Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

5 54 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:08

BÀI 37 MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần nắm Kiến thức - Nắm vững công lao Mác Ăng-ghen nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học nghiệp Cách mạng giai cấp công nhân - Nắm đời tổ chức Đồng minh người Cộng sản, luận điểm quan trọng Tuyên ngôn độc lập Đảng cộng sản ý nghĩa văn kiện Tư tưởng, tình cảm Giáo dục cho HS lòng tin vào chủ nghĩa Mác, tin vào nghiệp Cách mạng xã hội chủ nghĩa mà đi, lòng biết ơn người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học Kỹ - Kỹ phân tích nhận định đánh giá vai trò Mác Ăng-ghen đóng góp chủ nghĩa xã hội khoa học - Khoa học lý luận đấu tranh giai cấp công nhân - Phân biệt khác khái niệm phong trào công nhân, phong trào cộng sản, chủ nghĩa xã hội không tưởng chủ nghĩa xã hội khoa học II THIẾT BỊ VẦ TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Tranh ảnh C.Mác Ăng-ghen - Sưu tầm mẩu chuyện đời hoạt động tình bạn C.Mác Ăng-ghen III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Qua khởi nghĩa công nhân Anh, Pháp, Đức chứng tỏ giai cấp công nhân trở thành giai cấp trị độc lập? Câu hỏi 2: Hãy cho biết mặt tích cực hạn chế chủ nghĩa xã hội không tưởng? Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy trò Kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Buổi đầu hoạt động cách mạng - Trước hết, GV tổ chức cho HS đọc C.Mác Ăng-ghen SGK đoạn nói tiểu sử, đời nghiệp C.Mác Ăng-ghen Kết hợp với giới thiệu chân dung C.Mác Ăng-ghen - GV nêu câu hỏi: Đưa tiểu sử C.Mác Ăng-ghen, cho biết hai ơng có điểm chung? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: + Cả C.Mác Ăng-ghen Đức, nơi chủ nghĩa tư giai cấp tư sản phản động nhất, chúng thực sách đối nội, đối ngoại phản động, chất xấu xa, phản động chúng phơi bày rõ nét + C.Mác Ăng-ghen có học vấn uyên bác thấu hiểu, đồng cảm với đời sống người lao động khổ cực Mác tiến sĩ luật học, Ăng-ghen khơng có Mác học thức uyên bác - GV yêu cầu HS tìm hiểu tình bạn C.Mác Ăng-ghen - HS tìm hiểu trả lời câu hỏi: - GV nhận xét, trình bày rõ: Ăng-ghen chủ xưởng có kinh tế giả, thường xuyên giúp đỡ Mác kinh tế, để Mác có điều kiện nghiên cứu khoa học Khi Mác mất, Ăngghen viết tiếp tác phẩm Mác, người đời sau đọc không đoạn Mác viết đâu đoạn mà Ăng-ghen viết Giữa họ có đồng cảm tâm hồn, ý chí hiểu biết Tiếp đó, GV trình bày phân tích hoạt động C.Mác Ăng-ghen - Mác sinh ngày - - 1818 Tơ-riơ Đức năm 1842 cộng tác viên tổng biên tập báo Sông Ranh, năm 1843 Mác sang Pa-ri Bỉ xuất tạp chí biên niên Pháp - Đức, ơng - Cơ sở tình bạn Mác Ăng-ghen: + Cùng quê Đức, nơi chủ nghĩa tư phản động + Đều có học vấn uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động, chung chí hướng giải phóng nhân dân lao đọng khỏi áp bóc lột - Hoạt động Mác: + Mác sinh ngày - 1818 thành phố Tơ-ri-ơ Đức, năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh + Năm 1843 sang Pa-ri Brúc-xen xuất tạp chí biên niên Pháp - Đức Mác nhận thấy vai trò sứ mệnh giai cấp vơ sản giải phóng lồi người khỏi áp bóc lột - Hoạt động Ăng ghen sinh ngày 28 - 11 - 1820 thành phố Bác-men (Đức) năm 1842 ông sang Anh làm nhận thấy vai trò sứ mệnh giai cấp vơ sản giải phóng lồi người khỏi áp bóc lột - Ăng-ghen sinh ngày 28 - 11 - 1820 thành phố Bác-men (Đức) năm 1842 ông làm thư ký cho hãng buôn Anh viết "Tình cảm giai cấp cơng nhân Anh", phê phán bóc lột giai cấp vơ sản cơng nhân, ơng nhận thấy vai trò sức mạnh giai cấp công nhân, năm 1844 đến năm 1847 C.Mác Ăngghen cho đời tác phẩm triết học, kinh tế, trị học chủ nghĩa xã hội khoa học, bước cho đời chủ nghĩa Mác Hoạt động 1: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết hình ảnh đời Đồng minh người Cộng sản? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung trình bày, phân tích: + C.Mác Ăng-ghen liên hệ với tổ chức bí mật đồng minh người nghĩa Đây tổ chức người Đức lánh nạn chủ yếu thợ may, sau có thêm thợ thủ cơng phát triển từ Pháp, sang Anh, Đức + Tháng - 1847 đại hội đồng minh người nghĩa theo đề nghị Ăng-ghen tổ chức định đổi tên thành tổ chức Đồng minh người cộng sản - GV nhấn mạnh khác Đồng minh người nghĩa với đồng minh người cộng sản chỗ: Đồng minh người nghĩa tổ chức bí mật cộng sản Tây Âu, ủng hộ khuynh hướng thư ký hãng buôn viết Tình cảm giai cấp cơng nhân Anh, phê phán bóc lột giai cấp tư sản, thấy vai trò giai cấp cơng nhân + Năm 1844 - 1847 C.Mác Ăng ghen cho đời tác phẩm triết học, kinh tế - trị học chủ nghĩa xã hội khoa học đặt sở hình thành chủ nghĩa Mác Tổ chức đồng minh người cộng sản Tuyên ngôn Đảng cộng sản - Ngoài việc nghiên cứu lý luận C.Mác Ăng-ghen đặc biệt quan tâm xây dựng đảng độc lập cho giai cấp vô sản - Tháng - 1847 Đồng minh người cộng sản đời hoạt động có tính chất âm mưu, Đồng minh người cộng sản đề mục đích đấu tranh rõ ràng lật đổ giai cấp tư sản Xác lập thống trị giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ - GV kết luận: Đó mục tiêu - Mục đích: Lật đổ giai cấp tư sản, xác tổ chức định thống trị giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân - GV trình bày phân tích: Đại hội lần thứ hai Đồng minh người cộng sản họp Luân Đôn (11 12 - 1874) với tham gia C.Mác - Tháng - 1848 Tuyên ngôn Đảng Ăng-ghen thông qua điều lệ cộng sản đời, C.Mác Aqng- Tháng - 1848, Tuyên ngôn Đảng ghen soạn thảo cộng sản công bố - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết nội Nội dung: dung Tuyên ngôn Đảng Cộng sản? + Chủ nghĩa tư đời bước + Khẳng định sứ mệnh lịch sử tiến, song chứa đựng nhiều mâu giai cấp vơ sản lãnh đạo đấu thuẫn đấu tranh tư tranh chống giai cấp tư sản, xây dựng vô sản tất yếu phải nổ chế độ cộng sản chủ nghĩa Cần thành + Khẳng định sứ mệnh lịch sử vai lập Đảng thiết lập chun trò giai cấp vơ sản lãnh đạo vơ sản, đồn kết lực lượng cách mạng Muốn cách mạng thắng công nhân giới lợi cần phải có đảng tiên phong + Dùng bạo lực để lật đổ chế độ tư chủ nghĩa, kêu gọi quần chúng + Trình bày cách hệ thống đứng lên làm cách mạng "Vô sản tất nguyên lý chủ nghĩa cộng nước đoàn kết lại" sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt - GV nêu câu hỏi: Nêu ý nghĩa vong chế đọ tư thắng lợi tuyên ngôn Đảng cộng sản? chủ nghĩa cộng sản - HS dựa vào nội dung Tun ngơn tìm hiểu SGK để trả lời - GV nhận xét chốt ý: + Là văn kiện có tính chất cương lĩnh - Ý nghĩa: chủ nghĩa xã hội khoa + Là văn kiện có tính chất cương lĩnh học đấu tranh bước đầu kết hợp với chủ nghĩa xã hội khoa chuẩn bị xã hội với phong trào công học đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nhân + Từ chủ nghĩa công nhân có lý luận cách mạng soi đường - GV nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình giới phức tạp, tư tưởng tuyên ngôn tiếp tục soi sáng đường đấu tranh giai cấp công nhân nhân dân lao động bị áp tồn giới đòi quyền tự do, bình đẳng cho dân tộc Chính "Cuốn sách mỏng đáng giá hàng tập sách Tư tưởng làm sống làm hoạt động ngày tồn giai cấp tư sản có tổ chức chiến đấu giới văn minh" - GV nêu câu hỏi: Nêu tiến hẳn chuẩn bị xã hội khoa học so với chuẩn chủ nghĩa xã hội không tưởng? Sơ kết học - Khẳng định công lao to lớn C.Mác Ăng-ghen với phong trào cộng sản công nhân quốc tế Cộng hòa xã hội khoa học hai ơng sáng lập đỉnh cao tư lý luận nhân loại lúc di sản văn hóa sau - Yêu cầu HS nêu rõ nội dung Tuyên ngôn Đảng Cộng sản nghĩa dã hội với phong trào công nhân + Từ giai cấp công nhân có lý luận cách mạng soi đường Dặn dò, tập: - Học cũ, trả lời câu hỏi SGK - So sánh nội dung chủ nghĩa xã hội không tưởng với chủ nghĩa xã hội khoa học để thấy đắn, khoa học chủ nghĩa xã hội khoa học hạn chế chủ nghĩa xã hội không tưởng ... cương lĩnh - Ý nghĩa: chủ nghĩa xã hội khoa + Là văn kiện có tính chất cương lĩnh học đấu tranh bước đầu kết hợp với chủ nghĩa xã hội khoa chuẩn bị xã hội với phong trào công học đấu tranh bước đầu... sánh nội dung chủ nghĩa xã hội không tưởng với chủ nghĩa xã hội khoa học để thấy đắn, khoa học chủ nghĩa xã hội khoa học hạn chế chủ nghĩa xã hội không tưởng ... phán bóc lột giai cấp tư sản, thấy vai trò giai cấp cơng nhân + Năm 1844 - 1847 C .Mác Ăng ghen cho đời tác phẩm triết học, kinh tế - trị học chủ nghĩa xã hội khoa học đặt sở hình thành chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn