Giáo án Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X XV

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:24

Bài 20: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X- XV A Mục tiêu: Học sinh cần: - Hiểu sau giành lại độc lập, tự chủ trải qua nhiều biến động nhân dân ta nỗ lực xây dựng văn hóa mang đậm sắc dân tộc Nền văn hóa vừa phong phú, đa dạng vừa thấm đượm tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc Trải qua triều đại Đinh -Lê -Lý-Trần - Hồ -Lê Sơ kỉ X-XV, công xây dựng văn hóa tiến hành đặn quán => giai đoạn hình thành văn hóa Đại Việt (văn hóa Thăng Long) - Bồi dưỡng niềm tự hào, ý thức bảo vệ di sản văn hóa dân tộc - Rèn luyện kĩ quan sát, tư duy, phát nét đẹp văn hóa B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Trình bày kháng chiến chống quân xâm lược Tống kỉ XV? Bài mới: Hoạt động giáo viên- học sinh Nội dung I Tư tưởng, tôn giáo: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo phát triển mạnh Tư tưởng Khổng Tử Nho giáo: - Du nhập vào nước ta thời bắc thuộc Chi phối giáo dục, thi cử Song - Thời Lý- Trần dần trở thành hệ tư tưởng khơng phổ biến nhân dân thống giai cấp thống trị Nhà nước quân chủ chuyên chế - Thời Lê Sơ giữ địa vị độc tôn đạt mức độ cao Phù hợp tư tưởng nhân dân Phật giáo: - Giữ vị trí đặc biệt đời sống tinh thần nhân dân - Thời Lý- Trần: Phật giáo phổ biến rộng rãi, nhà Lý coi quốc đạo - Thời Lê Sơ, Phật giáo bị hạn chế, thu hẹp vào nhân dân Suốt 10 kỉ Bắc thuộc nhân dân II Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học- kĩ thuật: ta không học hành, giáo dục 1.Giáo dục: không quan tâm Vào kỉ XI nhà nước phong kiến quan tâm đến giáo dục Trường đại học nước - Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn ta Miếu Hạn chế: chủ yếu phục vụ nhu cầu trị, xã hội, quan tâm đến khoa học- kĩ thuật phát triển kinh tế Hịch tướng sĩ, Bình Ngơ đại cáo, Nam quốc sơn hà… Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông… Tượng Quỳnh lâm, Tháp Báo thiên, chng Qui điền… Hình rồng cuộn đề… Đua thuyền, … Nhận xét? - Năm 1075, mở khoa thi Nho => Tác dụng giáo dục đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước, nâng cao dân trí… Văn học: - Văn học chữ Hán phát triển mạnh, xuất hàng loạt thơ, hịch, phú tiếng - Văn học chữ Nơm: hình thành phát triển, sáng tạo sản phẩm tinh thần dân tộc - Đặc điểm văn học: thể tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ca ngợi chiến công oai hùng, cảnh đẹp quê hương, đất nước Nghệ thuật: - Kiến trúc: + Theo hướng Phật giáo: chùa, đền, tháp + ảnh hưởng Nho giáo: cung điện, thành quách - Điêu khắc: ảnh hưởng Phật giáo Nho giáo song mang nét độc đáo riêng - Nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc mang đậm tính dân gian truyền thống - Nhận xét: + Văn hóa Đại Việt kỉ X-XV phát triển phong phú, đa dạng + Chịu ảnh hưởng văn hóa nước ngồi song mang đậm tính dân tộc dân gian Khoa học- kĩ thuật (sgk) Củng cố: - Khái quát nội dung toàn Dặn dò: học tiết sau kiểm tra tiết -bài 16, 17, 19, 20 ... tính dân gian truyền thống - Nhận x t: + Văn hóa Đại Việt kỉ X- XV phát triển phong phú, đa dạng + Chịu ảnh hưởng văn hóa nước ngồi song mang đậm tính dân tộc dân gian Khoa học- kĩ thuật (sgk)... thơ, hịch, phú tiếng - Văn học chữ Nơm: hình thành phát triển, sáng tạo sản phẩm tinh thần dân tộc - Đặc điểm văn học: thể tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ca ngợi chiến công... thuyền, … Nhận x t? - Năm 107 5, mở khoa thi Nho => Tác dụng giáo dục đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước, nâng cao dân trí… Văn học: - Văn học chữ Hán phát triển mạnh, xuất hàng loạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X XV, Giáo án Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X XV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn