Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

4 69 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:25

: Bài ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức : Củng cố kiến thức học cách có hệ thống Tư tưởng: Củng cố số tư tưởng tiến hành giáo dục học Kỹ năng: Rèn luyện tốt kỹ học tập môn, chủ yếu hệ thống hóa kiến thức, phân tích kiện, khái quát, rút kết luận, lập kê thống kê II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC - Bảng thống kê kiện lịch sử giới cận đại - Tranh ảnh, lược đồ cho tổng kết III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Kiểm tra cũ - Những tác động việc ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất? Giới thiệu Phần lịch sử giới cận đại từ Cách mạng Hà Lan đến kết thúc Chiến tranh giới thứ Cách mạng tháng Mười Nga có nội dung: - Sự thắng lợi cách mạng tư sản phát triển chủ nghĩa tư - Sự phát triển phong trào công nhân quốc tế xâm lược chủ nghĩa tư bản, phong trào đấu tranh dân tộc chống chủ nghĩa thực dân Để hiểu nội dung học hôm ôn lại kiến thức học Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động GV HS - GV hướng dẫn HS xác định cụ thể kiện lịch sử thời cận đại * Hoạt động 1: Yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời câu hỏi điền vào bảng tổng kết: - Nhóm Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ, động lực, lãnh đạo, hình thức, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử, hạn chế Cách mạng tư sản kỉ XVI - XIX? - Nhóm Hãy nêu đặc điểm chung đắc điểm riêng Cách mạng tư sản từ kỉ XVI - XIX? - Nhóm Khái niệm cách mạng tư sản (phân biệt với cách mạng xã hội chủ nghĩa nguyên nhân, mục địch, lực lượng tham gia, lực lượng lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa) - Các nhóm lên trình bày, GV chốt lại: Nguyên nhân sâu xa nguyên nhân trực tiếp? - Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫn lực lượng sản xuất TBCN>
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại, Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn