Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

2 65 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:25

Bài: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: Củng cố kiến thức học cách có hệ thống Thái độ: Củng cố lại số thái độ tiến hành giáo dục học Kĩ năng: Rèn luyện tốt kĩ học tập mơn, chủ yếu hệ thống hố kiến thức, phân tích kiện, khái quát, rút kết luận, lập bảng thống kê B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bảng thống kê kiện Lịch sử giới cận đại C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: Để củng cố kiến thức học cách sâu sắc có hệ thống Lịch sử giới cận đại Đây thời kì phát triển nhảy vọt so với thời đại trước Hơm ôn tập Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI GV hướng dẫn HS kiện thời cận đại, I Những kiến thức bản: sau lập bảng thống kê Lập bảng thống kê kiện theo thời gian Thời gian Sự kiện - nội dung Kết quả, ý nghĩa GV hướng dẫn HS nhận thức điểm chủ yếu cách II Nhận thức vấn đề chủ mạng tư sản yếu: Hoạt động 1: Nhóm: Thắng lợi cách mạng tư sản Nhóm 1: Nguyên nhân cách mạng tư sản (Phân xác lập chủ nghĩa tư bản: biệt nguyên nhân sâu xa chung, nguyên nhân trực tiếp) - Nguyên nhân cách mạng tư sản: Đại diện nhóm trả lời, HS bổ sung, GV chốt ý + Nguyên nhân sâu xa: mâu thuẫn lực lượng sản xuất (TBCN) với quan hệ phong kiến Nhóm 2: Hình thức, diễn biến cách mạng tư sản + Nguyên nhân trực tiếp: Vua Sác-lơ I (Không giống nhau) chống Quốc hội, “sự kiện chè Bơ-xtơn” Đại diện nhóm trả lời, HS bổ sung, GV chốt ý - Hình thức, diễn biến cách mạng tư sản: Chiến tranh giải phóng dân tộc, nội chiến, chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc, thống đất nước (từ Nhóm 3: Kết quả, tính chất, ý nghĩa cách mạng xuống từ lên) tư sản - Kết quả, tính chất, ý nghĩa Đại diện nhóm trả lời, HS bổ sung, GV chốt ý cách mạng tư sản: Cách mạng Pháp cuối kỉ XVIII, cách mạng tư sản triệt để nhất, song Nhóm 4: Hệ cách mạng cơng nghiệp có hạn chế Đại diện nhóm trả lời, HS bổ sung, GV chốt ý - Hệ quả: Kinh tế; Xã hội - Những đặc điểm chủ nghĩa đế quốc: Hoạt động 2: Cả lớp GV phát vấn H: Vì chế độ tư chứađựng nhiều mâu thuẫn? TL: Xã hội tư tiến bộ, song chế độ tư hữu tư liệu sản xuất, thay đổi hình thức bóc lột H: Những mâu thuẫn xã hội tư chủ nghĩa gì? TL: Giữa tư sản vơ sản H: Sứ mệnh giai cấp vơ sản gì? H: Chủ nghĩa xã hội khoa học đời điều kiện lịch sử nào? Nêu số nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lê-nin (Qua Tuyên ngôn Đảng Cộng sản) GV hướng dẫn HS điểm chung phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc: thái độ giai cấp phong kiến thống trị; đấu tranh nhân dân; nguyên nhân thất bại; hình thức đấu tranh Cuối GV hướng dẫn HS hoàn thành câu hỏi tập cuối Xuất tổ chức độc quyền; xâm lược Những mâu thuẫn chế độ tư chủ nghĩa Phong trào công nhân phong trào chống thực dân xâm lược: - Những mâu thuẫn chế độ tư chủ nghĩa: chế độ tư hữu tư liệu sản xuất; tư sản vô sản - Phong trào cơng nhân: + Vai trò, sứ mệnh giai cấp vô sản + Chủ nghĩa xã hội khoa học - Phong trào chống thực dân xâm lược: + Do yêu cầu phát triển chủ nghĩa tư + Chính sách cai trị nước thuộc địa, phụ thuộc + Phong trào đấu tranh nước Á, Phi, Mĩ Latinh III Bài tập thực hành: (Làm trắcnghiệm nhanh) Củng cố: GV nhắc lại nội dung ôn tập Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Nắm nội dung củng cố b Bài học: Dặn dò HS nội dung ôn tập để kiểm tra tiết ... Mĩ Latinh III Bài tập thực hành: (Làm trắcnghiệm nhanh) Củng cố: GV nhắc lại nội dung ôn tập Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Nắm nội dung củng cố b Bài học: Dặn dò HS nội dung ôn tập để kiểm tra... giai cấp vơ sản gì? H: Chủ nghĩa xã hội khoa học đời điều kiện lịch sử nào? Nêu số nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lê-nin (Qua Tuyên ngôn Đảng Cộng sản) GV hướng dẫn HS điểm chung phong trào đấu tranh... đấu tranh Cuối GV hướng dẫn HS hoàn thành câu hỏi tập cuối Xuất tổ chức độc quyền; xâm lược Những mâu thuẫn chế độ tư chủ nghĩa Phong trào công nhân phong trào chống thực dân xâm lược: - Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại, Giáo án Lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn