KẾ THỪA VÀ CHUYỂN HÓA CÁC GIÁ TRỊ XANH TRONG KIẾN TRÚC NHÀ Ở TRUYỀN THỐNG NAM BỘ VÀO KIẾN TRÚC CHUNG CƯ THẤP TẦNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH tt

28 77 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 10:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRUỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM - NGUYỄN THỊ KIM TÚ KẾ THỪA VÀ CHUYỂN HÓA CÁC GIÁ TRỊ XANH TRONG KIẾN TRÚC NHÀ Ở TRUYỀN THỐNG NAM BỘ VÀO KIẾN TRÚC CHUNG CƯ THẤP TẦNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: KIẾN TRÚC Mã số: 9.58.01.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KIẾN TRÚC Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2019 Cơng trình hồn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS TRẦN VĂN KHẢI Phản biện 1: PGS.TS.KTS TÔN THẤT ĐẠI Phản biện 2: GS.TS.KTS NGUYỄN QUỐC THÔNG Phản biện 3: PGS.TS.KTS PHẠM ANH DŨNG Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM Vào hồi ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: - TT THÔNG TIN & THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM - THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TPHCM DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCTT: Chung cư thấp tầng CSKH: Cơ sở khoa học PTBV: Phát triển bền vững STTN: Sinh thái tự nhiên CTX: Cơng trình xanh TB: Trung bình ĐTX: Đặc tính xanh TKBV: Thiết kế bền vững GTX: Giá trị xanh TKTĐ: Thiết kế thụ động HTĐGCTX: Hệ thống đánh giá Công trình xanh LA: Luận án TKX: Thiết kế xanh KTBV: Kiến trúc bền vững KTX: Kiến trúc xanh TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh VHTT: Văn hóa truyền thống NC: Nghiên cứu VHXH: Văn hóa xã hội NOTT: Nhà truyền thống VN: Việt Nam NOTTNB: Nhà truyền thống Nam Bộ XD: Xây dựng TNKH: Tự nhiên khí hậu PHẦN MỞ ĐẦU 0.1 Đặt vấn đề: Từ thực tiễn “xanh hóa kiến trúc” lĩnh vực nhà từ kết nghiên cứu lý luận nhà xanh; châu Á hình thành phương thức xanh hóa nhà thị khai thác giá trị xanh (GTX) giải pháp xây dựng (XD) nhà truyền thống (NOTT) với ý nghĩa: nhà địa “mơ hình nhà xanh”, phản ánh sâu sắc triết lý thiết kế bền vững (TKBV) Ở Việt Nam (VN), chủ trương hoạt động phát triển kiến trúc xanh (KTX), Cơng trình xanh (CTX) khởi động trải qua thời gian đáng kể kết đạt lĩnh vực nhà ỏi Chính vậy, cần nghiên cứu phương thức xanh hóa nhà thị thiết thực khả thi nữa, khai thác tiềm phù hợp với điều kiện nguồn lực đất nước Tại Nam Bộ, NOTT người Việt kiến trúc tiềm tàng GTX hình thành từ văn hóa ứng xử với mơi trường sống cư dân Nam Bộ biểu qua kiến trúc nhà, chứa đựng nhiều yếu tố tiến bộ, phù hợp với nguyên tắc kiến trúc bền vững (KTBV) Trong phát triển nhà xanh thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), chung cư thấp tầng (CCTT) loại hình nhà thị có nhiều tiềm để xanh hóa cơng trình phương thức khai thác GTX kiến trúc NOTT Nghiên cứu (NC) luận án (LA) hướng tới kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTT Nam Bộ vào kiến trúc CCTT TPHCM nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống (VHTT), góp phần xanh hóa nhà kinh nghiệm nhiều nước giới; phù hợp với tiềm năng, điều kiện nguồn lực VN 0.2 Mục tiêu NC cụ thể: (1) Nhận dạng hệ GTX kiến trúc NOTT Nam Bộ (NOTTNB); (2) Đề xuất hệ “GTX chuyển đổi” cho kiến trúc CCTT TPHCM nguyên tắc kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTTNB; (3) Đề xuất định hướng cho giải pháp thiết kế xanh (TKX) CCTT TPHCM sở kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTTNB 0.3 Đối tượng phạm vi NC: (1)Đối tượng NC: Các GTX kiến trúc NOTTNB Kiến trúc CCTT TPHCM; (2)Phạm vi NC: (a) NOTTNB: Là NOTT người Việt, địa phương mà lưu dân Việt đặt chân đến hành trình tiến phương Namnhững nơi mà kiến trúc NOTT XD ban đầu có nguồn gốc kế thừa kiến trúc NOTT người Việt miền Bắc Trung Bộ, thời gian từ kỷ 17- kỷ 20; (b) CCTT TPHCM: Là nhà thương mại nhà xã hội dành cho cư dân TPHCM, không bao gồm CCTT dành cho người nước cho thuê 0.4 Phương pháp NC: (1)Phân tích- tổng hợp-hệ thống hóa; (2)Lịch sử-Logic; (3) So sánh đối chiếu; (4) Quan sát khoa học; (5) Điều tra khảo sát; (6) Điều tra xã hội học; (7) Chuyên gia; (8) Định lượng thang đo Likert; (9) Phân tích hình thái; (10) Mơ hình hóa 0.5 Nội dung tiến trình NC: (Sơ đồ 0.1) Bước 1: NC tổng quan trình phát triển GTX kiến trúc nhà giới tình hình phát triển nhà xanh VN để nhận thức toàn cảnh vấn đề, phát phương thức tiếp cận, đối tượng tiềm để xanh hóa nhà TPHCM Bước 2: Kế thừa kết khảo sát, vẽ ghi NOTTNB từ nghiên cứu trước; thống kê, phân loại, chọn lọc kiểu thức đại diện để nghiên cứu (Phụ lục 1) Phân tích đặc điểm kiến trúc tiêu biểu NOTTNB, phương thức ứng xử với môi trường sống cư dân qua mô hình khơng gian cư trú yếu tố cấu thành nhà, liên hệ so sánh với NOTT Bắc Trung Bộ Từ kết khẳng định tồn GTX kiến trúc NOTTNB Bước 3: NC tổng quan kiến trúc CCTT giới bối cảnh phát triển loại hình nhà TPHCM Điều tra khảo sát 17 CCTT tiêu biểu song song với điều tra xã hội học người dân sống CCTT (Phụ lục 2, 3); đúc kết hạn chế môi trường CCTT thành phố Từ đó, nhận thức ý nghĩa thiết thực vai trò quan trọng GTX việc khắc phục, cải thiện tồn CCTT địa bàn TPHCM Bước 4: Thiết lập sở khoa học (CSKH) để thực mục tiêu NC cụ thể đề tài Bước 5: Dựa vào CSKH lý luận, phân tích hình thái NOTTNB để xác định GTX từ biểu đặc tính xanh (ĐTX) giải pháp XD nên nhà thiết lập tiêu chuẩn đánh giá chúng Để thang giá trị mang tính khách quan, LA vấn độc lập ý kiến số chuyên gia thông qua thang đo Likert (Phụ lục 4) So sánh, tổng hợp kết đánh giá; đúc kết thang giá trị hoàn chỉnh hệ GTX kiến trúc NOTTNB Bước 6: Vận dụng nguyên tắc lý luận kế thừa chuyển hóa giá trị VHTT quan điểm vật biện chứng để XD nguyên tắc kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTTNB vào kiến trúc CCTT TPHCM So sánh yếu tố ảnh hưởng đến hình thành, phát triển NOTTNB CCTT TPHCM so sánh đặc điểm tiêu biểu yếu tố cấu thành hai đối tượng nhà Phân tích ĐTX NOTTNB sở đối chiếu với kết so sánh; chuyển đổi ĐTX NOTTNB thành “ĐTX chuyển đổi”, hình thành “hệ GTX chuyển đổi” làm sở để vận dụng vào giải pháp TKX CCTT thành phố Bước 7: Dựa vào CSKH thiết lập kết NC bước 6; xác định mối tương quan yếu tố cấu thành NOTTNB với CCTT thành phố mối liên hệ biểu “ĐTX chuyển đổi” với yếu tố cấu thành CCTT “Mơ hình hóa” đối tượng NC CCTT thành phố cách chuyển tải “ĐTX chuyển đổi” vào thành tố CCTT Vận dụng CSKH thiết lập khai thác nguyên tắc giải pháp XD NOTTNB nhằm đạt ĐTX bước 5, “diễn dịch” ĐTX yếu tố cấu thành CCTT, hình thành định hướng cho giải pháp TKX CCTT địa bàn TPHCM Sơ đồ 0.1: Các phương pháp NC khoa học sử dụng bước tiến trình NC CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÂN TÍCH -TỔNG HỢP -HỆ THỐNG HĨA BƯỚC LỊCH SỬLOGIC SO SÁNH ĐỐI CHIẾU BƯỚC QUAN SÁT KHOA HỌC BƯỚC ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐIỀU TRA XH HỌC BƯỚC PHÂN TÍCH HÌNH THÁI CHUN GIA BƯỚC ĐỊNH LƯỢNG BẰNG THANG ĐO LIKERT BƯỚC MƠ HÌNH HĨA BƯỚC TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 0.6 Ý nghĩa khoa học giá trị thực tiễn đề tài: (1) Việc nhận dạng hệ GTX kiến trúc NOTTNB góp phần khẳng định nội dung phong phú tính thời đại hệ giá trị VHTT dân tộc (2)LA đóng góp phương thức tiếp cận mới, khoa học; hiệu quả, thiết thực xanh hóa CCTT, hướng tới phát triển bền vững (PTBV) toàn diện; phát huy giá trị VHTT vào sống mới, theo xu thời đại, phù hợp với tiềm điều kiện thực tế đất nước (3) Hệ “GTX chuyển đổi” vận dụng vào kiến trúc CCTT TPHCM mà NC vận dụng cho loại hình nhà khác thuộc Nam Bộ (4) Định hướng cho giải pháp TKX nhà CCTT đóng góp vào việc hình thành chất lượng ở, mang lại hiệu kinh tế- kỹ thuật, môi trường cách lâu dài gắn kết với đặc điểm văn hóa xã hội (VHXH) cộng đồng cư dân TPHCM 0.7 Những đóng góp LA: (1) Việc nhận dạng hệ GTX kiến trúc NOTTNB dựa tập hợp mẫu khảo sát lớn, mang tính đại diện cao chưa có cơng trình NC chuyên biệt trước Hệ GTX sở hình thành hệ “GTX chuyển đổi” để XD định hướng cho giải pháp TKX không cho CCTT TPHCM mà vận dụng cho loại hình nhà khác Nam Bộ (2)Việc đề xuất định hướng cho giải pháp TKX CCTT TPHCM sở kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTTNB chưa có NC thực tồn diện Các định hướng góp phần hình thành chung cư xanh thấp tầng với GTX bền vững, mang lại chất lượng thiết thực, toàn diện cho cư dân 0.8 Cấu trúc LA: Gồm phần: (1) Mở đầu; (2) Nội dung gồm chương (3) Kết luận- Kiến nghị; ngồi có Phụ lục CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GTX TRONG KIẾN TRÚC NHÀ Ở VÀ CÁC VẤN ĐỀ NC LIÊN QUAN 1.1 CÁC THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NC: - Kế thừa, chuyển hóa; “Kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTTNB” tiếp thu có chọn lọc phát huy GTX cách biện chứng theo quy luật vận động phát triển -Liên hệ thuật ngữ “xanh” với khái niệm “phát triển bền vững”: Thuật ngữ “xanh” (green) thường dùng thị cho “tính bền vững” (subtainable) khái niệm PTBV -Các khái niệm liên quan đến thuật ngữ “xanh”: Kiến trúc bền vững (KTBV) đồng với kiến trúc xanh (KTX); Thiết kế bền vững (TKBV) đồng với thiết kế xanh (TKX); Cơng trình xanh (CTX) Hệ thống đánh giá Cơng trình xanh (HTĐGCTX) -“Giá trị xanh kiến trúc”: “GTX kiến trúc hình thành từ đặc tính bật giải pháp kiến trúc XD cơng trình - mà đặc tính (có thể gọi “đặc tính xanh”) đánh giá đem lại hiệu sức khỏe đáp ứng hoạt động sống người; đảm bảo mối quan hệ gắn kết hài hòa kiến trúc với môi trường (bao gồm môi trường sinh thái tự nhiên (STTN) mơi trường văn hóa xã hội (VHXH)), tạo nên cân môi sinh, phù hợp với quan niệm PTBV” GTX thể “tính bền vững” cơng trình phương diện: công năng-kinh tế- kỹ thuật, môi trường STTN môi trường VHXH Tạo GTX mục tiêu KTBV- KTX Các GTX giá trị văn hóa - Các khái niệm mơi trường ở, nhà ở, nhà dân gian, nhà truyền thống, nhà chung cư, nhà xanh, xanh hóa nhà Nhà xanh (hay nhà bền vững) nhà đạt ĐTX hình thành nên GTX theo nguyên tắc KTBV- KTX Xanh hóa nhà hoạt động phát triển nhà xanh kiến trúc-XD 1.2 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC GTX TRONG KIẾN TRÚC NHÀ Ở TRÊN THẾ GIỚI: 1.2.1.Sự hình thành GTX từ khởi nguồn TKBV: TKBV có khởi nguồn từ sớm trình tự “tiến hóa”: Từ sinh họcNhà địaThời đại công nghiệp Thời cận đại (nhận thức PTBV) Nhiều ý tưởng nguyên lý TKBV ngày đánh giá không tồn kiểu nhà địa khắp giới Khởi nguồn GTX thể qua: Tính tiện nghi; Tính thích ứng với điều kiện tự nhiên khí hậu (TNKH); Tính cân sinh thái; Tính bảo tồn lượng, tài nguyên Các ĐTX bổ sung, hướng đến PTBV toàn diện mặt đời sống 1.2.2.Các GTX số xu hướng xanh hóa nhà tiêu biểu giới nay: (1) Nhà sinh khí hậu có GTX từ tính tiện nghi vi khí hậu tính thích ứng với điều kiện TNKH; (2) Nhà sinh thái có GTX tập trung vào tính sinh thái; (3) Nhà bảo tồn lượng có GTX tính bảo tồn lượng, tính cơng nghiệp hóa; (4)Nhà đạt tiêu chuẩn CTX xem có GTX tồn diện hội tụ nhiều ĐTX tiêu chí HTĐGCTX 1.2.3 Các chiến lược TKX cho kiến trúc nhà ở: (1) Thiết kế thụ động (TKTĐ): Áp dụng giải pháp thiết kế phù hợp với yếu tố tự nhiên, quan tâm liên hệ đến giải pháp XD truyền thống địa phương Nguyên lý TKTĐ nguyên lý thiết kế sinh khí hậu (2) Thiết kế chủ động: Áp dụng công nghệ thiết bị tạo tiện nghi cho người Nhà TKTĐ hiệu hệ thống chủ động phải tiêu tốn lượng (3) Thiết kế tích hợp với hỗ trợ cơng cụ mơ phỏng, tối ưu hóa hiệu cơng trình: Kết hợp, liên hệ, huy động yếu tố thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn để đồng thời đạt nhiều mục tiêu, sử dụng mô hiệu cơng trình BPS (Building Performance Simulation) 1.3 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XANH TẠI VN: Còn có nhiều khó khăn rào cản 1.4 KIẾN TRÚC NOTTNB: 1.4.1.Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển: -TNKH: Hệ sinh thái đa dạng với nhiều sơng ngòi, kênh rạch; nhiệt đới nóng ẩm, gió mùa; nhiệt độ TB 270C-280C, độ ẩm TB 82% -Lịch sử, kinh tế, VHXH: Từ kỷ 17, lưu dân Việt từ miền Trung di cư vào Nam khẩn hoang sinh sống Ngồi nơng nghiệp lúa nước, họ làm vườn, khai thác thủy sản Với tính cách phóng khống, trọng tình nghĩa, họ dễ tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa từ bên ngồi giữ văn hóa riêng 1.4.2 Các đặc điểm tiêu biểu kiến trúc NOTTNB: NOTTNB có thích ứng tốt với mơi trường sống: (1)Theo hình thức cư trú: có Nhà đất; Nhà sàn; Nhà bè; (2) Theo hình thức mặt đứng: có kiểu “thuần truyền thống” kiểu ảnh hưởng kiến trúc cổ điển châu Âu; (3) Theo bố cục mặt bằng: có nhà chữ nhất, nhà chữ nhị (nối đọi), nhà chữ đinh, nhà chữ công với nhiều biến thể thành 11 1.6 TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠNG TRÌNH NC CĨ HƯỚNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI : LA khẳng định khơng có trùng lặp mục tiêu NC đề tài với công trình NC trước 1.7 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẶT RA NC: (1) Cần nhận dạng, đánh giá ĐTX hình thành GTX NOTTNB hệ thống, khách quan, khoa học để khai thác, vận dụng vào công xanh hóa nhà mới; (2) Cần XD nguyên tắc kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTTNB vào kiến trúc CCTT TPHCM làm sở đề xuất hệ “GTX chuyển đổi” để vận dụng vào TKX CCTT; góp phần giải hạn chế môi trường phát triển CCTT TPHCM; (3) Định hướng cho giải pháp TKX CCTT cần trọng TKTĐ, hướng đến khả vận dụng thích ứng vào giai đoạn phát triển nhà ở, phù hợp với hoàn cảnh đối tượng cư dân; phát huy hiệu hạn chế nguồn lực CHƯƠNG 2: CSKH CHO VIỆC KẾ THỪA VÀ CHUYỂN HÓA CÁC GTX TRONG KIẾN TRÚC NOTTNB VÀO KIẾN TRÚC CCTT TẠI TPHCM 2.1.CƠ SỞ VỀ PHÁP LÝ: Các tổ chức hoạt động phát triển CTX, KTX; Các văn pháp lý cho vấn đề tiết kiệm sử dụng lượng hiệu XD; Các tài liệu pháp lý liên quan đến việc hình thành CCTT 2.2 CƠ SỞ VỀ LÝ LUẬN: 2.2.1 Lý luận kế thừa chuyển hóa giá trị VHTT: Các nguyên tắc: (1) Có đánh giá, chọn lọc giá trị VHTT để kế thừa sở khách quan, khoa học; (2) Có bổ sung, phát triển giá trị VHTT để đảm bảo chuyển hóa phù hợp với nhu cầu sống điều kiện thực tế; (3) Có giao lưu, tiếp biến với giá trị văn hóa tích cực bên ngồi hệ giá trị VHTT 2.2.2 Lý luận nhà xanh: 12 -Nội dung nhà xanh: (1) Đảm bảo chất lượng ở: qua đáp ứng nhu cầu tiện nghi (bao gồm tiện nghi không gian tiện nghi môi trường ở); (2) Tạo điều kiện giao tiếp xã hội môi trường ở; (3) Hướng đến cơng nghiệp hóa XD nhà - Các nguyên tắc tính bền vững cho nhà xanh: (1)Hiệu quả: trọng tâm vấn đề “xanh hóa”, cần mang tính dài hạn; (2)Sinh thái: Cần thiết kế cơng trình theo cách phục hồi hệ sinh thái; (3)Lành mạnh: Đảm bảo chất lượng môi trường phản hồi tích cực cư dân điều này; (4) Gắn kết: Cần phù hợp với đặc điểm xã hội đối tượng sử dụng, liên hệ với nguồn lực chổ truyền thống XD địa phương; (5)Cam kết ủng hộ: Cần nhận thức cư dân GTX ý kiến nhu cầu họ sở thiết kế công trình; (6)Tích hợp: Cần kết hợp yếu tố tác động tới giải pháp thiết kế hợp tác bên tham gia dự án - Các GTX nhà xanh: (1) GTX mặt công năng- kinh tế- kỹ thuật (tính tiện nghi khơng gian, tính tiện nghi vi khí hậu, tính tiện nghi tiện ích cơng cộng, tính thích ứng với nhu cầu sử dụng, tính điển hình hóa, tính cơng nghiệp hóa); (2) GTX mặt mơi trường STTN (tính sinh thái, tính thích ứng với điều kiện TNKH, tính bảo tồn lượng-tài nguyên); (3) GTX mặt VHXH (tính cộng đồng, tính thích ứng với yếu tố VHXH) 2.2.3 Nguyên lý thiết kế nhà sinh khí hậu vùng nhiệt đới ẩm VN: Tập trung vào giải pháp TKTĐ bao gồm: (1) Chọn hướng nhà quy hoạch tổng thể cơng trình; (2) Tổ chức thơng gió tự nhiên; (3)Tổ chức chiếu sáng tự nhiên; (4) Che nắng, chống chói; (5)Chống xạ nhiệt vào nhà; (6) Chống mưa tạt, ẩm mốc; (7) Bố trí thảm thực vật khoảng trống 2.2.4 Lý thuyết thiết kế kiến trúc thích ứng phát triển nhà ở: “Kiến trúc thích ứng (Adaptable architecture) đề cập đến cơng trình thiết kế để thích nghi với điều kiện môi trường, cư dân 13 yếu tố khác liên quan bên cho dù tự động hay thơng qua can thiệp người” Le Corbusier đề xuất kiểu nhà Dom-Ino (1914) để cơng nghiệp hóa nhà ở; “5 luận điểm kiến trúc đại”: mặt mặt đứng nhà tự do, sử dụng cột thay tường chịu lực giúp tăng linh hoạt cho nội thất nhà S.Brand, Hassan Estaji đề cập đến “tuổi thọ” khác “lớp” cấu thành cơng trình (building layers), giúp đánh giá thành phần nhà dễ thay đổi, dự phóng khả xếp chúng lại; đề xuất thiết kế thích ứng cơng trình Edgardo Martinez đề xuất khái niệm “nhà tiến hóa” (Evolutionary housing, 1993) làm sở cho giải pháp nhà người thu nhập thấp (low-income people), cho phép phát triển nhà dần lượng chất theo thời gian -Các yếu tố thích ứng: (1)Bề mặt; (2)Các thành phần mơ đun; (3)Đặc tính khơng gian; (4) Hệ thống kỹ thuật -Chiến lược thiết kế thích ứng: (1) Tính di động; (2)Tiêu chuẩn hóa tái sử dụng; (3)Tự động hóa; (4) Thang thời gian: Xem xét thời gian để dự kiến q trình thích ứng; (5) Tập trung vào người dân: Nắm bắt u cầu ”mơ hình mong muốn” cư dân 2.3.CƠ SỞ VỀ THỰC TIỄN: Khá phong phú, trường hợp NC: (1) Khai thác tính thích ứng với điều kiện TNKH NOTT cho nhà thị Sài Gòn thuộc trào lưu kiến trúc Đơng Dương; (2) Khai thác ĐTX yếu tố cấu thành NOTT số dự án chung cư xanh châu Á; (3) Khai thác ĐTX nhà sàn truyền thống nhiệt đới cho nhà liên kế Malaysia; (4) Thiết kế sinh khí hậu cho nhà đô thị hướng tới NOTT Aleppo-Syria 2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GTX TRONG KIẾN TRÚC NHÀ Ở TẠI TPHCM: - TNKH: Khí hậu thuận lợi rõ mặt sinh học, quanh năm có gió mát; thời tiết tiện nghi năm: 79,5%, mát ẩm 16,7%, đón gió tự nhiên đến 99,9% Tuy nhiên, thành phố chịu nguy lớn biến 14 đổi khí hậu mực nước biển dâng: Nhiệt độ ngày tăng, nơi có mật độ XD cao; Thường xuyên bị ngập lụt mưa lớn Đô thị hóa khu vực ven làm hệ thống kênh rạch bị lấn chiếm, giảm chức điều tiết nước Vì vậy, cần giảm tỉ lệ diện tích khơng thấm nước, tăng khả điều tiết chỗ, tiết kiệm lượng - Bối cảnh lịch sử, kinh tế, VHXH: Dân cư trước TPHCM chủ yếu di dân Việt từ Bắc Trung vào Người dân ưa thích sinh hoạt khơng gian cơng cộng ngồi trời “Nếp sống thị dân” chưa hình thành ổn định, văn minh thị kém; cần hình thành “văn hóa chung cư” với tiện ích cơng cộng thuận tiện TPHCM cần phải quan tâm đến vấn đề điều kiện tiên để PTBV đô thị, có nhà Nhà “phải phù hợp với đối tượng ở, đáp ứng nhu cầu nhiều mặt xã hội; tạo lối sống, nếp văn hóa ở, văn minh đại mang sắc dân tộc” Những sách, cấu, giải pháp thiết kế nhà cần phải hợp lý Về lâu dài, nhà chung cư phải quan niệm nhà thành phố Mơ hình chung cư phải phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội, địa bàn XD với đối tượng CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NC 3.1.NHẬN DẠNG HỆ GTX TRONG KIẾN TRÚC NOTTNB: 3.1.1 Xác định ĐTX hình thành hệ GTX kiến trúc NOTTNB: -Các nguyên tắc: (1) Cần đối chiếu nội dung ĐTX cần xác định NOTTNB (các “ĐTX truyền thống”) với nội dung tiêu chí đánh giá HTĐGCTX (các “ĐTX đại”); (2) Khi xem xét, đánh giá ĐTX truyền thống; phải đặt chúng vào bối cảnh hình thành nên kiến trúc NOTTNB; (3) Dựa CSKH lý luận (mục 2.2); (4) Có nguyên tắc chọn mẫu nghiên cứu (Phụ lục 1) -Xác định ĐTX NOTTNB: 15 Sơ đồ 3.1 Cú pháp sử dụng phương pháp phân tích hình thái để xác định ĐTX NOTTNB CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ LÝ LUẬN ĐÃ THIẾT LẬP Định hướng CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NOTTNB Giải mã Nhận dạng (MÃ NHẬN DẠNG SỰ VẬT) TẬP HỢP ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC TRẠNG THÁI Ý NGHĨA, HIỆU QUẢ MANG LẠI CÁC ĐTX PHÂN TÍCH HÌNH THÁI Tóm tắt Bảng 3.1: Xác định ĐTX NOTTNB Mã nhận dạng (Các yếu tố cấu thành NOTTNB) Hình thức cư trú kiểu thức nhà Vị trí, hướng hình khối nhà Mặt tổng thể Mối liên hệ kiến trúc nhà môi trường bên ngồi Các Khơng gian bên nhà không gian Không gian chuyển tiếp nhà nhà Tường vách nhà Các Tường vách nhà phận nhà Lan can Hệ thống cửa Nền phận xung quanh nhà Bộ khung chịu lực & kỹ thuật xây dựng Đặc tính xanh Tính thích ứng với mơi trường STTN & mơi trường VHXH Tính tiện nghi vị trí, Tính linh hoạt Tính sinh thái, Tính tiện nghi vi khí hậu Tính tiện nghi vi khí hậu, Tính đa năng, Tính linh hoạt, Tính cộng đồng Tính tiện nghi vi khí hậu, Tính thích ứng với điều kiện tự nhiên khí hậu, Tính linh hoạt Tính thiết thực, Tính điển hình, Tính linh hoạt 3.1.2.Thang giá trị ĐTX NOTTNB: LA hệ thống ĐTX theo nhóm; đề xuất tiêu chuẩn đánh giá chúng (Bảng 3.2) Bằng thang đo Likert đơn tính; LA vấn độc lập chuyên gia (Phụ lục 4) Trị giá ĐTX: Điểm đạt từ 95-100%: Rất Tốt, 8594%: Tốt, 75-84%: Khá, 60-74%: Trung bình, Dưới 60%: Kém 16 Các ĐTX đạt 75% điểm trở lên xem có giá trị đáng kể Thống kê kết đánh giá Bảng 3.3 LA 3.1.3.Hệ GTX kiến trúc NOTTNB: (Bảng 3.4) CÁC NHĨM GIÁ TRỊ Giá trị cơng năngkinh tế- kỹ thuật Giá trị mặt môi trường STTN Giá trị mặt VHXH ĐẶC TÍNH XANH Tính tiện nghi vị trí Tính tiện nghi vi khí hậu Tính linh họat- đa Tính thiêt thực- điển hình Tính sinh thái Tính thích ứng với điều kiện TNKH Tính cộng đồng Tính thích ứng với đặc điểm VHXH THANG GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC Tốt Rất tốt Khá Tốt Tốt Khá Rất tốt Khá 3.2 ĐỀ XUẤT HỆ “GTX CHUYỂN ĐỔI” CHO KIẾN TRÚC CCTT TẠI TPHCM TRÊN NGUYÊN TẮC KẾ THỪA VÀ CHUYỂN HÓA CÁC GTX TRONG KIẾN TRÚC NOTTNB: 3.2.1.Nguyên tắc kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTTNB: (1) Nhận dạng, đánh giá ĐTX truyền thống sở khách quan, khoa học (đã đạt kết mục 3.1); (2) Phân tích, so sánh NOTTNB CCTT TPHCM; (3) Chọn lọc, chuyển đổi ĐTX truyền thống để kế thừa chuyển hóa sở phân tích nội dung chúng liên hệ với kết so sánh nêu bối cảnh thực tiễn 3.2.2 So sánh NOTTNB CCTT TPHCM: - So sánh yếu tố tác động đến hình thành NOTTNB CCTT TPHCM: (1)Các yếu tố tương đồng: Tác động điều kiện TNKH; Nguồn gốc cư dân; (2)Các yếu tố khác biệt: Điều kiện kinh tế trình độ khoa học kỹ thuật -So sánh đặc điểm yếu tố cấu thành NOTTNB CCTT TPHCM: (Bảng 3.5) So sánh về: (1) Nguồn gốc, vị trí XD, đặc điểm quy hoạch-cảnh quan; (2) Cơ cấu hộ gia đình, khả mở rộng qui mơ diện tích; (3) Đặc điểm cấu trúc khơng gian bên 17 CÁC ĐTX TRONG NOTTNB Tính tiện nghi vị trí Tính tiện nghi vi khí hậu Tính linh họat- đa Tính thiết thực- điển hình Tính sinh thái Tính thích ứng với điều kiện TNKH Tính cộng đồng Tính thích ứng với đặc điểm VHXH Chuyển đổi mang tính kế thừa; Tính tiện nghi tiện ích cơng cộng Tính tiện nghi vi khí hậu Tính thích ứng với nhu cầu sử dụng Tính cơng nghiệp hóa Tính sinh thái Tính thích ứng với điều kiện TNKH Tính cộng đồng Tính thích ứng với đặc điểm VHXH CÁC “ĐTX CHUYỂN ĐỔI” CHO CCTT TẠI TPHCM nhà; (4)Các thành phần chuyển tiếp ngồi nhà; (5)Vỏ bao che cơng trình; (6)Tường vách bên nhà; (7)Hệ thống cửa; (8)Các thành phần che chắn mưa nắng, chống xạ nhiệt;(9)Một số phận khác; (10)Vật liệu, kỹ thuật XD cơng trình; (11)Hình thức kiến trúc Sự khác biệt yếu tố ảnh hưởng đến việc khai thác giải pháp XD NOTTNB để hình thành ĐTX 3.2.3 Chọn lọc, chuyển đổi “ĐTX truyền thống” thành “ĐTX chuyển đổi” cho CCTT TPHCM: (Sơ đồ 3.2) Chuyển đổi mang tính chuyển hóa Phân tích “ĐTX chuyển đổi” cho thấy chúng có đáp ứng ngun tắc tính bền vững nhà xanh có mối liên hệ tác động lẫn (Sơ đồ 3.3) 18 3.2.4.Hệ “GTX chuyển đổi” cho kiến trúc CCTT TPHCM: (Bảng 3.6) CÁC NHĨM GIÁ TRỊ ĐẶC TÍNH XANH Tính tiện nghi tiện ích cơng cộng Giá trị Tính tiện nghi vi khí hậu cơng năng- kinh tế- kỹ thuật Tính thích ứng với nhu cầu sử dụng Tính cơng nghiệp hóa Giá trị mặt Tính sinh thái mơi trường STTN Tính thích ứng với điều kiện TNKH Giá trị Tính cộng đồng mặt VHXH Tính thích ứng với đặc điểm VHXH 3.3.ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC GIẢI PHÁP TKX CCTT TẠI TPHCM TRÊN CƠ SỞ KẾ THỪA VÀ CHUYỂN HÓA CÁC GTX TRONG KIẾN TRÚC NOTTNB: 3.3.1.Quan điểm việc đề xuất định hướng: Yêu cầu định hướng: (1)Về nội dung: Chú trọng khai thác giải pháp XD NOTTNB (mục 3.1.1) để hình thành giải pháp TKTĐ cho CCTT đạt ĐTX; phù hợp với đối tượng cư dân, vận dụng linh hoạt vào giai đoạn phát triển nhà ở; thiết thực, khả thi nguồn lực hạn chế; Khắc phục khiếm khuyết môi trường CCTT (mục 1.4.3); Đề cao giá trị nhân văn (2)Về hình thức: Định hướng trình bày hệ thống theo nhóm yếu tố cấu thành CCTT để vận dụng thuận lợi vào giải pháp thiết kế có nhiều cấp độ Các đề xuất: (1) Các CSKH chương 2; (2) Hệ “GTX chuyển đổi” (sau gọi hệ GTX) (mục 3.2.4); (3) Mối tương quan yếu tố cấu thành đối tượng nhà mối liên hệ biểu ĐTX yếu tố cấu thành CCTT 19 Sơ đồ 3.4 Cú pháp sử dụng phương pháp mơ hình hóa xây dựng định hướng TKX CCTT TPHCM CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC ĐÃ THIẾT LẬP Kế thừa, chuyển hóa CÁC ĐTX TRUYỀN THỐNG CÁC ĐTX CHUYỂN ĐỔI CCTT TẠI TPHCM (CÁC TÍNH CHẤT GỐC) (CÁC TÍNH CHẤT CẦN BẢO TỒN) (ĐỐI TƯỢNG NC) NOTT NAM BỘ (SỰ VẬT MANG CÁC TÍNH CHẤT GỐC) TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CCTT CHỨA CÁC ĐTX TRONG CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH (MÔ HÌNH LÝ TƯỞNG CĨ CÁC THÀNH TỐ CHỨA TÍNH CHẤT CẦN BẢO TỒN) MƠ HÌNH HĨA ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ XANH CCTT TẠI TPHCM HÌNH THỨC CƯ TRÚ & KIỂU THỨC NHÀ MẶT BẰNG TỔNG THỂ NHÀ (VỊ TRÍ, HƯỚNG & HÌNH KHỐI NHÀ; MỐI LIÊN HỆ GIỮA KIẾN TRÚC NGÔI NHÀ VỚI MÔI TRƯỜNG BÊN NGỒI) CÁC KHƠNG GIAN CƠ BẢN (KHƠNG GIAN BÊN TRONG NHÀ; KHƠNG GIAN CHUYỂN TIẾP GIỮA TRONG & NGỒI NHÀ) CÁC BỘ PHẬN NHÀ (TƯỜNG VÁCH TRONG-NGOÀI NHÀ; LAN CAN; CỬA; MÁI; NỀN NHÀ & CÁC BỀ MẶT XUNG QUANH) BỘ KHUNG CHỊU LỰC, KỸ THUẬT XD QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU Ở MẶT BẰNG CHUNG CƯ KHÔNG GIAN Ở CỦA TỪNG CĂN HỘ VỎ BAO CHE VÀ CÁC BỘ PHẬN BẢO VỆ NGỒI NHÀ HỆ THỐNG CỬA HÌNH THỨC MẶT ĐỨNG VẬT LIỆU, KỸ THUẬT XD CƠNG TRÌNH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CCTT TẠI TPHCM CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NOTTNB 3.3.2 Tương quan yếu tố cấu thành NOTTNB CCTT TPHCM: (Sơ đồ 3.5) 20 Tính tiện nghi tiện ích cơng cộng Tính tiện nghi vi khí hậu Tính thích ứng với nhu cầu sử dụng Tính cơng nghiệp hóa Tính sinh thái Tính thích ứng với điều kiện TNKH Tính cộng đồng Tính thích ứng với đặc điểm VHXH QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU Ở MẶT BẰNG CHUNG CƯ KHÔNG GIAN Ở CỦA TỪNG CĂN HỘ VỎ BAO CHE VÀ CÁC BỘ PHẬN BẢO VỆ NGỒI NHÀ HỆ THỐNG CỬA HÌNH THỨC MẶT ĐỨNG VẬT LIỆU, KỸ THUẬT XD CƠNG TRÌNH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CCTT TẠI TPHCM CÁC ĐẶC TÍNH XANH 3.3.3 Liên hệ biểu ĐTX với yếu tố cấu thành CCTT TPHCM: (Sơ đồ 3.6) 3.3.4 Định hướng cho giải pháp TKX CCTT TPHCM: Nội dung: (1)Thiết kế quy hoạch tổng thể khu (Sơ đồ 3.7, Bảng 3.7) nhóm yếu tố: Vị trí XD, cấu chức mơ hình chung cư; Hướng đặc điểm hình dạng hình học khối nhà; Mật độ XD, mảng xanh bề mặt xung quanh cơng trình; Các không gian công cộng khu ở; (2) Thiết kế kiến trúc cơng trình (Sơ đồ 3.8, Bảng 3.8) nhóm yếu tố: Thiết kế mặt chung cư; Tổ chức không gian bên hộ; Vỏ bao che phận bên ngoài; Hệ thống cửa; Thiết kế hình thức mặt đứng; (3) Thiết kế kỹ thuật cơng trình (Sơ đồ 3.7, Bảng 3.8) nhóm yếu tố: Vật liệu XD, Hệ chịu lực; Hệ thống kỹ thuật cơng trình 3.3.5 Các thí dụ CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ NC 4.1 Bàn luận tính bền vững hệ GTX kiến trúc NOTTNB: Hệ GTX NOTTNB có giá trị mang tính thời đại, đạt hiệu dài hạn để khai thác, vận dụng vào nhà Sự gắn kết mơ hình XD với cộng đồng chặt chẽ, đem lại trạng thái lành mạnh toàn diện cho cư dân; có tích hợp ĐTX giải 21 pháp XD cơng trình Hệ GTX phần quan trọng hệ giá trị VHTT; phản ánh văn hóa ứng xử với mơi trường sống cư dân Nam Bộ tiếp nối giá trị VHTT dân tộc định hình; tạo nên tính “chuẩn mực” vấn đề cư trú 4.2 Bàn luận đặc trưng hệ “GTX chuyển đổi” định hướng cho giải pháp TKX CCTT TPHCM: Trong hệ “GTX chuyển đổi”, LA phát triển tính thích ứng thành đặc trưng bật “diễn dịch” ĐTX vào thành tố cơng trình nhiều khía cạnh định hướng cho giải pháp TKX CCTT Qua điều tra xã hội học, đa phần cư dân sống CCTT thành phố có mức thu nhập từ TB trở xuống, tiêu chuẩn mức tiêu thụ hạn chế; dễ bị tổn thương biến động kinh tế, xã hội Tính thích ứng giải pháp XD đảm bảo phù hợp mơ hình nhà với đặc điểm VHXH cư dân, tạo khả nhà “tiến hóa”, nâng cấp dần tiện nghi theo thời gian Hiện nay, việc xanh hóa cơng trình HTĐGCTX nhận xét “một tiếp cận máy móc từ xuống dưới”, “thiếu đề cập đến đặc trưng khu vực khác biệt văn hóa” Trong hoạt động xanh hóa kiến trúc châu Á nay, vấn đề “đặc biệt quan trọng” “cần làm để cộng đồng tiêu thụ nguồn lực bắt đầu phát triển” tính bền vững tồn diện đòi hỏi “những vấn đề sinh thái cần quan tâm đồng thời với nhu cầu xã hội kinh tế cộng đồng dân cư” Đặc trưng hệ “GTX chuyển đổi” LA đề xuất tính thích ứng tính nhân văn Đây yếu tố cần đề cập, bổ sung vào HTĐGCTX nhằm đạt đến tính bền vững lâu dài tồn diện 4.3 Vận dụng kết NC bàn luận số giải pháp thiết kế CCTT TPHCM: (1)Thanh Đa (môi trường tốt); (2)Tân Hóa-Lò Gốm (mơ hình chung cư tái định cư thành cơng) cho thấy tính đắn nội dung định hướng TKX CCTT LA đề xuất 22 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Hướng tới phương thức tiếp cận nguồn “tri thức địa” giải pháp xây dựng NOTT nhằm xanh hóa nhà đô thị nhiều quốc gia thuộc châu Á nay, LA đề xuất việc “kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTT Nam Bộ vào kiến trúc CCTT địa bàn TPHCM” nhằm góp phần phát triển nhà xanh đô thị phù hợp với tiềm điều kiện nguồn lực đất nước Hệ GTX kiến trúc NOTT Nam Bộ nhận dạng kết nghiên cứu LA bao gồm nhóm giá trị thành phần: - Giá trị mặt cơng năng- kinh tế- kỹ thuật: hình thành từ ĐTX tính tiện nghi vị trí, tính tiện nghi vi khí hậu, tính linh hoạt- đa năng, tính thiết thực- điển hình; - Giá trị mặt mơi trường STTN: hình thành từ ĐTX tính sinh thái, tính thích ứng với điều kiện TNKH; - Giá trị mặt VHXH: hình thành từ ĐTX tính cộng đồng, tính thích ứng với yếu tố VHXH Hệ GTX truyền thống góp phần định hình nên “chuẩn mực nơi tốt”, phù hợp với bối cảnh hình thành kiến trúc NOTTNB với tất ĐTX hệ thống có trị giá từ Khá đến Rất tốt; đem lại tiềm cho việc khai thác, vận dụng vào giải pháp TKX nhà Trên sở đó, luận án đề xuất hệ “GTX chuyển đổi” cho kiến trúc CCTT TPHCM nguyên tắc kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTT Nam Bộ để vận dụng vào bối cảnh thực tế phù hợp với đặc điểm kiến trúc CCTT Hệ “GTX chuyển đổi” thể phát huy tinh hoa giá trị VHTT dân tộc vấn đề tạo lập môi trường theo xu PTBV thời đại, đáp ứng nội dung tiêu chí KTX VN 23 Hệ “GTX chuyển đổi” cho kiến trúc CCTT thành phố bao gồm nhóm giá trị thành phần: - Giá trị mặt công năng- kinh tế- kỹ thuật: hình thành từ ĐTX tính tiện nghi tiện ích cơng cộng, tính tiện nghi vi khí hậu, tính thích ứng với nhu cầu sử dụng, tính cơng nghiệp hóa; - Giá trị mặt mơi trường STTN: hình thành từ ĐTX tính sinh thái, tính thích ứng với điều kiện TNKH; - Giá trị mặt VHXH: hình thành từ ĐTX tính cộng đồng tính thích ứng với đặc điểm VHXH Hệ “GTX chuyển đổi” cho CCTT TPHCM đề xuất LA có đặc trưng bật tính thích ứng tính nhân văn Đây yếu tố mới, mang tính ưu việt so sánh nội dung hệ “GTX chuyển đổi” với nội dung HTĐGCTX nay, góp phần bổ sung vào tính bền vững cho cơng trình cách toàn diện LA “diễn dịch” ĐTX hệ “GTX chuyển đổi” vào yếu tố cấu thành cơng trình, hình thành định hướng cho giải pháp TKX CCTT TPHCM với nội dung bao gồm: - Định hướng thiết kế quy hoạch tổng thể khu (gồm nhóm yếu tố); - Định hướng thiết kế kiến trúc cơng trình (gồm nhóm yếu tố); - Định hướng thiết kế kỹ thuật cơng trình (gồm nhóm yếu tố) Nội dung định hướng trọng khai thác giải pháp XD NOTTNB để hình thành giải pháp TKTĐ cho CCTT nhằm đem lại chất lượng cho cư dân, tạo nên mối liên hệ gắn kết hài hòa kiến trúc- người - mơi trường sống; phù hợp với nhóm đối tượng cư dân khác đồng thời lưu ý đến khả vận dụng thích ứng vào giai đoạn phát triển nhà địa bàn TPHCM 24 Các kiến nghị từ kết NC LA: (1) Đối với công tác quản lý nhà nước: Bổ sung vào tiêu chuẩn, quy chuẩn hành nội dung liên quan đến tính thích ứng thiết kế CCTT Trong mục 5.2 thuộc Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4451:2012 Nhà có đề cập đến “thiết kế nhà phải tính đến khả sử dụng linh hoạt” cần bổ sung, phát triển nội dung (2) Đối với công tác tư vấn thiết kế nhà CCTT TPHCM: - Khi tiến hành thiết kế CCTT, dự án nhà xã hội, nhà tái định cư; cần có điều tra xã hội học để nắm bắt thông tin nhu cầu, đặc điểm nhóm cư dân sống chung cư để đánh giá việc lựa chọn vị trí, đưa mơ hình chung cư phù hợp; - Khi TKX CCTT, cần hướng đến nguyên tắc tích hợp KTBV để giải pháp thiết kế cơng trình mang lại hiệu tối ưu (3) Đối với công tác đào tạo NC: - Tiếp tục khai thác hệ GTX kiến trúc NOTTNB vào giải pháp TKX cho loại hình nhà khác khu vực Nam Bộ; - Cần NC hình thành hướng dẫn, sổ tay TKX CCTT để tra cứu tiêu cụ thể cho vấn đề yếu tố cấu thành cơng trình có NC chuyên biệt giải pháp thích ứng cho CCTT từ định hướng thiết kế LA đề xuất để thuận lợi việc áp dụng, thực hành TKX CCTT TPHCM DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1/ Nguyễn Thị Kim Tú (2018), Khảo sát chất lượng nhà chung cư thấp tầng thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Xây dựng số tháng 03/2018, trang 82-88, Bộ Xây dựng, Hà Nội 2/ Nguyễn Thị Kim Tú (2018), Nhận dạng giá trị xanh kiến trúc nhà truyền thống Nam Bộ, Tạp chí Xây dựng số tháng 01/2018, trang 4351, Bộ Xây dựng, Hà Nội 3/ Nguyễn Thị Kim Tú, Nguyễn Anh Hoài Nam (2017), Sự biến đổi trình phát triển ngơi nhà sàn dân gian người Việt vùng đầu nguồn sơng Cửu Long, Tạp chí Kiến trúc số tháng 11/2017, trang 38-42, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hà Nội 4/ Lê Văn Thương, Nguyễn Thị Kim Tú (2017), Kiến trúc nhà truyền thống người Việt vùng Nam Bộ, Đề tài nghiên cứu khoa học trường Đại học Kiến trúc TPHCM 5/ Nguyễn Thị Kim Tú (2013), Triển vọng xu hướng kiến trúc xanh kiến trúc Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc số tháng 9/2013, trang 81-86, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hà Nội ... trường STTN môi trường VHXH Tạo GTX mục tiêu KTBV- KTX Các GTX giá trị văn hóa - Các khái niệm mơi trường ở, nhà ở, nhà dân gian, nhà truyền thống, nhà chung cư, nhà xanh, xanh hóa nhà Nhà xanh. .. luận án (LA) hướng tới kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTT Nam Bộ vào kiến trúc CCTT TPHCM nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống (VHTT), góp phần xanh hóa nhà kinh nghiệm nhiều nước giới;... đánh giá ĐTX hình thành GTX NOTTNB hệ thống, khách quan, khoa học để khai thác, vận dụng vào cơng xanh hóa nhà mới; (2) Cần XD nguyên tắc kế thừa chuyển hóa GTX kiến trúc NOTTNB vào kiến trúc CCTT
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ THỪA VÀ CHUYỂN HÓA CÁC GIÁ TRỊ XANH TRONG KIẾN TRÚC NHÀ Ở TRUYỀN THỐNG NAM BỘ VÀO KIẾN TRÚC CHUNG CƯ THẤP TẦNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH tt, KẾ THỪA VÀ CHUYỂN HÓA CÁC GIÁ TRỊ XANH TRONG KIẾN TRÚC NHÀ Ở TRUYỀN THỐNG NAM BỘ VÀO KIẾN TRÚC CHUNG CƯ THẤP TẦNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH tt

Từ khóa liên quan