Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

3 46 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:03

Bài 40: LÊ-NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỈ XX A Mục tiêu: Học sinh cần: - Có hiểu biết đóng góp Lê-nin phong trào công nhân Nga đặc điểm Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga - Nắm nét lớn tình hình nước nga đầu kỉ XX diễn biến cách mạng Nga 1905-1907 - Kính yêu biết ơn Lê-nin, lãnh tụ giai cấp vô sản giới - Rèn kĩ phân tích, so sánh kiện lịch sử Hiểu khái niệm: cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ, cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, chuyên chế vô sản B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Nét Quốc tế thứ hai? Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Lấy tên Liên hiệp đấu tranh giái phóng giai cấp cơng nhân Chưa có cương lĩnh, điều lệ BCHTW bị bắt Trong đảng chia hai phái: Bơn-sêvich Men-sê-vich(giải thích) Đọc học sinh ghi giải thích thêm Nội dung I Hoạt động bước đầu V.I.Lê-nin phong trào công nhân Nga: Tiểu sử Lê-nin (sgk) Hoạt động bước đầu Lê-nin: - Năm 1895, thống nhóm mác-xít Xanh Pê-tec-bua - Tháng 3/1898, Đại hội thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga triệu tập Min-xcơ - Năm 1900, xuất báo “Tia lửa”nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga - Tháng 7/1903, Đại hội II Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga Luân Đôn, thông qua cương lĩnh điều lệ Đảng Đây đảng vơ sản kiểu vì: + Triệt để đấu tranh giai cấp cơng nhân nhân dân lao động + Tuân thủ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác + Đấu tranh chống khuynh hướng chủ nghĩa hội -Trong thời gian này, Lê-nin viết nhiều tác phẩm nhằm phê phán chủ nghĩa hội, khẳng định vai trò giai cấp cơng nhân nhấn mạnh tầm quan trọng đấu tranh trị nghiệp giải phóng người lao động II Cách mạng 1905-1907 Nga: Đến cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, nước Nga chưa tiến hành cách mạng tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Nga Hồng bóp ghẹt quyền tự do, dân chủ, nên hầu hết nhân dân bất mãn với chế độ Làm bộc lộ hạn chế nước Nga làm cho tình hình trị đất nước lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, đẩy mâu thuẫn vốn có xã hội Nga lên đến đỉnh điểm Có thể cho học sinh nhà tự học 1.Tình hình nước Nga trước cách mạng: - Kinh tế: công ti độc quyền đời, đội ngũ công nhân trở nên đơng đảo - Chính trị: chế độ Nga Hoàng >< nhân dân - Sự thất bại Nga chiến tranh Nga- Nhật => xã hội mâu thuẫn sâu sắc => cách mạng bùng nổ Cách mạng bùng nổ: a Diễn biến: - Ngày 9/191905, công nhân Pê-tec-bua biểu tình hòa bình, bị Nga Hồng đàn áp - Tháng 1/1905, sóng bãi cơng bùng lên nước - Mùa hè 1905, xô viết đại biểu công nhân thành lập nhiều nơi… - Tháng 12/1905, khởi nghĩa vũ trang Mát-xcơ-va nhiều thành phố khác - Cuối năm 1907, phong trào cách mạng chấm dứt b Tính chất: cách mạng dân chủ tư sản kiểu (do giai cấp vô sản lãnh đạo thời đại đế quốc chủ nghĩa) Cách mạng Nga có điểm khác cách mạng tư sản trước đó? Do giai cấp vơ sản lãnh đạo, tham gia đông đảo nhân dân lao động, giải nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản đặt sở cho việc chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết lập chuyên chế vô sản c ý nghĩa: Phát vấn - Giáng đòn mạnh mẽ chế độ Nga Hồng - ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ nước đế quốc - Thức tỉnh nhân dân nước phương Đông Củng cố: -GV chốt lại nội dung bài, học sinh ghi nhớ được: nguyên nhân dẫn đến cách mạng Nga 1905-1907, diễn biến ý nghĩa cách mạng Dặn dò: Xem lại nội dung lịch sử học học kì II, tiết sau ơn tập chuẩn bị cho thi học kì II ... Nga trước cách mạng: - Kinh tế: công ti độc quyền đời, đội ngũ công nhân trở nên đông đảo - Chính trị: chế độ Nga Hồng >< nhân dân - Sự thất bại Nga chiến tranh Nga- Nhật => xã hội mâu thuẫn sâu... 9/191905, cơng nhân Pê-tec-bua biểu tình hòa bình, bị Nga Hồng đàn áp - Tháng 1/1905, sóng bãi cơng bùng lên nước - Mùa hè 1905, xô viết đại biểu công nhân thành lập nhiều nơi… - Tháng 12/1905,... hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ nước đế quốc - Thức tỉnh nhân dân nước phương Đông Củng cố: -GV chốt lại nội dung bài, học sinh ghi nhớ được: nguyên nhân dẫn đến cách mạng Nga 1905-1907,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX, Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn