Giáo án Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

3 71 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:18

Bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức : Sau học xong học, yêu cầu HS cần: : - Nắm trình phát triển với nhiều biến động to lớn dẫn tới Chiến tranh giới thứ II nước tư + Hiểu thiết lập trật tự giới theo hệ thống hòa ước Véc-xai-Oa-sinh-tơn chứa đựng đầy mâu thuẫn không vững + Nắm nguyên nhân đời tổ chức Quốc tế Cộng Sản đối lập với chủ nghĩa tư + Thấy rõ nguy chiến giới + Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít nguy chiến tranh thu kết khác nước tư Tư tưởng, tình cảm - Nhìn nhận khách quan trình phát triển chất chủ nghĩa tư - Ủng hộ đấu tranh tiến giải phóng nhân dân giới Kỹ - Biết quan sát, khai thác đồ, tranh ảnh để phân tích rút kết luận - Biết tổng hợp, khái quát kiện để rút đường nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh giới thứ hai II THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC : - Lược đồ biến đổi đồ trị châu Âu 1914 - 1923 - Một số tranh ảnh có liên quan - Tài liệu tham khảo III TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC : Kiểm tra cũ: - Nêu nội dung sách Kinh tế tác động sách Kinh tế kinh tế nước Nga? Dẫn dắt vào Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động GV HS * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - GV gợi cho HS nhớ lại kiến thức học chiến tranh giới thứ (1914 - 1918) đặc biệt kết cục chiến tranh - GV yêu cầu HS theo dõi lược đồ biến đổi đồ trị châu Âu Kiến thức HS cần nắm Thiết lập trật tự giới theo hệ thống hòa ước Vec-xai-Oa-sinh-tơn - Ngay sau chiến tranh giới thứ kết thúc, nước tư thắng trận tổ chức Hội nghị hòa bình Vecxai (1918- 1919) Oasinhtơn (1921 - 1922) để ký kết hòa ước vá hiệp ước phân chia quyền lợi - GV hỏi: Với hệ thống hòa ước Vec-xai -Oa-sinh -tơn trật tự giới thiết lập nào? Em có nhận xét tính chất hệ thống này? - HS thảo luận, trả lời - GV củng cố chốt ý, kết hợp giúp HS khai thác lược đồ: - Một trật tự giới thiết lập mang tên hệ thống Vecxai - Oasinhtơn Các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản giành nhiều quyền lợi kinh tế cũng áp đặt nô dịch với nước bại trận dân tộc thuộc địa, phụ thuộc - Hội nghị Vec-xai định thành lập Hội Quốc Liên, nhằm trì trật tự giới mới, với tham gia 44 quốc gia thành viên * Hoạt động 2:Cả lớp, cá nhân - Gv hỏi:Nguyên nhân làm bùng nổ cao trào cách mạng 1918 - 1923 nước tư bản? _ HS theo dõi SGK, suy nghĩ, trả lời -GV hỏi: Mặc dù không giành thắng lợi cao trào cách mạng 1918 - 1923 đưa tới hệ quan trọng gì? - GV hỏi: Qua nội dung hoạt động Đại hội II Đại hội VII nêu nhận xét em vai trò Quốc tế Cộng sản phong trào cách mạng giới - HS trao đổi với trả lời Cao trào cách mạng 1918 - 1922 nước tư Quốc tế Cộng sản - Cao trào cách mạng: * Hoạt động 3:Cả lớp, cá nhân - GV yêu cầu HS theo dõi SGK hỏi: nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933? - HS đọc sách, trả lời - GV hỏi: Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 - 1923 gây hậu nào? Tại khủng hoảng lại dẫn tới nguy chiến tranh giới mới? - HS thảo luận trả lời, bổ sung cho * Hoạt động 4:Cả lớp, cá nhân - GV: Vì lại diễn phong trào mặt + Do hậu nặng nề CTTG I ảnh hưởng thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga, cao trào cách mạng bùng nổ khắp nước tư châu Âu năm 1918 – 1923 + Đỉnh cao cao trào thành lập Nhà nước Cộng hòa Xơ viết Hunggary (3/1919) Bavie (Đức, 4/1919) - Quốc tế Cộng sản thành lập hoạt động: + Từ cao trào cách mạng, đảng cộng sản đời nhiều nước Đức, Áo, Hunggary, Balan, … + Nhằm đáp ứng đòi hỏi mặt tổ chức phong trào cộng sản quốc tế, 3/1919 Mátxcơva Quốc tế Cộng sản thành lập Từ 1919 - 1943, qua kì đại hội, Quốc tế Cộng sản đề đường lối cách mạng phù hợp cho từng thời kỳ phát triển cách mạng giới + Đại hội lần II (1920) VII (1935) có ý nghĩa quan trọng bật lịch sử Quốc tế Cộng sản Cuộc khủng hoảng kinh tế 1923 - 1933 hậu - Nguyên nhân : sản xuất ạt, chạy đua theo lợi nhuận không tương xứng với việc cải thiện đời sống cho người lao động -> khủng hoảng trầm trọng (khủng hoảng thừa) - DB: 10/1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ Mỹ -> lan toàn giới tư - Đặc điểm: Đây khủng hoảng trầm trọng nhất, kéo dài lịch sử CNTB gây hậu nghiêm trọng kinh tế, trị, xã hội nước tư thuộc địa - Biện pháp khắc phục: + Các nước Mỹ, Anh, Pháp tiến hành cải cách kinh tế - xã hội + Các nước khác như: Đức, Italia, Nhật Bản lại thiết lập chế độ độc tài phát xít -> Ra đời CNPX trận nhân dân chống phát xít nguy chiến tranh (1929 - 1939) ? giới-> nguy chiến tranh PX Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít nguy chiến tranh - Ngay từ đầu năm 30 TK XX, chỉ đạo Quốc tế Cộng sản, phong trào chống phát xít chiến tranh diễn sơi nhiều nước  Mặt trận nhân dân chống phát xít thành lập nhiều nước - 5/1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi tổng tuyển cử  bảo vệ dân chủ, Pháp thoát khỏi hiểm họa chủ nghĩa phát xít - 2/1936, Tây Ban Nha, Mặt trận nhân dân giành thắng lợi tổng tuyển cử lực phát xít Phrancơ cầm đầu gây nội chiến, thủ tiêu cộng hòa Củng cố : GV củng cố bằng việc kiểm tra hoạt động nhận thức HS bằng câu hỏi khái quát: Nêu giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư hai chiến tranh giới (1918 - 1939)? Vì khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 lại dẫn tới nguy chiến tranh giới mới? Dặn dò: Học cũ, hồn thành câu hỏi tập SGK ... nhất, kéo dài lịch sử CNTB gây hậu nghiêm trọng kinh tế, trị, xã hội nước tư thuộc địa - Biện pháp khắc phục: + Các nước Mỹ, Anh, Pháp tiến hành cải cách kinh tế - xã hội + Các nước khác như:... xít nguy chiến tranh - Ngay tư đầu năm 30 TK XX, chỉ đạo Quốc tế Cộng sản, phong trào chống phát xít chiến tranh diễn sơi nhiều nước  Mặt trận nhân dân chống phát xít thành lập nhiều nước -... nặng nề CTTG I ảnh hưởng thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga, cao trào cách mạng bùng nổ khắp nước tư châu Âu năm 1918 – 1923 + Đỉnh cao cao trào thành lập Nhà nước Cộng hòa Xơ viết Hunggary (3/1919)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, Giáo án Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn