Kế toán chi phí theo mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa

202 338 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:05

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tÕ quèc d©n  M PHNG LAN Kế TOáN CHI PHí THEO mức độ HOạT ĐộNG TRONG CáC DOANH NGHIệP SảN XUấT THứC ĂN CHĂN NUÔI NộI ĐịA Hà nội - 2019 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc d©n  ĐÀM PHƯƠNG LAN Kế TOáN CHI PHí THEO mức độ HOạT ĐộNG TRONG CáC DOANH NGHIệP SảN XUấT THứC ĂN CHĂN NUÔI NộI ĐịA Chuyờn ngnh : K TON, KIM TON V PHÂN TÍCH Mã số : 9340301 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐẶNG THỊ LOAN Hµ néi - 2019 i LỜI CAM KẾT Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Người hướng dẫn GS TS Đặng Thị Loan Tác giả NCS Đàm Phương Lan LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện luận án này, NCS nhận nhiều giúp đỡ từ gia đình, Thầy Cơ, đồng nghiệp, bạn bè người thân Lời đầu tiên, NCS xin gửi lời cảm ơn tới gia đình ln bên cạnh động viên NCS đường học tập q trình hồn thiện luận án NCS trân trọng gửi tới GS, TS Đặng Thị Loan – người tận tình hướng dẫn, ln động viên, khích lệ NCS suốt trình thực luận án NCS nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ từ Thầy, Cô giáo trường ĐH Kinh tế Quốc dân Thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh NCS cảm ơn tình cảm q báu Một lần nữa, NCS xi trân trọng cảm ơn tình cảm giúp đỡ từ người giúp hoàn thành luận án MỤC LỤC LỜI CAM KẾT i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu giới có liên quan đến đề tài luận án .6 1.1.1 Nghiên cứu so sánh kế toán ABC với phương pháp kế toán truyền thống .6 1.1.2 Các nghiên cứu tỷ lệ vận dụng phương pháp kế toán ABC 1.1.3 Các nghiên cứu thiết lập yếu tố tác động đến việc vận dụng phương pháp kế toán ABC 11 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài 15 1.3 Xác định khoảng trống nghiên cứu định hướng nghiên cứu luận án .18 1.3.1 Khoảng trống nghiên cứu 18 1.3.2 Định hướng nghiên cứu 19 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ THEO MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG (ABC) TRONG DOANH NGHIỆP 21 2.1 Tổng quan Kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 21 2.1.1 Bản chất, vai trò kế tốn quản trị chi phí DN 21 2.1.2 Các giai đoạn phát triển kế toán quản trị chi phí 22 2.1.3 Các phương pháp kế toán quản trị CP 25 2.2 Kế tốn chi phí theo mức độ hoạt động (ABC) doanh nghiệp 28 2.2.1 Khái niệm phát triển Kế toán ABC 28 2.2.2 Nội dung kế toán ABC 34 2.2.3 Các bước kỹ thuật triển khai kế toán ABC phân bổ CP, xác định giá thành sản phẩm 39 2.2.4 So sánh kế toán CP theo mức độ hoạt động (ABC) phương pháp kế toán CP truyền thống (TCS) 47 2.3 Các lý thuyết tảng có liên quan đến vận dụng kế tốn ABC 49 2.3.1 Lý thuyết khuếch tán đổi (Theory of innovation diffusion) 49 2.3.2 Lý thuyết bất định (Contigent theory) 51 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai kế toán ABC DN 52 2.4.1 Các nhân tố kỹ thuật .52 2.4.2 Các nhân tố tổ chức 54 2.4.3 Nhân tố môi trường .55 TÓM TẮT CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 58 3.1 Quy trình nghiên cứu 58 3.2 Phương pháp nghiên cứu 59 3.2.1 Phương pháp định lượng 61 3.2.2 Phương pháp định tính 68 3.3 Vận dụng bước kỹ thuật triển khai kế toán ABC .70 TÓM TẮT CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI NỘI ĐỊA .74 4.1 Khái quát DN sản xuất TACN nội địa Việt Nam 74 4.1.1 Tổng quan ngành chế biến thức ăn chăn nuôi (TACN) 74 4.1.2 Các DN sản xuất TACN nội địa 79 4.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất DNSX TACN nội địa 82 4.2 Thực trạng kế toán CP DN sản xuất TACN nội địa 86 4.2.1 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn sách kế tốn 86 4.2.2 Kế tốn chi phí DN sản xuất TACN nội địa 88 4.3 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán ABC DN sản xuất TACN nội địa 98 4.3.1 Kết nghiên cứu định tính 98 4.3.2 Kết nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán ABC 105 TÓM TẮT CHƯƠNG 112 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VẬN DỤNG KẾ TỐN CHI PHÍ THEO MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TACN NỘI ĐỊA 113 5.1 Định hướng phát triển ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam đến nam 2020 tầm nhìn 2030 113 5.2 Nguyên tắc định hướng vận dụng kế tốn chi phí theo mức độ hoạt động DNSX TACN nội địa 115 5.2.1 Nguyên tắc vận dụng kế toán ABC DNSX TACN nội địa 115 5.2.2 Định hướng vận dụng kế toán ABC DN sản xuất TACN nội địa .116 5.3 Các giải pháp vận dụng kế toán ABC DN sản xuất TACN nội địa 117 5.3.1 Giải pháp phân loại CP phục vụ cho mục tiêu quản trị DN 117 5.3.2 Giải pháp thiết kế triển khai kế toán ABC 119 5.4 Một số khuyến nghị nhằm thực giải pháp tăng cường vận dụng kế toán ABC DNSX TACN nội địa 136 5.4.1 Về phía Nhà nước .136 5.4.2 Về phía Bộ Tài 137 5.4.3 Về phía DN chế biến TACN nội địa 138 TÓM TẮT CHƯƠNG 143 KẾT LUẬN .144 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 145 TÀI LIỆU THAM KHẢO .146 PHỤ LỤC 158 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ABC – Activity based costing Chi phí theo mức độ hoạt động ANOVA – Analysic of Variance Phân tích phương sai APD Ma trận hoạt động – sản phẩm - Activity Product dependence matrix BSC – Balance Score card BCTC Thẻ điểm cân BP Báo cáo tài Biến phí CAM-I Tổ chức liên hiệp giới tiến sản xuất CP Chi phí CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung DN Doanh nghiệp DNSX Doanh nghiệp sản xuất DT Doanh thu ĐP Định phí ĐPPB EAD – Định phí phân bổ Expense Activity Ma trận chi phí – hoạt động dependence matrix EFA EPR - Enterprise Resource Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Planning GĐ Giám đốc HĐ Hoạt động IFAC – International Federation Liên đồn kế tốn quốc tế of Accountants IMA – Institute of Management Hiệp hội nhà kế toán quản trị Accountants IFRS Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế MCS – Management Control Hệ thống kiểm sốt quản lý system NCTT Nhân cơng trực tiếp NVL Nguyên vật liệu PB Phân bổ PTGĐ Phó tổng giám đốc PX Phân xưởng QLCC Quản lý cấp cao SP Sản phẩm TACN Thức ăn chăn nuôi TCS – Tranditional Cost system Hệ thống xác định chi phí truyền thống TGĐ Tổng Giám đốc TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Trưởng phòng TQM - Total Quality Quản trị chất lượng toàn diện Management DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Bảng mã hóa đối tượng tham gia vấn công ty 70 Bảng 4.1: Thống kê nhà máy sản xuất TACN công nghiệp (2013 – 2017) 78 Bảng 4.2: Cơ cấu nhà máy sản xuất TACN theo công suất năm 2017 78 Bảng 4.3: Định mức vật tư (Cám đậm đặc cho lợn ,15kg) 94 Bảng 4.4: Báo cáo CP sản phẩm tháng 3/2017 (trích) 96 Bảng 4.5: Tổng hợp kết phân tích độ tin cậy nhân tố .108 Bảng 4.6: Kết phân tích KMO (lần 3) 109 Bảng 4.7: Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết H1 – H4Error! Bookmark not defined Bảng 4.8: Kiểm định T-test giả thuyết Error! Bookmark not defined Bảng 5.1: Dự kiến tiêu sản xuất TACN công nghiệp (2018-2020) .113 Bảng 5.2: Phân loại CP 120 Bảng 5.3: Danh mục hoạt động Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà 123 Bảng 5.4: Bảng phân bổ CP – hoạt động 125 Bảng 5.5: Danh mục hoạt động tiêu thức phân bổ CP hoạt động 127 Bảng 5.6: Tổng hợp CP hoạt động tiêu thức phân bổ cho dòng sản phẩm TACN cho lợn TACN cho gà 129 Bảng 5.7: Bảng phân bổ CP chung cho loại SP TACN cho lợn 131 Bảng 5.8: Báo cáo chi tiết giá thành sản phẩm 132 Bảng 5.9: Bảng phân tích CP sản phẩm (tháng 3/2017) .133 Bảng 5.10: Phân tích lợi nhuận SP phương pháp 135 TỔNG HỢP ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC THANG ĐO Reliability Statistics Cronbach's Alpha Số quan sát 888 28 Item-Total Statistics TB thang đo loại biến Phương sai thang đo Tương quan Cronbach’s Alpha biến tổng loại biến loại biến HD1 HD2 HD3 HD4 HD5 HD7 HD8 QLCC1 QLCC2 QLCC3 QLCC4 QLCC5 QLCC6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 TTCP1 TTCP2 TTCP3 TTCP4 TTCP5 TTCP6 TTCP7 VD1 VD2 VD3 101.684 101.703 101.671 101.646 101.608 101.677 101.696 101.646 101.671 101.665 101.633 101.791 101.810 101.703 101.709 101.734 101.715 101.576 101.835 101.911 101.930 101.987 101.962 101.899 101.943 101.899 101.797 101.854 95.415 97.013 96.668 96.523 95.858 96.347 96.952 97.606 97.674 97.192 98.132 97.797 98.155 98.376 98.590 97.942 96.613 98.080 99.094 99.342 99.072 96.650 99.209 98.830 98.462 93.162 94.086 92.647 521 488 483 453 541 568 448 431 388 454 397 354 397 378 406 390 471 357 370 326 323 520 321 411 372 625 533 627 883 884 884 884 882 882 884 885 886 884 885 887 885 886 885 886 884 886 886 887 887 883 887 885 886 880 882 880 PHỤ LỤC 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ  Phân tích nhân tố khám phá lần Kiểm định KMO Bartlett's Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 803 1902.500 df 300 Sig .000 Bảng tổng phương sai giải thích Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.049 3.742 24.196 14.970 24.196 39.166 6.049 3.742 24.196 14.970 24.196 39.166 4.242 3.624 16.969 14.494 16.969 31.463 2.741 10.964 50.130 2.741 10.964 50.130 3.317 13.269 44.732 2.171 8.684 58.815 2.171 8.684 58.815 3.174 12.697 57.429 1.081 4.325 63.139 1.081 4.325 63.139 1.428 5.710 63.139 966 3.863 67.002 858 3.434 70.436 699 2.796 73.232 672 2.690 75.922 10 601 2.402 78.324 11 579 2.318 80.642 12 568 2.271 82.913 13 497 1.989 84.902 14 466 1.865 86.767 15 446 1.786 88.552 16 440 1.760 90.313 17 403 1.611 91.924 18 368 1.473 93.397 19 327 1.306 94.703 20 290 1.158 95.861 21 247 988 96.849 22 226 906 97.755 23 207 830 98.584 24 194 777 99.362 25 160 638 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis MA TRẬN XOAY (Rotated Component Matrixa) Component TTCP3 TTCP6 821 815 TTCP7 789 TTCP1 780 TTCP5 727 TTCP4 706 TTCP2 664 KT4 774 KT2 721 KT1 710 KT3 701 KT8 687 KT5 659 KT7 543 QLCC5 753 QLCC6 753 QLCC4 720 QLCC2 706 QLCC3 580 526 CT3 799 CT5 789 CT1 758 CT4 755 CT2 733 QLCC1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .530 574  Phân tích nhân tố khám phá lần Kiểm định KMO Bartlett's Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 811 1667.623 df 253 Sig .000 Bảng tổng phương sai giải thích Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % Total Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.605 3.734 24.369 16.233 24.369 40.602 5.605 3.734 24.369 16.233 24.369 40.602 4.205 3.251 18.283 14.135 18.283 32.418 2.671 11.613 52.215 2.671 11.613 52.215 3.160 13.741 46.159 1.808 7.859 60.074 1.808 7.859 60.074 2.952 12.837 58.996 1.024 4.454 64.528 1.024 4.454 64.528 1.273 5.533 64.528 844 3.670 68.198 738 3.209 71.407 664 2.887 74.294 628 2.731 77.025 10 597 2.596 79.621 11 554 2.410 82.030 12 498 2.164 84.194 13 482 2.096 86.290 14 458 1.991 88.281 15 437 1.901 90.181 16 399 1.736 91.917 17 363 1.578 93.495 18 322 1.400 94.896 19 286 1.242 96.138 20 271 1.178 97.315 21 227 988 98.303 22 210 913 99.215 23 180 785 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 180 MA TRẬN XOAY (Rotated Component Matrixa) Component TTCP3 TTCP6 815 815 TTCP7 795 TTCP1 768 TTCP4 728 TTCP5 721 TTCP2 677 KT4 792 KT3 787 KT1 751 KT2 699 KT5 549 CT5 807 CT3 786 CT4 776 CT1 745 CT2 742 QLCC5 778 QLCC2 769 QLCC4 747 QLCC6 717 KT7 KT8 532 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .589  Phân tích nhân tố khám phá lần KIỂM ĐỊNH KMO and Bartlett's Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 806 1538.264 df 210 Sig .000 Bảng tổng phương sai giải thích Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total Variance % Loadings % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 4.991 3.568 23.766 16.992 23.766 4.991 40.758 3.568 23.766 16.992 23.766 4.183 40.758 3.164 19.917 15.065 19.917 34.983 2.694 12.827 53.585 2.694 12.827 53.585 2.979 14.187 49.170 1.994 878 9.497 4.179 63.082 1.994 67.261 9.497 63.082 2.922 13.912 63.082 792 680 3.770 3.236 71.031 74.268 598 2.849 77.117 10 11 578 538 505 2.751 2.561 2.406 79.868 82.429 84.835 12 432 2.057 86.893 13 14 416 369 1.982 1.755 88.874 90.629 15 16 358 329 1.703 1.568 92.333 93.901 17 307 1.460 95.361 18 291 1.384 96.745 19 273 1.299 98.044 20 236 1.123 99.168 21 175 832 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis MA TRẬN XOAY (Rotated Component Matrixa) Component TTCP3 TTCP6 TTCP7 TTCP1 TTCP4 TTCP5 TTCP2 CT5 CT3 CT4 CT1 CT2 QLCC5 QLCC4 QLCC2 QLCC6 HD4 HD1 HD3 HD2 HD5 818 814 794 765 736 717 682 813 782 781 752 736 850 838 834 793 784 766 736 736 664 PHỤ LỤC 4.4 BẢNG KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA (sau loại biến) Biến quan sát Trung bình thang đo loại biến Phương sai thang đo loại biến Tương quan biến tống Cronbach’s Alpha loại biến Thang đo “Hoạt động tiêu thức phân bổ CP”, Alpha = 820 HD1 15.50 5.067 661 770 HD2 15.52 5.614 601 788 HD3 15.49 5.411 624 781 HD4 15.46 5.244 613 785 HD5 15.42 5.583 564 798 Thang đo “Sự hỗ trợ từ quản lý cấp cao”, Alpha = 862 QLCC2 11.114 3.821 718 820 QLCC4 11.120 3.928 716 821 QLCC5 11.120 4.017 727 817 QLCC6 11.209 4.179 676 837 Thang đo “Cạnh tranh”, Alpha = 842 CT1 15.373 5.407 626 816 CT2 15.386 5.729 600 823 CT3 15.411 5.237 653 808 CT4 15.392 5.119 672 803 CT5 15.272 4.951 689 798 Thang đo “Tầm quan trọng thông tin CP”, Alpha = 882 TTCP1 21.557 9.739 675 864 TTCP2 21.633 9.852 593 874 TTCP3 21.652 9.184 722 858 TTCP4 21.709 9.558 649 867 TTCP5 21.684 9.619 624 870 TTCP6 21.620 9.677 729 858 TTCP7 21.665 9.307 699 861 Thang đo “Vận dụng phương pháp kế toán ABC”, Alpha = 753 VD1 7.41 2.397 567 685 VD2 7.31 2.266 574 678 VD3 7.37 2.234 602 645 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 871 Số quan sát 24 Item-Total Statistics TB thang đo Phương sai loại biến thang Tương quan Cronbach’s Alpha biến tổng loại biến đo loại biến HD1 HD2 HD3 HD4 HD5 QLCC2 QLCC4 QLCC5 QLCC6 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 TTCP1 TTCP2 TTCP3 TTCP4 TTCP5 TTCP6 TTCP7 VD1 VD2 VD3 86.241 86.259 86.228 86.203 86.165 86.228 86.190 86.348 86.367 86.259 86.266 86.291 86.272 86.133 86.392 86.468 86.487 86.544 86.519 86.456 86.500 86.456 86.354 86.411 70.604 72.193 71.897 71.882 71.412 73.349 73.620 73.591 73.635 72.818 73.203 72.424 71.524 72.893 73.527 73.843 73.513 71.855 73.551 73.371 73.156 68.568 68.905 68.205 525 474 469 431 510 328 343 346 343 412 425 423 485 360 400 344 348 509 353 435 383 636 575 632 863 865 865 866 864 869 868 871 868 867 866 866 864 868 867 868 868 864 868 866 867 859 861 859 PHỤ LỤC 4.5 KIỂM ĐỊNH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY Correlations Vận dụng Vận dụng Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Chiphi Pearson Correlation Sig (2-tailed) N canhtranh Pearson Correlation Sig (2-tailed) N hoatdong Pearson Correlation Sig (2-tailed) N quanlyCC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Chiphi 158 332** 000 158 702** 000 158 502** 000 158 381** 000 158 332** 000 158 158 054 499 158 239** 003 158 059 458 158 canhtranh hoatdong 702** 000 158 054 499 158 158 265** 001 158 121 129 158 502** 000 158 239** 003 158 265** 001 158 158 265** 001 158 quanlyCC 381** 000 158 059 458 158 121 129 158 265** 001 158 158 Phân tích hồi quy Model Summary Model R R Square Adjusted R Std Error of the Square 837 a 701 Estimate 693 39607 a Predictors: (Constant), quanlyCC, Chiphi, canhtranh, hoatdong b Dependent Variable: Vận dụng ANOVAa Model Sum of df Squares Mean Square Regression 56.298 14.074 Residual 24.001 80.299 153 157 157 Total F 89.721 Sig .000b a Dependent Variable: Vận dụng b Predictors: (Constant), quanlyCC, Chiphi, canhtranh, hoatdong Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Chiphi canhtranh hoatdong -2.474 324 762 284 258 Std Error quanlyCC a Dependent Variable: Vận dụng 347 064 058 061 050 t Beta 231 601 225 235 -7.122 5.085 13.096 4.642 5.111 Collinearity Sig Statistics Tolerance VIF 000 000 000 000 000 1.061 1.079 1.205 1.079 943 927 830 927 PHỤ LỤC 5.1 TIÊU THỨC PHÂN BỔ VÀ TỶ LỆ PHÂN BỔ CP – HOẠT ĐỘNG NGUỒN HOẠT ĐỘNG CP lương NVPX CP lương BPBH P lương BPQL KH MM TB KH TSCĐ Hỗ trợ TT CP tiện ích CP DV mua ngồi (1) 20% 5% 7% 8% 5% 15% (2) 40% 5% 73% 8% 5% 35% (3) 10% 5% 5% 8% 3% 5% (4) 25% 5% 12% 8% 5% 10% (5) 5% 10% 3% 3% 6% 10% 3% (6) 65% 22% 7% 10% 15% 7% (7) 25% 8% Tổng TIÊU THỨC PHÂN BỔ 57% 47% (8) 100% Số lao động 100% Số lao động 100% Số lao động 25% CP khác 100 % Giờ máy 52% 18% 57% 25% 100% Tỷ lệ sử dụng 100% Giờ lao 100% 100% Tỷ lệ sử 100% Bình dụng quân Nguồn: kết thảo luận tư vấn chuyên gia động Số m2 PHỤ LỤC 5.2 BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ CÁC TIÊU THỨC HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM SP Tháng 3/2017 HOẠT ĐỘNG (1) (1’) (2) Tiêu thức phân bổ Tổng tiêu thức TACN cho lợn Dạng Dạng viên cám TACN cho gà Dạng Dạng viên cám TACN khác Dạng Dạng viên cám 300,0 181,0 Mẻ SP Mẻ SP quy đổi theo chuẩn 2.700 622,0 634,0 466,0 497,0 2.771,9 673,8 612,9 504,8 325,0 175,0 Giờ máy 1.940,4 471,7 429,0 353,4 480,4 336,3 227,5 122,5 5.267 1.119,6 1.141,2 932,0 994,0 600,0 384,8 2.771,9 673,8 612,9 396,5 368,3 325,0 175,0 (3) Số lần kiểm tra (4) Số mẻ sx quy đổi (5) 9.166.5 2.114.80 2.152.43 1.584.40 1.689.80 1.020.00 605.07 0,0 0,0 0,0 Số lượng thành phẩm 00 0,0 0,0 0,0 (6) Số đơn hàng (7) Số khách hàng (8) Số mẻ sx 2.302 574,0 458,0 343,0 426,0 273,0 228,0 358 86,3 64,2 58,6 66,1 46,3 36,5 2.771,9 673,8 612,9 504,8 480,4 325,0 175,0 Nguồn: tính toán tác giả số liệu kế toán Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà 189 PHỤ LỤC 5.3 BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU TIÊU THỤ THEO SP VÀ PHÂN BỔ CP CHUNG Tháng 3/2017 SẢN PHẨM Túi 5g Đơn giá SL Bao 20kg TT SL Bao 25kg TT SL Tổng DT TT 61.022.342.313 % 41% 14.378.727.816 5.895.278.405 4.140.789.705 2,78 400.035.580 8.154.730.700 8.154.730.700 5,48 323.004.763 …… …… 5.480.199.000 5.480.199.000 …… …… I TACN CHO LỢN Max 9000 16.113 3.213 M118 13.868 262.068.345 12.036 23.521 …… …… H121S 3.878.721.360 …… 10.636 20.610 …… …… …… II TACN CHO GÀ G2111 15.823 12.362 …… …… III TACN CHO VỊT, NGAN, BÒ …… …… …… ………… …… …… …………… … Số tiền ĐPPB …… 3,68 …… 47.627.194.000 32% 4.890.098.150 4.890.098.150 3,29 …… …… ……… 40.185.444.938 148.834.981.250 529.433.935 4.601.192.901 …… 27% 3.882.256.510 100% 14.378.727.816 Nguồn: tác giả tổng hợp số liệu từ phòng Kế tốn – cơng ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà ... doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa mức đọ ảnh hưởng nhân tố đó? - Các giải pháp đề xuất để vận dụng kế tốn chi phí theo mức độ hoạt động doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa? ... pháp kế tốn chi phí theo mức độ hoạt động triển khai doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa, (3) vận dụng bước kỹ thuật để triển khai phương pháp kế tốn chi phí theo mức độ hoạt động doanh. .. pháp vận dụng kế tốn chi phí theo mức độ hoạt động doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận kế tốn chi phí theo mức độ hoạt động - Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí theo mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa, Kế toán chi phí theo mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa, GS. TS ng Th Loan NCS m Phng Lan, Cõu hi nghiờn cu, Hỡnh 2.1: Cỏc giai on phỏt trin ca k toỏn qun tr CP, Hỡnh 2.2: S phỏt trin ca k toỏn ABC, Hỡnh 2.6: Mụ hỡnh phõn b chi phớ ca k toỏn ABC, Hỡnh 2.9: Phõn loi nhúm chp nhn s i mi, Hỡnh 3.2: Phng phỏp nghiờn cu, Hỡnh 3.3: Mụ hỡnh nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng n vic vn dng phng phỏp k toỏn ABC trong cỏc DN sn xut TACN ni a, Hỡnh 3.4: Khung vn dng k toỏn ABC, Hỡnh 4.2: Sn lng TACN cụng nghip Vit Nam (2007 2017), Hỡnh 4.10: Tiờu thc phõn loi CP trong cỏc DN sn xut TACN ni a, Bng 4.4: Bỏo cỏo CP sn phm thỏng 3/2017 (trớch), Bng 4.7: Tng hp kt qu kim nh gi thuyt H1 H4, Bng 5.1: D kin cỏc ch tiờu sn xut TACN cụng nghip (2018-2020), Bng 5.8: Bỏo cỏo chi tit giỏ thnh sn phm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm