Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

3 40 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 17:33

Bài 24 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NĂM 1975 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Tình hình hai miền đất nước sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước - Nhiệm vụ cách mạng nước ta năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 nhằm khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Bồi dưõng lòng u nước, tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, tinh thần độc lập dân tộc, thống Tổ quốc, niềm tin vào tiền đồ cách mạng Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước nhiệm vụ cấp bách cách mạng nước năm đầu sau chiến tranh kết thúc, miền Nam vừa giải phóng II THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC - Tài liệu tham khảo SGV - Tham khảo Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi: - Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam Đảng? - Cuộc tổng tiến công dậy mùa xuân 1975 (chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng)? - Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước (19541975)? Bài mới: Đặt câu hỏi nêu vấn đề định hướng nhận thức HS: Sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước, cách mạng nước ta thực nhiệm vụ cấp bách trước mắt nào? Tiến trình tổ chức dạy-học Các hoạt động thầy trò Kiến thức cần nắm Hoạt động: lớp cá nhân I TÌNH HÌNH HAI MIỀN NAM - BẮC SAU NĂM 1975 GV khái quát tình hình đất nước sau giải phóng, nêu câu hỏi: Miền Bắc: Sau 20 năm xây dựng CNXH có thành tựu to lớn toàn diện bị chiến tranh phá hoại mỹ tàn phá nặng nề, gây hậu lâu dài miền Bắc Nêu tình hình thuận lợi khó khăn hai miền Nam - Bắc sau năm 1975? HS suy nghĩ trả lời câu hỏi , GV nhận xét chốt ý + Thuận lợi: Miền Nam hồn tồn giải phóng ,thống đất nước , lên CNXH + Khó khăn: -MB: chiến tranh tàn phá nặng nề -MN: Chính quyền cũ địa phương tồn tại, sở kt-xh nhiều khó khăn Hoạt động : lớp cá nhân GV yêu cầu HS theo dõi SGK để trả lời câu hỏi; Nêu kiện tiêu biểu , nhằm tiến hành thống đất nước mặt nhà nước? HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét chốt ý -Hội nghị BCH TW 24(9/1975) đề chủ trương thống đất nước mặt nhà nước -Từ 15-21/11/1975 SG, hai đoàn đại biểu trí chủ trương , biện pháp nhằm thống đất nước - 25/4/1976 tổng tuyển cử bầu QH Miền Nam: Hồn tồn giải phóng, tồn nhiều di hại xã hội cũ Chiến tranh tàn phá (ruộng đất bị bỏ hoang, rừng bị chất độc hóa học, bom mìn…) Hàng triệu người thất nghiệp, mù chữ Kinh tế miền Nam phát triển cân đối, bị lệ thuộc vào viện trợ từ bên II KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HAI MIỀN ĐẤT NƯỚC (Khơng dạy) III HỒN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VỀ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 - 1976) Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành trung ương Đảng (9/1975) đề nhiệm vụ hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước “ thống nhất…dân tộc VN” Quá trình thực thống nhất: - 15-21/11/1975 Sài Gòn hai đồn đại biểu trí chủ trương biện pháp thống đất nước - 25/4/1976 Tổng tuyển cử quốc hội nước, bầu 492 đại biểu - 24/6 - 3/7/1976 Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống họp kì Hà Nội thơng qua sách đối nội, đối ngoại nước ta quy định : nước -14/6 – 2/7/1976 QH khoá VI họp kỳ đầu HN Tên nước: CHXHCN Việt Nam (2/7/1976) Quốc huy mang dòng chữ CHXHCN VN, quốc kì cờ đỏ vàng, quốc ca Tiến Quân Ca -2/7/1976 lấy tên Nước CHXHCNVN Thủ đô Hà Nội HS nghe ghi chép Đổi tên Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh Bầu quan, chức vụ lãnh đạo cao nước CHXHCN Việt Nam, bầu ban dự thảo hiến pháp 18/12/1976: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quốc hội thơng qua Ý Nghĩa: Hồn thành thống đất nước nhà nước yêu cầu tất yếu khách quan phát triển cách mạng Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trị, khả bảo vệ tổ quốc, mở rộng quan hệ quốc tế, việc thống đất nước thể lòng u nước, tinh thần đồn kết, ý chí thống tổ quốc nhân dân ta Củng cố: - Tình hình miền Nam – Bắc sau năm 1975 - Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế-xã hội hai miền đất nước - Hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước Dặn dò: Học chuẩn bị ... TÌNH HÌNH HAI MIỀN NAM - BẮC SAU NĂM 1975 GV khái quát tình hình đất nước sau giải phóng, nêu câu hỏi: Miền Bắc: Sau 20 năm xây dựng CNXH có thành tựu to lớn toàn diện bị chiến tranh phá hoại... thuận lợi khó khăn hai miền Nam - Bắc sau năm 1975? HS suy nghĩ trả lời câu hỏi , GV nhận xét chốt ý + Thuận lợi: Miền Nam hồn tồn giải phóng ,thống đất nước , lên CNXH + Khó khăn: -MB: chiến. .. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quốc hội thông qua Ý Nghĩa: Hoàn thành thống đất nước nhà nước yêu cầu tất yếu khách quan phát triển cách mạng Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trị, khả bảo vệ tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975, Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn