Giáo án Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

6 59 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:26

Bài NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI I Mục tiêu học Kiến thức - Học sinh kết hợp kiến thức nhiều môn để hiểu phát triển văn học nghệ thuật từ đầu kỉ XIX đến đầu kỉ XX - Các trào lưu tư tưởng tiến đời, phát triển chủ nghĩa xã hội không tưởng - Ảnh hưởng thành tựu văn hoá phát triển xã hội Kĩ - Biết liên hệ kiến thức môn, biết phân tích, đánh giá tác dụng thành tựu văn hoá,… Tư tưởng - Giáo dục ý thức say mê học tập, tìm tòi, nghiên cứu, sáng tác II Phương pháp dạy học: III Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy - Sưu tầm số tranh ảnh minh hoạ, số mẩu chuyện kể có liên quan học để minh hoạ Chuẩn bị trò - Chuẩn số tranh ảnh minh hoạ theo phân cơng IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học Kiểm tra cũ (5’) - Câu hỏi: + Trình bày diễn biến giai đoạn thứ Chiến tranh giới thứ - Đáp án: + + + Dạy - học (39’) - Giới thiệu (1’) Trong tiến trình phát triển nhân loại, thời cận đại người để lại thành tựu to lớn văn hố Bài học hơm tìm hiểu thành tựu văn hóa có tác động tiến trình phát triển nhân loại Th ời Hoạt động Hoạt động học Kiến thức lươ giáo viên sinh ïng SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOÁ TRONG BUỔI ĐẦU THỜI CẬN ĐẠI - GV hướng dẫn HS lập bảng thống kê theo mẫu: + Những thành tựu văn hoá buổi đầu thời cận đại Lĩnh Tác giả Tác phẩm tiếng vực Văn Coóc-nây Đại biểu xuất sắc cho bi kịch cổ điển Pháp học (1606-1684) La-phôngNhà ngụ ngôn, nhà văn cổ điển Pháp ten (1621các tác phẩm có tác dụng giáo dục lứa tuổi, thời đại 1695) Mô-li-e Nhà hài kịch cổ điển Pháp Tác phẩm thể khát vọng (1622-1673) công bằng, sống tốt đẹp lồi người Bét-tơ-ven (1770-1827) Âm nhạc Hội hoạ Tư tưởn g Mô-da (1756-1791) Rem-bram (Hà lan ) 1606- 1669 Mông-te-xkiơ (16891755) Vôn-te (1694-1778), Rút-xô (1712-1778), Mê-li-ê (1644-1792) nhóm Bách khoa tồn thư Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Các tác phẩm thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng Nổi tiếng giao hưởng 3, 5, Nhà soạn nhạc người Ao có cống hiến lớn cho nghệ thuật hợp xướng Nổi tiếng tranh chân dung, tranh phong cảnh với nhiều chất liệu sơn dầu, hình hoạ, khắc kim loại,… Những nhà tư tưởng lớn - “mở đường cho CM Pháp (1789) bùng nổ thắng lợi” + Tác dụng: Phản ánh thực xã hội cácnước giới Hình thành quan điểm, tư tưởng giai cấp tư sản, cơng vào thành trì chế độ phong kiến, góp phần vào thắng lợi chủ nghĩa tư THÀNH TỰU CỦA VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX * Hoạt động 1: (HĐ nhóm) a Về ăn học - GV cho HS hoạt động - Nhóm 1: - Phương Tây nhóm Các tác giả tiếng - Nhóm 1: + Các tác giả tiếng như: + Tìm hiểu thành tựu Vích-to-Huy-gơ, Lép+ Vích-to-Huy-gơ văn học: Tác giả, tác tơn-xtơi, Mác-Tn (1802-1885) có phẩm tiêu biểu phương + Các tác phẩm tiếng tác phẩm lớn thơ, Tây Những người khốn khổ; tiểu thuyết, bật Chiến tranh hồ bình, tiểu thuyết Những An-na Ka-rê-ni-na; Những người khốn khổ,… - Nhóm 2: + Tìm hiểu thành tựu văn học: Tác giả, tác phẩm tiêu biểu phương Đông - GV minh hoạ thêm tác giả tác phẩm tiêu biểu phiêu lưu Tôm Xoay-ơ, Những người I-nôxăng du lịch, - Nhóm 2: + Lỗ Tấn nhà văn cách mạng tiếng Trung Quốc với tác phẩm lớn như: Nhật kí người điên, A.Q truyện + Ra-bin-đra-nát Ta-go nhà văn hố lớn An Độ với nhiều tập thơ, tiểu thuyết, bút kí, ca khúc, - Nhóm 3: Nội dung phản ánh đời sống nhân dân đương thời, đặc biệt người lao động nghèo khổ - Nhóm 3: + Tìm nội dung tác phẩm văn học thời kì phản ánh điều ? - Nhóm 4: + Tìm hiểu thành tựu nghệ thuật Hãy trình bày hiểu biết nhóm thành tựu - GV minh hoạ thêm - Nhóm 4: Về nghệ thuật: + Các lĩnh vực kiến trúc, âm nhạc, điêu khắc,… phát triển Cung điện Véc-xai công trình nghệ thuật đặc sắc hồn thành 1708 + Tiêu biểu có nhà văn hố lớn Vangốc (Hà Lan), Lê-vi-tan (Nga), Trai-cốp-xki,… + LépTôn-xtôi (18281910) nhà văn Nga với tác phẩm tiếng: Chiến tranh hoà bình, An-na Ka-rê-nina, Phục sinh + Mác-Tuên (18351910) nhà văn lớn Mĩ với tẩm phẩm tiếng: Những phiêu lưu Tôm Xoay ơ, Những người Inô-xăng du lịch + Ngồi ra, có nhiều nhà văn, nhà thơ tiếng khác như: Puskin (Nga), Ban-dắc (Pháp), An-đéc-xen (Đan Mạch), Giắc Lơnđơn (Mĩ),… - Phương Đông: văn học có bước tiến đáng kể: + Lỗ Tấn nhà văn cách mạng tiếng Trung Quốc với tác phẩm lớn như: Nhật kí người điên, A.Q truyện + Ra-bin-đra-nát Ta-go nhà văn hố lớn An Độ với nhiều tập thơ, tiểu thuyết, bút kí, ca khúc + Ngồi có nhieu nhà văn nhà thơ khác như: Hô -xê Ridan(Phi-lip- pin); Hô-xê Mac-ti nhà văn lớn Cu-ba - Nội dung: Phản ánh đời sống nhân dân đương thời, đặc biệt người lao động nghèo khổ b Về nghệ thuật - Kiến trúc: Cung điện Véc xai (Pháp) cơng trình nghệ thuật đặc sắc hồn thành 1708; bảo tàng Anh; bảo tàng Luvrơ Pháp, - Hội hoạ: có nhiều hoạ sĩ danh tiếng như: Vangốc (Hà Lan); Phu-gi-ta (Nhật); Pi-cát-xô (Tây Ban Nha) - Âm nhạc: bật Trai-cốp-xki với tác phẩm tiếng Con đầm pích, balê: Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ rừng, TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG TIẾN BỘ VÀ SỰ RA ĐỜI, PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX * Hoạt động 3: Cá nhân - Sự phát triển chủ - HS: a Chủ nghĩa xã hội nghĩa tư từ + Trào lưu tư tưởng tiến không tưởng kỉ XIX gây nhiều mà đại diện Xanh-xi- - Trào lưu tư tưởng tiến đau khổ cho nhân dân lao mơng, Phu-ri-ê, Ơ-oen Nội mà đại diện Xanhđộng Trong hoàn cảnh dung tư tưởng tiến : Họ xi-mơng, Phu-ri-ê, Ơđó, số nhà tư tưởng muốn xây dựng xã hội oen tiến đương thời khơng có chế độ tư - Nội dung tư tưởng nghĩ đến việc xây dựng hữu, khơng có bóc lột tiến bộ: xã hội cơng -> Tuy nhiên + Họ muốn xây dựng không tưởng xã hội khơng - Hãy trình bày hiểu biết có chế độ tư hữu, chủ nghĩa xã khơng có bóc lột, nhân hội khơng tưởng ? dân làm chủ phương tiện sản xuất - GV giải thích thêm gọi khơng - HS: + Tuy nhiên tưởng, minh hoạ thêm * Mác Ang-ghen sáng không tưởng - Giới thiệu tư lập chủ nghĩa xã hội b Triết học Đức tưởng tiến Đức, khoa học sở: Những quan điểm Anh,… + Triết học cổ điển Đức nhận thức giới + Kinh tế trị Anh xã hội Hê-ghen, - Tiếp thu tư tưởng + Chủ nghĩa xã hội không Phoi-ơ-bách tiến bộ, sở tưởng Pháp c Kinh tế-chính trị Anh: thực tiễn CNXH * Chủ nghĩa Mác-Lênin khoa học xuất cương lĩnh cách mạng cho đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản mở kỉ nguyên cho phát triển khoa học - Hãy trình bày nội dung CNXHKH vai trò thực tiễn ? - Điểm khác CNXH khoa học với học thuyết trước ? - HS trả lời: Mác Ăngghen xây dựng học thuyết quan điểm, lập trường cua giai cấp công nhân, thực tiễn đấu tranh phong trào cách mạng giới -> hệ thống lí luận vừa khoa học, vừa cách mạng Những lí luận kinh tế trị Ađam Xmit, Ri-các-đơ d Chủ nghĩa xã hội khoa học - Hoàn cảnh + CNTB chuyển sang giai đoạn CNĐQ + Phong tào công nhân phát triển mạnh - Mác Ăng-ghen sáng lập, Lê-nin phát triển - Chủ nghĩa xã hội khoa học dựa sở: + Kế thừa có chọn lọc phát triển thành tựu khoa học tự nhiên khoa học xã hội mà người đạt từ đầu kỉ XIX - Học thuyết gồm phận chính: triết học, kinh tế-chính trị chủ nghĩa xã hội khoa học - Vai trò + Chủ nghĩa MácLênin cương lĩnh cách mạng cho đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản + Mở kỉ nguyên cho phát triển khoa học CỦNG CỐ, DẶN DÒ Củng cố: HS trả lời câu hỏi sau: - Nêu thành tựu văn hoá tiêu biểu thời cận đại - Nêu thành tựu văn học, nghệ thuật, tư tưởng cuối kỉ XIX đầu kỉ 2’ XX ? Dặn dò - Trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………… ……………………………………… ………………………………… ... triển khoa học CỦNG CỐ, DẶN DÒ Củng cố: HS trả lời câu hỏi sau: - Nêu thành tựu văn hoá tiêu biểu thời cận đại - Nêu thành tựu văn học, nghệ thuật, tư tưởng cuối kỉ XIX đầu kỉ 2’ XX ? Dặn dò - Trả... 3: Nội dung phản ánh đời sống nhân dân đương thời, đặc biệt người lao động nghèo khổ - Nhóm 3: + Tìm nội dung tác phẩm văn học thời kì phản ánh điều ? - Nhóm 4: + Tìm hiểu thành tựu nghệ thuật... khổ; tiểu thuyết, bật Chiến tranh hoà bình, tiểu thuyết Những An-na Ka-rê-ni-na; Những người khốn khổ,… - Nhóm 2: + Tìm hiểu thành tựu văn học: Tác giả, tác phẩm tiêu biểu phương Đông - GV minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại, Giáo án Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn