Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ

209 63 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 10:32

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -o0o TRẦN THỊ THẮNG THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ UẬN N TIẾN S HÀ NỘI – 2019 INH TẾ NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -o0o TRẦN THỊ THẮNG THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9340201 UẬN N TIẾN S INH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh TS Nguyễn Xuân Quang HÀ NỘI - 2019 i ỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Các kết chưa công bố nghiên cứu tác giả khác Nghiên cứu sinh Trần Thị Thắng ii ỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin cảm ơn nhà khoa học, chuyên gia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Học viện Ngân hàng đặc biệt Ban giám đốc Học viện Ngân hàng, Ban giám đốc Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh đồng nghiệp quan tâm tạo điều kiện trình học tập, nghiên cứu giúp tác giả hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Sau đại học thầy tham gia giảng dạy chương trình nghiên cứu sinh Chính kiến thức, phương pháp nghiên cứu tiếp thu từ thầy cô hành trang quan trọng giúp tác giả thực nghiên cứu Lời tri ân sâu sắc xin gửi đến hai nhà khoa học hướng dẫn PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh TS Nguyễn Xuân Quang nhiệt tình hướng dẫn, động viên, chia sẻ giúp đỡ tác giả trình tìm tài liệu, số liệu thực tế thực điều tra khảo sát Các định hướng đắn bảo tận tâm thầy cô giúp tác giả hoàn thành luận án Cuối cùng, xin gửi tặng kết đến gia đình thân yêu người bạn đồng hành tác giả q trình nghiên cứu; u thương, chia sẻ niềm tin người động lực to lớn cho tác giả hoàn thành luận án Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, 2019 Tác giả luận án iii MỤC ỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VI DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VIII MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN 25 1.1 TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN 25 1.1.1 Khái niệm tiếp cận tài tồn diện 25 1.1.2 Vai trò tiếp cận tài 27 1.2 CÁC CHỈ TIÊU Đ NH GIÁ TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN 31 1.2.1 Chỉ tiêu đánh giá tiếp cận tài toàn diện Global Findex 32 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá tiếp cận tài tồn diện theo phương pháp phân tích thành phần (PCA) 35 1.2.3 Chỉ số tiếp cận tài tồn diện Sarma 37 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN 39 1.3.1 Nhóm nhân tố từ phía cầu 40 1.3.2 Nhóm nhân tố từ phía cung 41 1.3.3 Nhóm nhân tố mơi trường kinh tế - xã hội 44 1.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM .46 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy tiếp cận tài tồn diện 46 1.4.2 Bài học cho Việt Nam 57 TÓM TẮT CHƢƠNG 66 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN| TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ .67 iv 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ .67 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 67 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 68 2.2 THỰC TRẠNG TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 71 2.2.1 Lựa chọn số đánh giá 71 2.2.2 Thực trạng tiếp cận tài tồn diện tỉnh Đồng Bắc Bộ 72 2.3 Đ NH GIÁ THỰC TRẠNG TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 87 2.3.1 Những kết đạt 87 2.3.2 Hạn chế 88 2.3.3 Nguyên nhân 90 TÓM TẮT CHƢƠNG 97 CHƢƠNG 98 MƠ HÌNH ƢỢNG HÓA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ .98 3.1 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 98 3.2 MÔ TẢ DỮ LIỆU THU THẬP 100 3.2.1 Giới tính độ tuổi khách hàng 100 3.2.2 Nghề nghiệp khách hàng 101 3.2.3 Thu nhập khách hàng 102 3.2.4 Nơi sống khách hàng 103 3.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN 105 3.3.1 Các nhân tố từ phía cầu 105 3.3.2 Các nhân tố từ phía cung 127 3.4 ƢỢNG HÓA ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 135 v 3.4.1 Lựa chọn mơ hình 135 3.4.2 Kết bình luận 140 TÓM TẮT CHƢƠNG 148 CHƢƠNG MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIỆN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ .149 4.1 ĐỊNH HƢỚNG THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIÊN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 149 4.1.1 Định hướng, chiến lược phát triển kinh tế tỉnh Đồng Bắc Bộ đến năm 2025 149 4.1.2 Định hướng thúc đẩy tiếp cận tài tồn diện tỉnh Đồng Bắc Bộ 151 4.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIÊN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ .154 4.2.1 Khuyến nghị 154 4.2.2 Khuyến nghị 156 4.2.3 Khuyến nghị 158 TÓM TẮT CHƢƠNG 161 KẾT LUẬN 162 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN 164 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .165 PHỤ LỤC .178 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt STT Tên đầy đủ Tiếng Việt Tên đầy đủ Tiếng Anh ATM Máy rút tiền tự động CSDL Cơ sở liệu FATF Tổ công tác hành động tài Fintech Cơng nghệ tài số GDP Thu nhập bình quân đầu người G2P Chính phủ với cá nhân Government to person ICT Công nghệ thông tin truyền Information and 10 KYC thông Yêu cầu khách hàng Communication Technology Know Your Customer 11 MCC Cơng ty tín dụng nhỏ MicroCredit Mompany 12 MSE Doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ Micro and small enterprises 13 NHCSXH Ngân hàng sách xã hội 14 NHHTX Ngân hàng Hợp tác xã 15 NHNN Ngân hàng Nhà nước 16 NHNNo & PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát 17 NHTM triên nông thôn Ngân hàng thương mại 18 NHPT Ngân hàng phát triển 19 NHTW Ngân hàng trung ương 20 P2P Ngang hàng Peer-to-peer 21 POS Điểm bán hàng Point of sale 22 POT Điểm giao dịch Point of transaction 23 RBI Ngân hàng Trung ương Ấn Độ Reserve Bank of India 24 RCC Hợp tác xã tín dụng nơng thơn Rural credit cooperatives 25 QTDND Quỹ tín dụng nhân dân 26 TCTD Tổ chức tín dụng Automated teller machine Financial Technology vii 27 TCTC Tiếp cận tài 28 TCVM Tài vi mơ 29 TCTCVM Tổ chức tài vi mơ 30 UBND Ủy ban nhân dân 31 WB Ngân hàng giới World Bank viii DANH MỤC C C BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các yếu tố dân số vùng Đồng Bắc Bộ giai đoạn 2013 - 2017 68 Bảng 2.2: Chỉ số đánh giá tiếp cận tài tồn diện Global Findex sử dụng nghiên cứu 72 Bảng 2.3: Số lượng chi nhánh ngân hàng tỉnh vùng Đồng Bắc Bộ giai đoạn 2013 - 2017 (Số chi nhánh/100.000 người trưởng thành) 74 Bảng 2.4: Số lượng chi nhánh ngân hàng tỉnh vùng Đồng Bắc Bộ giai đoạn 2013 - 2017 (Số chi nhánh/1.000km2) 75 Bảng 2.5: Số lượng máy ATM thẻ ATM vùng Đồng Bắc Bộ giai đoạn 2013 – 2017 77 Bảng 2.6: Tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tỉnh vùng Đồng Bắc Bộ giai đoạn 2013 – 2017 80 Bảng 2.7: Vay vốn ngân hàng tỉnh vùng Đồng Bắc Bộ giai đoạn 2013 - 2017 82 Bảng 2.8: Số lượng POS thẻ loại vùng Đồng Bắc Bộ giai đoạn 2013 – 2017 86 Bảng 3.1: Độ tuổi khách hàng tham gia khảo sát 101 Bảng 3.2: Nghề nghiệp khách hàng tham gia khảo sát 102 Bảng 3.3: Thu nhập khách hàng tham gia khảo sát 103 Bảng 3.4: Địa phương khách hàng tham gia khảo sát 104 Bảng 3.5: Số lượng tài khoản ngân hàng giao dịch khách hàng 105 Bảng 3.6: Số lượng tài khoản ngân hàng giao dịch theo độ tuổi 106 Bảng 3.7: Số lượng tài khoản ngân hàng giao dịch theo nghề nghiệp 107 Bảng 3.8: Số lượng tài khoản ngân hàng giao dịch theo thu nhập 109 Bảng 3.9: Số lượng tài khoản ngân hàng giao dịch theo nơi sống 110 Bảng 3.10: Số người sử dụng thẻ ATM, thẻ tín dụng theo độ tuổi 112 Bảng 3.11: Số người sử dụng thẻ ATM, thẻ tín dụng theo nghề nghiệp 113 ... SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ .149 4.1 ĐỊNH HƢỚNG THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TỒN DIÊN TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 149 4.1.1... hội Chính thế, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu Thúc đẩy tiếp cận tài toàn diện tỉnh Đồng Bắc Bộ với mong muốn tìm hiểu thực trạng tiếp cận tài tồn diện Việt Nam thơng qua tỉnh Đồng Bắc Bộ. .. tế tỉnh Đồng Bắc Bộ đến năm 2025 149 4.1.2 Định hướng thúc đẩy tiếp cận tài tồn diện tỉnh Đồng Bắc Bộ 151 4.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY TIẾP CẬN TÀI CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, Thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ

Từ khóa liên quan