Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

7 81 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:13

BÀI 27 QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần nắm Kiến thức - Nước Việt Nam có lịch sử giữ nước lâu đời, trải qua nhiều biến động thăng trầm - Trong trình tồn tại, phát triển nhân dân ta bước hợp nhất, đoàn kết xây dựng quốc gia thống nhất, có tổ chức nhà nước hồn chỉnh, có kinh tế đa dạng ổn định, có văn hóa tươi đẹp giàu sắc riêng đặt móng vững cho vươn lên hệ nối tiếp - Trong trình lao động sáng tạo, xây dựng đất nước, nhân dân Việt Nam phải liên tục cầm vũ khí chung sức, đồng lòng tiến hành hàng loạt kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ độc lập Tổ quốc Về tư tưởng, tình cảm - Bồi dưỡng lòng u nước niềm tự hào dân tộc - Bồi dưỡng ý thức vươn lên học tập, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Kĩ - Rèn luyện kĩ tổng hợp vấn đề, so sánh, phân tích II TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi: Trình bày xã hội Việt Nam nửa đầu kỷ XIX so sánh với kỷ XVIII Dẫn dắt vào Từ buổi đầu dựng nước kỷ XIX, dân tộc Việt Nam trải qua trình lao động, chiến đấu đầy hi sinh gian khổ, song anh dũng, kiên cường Để khái quát lại thời kỳ xây dựng phát triển đất nước công bảo vệ Tổ quốc, học 27 Tổ chức hoạt động dạy học *Hoạt động 1: Cá nhân Trước hết GV kẻ bảng, thống kê nội dung thời kỳ xây dựng phát triển đất nước lên bảng, theo mẫu: A Kiến thức I Các thời kỳ phát triển xây dựng đất nước Nội dung chủ yếu Chính trị Thời kỳ Kinh tế Văn hóa - Giáo dục Xã hội Hoạt động thầy trò - HS kẻ mẫu bảng thống kê vào - GV phát vấn: Lịch sử dân tộc từ thời dựng nước đến kỷ XIX chia làm thời kỳ? Đó thời kỳ nào? - HS suy nghĩ, nhớ lại kiến thức học để trả lời: - GV nhận xét phân kỳ lịch sử dân tộc theo SGK đồng thời ghi thời kỳ vào cột bảng thống kê: + Thời kỳ dựng nước kỷ XII trước công nguyên đến đầu kỷ II trước công nguyên (thời Bắc thuộc thời từ kỷ I - X) + Giai đoạn đầu kỷ thời kỳ phong kiến độc lập X - XV + Thời kỳ đất nước bị chia cắt XVI - XVIII + Việt Nam nửa đầu kỷ XIX - HS ghi chép *Hoạt động 2: Nhóm - GV chia lớp làm nhóm (có thể chia theo tổ) sau phân cơng: + Nhóm 1: Thảo luận điền vào bảng thống kê tình hình trị tổ chức máy nhà nước, qua thời kỳ Thống kê triều đại phong kiến Việt Nam từ kỷ X - XIX + Nhóm 2: Thảo luận điền vào bảng thống kê nét tình hình kinh tế nước ta qua thời kỳ + Nhóm 3: Thảo luận điền vào bảng thống kê nét tình hình tư tưởng văn hóa giáo dục nước ta qua thời kỳ + Nhóm 4: Thảo luận tình hình xã hội mối quan hệ xã hội qua thời kỳ - HS thảo luận nhóm tự điền vào bảng thống kê nộ dung phân cơng Cử đại diện trình bày trước lớp Kiến thức HS cần nắm vững - GV gọi đại diện nhóm trả lời - HS đại diện nhóm trả lời, HS khác ý nghe, ghi nhớ Có thể đặt câu hỏi cho nhóm khác có thắc mắc - GV: Sau nhóm trình bày xong GV đưa thông tin phản hồi cách treo lên bảng bảng thống kê chuẩn bị sẵn theo mẫu Nội dung Chính trị chủ Thời yếu kỳ Thời kỳ dựng nước VII TCN II TCN (Từ kỷ I - X bị phong kiến phương Bắc đô hộ - (Bắc thuộc) - Giai đoạn đầu thời kỳ phong kiến độc lập X - XV, giai đoạn đất nước bị chia cắt XVI - XVIII - Thế kỷ VII TCN - II TCN nhà nước Văn Lang - Âu Lạc thành lập Bắc Bộ ⇒ Bộ máy nhà nước quân chủ sơ khai - Thế kỷ II TCN Nam Trung Bộ Lâm Ấp, Chăm Pa đời - Thế kỷ I TCN quốc gia Phù Nam đời Tây Nam Bộ TCN nhà nước quân chủ phong kiến đời ⇒ kỷ XV hoàn chỉnh máy Nhà nước từ trung Kinh tế Văn hóa - giáo Xã hội dục - Nơng nghiệp trồng lúa nước - TCN dệt, gốm, làm đồ trang sức - Đời sống vật chất đạm bạc, giản dị, thích ứng với tự nhiên - Tín ngưỡng: Đa phần - Đời sống tinh thần phong phú, đa dạng, chất phát, nguyên sơ - Giáo dục từ năm 1070 tôn vinh, ngày phát triển - Quan hệ vua tơi gần gũi, hòa dịu - Nhà nước quan tâm đến SX ⇒ nông nghiệp - TCN - TN phát triển - Đời sống - Nho giáo Phật giáo thịnh hành Nho giáo ngày đề cao - Văn hóa chịu ảnh hưởng - Quan hệ xã hội chưa phát triển thành mâu Việt Nam nửa đầu kỷ XIX ương đến địa phương - Chiến tranh phong kiến ⇒ đất nước chia cắt làm miền: Đàng Trong Đàng Ngồi với quyền riêng ⇒ Nền qn chủ khơng vững trước kinh tế nhân dân ổn định - Thế kỷ XVII kinh tế phục hồi + NN: ổn định phát triển Đàng Trong + Kinh tế hàng hóa phát triển mạnh giao lưu với nước ngồi mở rộng tạo điều kiện cho thị hình thành, hưng khởi yếu tố bên song mang đậm đà sắc dân tộc - Nho giáo suy thoái, Phật giáo phục hồi Đạo Thiên chúa truyền bá - Văn hóa tín ngưỡng dân gian nở rộ - Giáo dục tiếp tục phát triển song chất lượng suy giảm - Năm 1820 nhà Nguyễn thành lập trì máy nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến Song quân chủ phong kiến bước vào khủng hoảng suy vong - Chính sách đóng cửa nhà Nguyễn hạn chế phát triển kinh tế Kinh tế Việt Nam trở nên lạc hậu, phát triển - Nho giáo độc tôn - Văn hóa giáo dục có đóng góp đáng kể thuẫn đối kháng - Giữa kỷ XVIII chế độ phong kiến hai Đàng khủng hoảng ⇒ phong trào nông dân bùng nổ, tiêu biểu phong trào nông nhân Tây Sơn Sự cách biệt giai cấp lớn, mây thuẫn xã hội tăng cao phong trào đấu tranh liên tục bùng nổ - HS theo dõi so sánh để hoàn chỉnh bảng thống kê *Hoạt động : Cả lớp, cá nhân - GV khái quát: Song song với trình xây dựng đất nước, nhân dân Việt Nam liên tục phải cầm vũ khí đứng lên chống ngoại xâm bảo vệ độc lập Tổ quốc Sau GV nên yêu cầu HS lập bảng thống kê đấu tranh giành giữ độc lập dân tộc ta từ kỷ Bắc thuộc đến kỷ XVIII - HS tự lập bảng thống kê vào ghi - GV: Sau HS tự lập bảng GV gọi vài em kể tên đấu tranh nhân dân ta, từ thời Bắc thuộc đến kỷ XVIII + Một số em khác trình bày lại kháng chiến tiêu biểu thời Đại Việt X - XVIII - Cuối GV đưa bảng thông tin phản hồi kháng chiến bảo vệ độc lập: - HS theo dõi, so sánh để hồn thiện bảng thống kê - GV phát vấn: Em có nhận xét cơng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nhân dân ta? - HS suy nghĩ trả lời: + Các kháng chiến nhân dân ta diễn hầu hết kỷ nối tiếp từ triều đại sang triều đại khác + Để lại kỳ tích anh hùng đáng tự hào, truyền thống cao quý tươi đẹp khắc sâu vào lòng người dân Việt Nam yêu nước Tên đấu tranh Cuộc kháng chiến chống Tống thời tiền Lê (981) Kháng chiến chống Tống thời Lý Kháng chiến chống Mông - Nguyên (Thế kỷ XIII) Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh khởi nghĩa Lam Sơn 1407 - 1427 Vương triều Tiền Lê Lãnh đạo - Lê Hoàn Kết Thắng lợi nhanh chóng Thời Lý - Lý Thường Kiệt - Năm 107 kết thúc thắng lợi - Cả lần kháng chiến giành thắng lợi - Lật đổ ách thống trị nhà Minh giành lại độc lập Thời Trần - Vua Trần (lần I) - Trần Quốc Tuấn (Lần II - Lần III) Thời Hồ - Kháng chiến chống quân Minh nhà Hồ lãnh đạo - Khởi nghĩa Lam Sơn chống ách đô hộ nhà Minh so Lê Lợi - Nguyễn - Đánh tan vạn Thời Tây Sơn Trãi lãnh đạo quân Xiêm Kháng chiến chống - Nguyễn Huệ - Đánh tan 29 quân Xiêm 1785 Thời Tây Sơn vạn quân Thanh Kháng chiến chống - Vua Quang Trung quân Thanh (Nguyễn Huệ) - HS theo dõi, so sánh để hồn thiện bảng thống kê - GV phát vấn: Em có nhận xét công chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nhân dân ta? - HS suy nghĩ trả lời: + Các kháng chiến nhân dân ta diễn hầu hết kỷ nối tiếp từ triều đại sang triều đại khác + Để lại kỳ tích anh hùng đáng tự hào, truyền thống cao quý tươi đẹp mãi khắc sâu vào lòng người Việt Nam yêu nước 4 Củng cố - Các giai đoạn phát triển, hình thành lịch sử dân tộc từ thời dựng nước đến kỷ XIX - Thống kê triều đại lịch sử dân tộc từ X - XIX Dặn dò, tập nhà Tiếp tục ôn tập lịch sử Việt Nam cổ - Trung đại ... thống kê vào - GV phát vấn: Lịch sử dân tộc từ thời dựng nước đến kỷ XIX chia làm thời kỳ? Đó thời kỳ nào? - HS suy nghĩ, nhớ lại kiến thức học để trả lời: - GV nhận xét phân kỳ lịch sử dân tộc... tích anh hùng đáng tự hào, truyền thống cao quý tươi đẹp mãi khắc sâu vào lòng người Việt Nam yêu nước 4 Củng cố - Các giai đoạn phát triển, hình thành lịch sử dân tộc từ thời dựng nước đến kỷ... - Giáo dục từ năm 107 0 tôn vinh, ngày phát triển - Quan hệ vua gần gũi, hòa dịu - Nhà nước quan tâm đến SX ⇒ nông nghiệp - TCN - TN phát triển - Đời sống - Nho giáo Phật giáo thịnh hành Nho giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước, Giáo án Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn