bai tap phan ung hat nhan

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:31

BÀI TẬP PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 17 41→ H O N + Hạt α có động 4MeV Hạt nhân đứng Câu 1:Cho phản ứng hạt nhân sau: + + 1,21MeV 14 2178He yên Giả sử hai hạt nhân sinh có vận tốc coi khối lượng hạt nhân số khối Động của: A 0,155 MeV B 0,155 MeV C 17118HO 2,626 MeV D 2,626 MeV Câu 2:Mỗi phản ứng phân hạch tỏa trung 235 U bình 200 MeV Năng lượng 1g tỏa ,nếu phân hạch hết : A E = 8,2 1010 J B E = 850 MJ C E = 82 MJ D E = 8,5.109 J Câu 3:Hạt α có động k α = 3,3MeV bắn phá 12946Be C hạt nhân gây phản ứng +α →n +.Biết m α = 4,0015u ;mn = 1,00867u;mBe= 9,01219u;mC = 11,9967u ;1u =931 MeV/c2 lượng tỏa từ phản ứng A 7,7MeV B 8,7MeV C 11,2MeV D.5,76MeV Câu 4:Hạt nhân (đứng yên) phát hạt α γ có 238 92 U tổng động 13,9MeV.Biết vận tốc hạt α 2,55.10 m/s ,khối lượng hạt nhân mα = 4,0015u Tần số xạ γ : A 9.1019 Hz B 9.1020 Hz C 9.1021 Hz D 9.1022 Hz Câu 5:Một hạt nhân mẹ có số khối A ,đứng yên phân rã phóng xạ α (bỏ qua xạ γ).Vận tốc hạt nhân B có độ lớn v Vật độ lớn vận tốc hạt α A vα = ()v B vα = ()v 1A−4−A1 C vα = ()v D vα = ()v 95 A4 Mo −44 (Mo) = 94,88u, protôn m)p) = 1,0073u, + Câu 6: Khối lượng hạt nhân Môlypđen m 42 nơtrôn m(n) = 1,0087u , 1u = 931 MeV/c Năng lượng liên kết hạt nhân Mo : ∆ A E = 8,26449 MeV B E = 82,6449 MeV C E = 826,449 MeV D E = 8264,49 MeV 222 Ra → α + Rn Câu 7: Phương trình phóng xạ α Rađi 226 88 86 : Cho biết khối lượng hạt nhân : m (Ra) = 225,977u, m (Rn) = 221,970u, m (α) = 4,0015u, 1u = 931 MeV Động hạt α : A K (α) = 0,09 MeV B K (α) = 5,03 MeV C K (α) = 5,12 MeV D K (α) = 5,21 MeV 230 Ra +4,91MeV Biết hạt nhân Thôri đứng yên Câu 8:Cho phản ứng hạt nhân →+ α 226 88 90Th Xem tỉ số khối lượng tỉ số số khối Động hạt nhân Radi A 0,085MeV B 4,82MeV C 8,5eV D.4,82eV 14 N vào hạt nhân đứng yên ta có phản ứng :α +→ Câu 9: Bắn hạt nhân α có động 4,8409MeV 17 78 O +p ,Biết hạt nhân sinh véctơ vận tốc Cho mα = 4,0015u;mp = 1.0072u;mN =13,9992u;m0 = 16,9974u ,1u =931MeV/c2 Phản ứng thu hay toả lượng A Thu lượng ,E =1,21MeV B Toả lượng ,E = 1,21 MeV C Thu lượng ,E =1,21eV D Toả lượng ,E = 1,21 eV 226 Câu 10:Chọn câu Hạt nhân Rađi có chu 88 Ra kí bán rã 1570 năm ,đứng yên phân rã hạt α biến đổi thành hạt nhân Động hạt α phân rã 4,8MeV Năng lượng toàn phần toả rã A 4,9 eV B 4,9MeV C 271,2eV D.271,2MeV 235 hạch hạt nhân U 200 MeV Một nhà máy Câu 11: Năng lượng trung bình toả phân 92 điện nguyên tử dùng nguyên liệu urani co công suất 500 MW, hiệu suất chuyển hoá lượng 20% Khối lượng U tiêu thụ năm nhà máy ? A 865,12 kg B.926,74 kg C 961,76 kg D 856,47 kg Câu 12:Năng lượng liên kết riêng hạt α 7,1 MeV ; 234U 7,63 MeV ; 230 Th 7,7 MeV Biết 234 U phân rã thành 230Th tia α Tính lượng toả phân rã ? A 12 MeV B 13 MeV C 14 MeV D 15 MeV Câu 13:Bom nhiệt hạch dùng làm phản ứng D +T → He + n Nếu có kmol He tạo thành lượng tỏa ( khối lượng nguyên tử biết ) A 23,5.1014 J B 28,5.1014 J C 25,5.1014 J D 17,4.1014 J 27 27 30 Câu 14: Khi bắn phá hạt α Phản ứng Al15 P + n 13 U + α 13→ xảy theo phương trình: Biết khối lượng hạt nhân mAl= 16,974u; mP= 29,970u, mα= 4,0013u Bỏ qua động hạt sinh lượng tối thiểu để hạt α để phản ứng xảy ra: A 2,5MeV B 6,5 MeV C 1,4 MeV D 3,2 MeV Câu 15: người ta dùng hạt prơtơn có động Wp= 2,69 MeV bắn vào hạt nhân Liti đứng yên thu hạt α có động cho mp = 1,,0073u; mLi = 7,0144u; m α =4,0015u ; 1u = 931 MeV/c2 tính động vận tốc mổi hạt α tạo thành? A 9,755 MeV ; 3,2.107m/s B.10,55 MeV ; 2,2.107 m/s C 10,55 MeV ; 3,2.107 m/s D 9,755.107 ; 2,2.107 m/s Câu 16:Một nơtơron có động Wn = 1,1 MeV 641 023 bắn vào hạt nhân Liti đứng yên gây phản ứng: n + Li → X+ He Biết hạt nhân He bay vng góc với hạt nhân X Động hạt nhân X He :? Cho mn = 1,00866 u;mx = 3,01600u ; mHe = 4,0016u; mLi = 6,00808u A.0,12 MeV & 0,18 MeV B.0,1 MeV & 0,2 MeV C.0,18 MeV & 0,12 MeV D 0,2 MeV & 0,1 MeV Câu 17: Dùng hạt prơton có động làWp = 5,58MeV bắn vào hạt nhân Na đứng yên ta 23 11 thu hạt α hạt nhân Ne cho khồng có xạ γ kèm theo phản ứng động hạt α W α = 6,6 MeV hạt Ne 2,64MeV Tính lượng toả phản ứng góc vectơ vận tốc hạt α hạt nhân Ne ?(xem khối lượng hạt nhân số khối chúng) A 3,36 MeV; 1700 B 6,36 MeV; 1700 C 3,36 MeV; 300 Câu 18:Dùng hạt prơton có động làWp = D 6,36 MeV; 300 3,6MeV bắn vào hạt nhânLi đứng yên ta thu được2 hạt X giống hệt có động tính động mổi hạt nhân X?Cho cho mp = 1,,0073u; mLi = 7,0144u; m X = 4,0015u ; 1u = 931 MeV/c2 A.8,5MeV B.9,5MeV C.10,5MeV Câu 19: Đồng vị U phóng xạ α biến thành hạt 234 92 D.7,5MeV nhân Th không kèm theo xạ γ tính lượng phản ứng tìm động , vận tốc Th? cho m α = 4,0015u; mU =233,9904u ; mTh=229,9737u; 1u = 931MeV/c2 A thu 14,15MeV; 0,242MeV; 4,5.105 m/s B toả 14,15MeV; 0,242 MeV; 4,5.105 m/s C toả 14,15MeV; 0,422MeV; 5,4.105 m/s D thu 14,15MeV; 0,422MeV; 5,4.105 m/s Câu 20: Hạt α có động W α = 4MeV bắn 14 17 vào hạt nhân Nitơ đứng yên gây phản ứng : α + N ─> H + X Tìm lượng phản ứng hạt nhân vận tốc hạt nhân X Biết hai hạt sinh có động Cho m α = 4,002603u ; mN = 14,003074u; mH = 1,0078252u; mX = 16,999133u;1u = 931,5 MeV/c2 A toả 11,93MeV; 0,399.107 m/s B thu 11,93MeV; 0,399.107 m/s C toả 1,193MeV; 0,339.107 m/s D thu 1,193MeV; 0,399.107 m/s Câu21:Ra hạt nhân phóng xạ sau thời 226 88 gian phân rã thành hạt nhân tia α Biết mRa = 225,977 u; mcon =221,970 u ; m α = 4,0015 u; 1u = 931,5 MeV/c2Tính động hạt α hạt nhân phóng xạ Radi A 5,00372MeV; 0,90062MeV C 5,02938MeV; 0,09062MeV B 0,90062MeV; 5,00372MeV D 0,09062MeV; 5,02938MeV Câu 22: Hạt nhân phóng xạ Pơlơni Po đứng n phát 210 tia α sinh hạt nhân X Biết phản 84 ứng phân rã α Pơlơni giải phóng lượng Q = 2,6MeV Lấy gần khối lượng hạt nhân theo số khối A đơn vị u Động hạt α có giá trị A 2,15MeV B 2,55MeV C 2,75MeV D 2,89MeV Câu 23:Hạt nhân Ra đứng yên phóng xạ α biến đổi 226 thành hạt nhân X , biết động hạt α : Wα = 88 4,8 MeV Lấy khối lượng hạt nhân tính u số khối chúng, lượng tỏa phản ứng A 1.231 MeV B 2,596 MeV C 4,886 MeV 941 241 đứng Câu 24: Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Beri +X D 9,667 MeV yên Hai hạt sinh Hêli X : p + Be → He Biết proton có động Kp= 5,45MeV, Hêli có vận tốc vng góc với vận tốc proton có động KHe = 4MeV Cho độ lớn khối lượng hạt nhân (đo đơn vị u) xấp xỉ số khối A Động hạt X A 3,575MeV B 1,225MeV C 6,225MeV Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân : n + Li → T + α + 4,8 61 MeV 03 D 8,525 MeV Cho biết mn = 1,0087u; mT = 3,016u; mα = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c2 Khối lượng hạt nhân Li có giá trị 1063 A 6,1139 u B 6,0839 u C 6,411 u D 6,0139 u -Chúc em học tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap phan ung hat nhan , bai tap phan ung hat nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn