Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

5 52 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 17:33

Giáo án Lịch sử lớp 12 CHƯƠNG V : VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 Bài 24 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1975 I Mục tiêu học 1/ Kiến thức : Học sinh cần nắm tình hình đất nước ta sau 1975, nhiệm vụ nước ta năm đầu sau thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế – văn hóa, hồn thành thống đất nước 2/ tư tưởng : Bồi dưỡng lònh u nước, tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, ý thức độc lập dân tộc, thống tổ quốc, niềm tin vào tiền đồ cách mạng 3/ Kỹ : Phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước sau thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước II Trọng tâm: - Tình hình hai miền Nam Bắc sau nam Bắc sau năm 1975: III: CHUẨN BỊ: * GV: - Tranh ảnh tư liệu có liên quan - Tài liệu tham khảo, sách giáo viên - Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến *HS: Học ôn theo hướng dẫn GV III Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định lớp : kiểm tra sỉ số / Kiểm tra cũ - Trình bày chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam trị - Diễn biến ba chiến dịch Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng vá chiến dịch Hồ Chí Minh (trên đồ) 3/ Bài : Giáo án Lịch sử lớp 12 Hoạt động dạy học - Những thuận lợi khó khăn miền Bắc sau 1975 ? Trích báo cáo trị BCHTW Đại hội Đảng IV - Tình hình miền Nam sau năm 1975 Nội dung học I Tình hình hai miền Nam – Bắc sau 1975 - Đại thắng mùa xuân 1975ÚCuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi – Miền Nam hoàn toàn giải phóng Tuy nhiên sau chiến tranh tình hình hai miền có thuận lợi khó khăn 1/ Miền Bắc : Sau 20 năm xây dựng CNXH có thành tựu lớn bị chiến tranh phá hoại Mỹ tàn phá nặng nề, gây hậu nặng nề, gây hậu 2/ Miền Nam : Hoàn toàn giải phóng, khơng tồn nhiều di hại xã hội cũ - Chiến tranh tàn phá (ruộng đất bị bỏ hoang, rừng bị chất độc hóa học, bom mìn …) - Hàng triệu người thất nghiệp, mù chữ ÚKinh tế miền Nam phát triển cân đối, bị lệ thuộc từ viện trợ từ bên II Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế xã hội hai miền 1/ Miền Bắc : Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế văn hóa (từ sau hiệp đình Paris 1973) - làm nghĩa vụ quốc tế với Lào Kampuchia, địa cách mạng cho nước - Những nhiệm vụ cách mạng hai miền sau 1975 Thành tựu đạt ? - Miền Bắc : có quốc hội phủ Việt Nam DCCH - Miền Nam : khơng có quốc hội, có phủ lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/ 6/ 1969) 2/ Miền Nam : Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế văn hóa kết hợp với ổn định tình hình trị – xã hội vùng giải phóng (lập quyền cách mạng, đoàn thể, phát hành tiền …) phục hồi họat động văn hóa, giáo dục, y tế II Hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước (1975 – 1976) 1/ Hội nghị 24 ban chấp hành TW Đảng (9/ 1975) đề nhiệm vụ thống đất nước nhà nước “thống … dân tộc Việt Nam” Giáo án Lịch sử lớp 12 2/ Quá trình thực thống : - Hội nghị hiệp thương trị hai miền Sài Gòn (15 – 21/ 1/ 1975) trí chủ trương thống đất nước Tổng tuyển cử quốc hội nước 25/ 4/ 1976 bầu 492 đại hội - Vì sau năm 1975 Đảng ta chủ trương thống đất nước - Do tính chất nhà nước hai miền khác Việc thống phù hợp với nguyện vọng tình cảm nhân dân ta ÚCần có phủ thống cho hai miền - Những định quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống ? - Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống họp kỳ từ 24/ – 3/ 7/ 1976 thơng qua sách đối nội, đối ngoại nước ta - Tên nước : CHXHCN Việt Nam (2/ 7/ 1976) - Quốc huy, quốc kỳ, quốc ca Việt Nam - Đổi tên Sài GònÚThành phố Hồ Chí Minh - Bầu quan, chức vụ lãnh đạo cao nước - 18/ 12/ 1976 : hiến pháp nước CHXNCN Việt Nam quốc hội thông qua Ý nghĩa : Hoàn thành thống đất nước nhà nước yêu cầu tất yêu khách quan phát triển cách mạng Việt Nam (tạo điều kiện thuận lợi trị, khả bảo vệ tổ quốc, mở rộng quan hệ quốc tế, việc thống đất nước thể lòng yêu nước, tinh thần đồn kết, ý chí thống tổ quốc nhân dân ta - Ý nghĩa việc thống đất nước mặt nhà nước năm 1976 1/ Củng cố : Khái quát nội dung - Tình hình nước ta sau kháng chiến chống Mỹ Thắng lợi? *Đáp án: Tình hình hai miền Nam – Bắc sau 1975 Giáo án Lịch sử lớp 12 - Đại thắng mùa xuân 1975ÚCuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi – Miền Nam hoàn tồn giải phóng Tuy nhiên sau chiến tranh tình hình hai miền có thuận lợi khó khăn 1/ Miền Bắc : Sau 20 năm xây dựng CNXH có thành tựu lớn bị chiến tranh phá hoại Mỹ tàn phá nặng nề, gây hậu nặng nề, gây hậu 2/ Miền Nam : Hoàn tồn giải phóng, khơng tồn nhiều di hại xã hội cũ - Chiến tranh tàn phá (ruộng đất bị bỏ hoang, rừng bị chất độc hóa học, bom mìn …) - Hàng triệu người thất nghiệp, mù chữ ÚKinh tế miền Nam phát triển cân đối, bị lệ thuộc từ viện trợ từ bên - Yêu cầu chủ trương thống đất nước mặt nhà nước? *Đáp án: Hội nghị 24 ban chấp hành TW Đảng (9/ 1975) đề nhiệm vụ thống đất nước nhà nước “thống … dân tộc Việt Nam” 2/ Quá trình thực thống : - Hội nghị hiệp thương trị hai miền Sài Gòn (15 – 21/ 1/ 1975) trí chủ trương thống đất nước Tổng tuyển cử quốc hội nước 25/ 4/ 1976 bầu 492 đại hội - Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống họp kỳ từ 24/ – 3/ 7/ 1976 thông qua sách đối nội, đối ngoại nước ta - Tên nước : CHXHCN Việt Nam (2/ 7/ 1976) - Quốc huy, quốc kỳ, quốc ca Việt Nam - Đổi tên Sài GònÚThành phố Hồ Chí Minh - Bầu quan, chức vụ lãnh đạo cao nước - 18/ 12/ 1976 : hiến pháp nước CHXNCN Việt Nam quốc hội thơng qua Ý nghĩa : Hồn thành thống đất nước nhà nước yêu cầu tất yêu khách quan phát triển cách mạng Việt Nam (tạo điều kiện thuận lợi trị, khả bảo vệ tổ quốc, mở rộng quan hệ quốc tế, việc thống đất nước thể lòng u nước, tinh thần đồn kết, ý chí thống tổ quốc nhân dân ta 2/ Dặn dò : * Tiết ơn lại học cộng với nội dung ọn phần lịch sử giới * Tiết sau:Chuẩn bị 25 theo câu hỏi hướng dẫn sgk V/.Rút kinh nghiệm: - Nội dung kiến thức : Giáo án Lịch sử lớp 12 - phương pháp -Sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học : ... đất nước mặt nhà nước năm 1976 1/ Củng cố : Khái quát nội dung - Tình hình nước ta sau kháng chiến chống Mỹ Thắng lợi? *Đáp án: Tình hình hai miền Nam – Bắc sau 1975 Giáo án Lịch sử lớp 12 -... hai miền Nam – Bắc sau 1975 - Đại thắng mùa xuân 1975 Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi – Miền Nam hồn tồn giải phóng Tuy nhiên sau chiến tranh tình hình hai miền có thuận lợi khó khăn... Đại thắng mùa xuân 1975 Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi – Miền Nam hồn tồn giải phóng Tuy nhiên sau chiến tranh tình hình hai miền có thuận lợi khó khăn 1/ Miền Bắc : Sau 20 năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975, Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn