axit - 2,2-đimetylbutanoic, axit fomic, axit - 3,4-đimetylpentanoic, axit oxalic Bài Viết phương trình phản ứng chứng minh axit axetic có tính axit tính axit phenol yếu axit cacbonic Bài Hoàn thành PTHH phản ứng sau: a CH3COOH + Na b HCOOH + KOH c CH3COOH + C2H5OH d RCOOH + R’OH e C2H5OH + O2 Bài Viết phương trình hóa học thực chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện (nếu có) a/ b/ c/ Metan metyl clorua d/ Etanol andehit axetic e/ Propen propan-2-ol metanol axit axetic metanal etyl axetat axeton f/ Etilen andehit axetic axit axetic etyl axetat Bài Nhận biết chất bị nhãn sau: a/ phenol (lỏng), ancol etylic, andehit axetic, axit axetic glixerol b/ Andehit axetic, axit axetic, glixerol etanol axit fomic c/ Axit fomic, andehit axetic, axit axetic, ancol etylic d/ Propan-1-ol, propan-1,2-điol, andehit axetic, axit axetic Bài Từ metan hóa chất vơ cần thiết khác điều chế axit fomic axit axetic Viết PTHH phản ứng xãy Bài Trung hòa 16,6 gam hỗn hợp axit axetic axit fomic dung dịch natri hiđroxit thu 23,2 gam hỗn hợp hai muối Xác định thành phần % khối lượng axit hỗn hợp đầu Bài Trung hòa hồn toàn 10,6 gam hỗn hợp X gồm axit axetic axit fomic cần 200 ml dung dịch NaOH 1M a Tính khối lượng axit hỗn hợp ban đầu b Tính khối lượng muối thu Bài 10 Để trung hồ 8,8 gam axit cacboxylic mạch khơng nhánh thuộc dãy đồng đẳng axit fomic cần 100ml dung dịch NaOH 1M Xác định công thức cấu tạo tên gọi axit Bài 11 Đốt cháy hồn toàn 0,1 mol hỗn hợp axit cacboxylic đồng đẳng thu 3,36 lít CO2 (đktc) 2,7 gam H2O a Xác định công thức phân tử axit b Tính % theo khối lượng axit hỗn hợp đầu Bài 12 Hỗn hợp A gồm X, Y axit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng Cho 10,6 gam hỗn hợp A tác dụng hết với Na thu 2,24 lít khí H2 (đktc) a Xác định cơng thức phân tử X Y b Tính khối lượng axit hỗn hợp A Bài 13 Đốt cháy hoàn toàn gam axit X thu 4,48 lít khí CO (đktc) 3,6 gam H2O Xác định công thức phân tử X Bài 14 Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam axit đồng phân thu 1,76 gam CO 0,72 gam H2O a Xác định công thức phân tử axit b Viết CTCT axit Bài 15 Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam axit no, đơn chức X cần 11,2 lít khí O (đktc) Xác định công thức phân tử axit Bài 16 Trung hòa hồn tồn gam axit cacboxilic no đơn chức X cần dùng vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 0,5M Tên gọi X gì? Bài 17 Cho 10,9 g hỗn hợp gồm axit acrylic axit propionic phản ứng hồn tồn với Na 1,68 lít khí (đktc) Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng H hồn tồn khối lượng sản phẩm cuối bao nhiêu? Bài 18 Hỗn hợp X có khối lượng 10g gồm axit axetic anđehit axetic Cho X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 amoniac thấy có 21,6g Ag kết tủa Để trung hòa X cần Vml dd NaOH 0,2M Giá trị V bao nhiêu? Bài 19 Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành bao nhiêu? Bài 20 Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M NaOH 0,12M Cô cạn dung dịch thu 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Xác định công thức phân tử X Bài 21 Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam hỗn hợp chất rắn khan Tính giá trị m Bài 22 Để trung hoà 6,72 gam axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% Xác định công thức Y Bài 23 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O (đktc), thu 0,3 mol CO2 0,2 mol H2O Tính giá trị V THAM KHẢO MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I ĐỀ Câu Viết phương trình điện li chất sau: HNO3, KClO , Al(OH)3 , NaOH (phân ly theo kiểu) Câu Viết phương trình phản ứng dạng phân tử ion thu gọn trường hợp sau đây: a/ Na2S + ? → ? b/ Ba(OH)2 + + H2S ? → BaCl2 + ? Câu Viết phương trình phân tử ứng với phương trình ion thu gọn phản ứng sau: a/ Ba2+ b/ H+ + CO32+ HCO3- → BaCO3 → CO2 + H2O Câu Tính nồng độ mol/l ion hỗn hợp sau: a/ Hỗn hợp tạo thành trộn 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M với 300ml dung dịch NaOH 1M b/ Hỗn hợp gồm 200ml dung dịch BaCl2 1M với 100ml dung dịch KCl 2M Câu Trộn 40ml dung dịch HCl 0,75M vào 160ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M KOH 0,04M thu dung dịch D a/ Tính nồng độ mol/l ion có dung dịch D b/ Tính pH dung dịch c/ Cần ml dung dịch H2SO4 10% (D = 1,25g/ml) để trung hòa D ĐỀ Câu Viết phương trình điện li chất sau: H2CO3, NaHSO4, Fe(NO3)3, Zn(OH)2 (phân ly theo kiểu) Câu Viết phương trình phản ứng dạng phân tử ion thu gọn trường hợp sau đây: a/ FeS + HCl → ? + ? b/ → ? + KCl FeCl3 + ? Câu Viết phương trình phân tử ứng với phương trình ion thu gọn phản ứng sau: a/ NH4+ + b/ Ag+ → OH- + Cl- NH3 + H2O → AgCl Câu Thực chuỗi phản ứng sau: NH4NO2 → N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → H3PO4 Câu Trộn lẫn 200ml dung dịch HCl 0,25M dung dịch KOH thu dung dịch A a/ Tính pH dung dịch A b/ Lấy ½ dung dịch A cho vào 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thu dung dịch B Tính pH dung dịch B ĐỀ Câu Viết phương trình điện li chất sau: NaHCO3, Al2(SO4)3, HClO4, Pb(OH)2 ( phân ly theo kiểu) Câu Viết phương trình phản ứng dạng phân tử ion thu gọn trường hợp sau đây: a/ CaCl2 + b/ KHCO3 + ? → CaCO3 NaOH → + ? ? + ? + ? Câu Viết phương trình phân tử ứng với phương trình ion thu gọn phản ứng sau: a/ Al(OH)3 + OHb/ S2- + → AlO2- + 2H2O 2H+ → H2S Câu Viết phương trình phản ứng chứng minh: a/ N2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa b/ NH3 có tính khử mạnh Câu Thực chuỗi phản ứng sau: NH3 → NH4Cl → NH3 → N2 → NO → NO2 → HNO3 Câu Trộn 200ml dung dịch HCl 0,25M với 200ml dung dịch KOH 0,5M thu dung dịch X a/ Tính pH dung dịch X b/ Tính thể tích hỗn hợp chứa đồng thời H2SO4 0,2M HNO3 0,1M trung hòa X THAM KHẢO MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I ĐỀ Câu 1: Hồn thành chuỗi phản ứng sau: SiO2 → Si → Na2SiO3 → NaCl → NaNO3 → HNO3 → Cu(NO3)2 Câu 2: Viết phương trình phản ứng chứng minh P có tính khử có tính oxi hóa Câu 3: Cho từ từ CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi tạo thành dung dịch X Chia dung dịch X thành phần nhau: Phần 1: Cho tác dụng với HCl có khí thoát Phần 2: Cho tác dụng Ca(OH)2 dư xuất kết tủa Viết phương trình phản ứng xảy Câu 4: Chỉ dùng thuốc thử , nhận biết chất sau: (NH4)2SO4, NH4Cl, K2CO3, BaCl2 Câu 5: Dẫn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 250ml dung dịch NaOH 0,1M Ca(OH)2 0,2M thu m kết tủa Tính m kết tủa Câu 6: Đốt cháy hồn tồn 13,8 gam HCHC X dẫn sản phẩm qua bình (1) H2SO4đ vào bình (2) đựng Ca(OH)2 dư thấy bình tăng 10,8 gam bình tăng 19,8 gam a/ Xác định công thức đơn giản b/ Tính cơng thức phân tử X biết tỉ khối X so với H2 46 ĐỀ Câu 1: a/ Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: C → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CaCO3 → CO2 → CaCO3 b/ Viết phương trình phản ứng chứng minh NaHCO3 lưỡng tính Câu 2: Nhận biết chất sau: NH4Cl, Na2CO3, Cu(NO3)2, NaCl Câu 3: Từ photpho, khơng khí, nước Viết phương trình phản ứng điều chế H3PO4 Câu 4: Nêu tượng viết phương trình phản ứng xảy ra: a/ Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 b/ Cho từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 Câu 5: a/ Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch 4g NaOH Tính nồng độ mol/l chất dung dịch sau phản ứng b/ Cho 19,6 gam H3PO4 tác dụng với 100 gam dung dịch NaOH 22% Tính khối lượng muối tạo thành Câu Đốt cháy gam hợp chất hữu X dẫn sản phẩm qua bình đựng H2SO4, bình Ca(OH)2 dư Sau thí nghiệm, ta thấy bình tăng 3,6 gam, bình thu 20g kết tủa a/ Lập công thức đơn giản X b/ Hòa 1,5g X thu thể tích thể tích 0,7g N2 đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Tìm cơng thức phân tử X ĐỀ Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: C → CO2 → Na2CO3 → NaOH → Na2SiO3 → H2SiO3 →SiO2 Câu 2: Chứng minh C thể tính khử thể tính oxi hóa Câu 3: a/ Viết phương trình phản ứng cho từ từ CO2 vào dung dịch Ca(OH)2, lúc đầu thấy kết tủa trắng, sau kết tủa tan dần b/ Viết phương trình phản ứng cho H3PO4 tác dụng Ca(OH)2 tỉ lệ 2:1 Câu 4: Nhận biết dung dịch nhãn sau: NH4NO3, Na2CO3, Cu(NO3)2, (NH4)2SO4 Câu 5: Dẫn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch KOH 1,5M thu dung dịch X Tính nồng độ mol/l chất dung dịch X Câu 6: Đốt cháy 7,4 gam hợp chất hữu X dẫn sản phẩm qua bình đựng H2SO4, bình Ca(OH)2 dư Sau thí nghiệm, ta thấy bình tăng 5,4 gam, bình thu 30g kết tủa a/ Lập công thức đơn giản X b/ Hòa 1,85g X thu thể tích thể tích 0,7g N2 đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Tìm cơng thức phân tử X ĐỀ Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: Si → SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 → Si → Na2SiO3 Câu 2: Từ photpho, khơng khí, nước, nước vơi trong, viết phương trình phản ứng điều chế Ca3(PO4)2 Câu 3: Viết phương trình phản ứng chứng minh : a) b) H2SiO3 yếu H2CO3 SiO2 thể tính oxi hóa Câu 4: Cho từ từ dung dịch khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vơi thu dung dịch X Chia dung dịch X làm phần: Phần 1: Đem đun nóng thu kết tủa trắng Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl thấy khí bay Viết phương trình phản ứng xảy Câu 5: Đốt cháy 6,6 gam hợp chất hữu X dẫn sản phẩm qua bình đựng P2O5 bình Ca(OH)2 dư Sau thí nghiệm, ta thấy bình tăng 5,4 gam, bình thu 30g kết tủa a/ Lập cơng thức đơn giản X b/ Hòa 13,2g X thu thể tích thể tích 4,8g O2 đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Tìm cơng thức phân tử X Câu 6: Hấp thụ hoàn tồn 2,24 lít CO2 (đktc) vào nước vơi chứa 5,55g Ca(OH)2 Tính khối lượng muối sinh ĐỀ Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: Fe2O3 → CO2 → CO → CO2 → Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaO Câu 2: Nhận biết dung dịch sau: K2CO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, KNO3 Câu 3: Cho miếng Al tác dụng HNO3 lỗng, khơng thấy khí Cho tác dụng NaOH dư vào dung dịch X thấy có kết tủa A sau kết tủa tan dần có khí mùi khai B Viết phương trình phản ứng xảy Câu 4: Viết phương trình phản ứng sau: a/ H3PO4 + Ca(OH)2 → ? b/ Si + c/ CO2 dư KOH + ? → + Ba(OH)2 → + ? (1:2) K2SiO3 ? + ? + ? Câu 5: Cho V(l) khí CO2 (đktc) hấp thụ vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,7M Kết thúc thí nghiệm thu gam kết tủa Tìm giá trị V Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam HCHC X dẫn sản phẩm qua bình (1) H2SO4đ vào bình (2) đựng Ca(OH)2 dư thấy bình tăng 3,6 gam bình thu 30g kết tủa a/ Xác định cơng thức đơn giản b/ Tính cơng thức phân tử X biết tỉ khối X so với O2 2,25 ĐỀ Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: C → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3 → CaCO3 → CO2 → H2SiO3 Câu 2: Viết phương trình phản ứng sau: a/ Khí CO2 dư qua dung dịch NaAlO2 b/ NH3 qua dung dịch AlCl3 c/ NH3 + H3PO4 → ? + ? (1:2) Câu 3: Nhận biết dung dịch nhãn sau: NH4Cl, Na2CO3, NaCl, Cu(NO3)2 Câu 4: a/ Viết phương trình phản ứng chứng minh P thể tính oxi hóa, C thể tính khử b/ Dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi Lúc đầu thu kết tủa trắng (X) sau dung dịch (Y) Đem đun nóng dung dịch Y thu kết tủa trắng X khí Z Viết phương trình phản ứng , xác định chất X, Y, Z Câu 5: Đốt cháy 6,9 gam hợp chất hữu X dẫn sản phẩm qua bình đựng H2SO4, bình Ca(OH)2 dư Sau thí nghiệm, ta thấy bình tăng 5,4 gam, bình tăng 9,9 gam a/ Lập công thức đơn giản X b/ Hòa 4,6g X thu thể tích thể tích 1,6g O2 đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Tìm cơng thức phân tử X Câu 6: Nung 52,65 gam CaCO3 10000C cho toàn khí hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOH 1,8M Hỏi thu muối nào? Khối lượng Biết hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 85% THAM KHẢO MỘT SỐ ĐỀ THI GIỮA KÌ II ĐỀ Câu 1: Viết cơng thức cấu tạo gọi tên đồng phân anken sau: C4H8 Câu 2: Bổ túc phản ứng sau: a/ CH2 = CH2 + ? → CH3 – CH3 b/ C2H5OH → CH2 = CH2 + ? c/ CH3 – CH = CH – CH3 + HBr d/ CH3 – CH2 – CH3 + → ? Cl2 → (ÁS, 1:1) Câu 3: Nêu tượng quan sát viết phương trình phản ứng minh họa dẫn khí etilen đến dư vào dung dịch KMnO4 Câu 4: Viết phương trình hóa học cho: • • 2-metylbut-2-en tác dụng với H2O có xúc tác axit (tạo sản phẩm chính) Buta – 1,3 – dien tác dụng với Br2 theo tỉ lệ (1:1) Câu 5: Đốt cháy 1,12 lít hỗn hợp X (đktc) gồm hai anken đồng đẳng thu 3,06 gam nước a/ Viết phương trình phản ứng xảy b/ Xác định cơng thức phân tử X c/ Tính phần trăm khối lượng hai anken có hỗn hợp X Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp khí metan, etan, propan thu 11,2 lít khí CO điều kiện tiêu chuẩn Tìm thể tích Oxi tối thiểu cần dùng đktc ? ĐỀ Câu 1: Viết công thức cấu tạo gọi tên đồng phân anken sau: C5H10 Câu 2: Bổ túc phản ứng sau: a/ nCH2 = CH2 – CH3 → b/ CH2 = CH – CH3 + H2 → ? c/ CH2 = CH2 + H2O → ? d/ CH2 = CH2 + HBr → ? Câu 3: Viết phương trình phản ứng cho buta – 1,3 dien tác dụng Br2 theo tỉ lệ 1,2 Câu 4: Nêu tượng quan sát viết phương trình phản ứng minh họa dẫn khí etilen đến dư vào dung dịch Br2 Câu 5: Cho hỗn hợp X gồm hai anken dãy đồng đẳng Hòa tan 4,9 gam X ;àm màu vừa đủ 150 ml dung dịch Br2 1M a/ Viết phương trình phản ứng xảy b/ Xác định CTPT tính % m anken X Câu 6: Đốt cháy hồn tồn V (lít) (đktc) hỗn hợp X gồm CH 4, C2H4 thu 0,15 mol CO 0,2 mol H2O Tìm giá trị V ĐỀ Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: CH3COOH → CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H6 → C2H5Cl Câu 2: Bổ túc phản ứng sau: a/ CH2 = CH2 + ? + ? → CH2(OH) – CH2(OH) + ? + ? b/ CH3 – CH = CH2 + HBr → ? c/ nCH2 = CH – CH3 → ? d/ CH2 = CH – CH = CH2 + ? → CH3 – CH2 – CH2 – CH Câu 3: Viết phương trình phản ứng (ở dạng CTCT) xảy cho propan tác dụng với khí Cl (điều kiện ánh sáng) theo tỉ lệ mol (1:1), tạo hỗn hợp sản phẩm Câu 4: Nêu tượng quan sát viết phương trình phản ứng minh họa dẫn khí propilen đến dư vào dung dịch Br2 Câu 5: Hỗn hợp X gồm hai anken đồng đẳng Biết đốt cháy hồn tồn 6,72 lít X (đktc) thu 15,68 lít CO2 (đktc) a/ Viết phương trình phản ứng xảy b/ Xác định công thức phân tử X tính phần trăm khối lượng hai anken có X Câu 6: Hỗn hợp X gồm H2 C2H4 có tỉ khối so với He 3,75 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He Tính hiệu suất phản ứng hidro hóa ? ĐỀ Câu 1: Viết công thức cấu tạo gọi tên đồng phân ankan sau: C 4H10 Câu 2: Bổ túc phản ứng sau: a/ CH2 = CH2 + H2O → ? b/ C2H5OH → CH2 = CH2 + c/ CH2 = CH – CH2 – CH3 + H2 d/ nCH2 = CH – CH = CH2 ? → ? → Câu 3: Viết phương trình phản ứng (ở dạng CTCT) xảy cho metyl prpen tác dụng với khí HBr theo tỉ lệ mol (1:1), ghi rõ sản phẩm sản phẩm phụ Câu 4: Nêu tượng quan sát viết phương trình phản ứng minh họa dẫn khí propilen đến dư vào dung dịch KMnO4 Câu 5: Cho hỗn hợp X gồm hai anken dãy đồng đẳng Hòa tan 13,44 lít X làm màu vừa đủ Br2 Thấy khối lượng tăng thêm 28 gam a/ Viết phương trình phản ứng xảy xác định CTPT hai anken b/ Tính phần trăm khối lượng hai anken có X Câu 6: Đốt cháy 19,2 gam hỗn hợp hai ankan thu V lít CO (đktc) Cho V lít CO2 qua dung dịch Ca(OH) thu 30 gam kết tủa Nếu tiếp tục cho dd Ca(OH) đến dư thu 100 gam kết tủa Xác định CTPT ankan ĐỀ Câu 1: Viết công thức cấu tạo gọi tên đồng phân ankan sau: C 5H12 Câu 2: Bổ túc phản ứng sau: a) CH3-CH=CH-CH3 + H2 b) CH3-CH=CH-CH3 + HBr c) nCH2=CHCl ………………………………… ………………………………… ………………………………… d) CH2=CH-CH2-CH3 + H2 O ……………………………… Câu 3: Viết phương trình phản ứng (ở dạng CTCT) xảy cho metyl prpen tác dụng với khí H2O (xúc tác, H2SO4), ghi rõ sản phẩm sản phẩm phụ Câu 4: Nêu tượng quan sát viết phương trình phản ứng minh họa dẫn khí etilen đến dư vào dung dịch Br2 Câu 5: Cho hỗn hợp X gồm hai anken dãy đồng đẳng Hòa tan 6,72 lít X làm màu vừa đủ Br2 Thấy khối lượng tăng thêm 14 gam a/ Viết phương trình phản ứng xảy xác định CTPT hai anken b/ Tính phần trăm khối lượng hai anken có X Câu 6: Cho H2 olefin tích qua niken đun nóng ta thu hỗn hợp A Biết tỉ khối A với H2 23,2 , hiệu suất phản ứng hidro hóa 75% Tìm olefin THAM KHẢO MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC KÌ ĐỀ SỐ Câu 1: Cho chuỗi phản ứng: Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, phân biệt dung dịch: Phenol, etanol, glixerol stiren Câu 3: Viết đồng phân cấu tạo ancol đơn chức, no ứng với công thức C 3H8O Gọi tên thay đồng phân Câu 4: Viết phương trình chứng minh phenol có tính axit tính axit phenol yếu axit cacbonic Câu 5: Cho hỗn hợp A gồm etanol phenol tác dụng với Na dư thu 3,36 lít H (đktc) Nếu cho hỗn hợp tác dụng với nước brom vừa đủ, thu 19,86 gam kết tủa trắng a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính % theo khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu Câu 6: Đốt cháy a mol andehit no đơn chức thu 8,064 lít CO Nếu đem hidro hóa hồn tồn a mol andehit đốt cháy thu 8,64 gam nước Tìm a ? ĐỀ SỐ Câu 1: Cho chuỗi phản ứng: Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, phân biệt dung dịch: Andehit axetic, glixerol, phenol ancol etylic Câu 3: Viết đồng phân cấu tạo ancol đơn chức, no ứng với công thức C 4H10O Gọi tên thay đồng phân Câu 4: Khi cho phenol vào dd NaOH thấy phenol tan Sục khí CO vào dd thu lại thấy phenol tách Viết phương trình hóa học xảy Câu 5: Cho m gam hỗn hợp A gồm phenol ancol etylic tác dụng với Na dư thu 3,36 lít H2 (đktc) Mặt khác, m gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M a) Viết phương trình phản ứng xảy Tính giá trị m b) Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch brom dư thu gam kết tủa? Câu 6: Oxi hóa 4,6 gam ancol etylic thu hh X gồm andehit, ancol dư H 2O Ngưng tụ toàn X cho tác dụng với dd AgNO dd NH3 dư thu 17,28 gam Ag Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa ancol etylic ? ĐỀ SỐ Câu 1: Cho chuỗi phản ứng: Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, phân biệt dung dịch: Toluen, glixerol, stiren, phenol Câu 3: Viết đồng phân cấu tạo andehit đơn chức, no ứng với công thức C 4H8O Gọi tên thay đồng phân Câu 4: Cho nước vào ống nghiệm chứa mẫu phenol, lắc nhẹ Mẫu phenol không đổi Thêm tiếp vài giọt natri hidroxit lắc nhẹ, thấy mẫu phenol tan dầu Cho khí CO vào dung dịch thu lại thấy dd đục Nêu tượng Viết phương trình phản ứng xảy Câu 5: Cho 16,6 g hỗn hợp hai ancol dãy đồng đẳng metanol phản ứng với Na dư, thu 3,36 lít H2 (đktc) a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Xác định cơng thức phân tử hai ancol và tính % theo khối lượng ancol có hỗn hợp Câu 6: Cho m gam ancol no đơn chức X qua bình đựng CuO dư nung nóng Sau phản ứng hoàn toàn , khối lượng chất rắn giảm 0,64 gam Hỗn hợp thu có tỉ khối Hidro 15,5 Tìm m ĐỀ SỐ Câu 1: Cho chuỗi phản ứng: Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, phân biệt dung dịch: Etanol, andehit axetic, stiren phenol Câu 3: Viết đồng phân cấu tạo andehit đơn chức, no ứng với công thức C 5H10O Gọi tên thay đồng phân Câu 4: Trình bày ảnh hưởng qua lại nhóm hidroxyl gốc phenyl phân tử phenol Minh họa phương trình phản ứng Câu 5: Cho 10,6 gam hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp tác dụng với Na dư, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Xác định cơng thức phân tử hai ancol và tính % theo khối lượng ancol có hỗn hợp X Câu 6: Cho 6,9 gam ancol no đơn chức X qua bình đựng CuO dư nung nóng Thu hh X gồm andehit nước có tỉ khối hidro 15,5 Ngưng tụ toàn X cho td với dd AgNO3/NH3 dư Tìm CTCT ancol khối lượng Ag thu ĐỀ SỐ Câu 1: Cho chuỗi phản ứng sau: Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → etilen → ancol etylic → axit axetic Andehit axetic Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, phân biệt dung dịch: Andehit axetic, glixerol, phenol ancol etylic Câu 3: Viết phương trình phản ứng (ở dạng CTCT) xảy cho glixerol tác dụng với Na, Cu(OH)2 Câu 4: Nêu tượng viết phương trình phản ứng dẫn khí CO2 vào dd natriphenolat Câu 5: Viết đồng phân cấu tạo ancol đơn chức, no bậc I ứng với công thức C 4H10O Gọi tên thay đồng phân Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hai ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp nhau, thu 4,5 gam H2O 3,36 lít CO2 (đktc) a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Xác định công thức phân tử hai ancol và tính % theo khối lượng ancol có hỗn hợp Câu 7: Oxi hóa m gam A(HCHO, CH3CHO) oxi thu (m + 16) gam hh B gồm axit (H=100%) Nếu cho m gam A tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thu 25,92 gam Ag Tìm m ? ĐỀ SỐ Câu 1: Cho chuỗi phản ứng sau: Vinyl axetilen → vinyl → cao su buna Metan → axetilen → benzen → clo benzen Andehit axetic Nitrobenzen Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, phân biệt dung dịch: Glixerol, andehit axetic, ancol etylic Benzen Câu 3: Hợp chất A có cơng thức C4H10O (A) tác dụng với Na tạo chất khí , đun A với H2SO4đ tạo hỗn hợp anken đồng phân cấu tạo Xác định CTCT A viết phương trình phản ứng xảy Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp X gồm hai ancol CH 3OH C2H5OH thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) m gam nước a Tính % khối lượng ancol hỗn hợp đầu b Tính giá trị m c Đun nóng hỗn hợp X với xúc tác H 2SO4 đặc nhiệt độ 1400C thu hỗn hợp ete Viết PTHH phản ứng xãy Câu 5: Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng với CuO dư đun nóng, thu hỗn hợp rắn Z hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđro 13,75) Cho toàn Y phản ứng với lượng dư Ag 2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3 đun nóng, sinh 64,8 gam Ag Tìm m ? ... Lê Minh Thi n Đề cương Hóa 11 (màu vàng) PHÂN BĨN HĨA HỌC Phân bón hóa học hóa chất có chứa nguyên tố dinh dưỡng, bón cho nhằm nâng cao suất mùa màng Phân đạm - Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp... NH3(k) + NH4HCO3 NH4HCO3 dùng làm xốp bánh 10 H2O BS: Lê Minh Thi n Đề cương Hóa 11 b) Muối amoni axit có tính oxi hóa mạnh bị nhiệt phân không tạo NH3 mà tạo sản phẩm có số OXH cao hơn: N2, N2O (đinitơ... 16 BS: Lê Minh Thi n Đề cương Hóa 11 b Tính nồng độ dung dịch HNO3 dùng Bài 21 Nhiệt phân 9,4g muối nitrat kim loại M đến khối lượng không đổi ,thu chất rắn nặng 4g Xác định công thức muối nitrat?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi môn Hóa lớp 11, Đề cương ôn thi môn Hóa lớp 11, Bài 28. Hỗn hợp (X) gồm 2 ankan A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có . Xác định CTPT của A, B và tính % V của hỗn hợp.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn