Bước đầu vận dụng dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn đại số lớp 10 trung học phổ thông

116 28 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 10:04

MỞ ĐẦU1 Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN51.1. Dạy học chương trình hóa dưới ánh sáng của Điều khiển học51.2. Một số nguyên tắc dạy học làm cơ sở cho Dạy học chương trình hóa61.3. Khái niệm và đặc điểm của Dạy học chương trình hóa71.3.1. Khái niệm về Dạy học chương trình hóa7 1.3.2. Đặc điểm của Dạy học chương trình hóa91.4. Chương trình Dạy học chương trình hóa, tính chất và cấu trúc của Chương trình Dạy học chương trình hóa10 1.4.1. Chương trình Dạy học chương trình hóa, tính chất của Chương trình Dạy học chương trình hóa 10 1.4.2. Yếu tố cơ bản và liều của Chương trình111.4.3. Chương trình đường thẳng, Chương trình phân nhánh111.5. Những phương tiện Dạy học chương trình hóa241.5.1. Sách giáo khoa chương trình hóa241.5.2. Phiếu học tập chương trình hóa261.5.3. Máy tính điện tử với Phần mềm dạy học chương trình hóa271.5.4. Phòng học chương trình hóa271.6. Ưu, nhược điểm của Dạy học chương trình hóa và khả năng áp dụng Dạy học chương trình hóa trong thời đại ngày nay281.6.1. Ưu điểm của Dạy học chương trình hóa28 1.6.2. Nhược điểm của Dạy học chương trình hóa30 1.6.3. Khả năng áp dụng Dạy học chương trình hóa trong thời đại ngày nay311.7. Xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa311.8. Một số chú ý khi sử dụng Chương trình Dạy học chương trình hóa331.8.1. Đảm bảo vai trò của người thầy331.8.2. Phát huy tính tự giác tích cực học tập của học sinh33 1.8.3. Phối hợp Dạy học chương trình hóa với các phương pháp dạy học khác341.9. Kết luận Chương 140Chương 2. VẬN DỤNG DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH HÓA VÀO VIỆC GIẢNG DẠY MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG MÔN ĐẠI SỐ LỚP 10 THPT412.1. Quy trình xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa cho một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 THPT412.1.1. Xác định mục tiêu và nội dung kiến thức của Chương trình412.1.2. Phân chia nội dung kiến thức thành các liều nhỏ422.1.3. Xác định các tình huống dẫn đến sự phân nhánh của Chương trình442.1.4. Cụ thể hóa Chương trình452.2. Xây dựng các Tài liệu chương trình hóa cho dạy học một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 THPT552.2.1. Xây dựng Sách giáo khoa chương trình hóa552.2.2. Xây dựng Phiếu học tập chương trình hóa56 2.2.3. Xây dựng Phần mềm Dạy học chương trình hóa57 2.3. Tổ chức Dạy học chương trình hóa cho một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 THPT59 2.3.1. Tổ chức lớp học592.3.2. Vận dụng Dạy học chương trình hóa tổ chức thực hiện các bài lên lớp612.4. Kết luận Chương 295Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM963.1. Mục đích thực nghiệm963.2. Tổ chức thực nghiệm963.3. Nội dung thực nghiệm963.4. Kết quả thực nghiệm1003.5. Kết luận Chương 3102KẾT LUẬN103TÀI LIỆU THAM KHẢO104 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH o0o BƯỚC ĐẦU VẬN DỤNG DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH HĨA VÀO VIỆC GIẢNG DẠY MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG MÔN ĐẠI SỐ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Vinh - 2005 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Dạy học chương trình hóa ánh sáng Điều khiển học 1.2 Một số nguyên tắc dạy học làm sở cho Dạy học chương trình hóa.6 1.3 Khái niệm đặc điểm Dạy học chương trình hóa .7 1.3.1 Khái niệm Dạy học chương trình hóa 1.3.2 Đặc điểm Dạy học chương trình hóa .9 1.4 Chương trình Dạy học chương trình hóa, tính chất cấu trúc Chương trình Dạy học chương trình hóa 10 1.4.1 Chương trình Dạy học chương trình hóa, tính chất Chương trình Dạy học chương trình hóa 10 1.4.2 Yếu tố liều Chương trình 11 1.4.3 Chương trình đường thẳng, Chương trình phân nhánh 11 1.5 Những phương tiện Dạy học chương trình hóa 24 1.5.1 Sách giáo khoa chương trình hóa .24 1.5.2 Phiếu học tập chương trình hóa 26 1.5.3 Máy tính điện tử với Phần mềm dạy học chương trình hóa 27 1.5.4 Phòng học chương trình hóa 27 1.6 Ưu, nhược điểm Dạy học chương trình hóa khả áp dụng Dạy học chương trình hóa thời đại ngày 28 1.6.1 Ưu điểm Dạy học chương trình hóa 28 1.6.2 Nhược điểm Dạy học chương trình hóa .30 1.6.3 Khả áp dụng Dạy học chương trình hóa thời đại ngày 31 1.7 Xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa 31 1.8 Một số ý sử dụng Chương trình Dạy học chương trình hóa 33 1.8.1 Đảm bảo vai trò người thầy 33 1.8.2 Phát huy tính tự giác tích cực học tập học sinh 33 1.8.3 Phối hợp Dạy học chương trình hóa với phương pháp dạy học khác 34 1.9 Kết luận Chương .40 Chương VẬN DỤNG DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH HÓA VÀO VIỆC GIẢNG DẠY MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG MƠN ĐẠI SỐ LỚP 10 THPT .41 2.1 Quy trình xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa cho số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT .41 2.1.1 Xác định mục tiêu nội dung kiến thức Chương trình .41 2.1.2 Phân chia nội dung kiến thức thành liều nhỏ 42 2.1.3 Xác định tình dẫn đến phân nhánh Chương trình 44 2.1.4 Cụ thể hóa Chương trình 45 2.2 Xây dựng Tài liệu chương trình hóa cho dạy học số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT 55 2.2.1 Xây dựng Sách giáo khoa chương trình hóa 55 2.2.2 Xây dựng Phiếu học tập chương trình hóa .56 2.2.3 Xây dựng Phần mềm Dạy học chương trình hóa 57 2.3 Tổ chức Dạy học chương trình hóa cho số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT 59 2.3.1 Tổ chức lớp học 59 2.3.2 Vận dụng Dạy học chương trình hóa tổ chức thực lên lớp 61 2.4 Kết luận Chương .95 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 96 3.1 Mục đích thực nghiệm .96 3.2 Tổ chức thực nghiệm 96 3.3 Nội dung thực nghiệm .96 3.4 Kết thực nghiệm 100 3.5 Kết luận Chương 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Nghị Trung ương khóa VIII khẳng định: “ Phải đổi phương pháp Giáo dục  Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo cho người học, bước áp dụng phương pháp tiên tiến, đại vào trình dạy học ” Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng khẳng định lại: “ Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi nội dung, phương pháp dạy học ” [30, tr 109] Luật Giáo dục nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (năm 1998) quy định: “ Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn ” Như vậy, đổi phương pháp dạy học, bước áp dụng phương pháp tiên tiến, đại vào trình dạy học hướng mà Đảng, Nhà nước ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm, nhằm phát huy cao độ tư tích cực sáng tạo, lực hoạt động nhận thức độc lập, lực tự học học sinh để tạo nên người động, sáng tạo, tự chủ, kỉ luật nghiêm, 1.2 Trong năm qua, phương pháp dạy học cổ truyền điều chỉnh phù hợp với nhu cầu dạy học Một số xu hướng dạy học không truyền thống đưa vào nhà trường phổ thông như: Dạy học phát giải vấn đề; Dạy học phân hóa; Dạy học vận dụng Lí thuyết tình huống; Các phương pháp dạy học đáp ứng phần lớn yêu cầu đặt Tuy nhiên phương pháp dạy học nói có hạn chế “ Ít khả cá biệt hóa, thiếu kiểm tra thường xuyên, thiếu phản hồi điều chỉnh kịp thời ” [16, tr 84] Vì thế, việc sử dụng phương pháp dạy học mà khắc phục hạn chế thực cần thiết 1.3 Để cho việc dạy học đạt kết cao, đáp ứng mục tiêu Giáo dục nhà trường phổ thơng, Hồng Chúng viết “ Thầy giáo phải thường xuyên nắm kết học tập học sinh, nắm suy nghĩ, khó khăn vấp váp học sinh để kịp thời điều chỉnh việc dạy Bản thân học sinh phải thường xuyên biết kết học tập để kịp thời điều chỉnh việc học ” [3, tr 63] 1.4 Dạy học chương trình hóa phương pháp dạy học   đáp ứng yêu cầu nói 1.5 Ở nước ta, số tác giả nhóm tác giả như: Hồng Chúng; Phạm Văn Hồn  Nguyễn Gia Cốc  Trần Thúc Trình; Nguyễn Bá Kim  Vũ Dương Thụy; nghiên cứu đề cập đến phương pháp dạy học Tuy nhiên, thực tế nước ta từ trước tới nay, có lí chủ quan lí khách quan mà chưa có trường phổ thơng vận dụng Dạy học chương trình hóa vào q trình dạy học, chưa có cơng trình nghiên cứu việc vận dụng phương pháp dạy học vào giảng dạy trường Trung học phổ thông cách có hệ thống 1.6 Ngày nay, khoa học kĩ thuật nước ta phát triển mạnh, máy vi tính, máy photocopy nhiều loại phương tiện kĩ thuật đại khác đưa vào nhà trường phổ thơng Vì vậy, việc nghiên cứu khai thác khả thiết bị vào Dạy học chương trình hóa, nhằm phát huy sức mạnh phương pháp dạy học thực cần thiết 1.7 Môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông mơn học có nhiều chủ đề phù hợp với Dạy học chương trình hóa Vả lại, đối tượng học sinh đầu cấp Trung học phổ thông, việc tiếp xúc với phương pháp dạy học mới, với phương tiện kĩ thuật đại giúp em học tập tốt hơn, làm tảng vững theo học lớp Vì lí đây, chúng tơi chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: Bước đầu vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thơng MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích luận văn vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thơng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Tốn NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1 Tổng hợp quan điểm số nhà khoa học nghiên cứu Dạy học chương trình hóa 3.2 Đề xuất cách vận dụng Dạy học chương trình hóa vào giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông 3.3 Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính hiệu việc vận dụng Dạy học chương trình hóa vào giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông đưa luận văn GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Trên sở tơn trọng Chương trình Sách giáo khoa Đại số 10 THPT hành, vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Tốn trường Trung học phổ thơng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu tài liệu lĩnh vực như: Tốn học, Phương pháp dạy học mơn Tốn, Giáo dục học, Tâm lí học, Điều khiển học, Tin học, có liên quan đến đề tài luận văn 5.2 Quan sát: Quan sát thực trạng dạy học môn Tốn nói chung mơn Đại số lớp 10 THPT nói riêng số địa phương nước 5.3 Thực nghiệm sư phạm: Tổ chức thực nghiệm sư phạm để xem xét tính khả thi hiệu việc vận dụng Dạy học chương trình hóa vào giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT đề xuất ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 6.1 Về mặt lí luận  Hệ thống hóa quan điểm nhà khoa học Dạy học chương trình hóa, đồng thời đưa số quan điểm hệ thống lí thuyết phương pháp dạy học  Đề quy trình xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa, đề xuất cách xây dựng tài liệu Dạy học chương trình hóa, đưa cách thức vận dụng Dạy học chương trình hóa tổ chức dạy học cho số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông 6.2 Về mặt thực tiễn  Xây dựng số Chương trình Dạy học chương trình hóa mơn Đại số lớp 10 THPT  Có thể sử dụng luận văn để làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Tốn nhằm góp phần nâng cao hiệu dạy học mơn Tốn trường phổ thơng CẤU TRÚC LUẬN VĂN Trong luận văn, phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, có chương: Chương Cơ sở lí luận thực tiễn 1.1 Dạy học chương trình hóa ánh sáng Điều khiển học 1.2 Một số nguyên tắc dạy học làm sở cho Dạy học chương trình hóa 1.3 Khái niệm đặc điểm Dạy học chương trình hóa 1.4 Chương trình Dạy học chương trình hóa, tính chất cấu trúc Chương trình Dạy học chương trình hóa 1.5 Những phương tiện Dạy học chương trình hóa 1.6 Ưu, nhược điểm Dạy học chương trình hóa khả áp dụng Dạy học chương trình hóa thời đại ngày 1.7 Xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa 1.8 Một số ý sử dụng Chương trình Dạy học chương trình hóa 1.9 Kết luận Chương Chương Vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT 2.1 Quy trình xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa cho số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT 2.2 Xây dựng tài liệu Chương trình hóa cho dạy học số nội dung mơn Đại số lớp 10 THPT 2.3 Tổ chức Dạy học chương trình hóa cho số nội dung mơn Đại số lớp 10 THPT 2.4 Kết luận Chương Chương Thực nghiệm sư phạm 3.1 Mục đích thực nghiệm 3.2 Nội dung thực nghiệm 3.3 Tổ chức thực nghiệm 3.4 Kết thực nghiệm 3.5 Kết luận Chương 10 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Dạy học chương trình hóa ánh sáng Điều khiển học Ta biết rằng, Điều khiển học khoa học vấn đề điều khiển hệ thống phức tạp, nghiên cứu tác dụng để chuyển hệ từ trạng thái sang trạng thái khác cách thực tác dụng cách có hiệu Sau đây, ta nghiên cứu trình dạy học theo quan điểm Điều khiển học Theo quan điểm Điều khiển học, trình dạy học vận hành tốt phải trình điều khiển Trong trình vậy, đại lượng đo liên tục, giá trị so sánh với giá trị đại lượng khác gọi đại lượng mục tiêu, vào đó, tác động làm cho phù hợp với giá trị đại lượng mục tiêu Dưới góc độ Điều khiển học, q trình dạy học biểu diễn sơ đồ Hình sau (theo [17, tr 242]): Kết mong đợi Giáo viên Phương án dạy (dạy + kiểm tra) Học sinh Kết kiểm tra Liên hệ ngược Hình Theo sơ đồ đó, vào mục tiêu dạy học cụ thể hóa thành kết mong đợi, giáo viên chọn thực phương án dạy (bao gồm kiểm tra) tác động tới học sinh, hình thành đường liên hệ thuận tới người học Kết kiểm tra so sánh với kết mong đợi phản hồi lại cho giáo viên, tạo thành đường liên hệ ngược để thầy định phương án dạy bước trình dạy học Thực sơ đồ đơn giản hóa, hệ thống dạy học, phân tích kĩ đối tượng chịu tác động phương án dạy lại 102 Chọn  = n ta có a.f() = 3.f(n) = 3(n  m)(n  p) < m < n < p Theo Định lí đảo dấu tam thức bậc hai ta có điều phải chứng minh Ngồi ra, ta thấy f(x) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 (x1 < x2) thỏa mãn x1 < n < x2 Như vậy, toán giải xong Liều 20 Theo Định lí đảo dấu tam thức bậc hai, tồn số  cho af() < phương trình f(x) = ax + bx + c = 0, (a  0) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 (x1 < x2) Mặt khác, theo Định lí (thuận) dấu tam thức bậc hai, phương trình f(x) = ax2 + bx + c = 0, (a  0) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 (x1 < x2) tồn giá trị x  (x1; x2) để af() < Từ đó, bạn rút kết luận ngắn gọn hơn? Liều 21 Ta rút Hệ sau: Hệ Điều kiện cần đủ để phương trình bậc hai f(x) = ax + bx + c = 0, (a  0) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 (x1 < x2) tồn số  cho af() < Bây giả sử có hai số ,  ( < ) tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c = 0, (a  0) thỏa mãn f().f() < 0, ta rút kết luận nghiệm f(x) ? Liều 22 Ta có: f().f() <  a2.f().f() <  [af()].[af()] <   af (α )    af (β)     af (α )     af (β)  Từ ta suy af() < af() < 0, theo Định lí đảo dấu tam thức bậc hai ta suy f(x) có hai nghiệm phân biệt 103 Ngồi kết luận f(x) có hai nghiệm phân biệt ta suy kết luận nói lên mối quan hệ hai nghiệm f(x) với   ? Liều 23  af (α )  +) Nếu  x1 <  < x2   [x1; x2] af ( β )   Từ ta có: x1 <  < x2 <  hay x2  (; ) x1  [; ]  af (α )  +) Nếu  ta có x1 <  < x2   [x1; x2] af ( β )   Từ suy ra:  < x1 <  < x2 hay x1  (; ) x2  [; ] Từ thu ta rút kết luận (chú ý phép biến đổi Liều 22 tương đương) ? Liều 24 Ta rút Hệ sau: Hệ Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c = 0, (a  0) hai số ,  cho  < , điều kiện cần đủ để phương trình f(x) = có hai nghiệm phân biệt có nghiệm nằm khoảng ( ; ), nghiệm nằm đoạn [; ] f().f() < Áp dụng Hệ này, bạn làm tập sau: Bài tập Chứng tỏ với m  m  0, phương trình (1  m)x2 + (m  2)x +4m  = ln có hai nghiệm, với nghiệm thuộc khoảng ( 1; 3), nghiệm nằm ngồi đoạn [1; 3] Sau đó, so sánh lời giải với lời giải Chương trình đưa Liều 25 Liều 25 Cách giải tập sau: Để chứng tỏ với m  1và m  0, phương trình: (1  m)x2 + (m  2)x + 4m  = 104 ln có hai nghiệm, với nghiệm thuộc khoảng (1; 3), nghiệm nằm đoạn [1; 3], theo Hệ (áp dụng cho  = 1,  = 3) ta cần chứng minh f(1).f(3) < Thật vậy, ta có: f(1).f(3) = = [(1  m)(1)2 + (m  2)(1) + 4m  3][(1  m).32 + (m  2).3 + 4m  3] = (1  m  m + + 4m  3)(9  9m + 3m  + 4m  3) = (2m)(2m) = 4m2 < (vì m  0) Vậy tập giải xong Liều 26 Ta học xong phần đầu Định lí đảo dấu tam thức bậc hai Để củng cố lại kiến thức học, bạn nhắc lại Định lí đảo dấu tam thức bậc hai hai Hệ Về nhà bạn học thuộc Định lí đảo dấu tam thức bậc hai hai Hệ Sau làm hai tập: Bài 1b Bài trang 122  SGK Đại số 10 Tiết ta học phần So sánh số với nghiệm tam thức bậc hai Chương trình kết thúc ! 2.4 Kết luận Chương Trong chương này, luận văn sâu vào việc xây dựng Chương trình Tài liệu Dạy học chương trình hóa cho số nội dung mơn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông; vận dụng Dạy học chương trình hóa tổ chức thực lên lớp Việc xây dựng Chương trình xây dựng Tài liệu chương trình hóa có vai trò định chất lượng dạy học Dạy học chương trình hóa Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp dạy học cách linh hoạt đóng vai trò khơng nhỏ Người giáo viên phải biết vận dụng cách hợp lí phương pháp Dạy học chương trình hóa phương pháp dạy học khác đáp ứng công đổi phương pháp dạy học mà Đảng Nhà nước ta đề 105 Mặc dù luận văn đề cập đến việc vận dụng Dạy học chương trình hóa vào giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thơng Tuy nhiên, dựa sở đó, ta vận dụng Dạy học chương trình hóa cho nội dung phù hợp với phương pháp dạy học môn học khác nhau, lớp khác nhau, nhằm phát huy sức mạnh phương pháp dạy học này, góp phần nâng cao hiệu dạy học nhà trường 106 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm tiến hành nhằm mục đích kiểm nghiệm tính khả thi tính hiệu việc vận dụng Dạy học chương trình hóa vào dạy học số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông đề xuất 3.2 Tổ chức thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm tiến hành tháng, từ 25/9/2005 đến 25/11/2005 Trường THPT Triệu Sơn  Thanh Hóa Lớp thực nghiệm lớp 10A1 tác giả luận văn trực tiếp giảng dạy Lớp đối chứng lớp 10A2 thầy giáo Thi Văn Chung  giáo viên Trường THPT Triệu Sơn giảng dạy Qua q trình tìm hiểu, chúng tơi thấy trình độ chung mơn Tốn hai lớp 10A1 10A2 tương đương Ở lớp thực nghiệm, giáo viên sử dụng phương pháp Dạy học chương trình hóa kết hợp phương pháp Dạy học chương trình hóa với phương pháp dạy học khác Ở lớp đối chứng, giáo viên không sử dụng Dạy học chương trình hóa mà sử dụng phương pháp dạy học truyền thống Việc dạy học thực nghiệm đối chứng tiến hành song song theo kế hoạch nhà trường Trong q trình thực nghiệm, chúng tơi cho lớp thực nghiệm lớp đối chứng đồng thời làm kiểm tra, có kiểm tra viết 15 phút, kiểm tra viết 45 phút kiểm tra trắc nghiệm 30 phút 3.3 Nội dung thực nghiệm Thực nghiệm tiến hành 24 tiết, từ Tiết 11 đến Tiết 35 Phân phối chương trình Đại số 10 hành Nội dung kiến thức nằm hai chương: Chương II  Hàm số Chương III  Phương trình bất phương trình bậc 107 Sau đề kiểm tra: Đề kiểm tra số (Kiểm tra viết, thời gian làm bài: 15 phút, kiểm tra sau học xong “Khái niệm hàm số”) Câu Xét biến thiên hàm số y = x2 + 4x + khoảng (2; +) Câu Xác định tính chẵn, lẻ hàm số sau: a) y = x3  x; b) y = (x  2)2 Đề kiểm tra số (Kiểm tra viết, thời gian làm bài: 45 phút, kiểm tra sau học xong Chương II) Câu Tìm tập xác định hàm số y  2x (x  1) x  Câu Cho hàm số y = x2 + 2x + 3, a) Xét biến thiên vẽ đồ thị (P) hàm số; b) Tìm giao điểm đồ thị (P) với đường thẳng y = x  1; c) Vẽ đồ thị hàm số y = x2 + x + Đề kiểm tra số (Kiểm tra trắc nghiệm, thời gian làm bài: 30 phút, kiểm tra sau học xong nội dung kiến thức từ đầu Chương III đến hết “Bất đẳng thức”) Câu Tập xác định phương trình a) [0; +) b) (0; +) d) (1; +) \ {0} e) (1; +) x 3 2x  là: x x 1 c) [1; 0)  (0; +) Câu Trong giá trị sau, giá trị nghiệm phương trình x3 + 2x2 + 3x + = a) x = b) x = d) x = 1 d) x = 2 Câu Phương trình: (x  1)(x  2)(x  3)  c) x = 5  có tập nghiệm x x là: a) T = {1; 2; 3} b) T = [1; 3] c) T = {1; 3} 108 d) T = (1; 3) Câu Phương trình e) T =  x  2(x  5x  4) 0 có tập nghiệm là: a) T = {4; 2; 1} b) T = {4; 1} d) T = {2; 1} e) T = {1; 4} c) T = {2; 1} Câu Kết toán: “ Giải biện luận phương trình m(x  2) = x + theo tham số m ” là: x 1 x b) Với x = phương trình vơ nghiệm, a) Phương trình có nghiệm m = Với x  phương trình có nghiệm m = x 1 x 2m  m d) Với m = phương trình vơ nghiệm, c) Phương trình có nghiệm x = Với m  phương trình có nghiệm x = 2m  m e) Với m = phương trình vơ nghiệm, Với m  phương trình có nghiệm x = 2m  m Câu Kết toán xm 2m theo tham số m ” là: x a) Với m = phương trình có nghiệm x = 0, “ Giải biện luận phương trình Với m  phương trình có nghiệm x = 3m 2m  1 phương trình vơ nghiệm, 3m Với m  phương trình có nghiệm x = 2m  b) Với m = c) Phương trình có nghiệm x = 3m 2m  109 d) Phương trình có nghiệm m = e) Với m = x 1 2(x  1) m = 1 phương trình vơ nghiệm, 3m m  1 phương trình có nghiệm x = 2m  Câu Trong đáp số sau, đáp số khơng phải đáp số tốn “ Giải phương trình 2x + 3y = (*) ”: Với m   x R  a) Nghiệm (x; y) phương trình (*)  5 2x  y  5 3y  x b) Nghiệm (x; y) phương trình (*)   y R 5 3y  x R   x c) Nghiệm (x; y) phương trình (*)  5 2x  y    y R d) Nghiệm (x; y) phương trình (*) là:  x 0    y  e) Tập nghiệm phương trình (*) biểu diễn đường thẳng d hệ trục tọa độ Oxy Hình vẽ bên y d O x Câu Hãy điền vào dấu …  2x  3y 5 Nghiệm (x; y) hệ phương trình  …  3x  4y   mx y 4 Câu Hệ phương trình  ln có nghiệm với m hệ  x  my thức x y độc lập tham số m là: a) x2  y2  2x  4y 0 110 b) x2  y2  2x  4y 0 c) x2  y2  2x  4y 0 d) x2  y2  2x  4y 0 e) x2  y2  2x  4y 0 Câu 10 Giá trị lớn hàm số f(x) = (x + 1)(3  x) với x  [1; 3] là: a) d) b) c) e) + Việc đề kiểm tra hàm chứa dụng ý sư phạm, dụng ý sư phạm thể đề kiểm tra như: tất câu đề không phức tạp, đề kiểm tra bảo đảm kiểm tra lượng kiến thức mà học sinh nắm bắt, lực tư kĩ năng, kĩ xảo họ Mặt khác, nhiều câu số chứa đựng tình dễ mắc sai lầm, nhiên chúng không thiên “đánh đố” “gài bẫy” học sinh Trong kiểm tra có kiểm tra viết kiểm tra trắc nghiệm Các kiểm tra viết nhằm mục đích kiểm tra trình độ, kết học tập chung cho lớp học sinh mặt: tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, lực trí tuệ, ngơn ngữ diễn đạt, … Bài kiểm tra trắc nghiệm khơng có mục đích kiểm tra trình độ, kết học tập lớp học sinh mặt tri thức, lực học tập, … , giúp giáo viên đánh giá cách khách quan kết học tập học sinh, kiểm tra lượng kiến thức lớn cần thời gian nhỏ, chấm nhanh chóng mà khơng phụ thuộc nhiều vào người chấm bài, ngăn chặn nạn học tủ, học lệch, gian lận kiểm tra, … Ngoài ra, giúp học sinh tiếp cận dần với phương pháp kiểm tra mà Bộ Giáo dục Đào tạo dự định sử dụng kì thi tuyển sinh sau 3.4 Kết thực nghiệm Kết thực nghiệm bước đầu cho thấy, tiếp cận với phương pháp dạy học này, học sinh học tập hăng say Tỉ lệ học sinh không chăm học, học sinh nói chuyện riêng lớp giảm hẳn Sau buổi học, học 111 sinh có tinh thần phấn chấn, biểu lộ thái độ u thích mơn Tốn mơn học khó trừu tượng Sau kết kiểm tra  Kết Bài kiểm tra số 1: Điểm Lớp Lớp TN (10A1) Lớp ĐC (10A2) 10 Số 0 14 10 50 0 14 12 51 Lớp thực nghiệm có 4/50 (8%) học sinh đạt điểm yếu, kém, 46/50 (92%) học sinh đạt điểm trung bình trở lên, có 24/50 (48%) học sinh đạt điểm khá, giỏi Lớp đối chứng có 7/51 (13,7%) học sinh đạt điểm yếu, kém, 44/51 (86,3%) học sinh đạt điểm trung bình trở lên có 18/51 (35,3%) học sinh đạt điểm khá, giỏi  Kết Bài kiểm tra số 2: Điểm Lớp Lớp TN (10A1) Lớp ĐC (10A2) 10 Số 0 11 10 50 0 14 51 Lớp thực nghiệm có 4/50 (8%) học sinh đạt điểm yếu, kém, 46/50 (92%) học sinh đạt điểm trung bình trở lên, có 29/50 (58%) học sinh đạt điểm khá, giỏi Lớp đối chứng có 10/51 (19,6%) học sinh đạt điểm yếu, kém, 41/51 (80,4%) học sinh đạt điểm trung bình trở lên có 18/51 (35,3%) học sinh đạt điểm khá, giỏi  Kết Bài kiểm tra số 3: Điểm Lớp 10 Số 112 Lớp TN 0 0 10 10 50 (10A1) Lớp ĐC 0 13 50 (10A2) Lớp thực nghiệm có 3/50 (6%) học sinh đạt điểm yếu, kém, 47/50 (94%) học sinh đạt điểm trung bình trở lên, có 32/50 (64%) học sinh đạt điểm khá, giỏi Lớp đối chứng có 10/50 (20%) học sinh đạt điểm yếu, kém, 40/50 (80%) học sinh đạt điểm trung bình trở lên có 19/50 (38%) học sinh đạt điểm khá, giỏi Thơng qua kết kiểm tra, ta thấy rằng, kết đạt lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng, đặc biệt điểm khá, giỏi cao hẳn, điểm yếu, giảm đáng kể Điều nói lên rằng, việc vận dụng Dạy học chương trình hóa vào giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT làm cho chất lượng học tập học sinh cao hơn, đặc biệt có tác dụng học sinh, kể học sinh yếu, học sinh khá, giỏi Thông qua Bài kiểm tra số 3, với hình thức trắc nghiệm, kết lớp thực nghiệm cao hẳn kết lớp đối chứng, việc vận dụng Dạy học chương trình hóa mà luận văn đưa giúp học sinh thực tốt kiểm tra trắc nghiệm, hình thức kiểm tra áp dung rộng rãi thời gian tới 3.5 Kết luận Chương Kết thu qua đợt thực nghiệm sư phạm bước đầu cho phép kết luận rằng: vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy số nội dung mơn Đại số lớp 10 THPT góp phần nâng cao hiệu dạy học, đặc biệt nâng cao hiệu học tập cho đối tượng học sinh Như vậy, mục đích thực nghiệm hoàn thành 113 KẾT LUẬN Luận văn thu kết sau đây: Đã hệ thống hóa quan điểm nhiều nhà khoa học ngồi nước Dạy học chương trình hóa  xu hướng dạy học mà người quan tâm Đã đưa số quan điểm hệ thống lí thuyết Dạy học chương trình hóa Đồng thời, luận văn đưa ví dụ cụ thể số sơ đồ, hình vẽ minh họa Đã đưa quy trình xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa cho số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông Đã đề xuất cách xây dựng tài liệu Dạy học chương trình hóa Sách giáo khoa chương trình hóa, Phiếu học tập chương trình hóa Phần mềm Dạy học chương trình hóa Đã đưa cách thức vận dụng Dạy học chương trình hóa tổ chức dạy học cho số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông Đã tổ chức thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi hiệu việc vận dụng Dạy học chương trình hóa vào giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông Như khẳng định rằng: Mục đích nghiên cứu thực hiện, nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thành giả thiết khoa học chấp nhận 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Ngọc Anh (2002), 306 tập trắc nghiệm Đại số – Lượng giác, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Vĩnh Cận – Lê Thống Nhất – Phan Thanh Quang (2004), Sai lầm phổ biến giải Tốn, Nxb Giáo dục, Hà Nội Hồng Chúng (1978), Phương pháp dạy học Toán học, Nxb Giáo dục, Hà Nội Hoàng Chúng (1997), Phương pháp dạy học Tốn học trường phổ thơng Trung học sở, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Gia Cốc (1974), Nguyên tắc phân nhánh tối đa việc giảng dạy Chương trình hóa mơn Hình học (Tài liệu lớp 6), Tóm tắt luận án Phó tiến sĩ khoa học Giáo dục, Moskva (Bản dịch tiếng Việt) Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung, Nguyễn Thị Sửu (2000), Phương pháp dạy học Hóa học, Nxb Giáo dục, Hà Nội Văn Như Cương, Trần Văn Hạo (2000), Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Toán 10, Nxb Giáo dục, Hà Nội Trần Văn Hạo, Cam Duy Lễ (2000), Đại số 10, Nxb Giáo dục, Hà Nội Trần Văn Hạo, Cam Duy Lễ (2000), Bài tập Đại số 10, Nxb Giáo dục, Hà Nội 10 Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Gia Cốc, Trần Thúc Trình (1981), Giáo dục học mơn Tốn, Nxb Giáo dục, Hà Nội 11 Đặng Minh Hoàng (2004), Sử dụng PowerPoint 2002, Nxb Thống kê, Hà Nội 12 Trần Khánh Hưng (2000), Phương pháp dạy – học Toán, Nxb Giáo dục, Hà Nội 13 T I Kapitônova, A N Sukin (1983), Những phương pháp đại dạy học tiếng Nga cho người nước ngoài, Nxb Giáo dục, Hà Nội 14 Nguyễn Bá Kim, Vũ Dương Thụy (1992), Phương pháp dạy học mơn Tốn, Nxb Giáo dục, Hà Nội 15 Nguyễn Bá Kim, Vũ Dương Thụy, Phạm Văn Kiều (1997), Phát triển lí luận dạy học mơn Tốn – Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội 115 16 Nguyễn Bá Kim (1999), Học tập hoạt động hoạt động, Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Nguyễn Bá Kim (2004), Phương pháp dạy học mơn Tốn, Nxb Đại học Sư Phạm, Hà Nội 18 Luật Giáo dục (1998), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Morít Mơngmơlanh (1967), Dạy học chương trình hóa, Nxb Đại học Pháp, Paris (Bản dịch tiếng Việt, Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) 20 Phan Trọng Ngọ, Dương Diệu Hoa, Nguyễn Thị Mùi (2000), Tâm lí học hoạt động khả ứng dụng vào lĩnh vực dạy học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 21 Trần Phương, Nguyễn Đức Tấn (2004), Sai lầm thường gặp sáng tạo giải Toán, Nxb Hà Nội, Hà Nội 22 Jean Piaget (2001), Tâm lí học Giáo dục học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 23 G Polya (1997), Giải toán nào?, Nxb Giáo dục, Hà Nội 24 Nguyễn Văn Thuận (2004), Góp phần phát triển lực tư lôgic sử dụng xác ngơn ngữ Tốn học cho học sinh đầu cấp Trung học phổ thông dạy học Đại số, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Vinh 25 Phạm Đình Thực (2001), Dạy Tốn Tiểu học phiếu giao việc, Nxb Giáo dục, Hà Nội 26 Phạm Hữu Tòng (1989), Phương pháp dạy tập Vật lí, Nxb Giáo dục, Hà Nội 27 Trường Đại học Đà Lạt (1997), Trắc nghiệm khách quan & tuyển sinh Đại học, Đà Lạt 28 Thái Duy Tuyên (1998), Những vấn đề Giáo dục học đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội 29 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII (1996), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX (2001), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 116 ... trình Dạy học chương trình hóa 1.8 Một số ý sử dụng Chương trình Dạy học chương trình hóa 1.9 Kết luận Chương Chương Vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp. .. là: Bước đầu vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thơng MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích luận văn vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc. .. lớp 10 THPT 2.1 Quy trình xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa cho số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT 2.2 Xây dựng tài liệu Chương trình hóa cho dạy học số nội dung môn Đại số lớp 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu vận dụng dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn đại số lớp 10 trung học phổ thông, Bước đầu vận dụng dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn đại số lớp 10 trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn