Giáo án Thể dục 6 trọn bộ

162 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:24

Bài soạn thể dục Tn : 17/08/2009 TiÕt : 18/08/2009 Ngày soạn: Ngày dạy: MC TIấU NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD LỚP LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT( Phần 1) I Mơc tiªu: - Gióp häc sinh nắm đợc lợi ích góp phần giáo dục hình thành nhân cách học sinh, hiểu TDTT để em tích cực RLTT ngày - Giáo dơc cho Häc sinh ý thøc tỉ chøc kû lt tập luyện II.Phơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, sân phòng học, số hình ảnh VĐV TDTT điển hình - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bải, dụng cụ III Tiến trình lên lớp: Nội dung dạy học A.Phần chuẩn bị: - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung buổi học *Khởi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang B Phần bản: 1.Mục tiêu, nội dung chơng trình TD lớp - Học sinh biết đợc lợi ích tác dụng TDTT sức khỏe ngời - Có thái độ, hành vi ứng xử với bạn bè, thầy cô giáo mäi ngêi - Cã ý thøc tËp lun n©ng cao sức khỏe nhà trờng Lợi ích góp phần giáo dục hình thành nhân cách học sinh lvđ Phơng pháp tổ chức -LT tập trung lớp thành hàng phút ngang,chấn chỉnh hàng ngũ,báo cáo sĩ số chúc GV khỏe.GV chúc HS khỏe.(Đội hình khởi Phút động) 2lx8 n phút 1-2l LT GV - Giáo viên phổ biến nội dung, chơng trình TD lớp 25 GV phút 2-3l - Giáo viên hớng dẫn giải thích lợi ích góp phần giáo dục hình thành nhân cách học sinh, Baứi soaùn theồ duùc - Cái quí ngời sức khỏe trí tuệ Có sức khỏe tốt tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển đợc tốt ngợc lại, TDTT giúp học sinh có đợc sức khỏe tốt, từ học môn học tham gia hoạt động nhà trờng đạt kết cao - Đòi hỏi HS phải tính kĩ luật cao, tinh thần trách nhiệm tập thể, tác phong nhanh nhẹn, cố gắng, tính thật trung thực - Tập luyện TDTT thờng xuyên, giúp em có nếp sống lành mạnh, vui chơi, học tập, làm việc Tập luyện TDTT có tác dụng phòng chống, chữa bệnh phát triển tố chất thể lực thể nh sức mạnh, nhanh, bền khéo léo, xác *Yêu cầu: Học sinh nắm đợc lợi ích hình thành nhân cách, tác dụng TDTT sức khỏe ngời Trò chơi: Chim sổ lồng *Yêu cầu: Hc sinh chơi theo yêu cầu giáo viên C Phần kết thúc: - Thả láng - TËp trung líp nhËn xÐt tiÕt häc -Tuyªn dơng HS -Giải đáp ý kiến HS - Phổ biÕn néi dung tiÕt häc tiÕp theo - Xuèng líp tác dụng TDTT sức khỏe ngêi - GV ®a mét sè vÝ dơ… - HS quan sát lắng nghe 2-3l phút - Giáo viên hớng dẩn tổ chức cho học sinh chơi theo đội hình vòng tròn phút - GV điều khiển HS chạy nhẹ vòng sân LT GV *Đội hình hàng ngang cự ly hĐp Bài soạn thể dục IV/rót kinh nghiƯm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuaàn: 08/2009 Tit : dạy: 20/ 08/2009 Ngày soạn: 19/ Ngày ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC I Mơc tiªu: Đội hình Đội ngũ :- Hc sinh thực đợc số kỹ ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ đến hết 1-2, 1-2 đến hết), đứng nghiêm, nghĩ, quay phải, trái, sau biết cách báo cáo vào líp - Gióp häc sinh rÌn lun tÝnh kØ lt,t¸c phong nhanh nhẹn thực Bài Thể dục : - HS nắm thực đợc động tác : Vơn thở, Tay, Ngùc - Gi¸o dơc cho Häc sinh ý thøc tỉ chức kỷ luật tập luyện, ý thức vơn lên học tập có hành vi cử đẹp sống ngày II.Phơng tiện dạy học: Baứi soaùn theồ duùc - Giáo viên: Giáo án, còi TT,đồng hồ TT - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bải, dụng cụ III Tiến trình lên lớp: Nội dung dạy học A.Phần chuẩn bị: - Nhận líp, ®iĨm danh, phỉ biÕn néi dung bi häc *Khëi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang lvđ Phơng pháp tổ chức -LT tập trung lớp thành hàng phút ngang,chấn chỉnh hàng ngũ,báo cáo sĩ số chúc GV khỏe.GV chúc HS khỏe.(Đội phút hình khởi động) 2lx8 n LT B Phần bản: GV ĐHĐN: Tập số kỹ 15 bản: phút - GV cho hc sinh chạy nhẹ - Tập hợp hàng dọc, dóng 2-3l vòng sân hàng, điểm số (theo chu kỳ điểm số từ đến hết), - Đứng nghiêm, nghĩ, quay phải, trái, sau - Cách báo cáo, xin phép GV vào lớp - Giáo viên hớng dẫn phân -ND: (sgk TD trang 13-14tích , đồng thời thí phạm 15) động tác *Yêu cầu: HS nắm thực - HS quan sát thực hiện đợc - GV điều khiển lớp thực 20 động tác, đồng tời GV quan phút sát, nhắc nhở sửa sai HS Bài TD: Học 3-4l - Giáo viên tập trung lớp nhận xét động tác: - Vơn thở - Tay €€€€€€€€€€ - Ngùc €€€€€€€€€€ - ND: (sgk TD trang23-2425) *Yêu cầu: Hc sinh thực GV đợc động tác - Giáo viên hớng dẫn phân ®ång thêi ®óng theo nhÞp tÝch , ®ång thêi thÝ phạm hô Baứi soaùn theồ duùc động tác - HS quan sát thực - GV hô, học sinh thực theo nhịp (2 lần/ nhịp / động tác) Sau LT điều C Phần kết thúc: khiển lớp đồng loạt thực - Thả lỏng phút - Giáo viên quan sát, nhắc - TËp trung líp nhËn xÐt tiÕt nhë vµ sưa sai học - Giáo viên tập trung lớp nhận -Tuyên dơng HS xét trình tập luyện -Giải đáp ý kiến HS dặn dò nhà tập luyện - Phỉ biÕn néi dung tiÕt häc - GV ®iỊu khiĨn HS chạy nhẹ vòng sân - Xuống lớp LT GV *Đội hình hàng ngang cù ly hÑp IV/ Rút kinh nghiêmj: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuan: 20/08/2010 Ngày soạn: Bài soạn thể dục Tiết : d¹y: 24/08/2010 Ngµy ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC- CHẠY BỀN I Mục tiêu: Đội hình Đội ngũ :-Hc sinh thực tốt số kỹ ĐHĐNđã học tiết biết tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn, dồn hàng Bài ThĨ dơc :-Học sinh tiÕp tơc tËp lun ®éng tác Thở, Tay, Ngực nhằm nâng cao kĩ động tác đồng thời thực đợc động tác: Chân, Bụng Chạy bền: Hc sinh biết thực số động tác bổ trợ chạy vòng số 8, nh»m ph¸t triĨn søc bỊn… - Gi¸o dơc cho Häc sinh ý thøc tæ chøc kû luËt tËp luyện, ý thức vơn lên học tập II.Phơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, còi TT - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bải, dụng cụ III Tiến trình lên lớp: Nội dung dạy học A.Phần chuẩn bị: -Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung buổi học *Khởi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang lvđ Phơng pháp tổ chức 2phó -LT tËp trung líp thµnh hµng t ngang,chÊn chỉnh hàng ngũ,báo cáo sĩ số chúc GV khỏe.GV 4phú chúc HS khỏe.(Đội hình khởi t động) 2lx8 n LT GV B Phần bản: ĐHĐN: + Ôn tập số kỹ bản: - Tập hợp hàng dọc, dóng 15ph hàng, điểm số (theo chu kỳ út điểm số từ đến hết), 2-3l - Đứng nghiêm, nghĩ, quay - LT điều khiển lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở - GV cho hc sinh chạy nhẹ vòng sân Baứi soaùn theồ duùc phải, trái, sau - Cách báo cáo, xin phép vào lớp + Học mới: Cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dàn, dồn hàng, điểm số -ND: (sgk TD trang 17) *Yêu cầu:HS nắm thực động tác.p GV Bài TD: + Ôn tập động tác:Vơn thở ,Tay, Ngực 7phú *Yêu cầu:HS nâng cao kỉ t tác, động tác 2-3l phơng hớng ,đúng biên độ -Học động tác: Chân, Bụng -ND: (sgk TD trang25, 26) *Yêu cầu: Hc sinh nắm thực động tác ,đúng theo nhịp hô Chạy bền:- Chạy vòng số - Giáo viên hớng dẫn phân tích , đồng thời thí phạm động tác - HS quan sát thực - GV điều khiển lớp thực động tác, đồng tời GV quan sát, nhắc nhở sửa sai HS - Giáo viên tập trung lớp nhận xét tập luyện Hc sinh dặn dò nhà tập luyện LT - LT điều khiển lớp ôn tập động tác hoc GV quan sát , nhắc nhở sửa sai - Hc sinh đứng đội hình hàng ngang cự ly hẹp 8phú -Giáo viên phân tích kết hợp làm mẩu động tác Chân, Bụng , giáo t 2-3l viên hô, học sinh thực theo nhịp (2 lần/ nhịp / động tác) - Lớp trởng điều khiển lớp đồng loạt thực từ động tác - Giáo viên quan sát, nhắc nhở sửa sai - Giáo viên hớng dẩn thí phạm động tác Học sinh quan sát tập luyện.(ĐH hàng ngang cự li rộng xen kẻ) 5phú t C Phần kết thúc: - Th¶ láng - TËp trung líp nhËn xÐt tiÕt 4phó học t -Tuyên dơng HS -Giải đáp ý kiến HS - GV hớng dẫn phân tích Sau điều khiển HS chạy vòng GV quan sát nhắc nhở trình HS thực pp - GV điều khiển HS chạy nhẹ vòng sân Bài soạn thể dục - Phỉ biÕn néi dung tiÕt häc tiÕp theo - Xuèng líp €LT €€€€€€€€€€ GV *Đội hình hàng ngang cự ly hĐp IV/rót kinh nghiƯm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuần: 20/08/2010 Tit : dạy: 24/08/2010 Ngày soạn: Ngày I HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC I Mơc tiªu: Đội hình Đội ngũ :Hc sinh thực tốt số kỹ ĐHĐNđã học thực đợc kỹ thuật Giậm chân chổ, đều-đứng lại Bài Thể dục : Hc sinh thực tốt động tác Thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng đồng thời thực động tác :Vặn mình, Phối hợp - Giáo dục cho Häc sinh ý thøc tæ chøc kû luËt tập luyện, ý thức vơn lên học tập sống ngày II.Phơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, còi TT ,đồng hồ TT - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bải, dụng cụ III Tiến trình lên lớp: Nội dung dạy học A.Phần chuẩn bị: - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung buổi học *Khởi đông: - Khởi động chung:Xoay cổ lvđ 2ph út 4ph Phơng pháp tổ chức -LT tËp trung líp thµnh hµng ngang,chÊn chØnh hµng ngũ,báo cáo sĩ số chúc GV khỏe.GV chúc HS khỏe (Đội hình khởi động) Baứi soaùn theồ duùc tay, cổ chân, cẳng tay, út cánh tay, xoay hông, xoay gèi, Ðp däc, Ðp ngang…… 2lx8 n B PhÇn bản: ĐHĐN: + Ôn tập số kỹ bản: -Tập hợp hàng dọc, hàng 7ph ngang dóng hàng, điểm số út (theo chu kỳ điểm số từ 1đến hết), 2l - Đứng nghiêm, nghĩ, quay phải, trái, sau - Cách báo cáo, xin phép vµo líp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €GV - LT điều khiển lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở LT - LT điều khiển lớp tập luyện động tác học ( GV chia tổ cử cán tổ để ®iỊu khiĨn tỉ tËp lun, ®ång thêi GV quan s¸t vµ sưa sai +Häc míi: Kü tht GiËm - Sau Giáo viên tập trung lớp chân chổ, Đi 8ph đội hình hàng ngang hớng dẫn ND: (sgk TD trang 17 - út phân tích kết hợp làm mẩu Kỹ 18) 1thuật Giậm chân chổ, *Yêu cầu: Hc sinh thực 2l đều-đứng lại HS quan sát động tác theo nhịp hô thực đồng loạt Giáo viên 1-2l quan sát, nhắc nhở, sửa sai - Giáo viên tập trung lớp nhận xét trình tập luyện HS Bài TD: + Ôn tập động tác - Vơn thở,Tay, Ngực, Chân, 7ph út Bụng *Yêu cầu: Hc sinh nâng cao 2-3l LT kĩ động tác, đồng thời HS yếu phát huy đợc khả GV - GV thị phạm động trình tập luyện (động tác tác Sau GV cử LT điều khiển theo nhịp hô.) lớp tập luyện ( GV chia tổ cử cán sù cđa tỉ ®Ĩ ®iỊu khiĨn tỉ tËp lun, ®ång thời GV quan sát sửa sai - Sau Giáo viên tập trung lớp + Học động tác: Vặn Baứi soaùn theồ duùc mình, Phối hợp 8ph -ND: (sgk TD trang27, 28) út *Yêu cầu: 2-3l - Hc sinh thực đợc động tác theo nhịp *Trò chơi: Ngời thừa thứ ba 5ph út C Phần kết thúc: - Thả láng - TËp trung líp nhËn xÐt tiÕt 4ph häc út - Tuyên dơng HS - Giải đáp ý kiÕn HS - Phæ biÕn néi dung tiÕt häc tiÕp theo - Xuống lớp đội hình hàng ngang cự li rộng xen kẻ hớng dẫn phân tích kết hợp làm mẩu động tác Vặn mình, Phối hợp HS quan sát thực Giáo viên hô, học sinh thực theo nhịp (2 lần/ nhịp / động tác) Sau LT điều khiển lớp tập luyện - Giáo viên quan sát, nhắc nhở sửa sai - Giáo viên hớng dẩn tổ chức cho Hc sinh chơi - GV điều khiển HS chạy nhẹ vòng sân LT GV *Đội hình hàng ngang cự ly hĐp IV/rót kinh nghiƯm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuan: 31/08/2009 Tit : dạy: 01/09/2009 Ngày soạn: Ngµy ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC- CHẠY BỀN I Mơc tiªu: 10 Bài soạn thể dục I Mục tiêu: Đá cầu: - HS tiếp tục tập luyện kĩ thuật động tác tâng cầu đùi đồng thời thực đợc kĩ thuât tâng cầu má bàn chân, phát triển đợc thể lực Chạy bền: - Học sinh phân phối sức hợp lí đờng chạy phát triển đợc thể lực - Gi¸o dơc cho Häc sinh ý thøc tỉ chøc kû luật tập luyện, ý thức vơn lên học tập II.Phơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, còi, cầu - Học sinh: Chuẩn bị trang phục , cầu , vệ sinh sân bải, dụng cụ III.Tiến trình lên lớp: Nội dung dạy học A.Phần chuẩn bị: -Nhận lớp, điểm danh - Phổ biến nội dung buổi học *Khởi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn : Chạy bớc nhỏ , chạy nâng cao đùi , gót chạm mông lvđ Phơng pháp tổ chức -LT tập trung lớp thành hàng ngang,chấn chỉnh hàng ngũ,báo phút cáo sĩ số chúc GV khỏe.GV chúc HS khỏe.(Đội hình khởi phút động) 2lx8 (Đội hình khởi động) n LT GV B Phần bản: - LT điều khiển lớp khởi động Đá cầu: 24 - GV quan sát nhắc nhở - Ôn tập: Phút + Tâng cầu đùi 2-3l + Kĩ thuât tâng cầu má bàn chân + Tâng cầu má bàn chân + Chuyền cầu theo nhóm 2GV ngời *Yêu cầu: HS nâng cao kĩ - GV thí phạm lại kĩ thuật động động tác tác tâng cầu đùi HS quan trình tập luyện sát thực Sau GV tập trung lớp hớng dẫn phân tÝch 148 Bài soạn thể dục kÜ thu©t tâng cầu má Phút bàn chân HS quan sát thực theo lần lợt( GV điều khiển), *Trò chơi: Nhảy nụ đồng thời GV quan sát, nhắc nhở *Yêu cầu:-HS tham gia tích sửa sai cực trình chơi Phút Chạy bền: - GV hớng dẫn tổ chức cho HS - Chạy địa hình tự phút tham gia chơi, GV quan sát nhiên nhắc nhở Sau GV tập trung lớp (500m Nam, 350m Nữ) nhận xét trò chơi C Phần kết thúc: - Thả láng - GV híng dÉn vµ tỉ chøc cho HS - Tập trung lớp nhận xét chạy nhẹ sân tập, GV quan công bố kết kiểm tra sát nhắc nhở - ý kiến giả đáp ý kiÕn cđa Học sinh (nÕu cã) - GV ®iỊu khiĨn HS ch¹y nhĐ - Phỉ biÕn néi dung tiết học vòng sân - Xuống lớp LT GV *Đội hình hàng ngang cù ly hĐp IV/rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 149 Bài soạn thể dục Tuần: 33 21/04/2009 Tit : 64 dạy : 22/04/2009 Ngày soạn: Ngày CU - CHY BN I Mục tiêu: Đá cầu: - HS tiếp tục tập luyện kĩ thuật động tác tâng cầu đùi đồng thời thực đợc kĩ thuât tâng cầu má bàn chân, phát triển đợc thể lực Chạy bền: - Học sinh phân phối sức hợp lí đờng chạy phát triển đợc thể lực - Giáo dục cho Học sinh ý thøc tỉ chøc kû lt tËp lun, ý thức vơn lên học tập II.Phơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, còi, cầu - Học sinh: Chuẩn bị trang phục , cầu , vệ sinh sân bải, dụng cụ III.Tiến trình lên lớp: Nội dung dạy học A.Phần chuẩn bị: -Nhận lớp, điểm danh - Phæ biÕn néi dung buæi häc *Khëi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn : Chạy bớc nhỏ , chạy nâng lvđ Phơng pháp tổ chức -LT tập trung lớp thành hàng ngang,chấn chỉnh hàng ngũ,báo phút cáo sĩ số chúc GV khỏe.GV chúc HS khỏe.(Đội hình khởi phút động) 2lx8 (Đội hình khởi động) n €€€€€€€€€€ 150 €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ Bài soạn thể dục cao đùi , gót chạm mông LT GV B Phần bản: - LT điều khiển lớp khởi động Đá cầu: 24 - GV quan sát nhắc nhở - Ôn tập: Phút + Tâng cầu đùi 2-3l + Kĩ thuât tâng cầu má bàn chân + Tâng cầu má bàn chân GV + Chuyền cầu theo nhóm 23 ngời *Yêu cầu: HS nâng cao kĩ - GV thí phạm lại kĩ thuật động động tác tác tâng cầu đùi HS quan trình tập luyện sát thùc hiƯn Sau ®ã GV tËp trung líp híng dÉn phân tích kĩ thuât tâng cầu má bàn chân HS quan sát thực Phút theo lần lợt( GV điều khiển), đồng thời GV quan sát, nhắc nhở *Trò chơi: Nhảy nụ sửa sai *Yêu cầu:-HS tham gia tích cực trình chơi Phút - GV hớng dẫn tổ chức cho HS Chạy bền: tham gia chơi, GV quan sát - Chạy địa hình tự phút nhắc nhở Sau GV tập trung lớp nhiên nhận xét trò chơi (500m Nam, 350m Nữ) C Phần kết thúc: - GV hớng dẫn tổ chức cho HS - Thả lỏng chạy nhẹ sân tËp, GV quan - TËp trung líp nhËn xÐt s¸t nhắc nhở công bố kết kiểm tra - ý kiến giả đáp ý kiến Hc sinh (nếu có) - GV điều khiển HS chạy nhẹ - Phổ biến nội dung tiết học vòng sân tiÕp theo - Xuèng líp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ GV *Đội hình hàng ngang cự ly hẹp 151 Bài soạn thể dục IV/rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuaàn: 34 27/04/2009 Tiết : 65 dạy : 28/04/2009 Ngày soạn: Ngày CU - CHY BN I Mục tiêu: Đá cầu: - HS tiếp tục tập luyện kĩ thuật động tác tâng cầu đùi đồng thời thực đợc kĩ thuât tâng cầu má bàn chân, phát triển đợc thể lực Chạy bền: - Học sinh phân phối sức hợp lí đờng chạy phát triển đợc thể lùc - Gi¸o dơc cho Häc sinh ý thøc tỉ chức kỷ luật tập luyện, ý thức vơn lên häc tËp 152 Bài soạn thể dục II.Ph¬ng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, còi, cầu - Học sinh: Chuẩn bị trang phục , cầu , vệ sinh sân bải, dụng cụ III.Tiến trình lên lớp: Nội dung dạy học A.Phần chuẩn bị: -Nhận líp, ®iĨm danh - Phỉ biÕn néi dung bi học *Khởi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn : Chạy bớc nhỏ , chạy nâng cao đùi , gót chạm mông lvđ Phơng pháp tổ chức -LT tập trung lớp thành hàng ngang,chấn chỉnh hàng ngũ,báo phút cáo sĩ số chúc GV khỏe.GV chúc HS khỏe.(Đội hình khởi phút động) 2lx8 (Đội hình khởi động) n LT GV B Phần bản: - LT điều khiển lớp khởi động Đá cầu: 24 - GV quan sát nhắc nhở - Ôn tập: Phút + Tâng cầu đùi 2-3l + Kĩ thuât tâng cầu má bàn chân + Tâng cầu má bàn chân + Chuyền cầu theo nhóm 2GV ngời *Yêu cầu: HS nâng cao kĩ - GV thí phạm lại kĩ thuật động động tác tác tâng cầu đùi HS quan trình tập luyện sát thực Sau GV tập trung lớp hớng dẫn phân tích kĩ thuât tâng cầu má Phút bàn chân HS quan sát thực theo lần lợt( GV điều khiển), đồng thời GV quan sát, nhắc nhở *Trò chơi: Nhảy nụ sửa sai *Yêu cầu:-HS tham gia tích cực trình chơi Phót - GV híng dÉn vµ tỉ chøc cho HS Chạy bền: - Chạy địa hình tự phút tham gia chơi, GV quan sát nhắc nhở Sau GV tập trung lớp nhiên 153 Baứi soaùn theồ duùc (500m Nam, 350m Nữ) C Phần kÕt thóc: - Th¶ láng - TËp trung líp nhËn xét công bố kết kiểm tra - ý kiến giả đáp ý kiến Hc sinh (nếu cã) - Phæ biÕn néi dung tiÕt häc tiÕp theo - Xuống lớp nhận xét trò chơi - GV hớng dẫn tổ chức cho HS chạy nhẹ sân tập, GV quan sát nhắc nhở - GV điều khiển HS chạy nhẹ vòng sân LT GV *Đội hình hàng ngang cự ly hĐp IV/rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 154 Bài soạn thể dục Tuần: 34 28/04/2009 Tiết : 66 29/04/2009 Ngày soạn: Ngày dạy: KIM TRA: CU I Mục tiêu: Đá cầu : - Kiểm tra kiến thức kĩ HS thời gian học luyện tập + HS phải thực ®óng néi dung ®Ị , ®óng kÜ tht vµ thành tích , đồng thời nắm đợc luật thi đấu + Biết vận dụng để tập luyện học nội dung , thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thĨ - Gi¸o dơc cho Häc sinh ý thøc tỉ chøc , kû lt tËp lun , thi đấu TDTT , ý thức vơn lên học tập II.Phơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, còi, cầu , nệm - Học sinh: Chuẩn bị trang phục , cầu , vệ sinh sân bải, dụng cụ III Tiến trình lên lớp: Nội dung dạy học A.Phần chuẩn bị: -Nhận lớp, điểm danh - Phổ biến nội dung buổi học *Khởi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn : Chạy bớc nhỏ , chạy nâng cao đùi , gót chạm mông lvđ Phơng pháp tổ chức -LT tËp trung líp thµnh hµng ngang,chÊn chØnh hàng phút ngũ,báo cáo sĩ số chúc GV khỏe GV chúc HS khỏe.(Đội phút hình khởi động) 2lx8 n €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €GV - LT ®iỊu khiĨn lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở B Phần bản: Kiểm tra : Đá cầu : - Kĩ thuật : + Tâng cầu đùi 35 Phót 1LÇ n 155 €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ Bài soạn theồ duùc + Tâng cầu má bàn chân +Tâng cầu má bàn chân *Yêu cầu: Hc sinh thực kĩ thuật tích qui định GV 1Lầ n * Cách cho điểm : - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực kĩ thuật thành tích đạt đợc HS + Điểm - 10 : Thực kĩ thuật thành tích ( Nam 10 Cái , Nữ Cái ) + Điểm - : Thực kĩ thuật thành tích ( Nam Cái , Nữ Cái ) + Điểm - : Đạt kĩ thuật , nhng không đạt thành tích qui định ngợc lại đạt thành tích nhng kĩ thuật phút không đạt + Điểm : Không đạt kĩ thuật thành tích qui định C Phần kết thúc: - Thả lỏng - Tập trung lớp nhận xét công bố kết kiểm tra - ý kiến giả ®¸p cđa Học sinh - Phỉ biÕn néi dung tiÕt häc tiÕp theo - Xuèng líp - GV tiến hành kiểm tra thành nhiều đợt , đợt 2-3 HS Mỗi HS kiểm tra lần theo lệnh Bắt đầu thống GV HS thực động tác cầu rớt dừng lại ( GV cử HS đếm ) - GV quan sát , ghi số lần HS thực cho điểm - Trờng hợp đặc biệt GV cã thĨ kiĨm tra lÇn Khi kiĨm tra lần điểm không - Sau GV tËp trung líp nhËn xÐt - GV ®iỊu khiển HS chạy nhẹ vòng sân GV *Đội hình hàng ngang cự ly hẹp IV/rút kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 156 Bài soạn thể dục ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuaàn: 35 03 /05/2009 Tiết : 67 05/05/2009 Ngày soạn: Ngày dạy: ễN TP : BT NHY CHY NHANH I Mục tiêu: Bật nhảy : - Hc sinh tiếp tục chơi trò chơi Nhảy ô tiếp sức nhằm phát triển đợc thể lực Ch¹y nhanh: - Học sinh tiÕp tơc tËp lun nhằm nâng cao kĩ thuật xuất phát cao- chạy nhanh 20-50m, đồng thời HS phát huy đợc khả trình tập luyện chơi số trò chơi bổ trợ cho nhanh nhẹn đến phản ứng nhanh phát triển đợc thể lực trình tập luyện - Giáo dục cho Học sinh ý thøc tỉ chøc kû lt tËp lun, ý thức vơn lên học tập, giao tiếp ngày II.Phơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, còi, cầu - Học sinh: Chuẩn bị trang phục , cầu , vệ sinh sân bải, dụng cụ III.Tiến trình lên lớp: Nội dung dạy học A.Phần chuẩn bị: -Nhận lớp, điểm danh lvđ 157 Phơng pháp tỉ chøc -LT tËp trung líp thµnh hµng ngang,chÊn chỉnh hàng ngũ,báo Baứi soaùn theồ duùc - Phổ biến nội dung buổi học *Khởi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn : Chạy bớc nhỏ , chạy nâng cao đùi , gót chạm mông phút cáo sĩ số chúc GV khỏe.GV chúc HS khỏe.(Đội hình khởi phút động) 2lx8 (Đội hình khởi động) n LT €GV - LT ®iỊu khiĨn líp khëi ®éng - GV quan sát nhắc nhở B Phần bản: 12 Bật nhảy: Phút *Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức 2lần *Yêu cầu : HS tham gia tích cực phát triển đợc thể lực 18 Phút 2-3l Chạy nhanh: + Ôn tập số động tác bổ trợ : - Xuất phát cao chạy nhanh 20-50m *Yêu cầu: - HS nâng cao kĩ động tác, đồng thời HS hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích để chuẩn bị kiểm tra rèn luyện thân thể *Lu ý : Trong chạy phải phút chạy thẳng đờng không chen lấn lẩn phút *Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức *Yêu cầu : HS tham gia tÝch X X X X X X - GV híng dÉn vµ tỉ chøc cho HS tham gia chơi, GV quan sát nhắc nhở X X X X ( Cù li : 20-50 m ) - LT điều khiển ôn tập kĩ thuật : Xuất phát cao - chạy nhanh 2050m GV quan sát sửa sai sau tập trung lớp nhận xét trình tập luyện Hc sinh dặn dò vỊ nhµ tËp lun - GV híng dÉn vµ tỉ chức cho HS tham gia chơi, GV quan sát nhắc nhở - GV điều khiển HS chạy nhẹ vòng sân 158 Baứi soaùn theồ duùc cực phát triển thể lực C Phần kết thúc: - Thả lỏng - Tập trung lớp nhận xét công bố kết kiểm tra - ý kiến giả đáp nh÷ng ý kiÕn cđa Học sinh (nÕu cã) - Phỉ biÕn néi dung tiÕt häc tiÕp theo - Xuèng líp LT GV *Đội hình hàng ngang cù ly hĐp IV/rót kinh nghiƯm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuaàn: 35 05 /05/2009 Tiết : 68 06/05/2009 Ngày soạn: Ngày dạy: ễN TP : BT NHY – CHẠY NHANH ( tt ) I Mơc tiªu: Bật nhảy : - Hc sinh tiếp tục chơi trò chơi Nhảy ô tiếp sức nhằm phát triển ®ỵc thĨ lùc 159 Bài soạn thể dục Ch¹y nhanh: - Học sinh tiÕp tơc tËp lun nh»m nâng cao kĩ thuật xuất phát cao- chạy nhanh 20-50m, đồng thời HS phát huy đợc khả trình tập luyện chơi số trò chơi bổ trợ cho nhanh nhẹn đến phản ứng nhanh phát triển đợc thể lực trình tập luyện - Giáo dục cho Học sinh ý thøc tỉ chøc kû lt tËp lun, ý thøc vơn lên học tập, giao tiếp ngày II.Phơng tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, còi, cầu - Học sinh: Chuẩn bị trang phục , cầu , vệ sinh sân bải, dụng cụ III.Tiến trình lên lớp: Nội dung dạy học A.Phần chuẩn bị: -Nhận líp, ®iĨm danh - Phỉ biÕn néi dung bi học *Khởi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn : Chạy bớc nhỏ , chạy nâng cao đùi , gót chạm mông lvđ Phơng pháp tổ chức -LT tập trung lớp thành hàng ngang,chấn chỉnh hàng ngũ,báo phút cáo sĩ số chúc GV khỏe.GV chúc HS khỏe.(Đội hình khởi phút động) 2lx8 (Đội hình khởi động) n €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €GV - LT ®iỊu khiĨn líp khëi động - GV quan sát nhắc nhở B Phần bản: 12 Bật nhảy: Phút *Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức 2lần *Yêu cầu : HS tham gia tích cực phát triển đợc thể lực Chạy nhanh: + Ôn tập số động tác bổ trợ : - Xuất phát cao chạy nhanh 20-50m 18 Phót 2-3l 160 X X X X X X - GV híng dÉn vµ tỉ chøc cho HS tham gia chơi, GV quan sát nhắc nhở X X X Baứi soaùn theồ duùc *Yêu cầu: - HS nâng cao kĩ động tác, đồng thời HS hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích để chuẩn bị kiểm tra rèn luyện thân thể *Lu ý : Trong chạy phải phút chạy thẳng đờng không chen lấn lẩn phút *Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức *Yêu cầu : HS tham gia tích cực phát triển thể lực C Phần kÕt thóc: - Th¶ láng - TËp trung líp nhËn xét công bố kết kiểm tra - ý kiến giả đáp ý kiến Hc sinh (nếu cã) - Phæ biÕn néi dung tiÕt häc tiÕp theo - Xuèng líp X ( Cù li : 20-50 m ) - LT điều khiển ôn tập kĩ thuật : Xuất phát cao - chạy nhanh 2050m GV quan sát sửa sai sau tập trung lớp nhận xét trình tập luyện Hc sinh dặn dò nhà tập luyện - GV hớng dẫn tổ chức cho HS tham gia chơi, GV quan sát nhắc nhở - GV điều khiển HS chạy nhẹ vòng sân LT GV *Đội hình hàng ngang cự ly hẹp IV/rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 161 Bài soạn thể duïc 162 ... phân -ND: (sgk TD trang 13-14tích , đồng thời thí phạm 15) động tác *Yêu cầu: HS nắm thực - HS quan sát thực hiện đợc - GV điều khiển lớp thực 20 động tác, đồng tời GV quan phút sát, nhắc nhở... Bụng -ND: (sgk TD trang25, 26) *Yêu cầu: Hc sinh nắm thực động tác ,đúng theo nhịp hô Chạy bền:- Chạy vòng số - Giáo viên hớng dẫn phân tích , đồng thời thí phạm động tác - HS quan sát thực - GV... lớp đồng loạt thực từ động tác - Giáo viên quan sát, nhắc nhở sửa sai - Giáo viên hớng dẩn thí phạm động tác Học sinh quan sát tập luyện.(ĐH hàng ngang cự li rộng xen kẻ) 5phú t C Phần kết thúc:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 6 trọn bộ, Giáo án Thể dục 6 trọn bộ