Kenhsinhvien vn nhom va kem

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:15

PhiÕu bµi tËp sè 20 Bµi Cho hh Mg Al vào 200ml dd ZnSO4 0,3M d thu đợc chất rắn A dd B Cho A tác dụng với axit HCl giải phóng 1,008 lít khí H 2(đktc) Dung dịch B tác dụng với NaOH d thu đợc 0,87g kết tủa a Tính khối lợng kim loại hh ban đầu b Lúc kết tủa sinh có khối lợng cực đại dùng hết ml dd NaOH 1M? Bài 2: Hoà tan hÕt 4,431g Al vµ Mg HNO lo·ng thu đợc dd A 1,568 lít (đktc) hh khí không màu có khối lợng 2,59g có khí bị hoá nâu không khí a Tính %m kim loại hh b Tính số mol HNO3 dùng c Khi cô cạn A thu đợc gam muối khan? Bài 3: Tiến hành phân tích định lợng hh Cr, Al, Cu nh sau: + Cho axit HCl ®đ ®Ĩ p hết với hh nói bình kín không khí thu đợc 5,6 lít khí đktc tách đợc 16g chất rắn + Lọc lấy dd, cho vào dd lợng d dd NaOH nớc clo, sau cho thêm dd BaCl2 d thu đợc 25,3g kÕt tđa mµu vµng a ViÕt PTH cđa tõng giai đoạn nói b Tính %m kim loại hh Bài 4: Cho bình A, B có dung tích nh 00C Bình A chøa mol O2, b×nh B chøa mol Cl2 Trong bình có 10,8g kim loại M có hoá trị n Nung nóng bình để pứ xảy hoàn toàn sau làm lạnh tới 00C Ngêi ta nhËn thÊy tû lƯ ¸p st bình 7/4(thể tích chất rắn không đáng kể) a Xác định kim loại M b Cho 3,24 gam kim loại M vào 300ml dd H2SO4 2M chứa sắt III sunfat sau M tan hết tất Fe 3+ bị khử thành Fe2+ , để oxi hoá hết Fe2+ thành Fe3+ cần thêm vào 200ml dd KMnO 0,03M Tính CM muối H2SO4 dd cuèi Bµi 5: Cho hh A gåm3 kim loại X,Y, Z có khối lợng nguyên tử theo tû lƯ 10:11:23 TØ lƯ sè mol kim lo¹i hh 1:2:3 Khi cho lợng X lợng có 24,582g hh A tác dung hết với HCl thu đợc 2,24 lít khí H2(đktc) Nếu cho 1/10 hh A t¸c dung víi 50 ml dd NaOH 1M thu đợc dd B hh chất rắn C a Xác định kim loại X,Y,Z b Tính khối lợng chất rắn C Bài 6: Có hh Al FexOy Sau p nhiệt nhôm thu đợc 92,35g chất rắn Hoà tan chất rắn dd NaOH d thấy có 8,4 lít khí bay lại phần không tan D Hoà tan 1/4 lợng chất D axit H 2SO4 đặc nóng phải dùng 60g dd H2SO4 98% Giả sử tạo muối sắt III Tính khối lợng Al2O3 tạo thành công thức FexOy Bài 7: LÊy 26,8g hh gåm Al vµ Fe 2O3 thùc hiƯn hoàn toàn p nhiệt nhôm, thu đợc chất rắn A, cho chÊt nµy hoµ tan hoµn toµn dd HCl d thấy thoát 11,2 lít khí H2 (đktc) Hãy xác định thành phần % chất hh Bài 8: Mét hh M gåm Fe3O4, CuO vµ Al cã khối lợng 5,54g Sau thực p nhiệt nhôm xong (h = 100%) thu đợc chất rắn A + Nếu hoà tan A dd HCl d lợng H2 sinh tối đa 1,344 lít khí (đktc) + Nếu hoà tan A NaOH d sau p xong 2,96g chất rắn Tính thành phần % chất hh A Bài 9: Cho hh A dạng bột gồm bột nhôm oxit sắt từ Nung A nhiệt độ cao để p xảy hoàn toàn thu đợc hh B Nghiền nhỏ hh B chia thành phần: + Phần ít(Phần I) tác dụng với dd NaOH d thu đợc 1,176 lít khí H2 (đktc) Tách riêng chất không tan đem hoà tan dd HCl d thu đợc 1,008 lít khí đo đktc + Phần nhiều(Phần II) cho tác dụng với dd HCl d thu đợc 6,552 lít khí đo đktc Viết PTHH xảy Tính khối lợng hh A % m chất hh A Bài 10: Tiến hành p nhiệt nhôm với hh A gồm bột Al Fe 2O3 điều kiện không khí Sau p thu đợc hh chất rắn B, chia B thành phần nhau: + Phần I: Cho tác dụng với dd NaOH d, thu đợc 1,68 lÝt khÝ H2 ë 27,30C vµ 2,2 atm + Phần II: Cho tác dụng với dd HCl vừa đủ, thu đợc 12,32 lít H2(đktc) dd D, cho dd D tác dụng với dd NaOH d không khí, lọc kết tủa đem nung đến khối lợng không đổi thu đợc chất rắn E Các p có h =100% a Viết PTPƯ b Tính %m chÊt hh B c TÝnh thÓ tÝch dd HCl d Tính khối lơng E Bài 11: Nung m gam hh A gåm bét Al vµ Fe 3O4 mét thêi gian thu đợc chất rắn B Để hoà tan hết B cÇn V ml dd H 2SO4 0,7M Sau p thu đợc dd C 9,846 lít khí đo 1,5atm, 270C Cho dd NaOH vào dd C d thu đợc kết tủa D Nung D chân không không đổi thu đợc 44g chất rắn E Cho 50g hh X gåm CO vµ CO qua èng sø ®ùng E nung nãng Sau E p hết thu đợc hh khí Y có khối lợng gấp 1,208 lần khối lợng X a Tính %m chất B b Tính m, V Bài 12: Lấy 93,9g Fe3O4 trộn với Al đợc hh X Nung hh m«i trêng kh«ng cã kh«ng khÝ Sau p xảy hoàn toàn, ta đợc hh Y Chia Y thành phần có khối lợng khác Phần t¸c dơng víi dd NaOH d cho 0,672 lít khí H2(đktc) Phần II cho tác dụng với dd HCl d cho 18,816 lÝt khÝ H2 (®ktc) TÝnh khèi lợng chất hh đầu (h = 100%) Bài 13: Tr«n 10,8g bét Al víi 34,8g Fe3O4 råi tiÕn hành p nhiệt nhôm Giả sử lúc xảy p khư Fe3O4 thµnh Fe Hoµ tan hoµn toµn chất rắn dd H2SO4 20%(d = 1,14g/ml) thu đợc 10,752 lít H2 (đktc) a Tính hiệu suất p nhiệt nhôm b Tính V dd H2SO4 dïng Bµi 14: Khi nung m gam hh A gåm Al, Fe 2O3 đợc hh B (H = 100%) Chia hh B thành hai phần Phần I hoà tan H 2SO4 loãng d thu đợc 1,12 khí (đktc), phần II hoà tan dd NaOHd khối lợng chất không tan 4,4g a Viết PTHH b Xác định khối lợng chất B tính giá trị m Bài 15: Tiến hành p nhiệt nhôm với Fe2O3 điều kiện không khí Chia hh thu đợc sau p thành phần Phần II có khối lợng nhiều phần I 134g Cho phần I tác dụng với dd NaOH d thu đợc 16,8 lít khí H2(đktc) Hoà tan phần II lỵng d dd HCl thÊy cã 84 lÝt khÝ H2 bay lên(đktc) Các p xảy hoàn toàn a Viết PTHH b Tính khối lợng Fe tạo thành p nhiệt nhôm Bài 16: A mẫu hợp kim Cu Zn Chia mẫu hợp kim A thành phần Hoà tan phần I dd HCl d lại 1g không tan Phần thứ luyện thêm 4g Al vào thu đợc mẫu hợp kim B hàm lợng % Zn nhỏ 33,3% so với hàm lợng Zn hợp kim A Tính hàm lợng % Cu mẫu hợp kim A, biết ngâm mẫu hợp kim B vào dd NaOH sau thời gian khí bay vợt lít (đktc) Từ mÉu hỵp kim B mn cã hỵp kim C chøa 20% Cu, 50% Zn, 30% Al phải luyện thêm kim loại với lợng nh nào? Bài 17: Trộn đêu 83g hh gồm Al, Fe2O3 CuO tiến hành p nhiệt nhôm Giả sử lúc xảy p khử oxit thành kim loại Chia hh sau p thành phần có khối lợng chênh lệch 66,4g Lấy phần có khối lợng lớn hoà tan dd H2SO4 d, thu đợc 23,3856 lít H2(đktc) dd X chất rắn Lấy 1/10 dd X cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dd KMnO 0,018M(biết môi trờng axit Mn+7 bị khử thành Mn+2) Hoà tan phần có khối lợng nhỏ dd NaOH d thấy lại 4,736g chất rắn không tan Viết PTHH Cho biết hh ban đầu sè mol cđa CuO gÊp n lÇn sè mol cđa Fe2O3 Tính % oxit kim loại bị khử áp dơng n = 3/2 Bµi 18: Nung 16,2g hh A gồm oxit: MgO, Al 2O3 MO èng sø råi cho luång khÝ H2 ®i qua ë ®iỊu kiƯn thÝ nghiƯm H2 chØ khư MO víi h = 80%, lợng nớc tạo đợc hấp thụ 90% 15,3g dd H2SO490% kết thu đợc dd H2SO4 86,34% Chất rắn lại ống đợc hoà tan lợng vừa đủ dd HCl thu đợc dd B lại 2,56g kim loại M không tan LÊy 1/10 dd B cho t¸c dơng víi NaOH d, läc lÊy kÕt tđa nung ë nhiƯt ®é cao đến khối lợng không đổi thu đợc 0,28g oxit Xác định kim loại M Tính %m chất A Bµi 19 Cho 5,2g hh A gåm Al, Fe Cu tác dụng với 20ml dd NaOH 6M thu đợc 2,688 lít H2 (đktc) sau thêm tiếp 400ml dd HCl 1M đun nóng đến khí H2 ngừng thoát Lọc tách chất rắn B Cho B tác dụng với HNO3 loãng thu đợc dd C 0,672 lít NO (đktc) Cho C tác dụng với NaOH d thu đợc kết tủa D Nung kết tủa D nhiệt độ cao đến khối lợng không đổi đợc chất rắn E Tính %m kim loại A Tính khối lợng chất rắn E? Biết p xảy hoàn toàn Bài 20: Cho 3,87g hh A gåm Mg vµ Al vµo 250 ml dd X chứa HCl 1M H2SO4 0,5M đợc dd B 4,368 lít H2(đktc) Chứng minh B H+ Tính %m kim loại A TÝnh thĨ tÝch dd C gåm NaOH 0,02M vµ Ba(OH)2 0,01M để trung hoà hết lợng axit d B TÝnh thĨ tÝch tèi thiĨu cđa dd C (víi nồng độ nh trên) tác dụng với dd B để lợng kết tủa nhỏ Tính giá trị lợng kết tủa Bài 21: Cho hh A gồm bột nhôm oxit sắt Chia A thành phần nhau: + Cho phần I vào 150 ml dd hh HCl 0.1M, H 2SO4 0,15M thu đợc dd B 0,336 lÝt khÝ H2 + §em thùc hiƯn p nhiƯt nhôm phần II điều kiện không khí Lấy hh thu đợc sau p cho tác dụng với dd NaOH d thu đợc dd C, kết tủa D vµ 0,0672 lÝt H2 + Còng thùc hiƯn p nhiệt nhôm với phần III nh phần II nhnh hh thu đợc thu đợc sau p cho tác dụng với 150ml dd hh HCl 0,15M + H 2SO4 0,15M th× thu đợc dd E 0,2688 lít H2(Cho biết p xảy hoàn toàn thể tích khí đo đktc) Viết PTPƯ xảy ra, p xảy dd viết dới dạng ion Xác định công thức oxit sắt xác định %m chất hh A Thêm vào dd B 270 ml dd hh NaOH 0,14M Ba(OH) 0,05M Lọc kết tủa tạo thành,rửa, sấy khô nung không khí tới khối lợng không đổi Tính khối lợng chất rắn F thu đợc sau nung Để trung hoà hết lợng axit d dd E cần dùng ml dd hh NaOH 0,14M + Ba(OH)2 0,05M Bµi 22: Hoµ tan hoàn toàn 1,95g hh bột nhôm sắt 0,16 lít dd HNO3 (nồng độ amol/lit) thu đợc 0,896 lít khí NO(đktc) dd A Thêm tiếp 0,54g Al vào dd A đến Al tan hết thu đợc dd B khí NO(trong dd B không HNO 3) Thêm NaOH vào B đến toàn muối sắt chuyển hết thành hiđroxit vừa hết 0,2 lít dd NaOH 0,825M Lọc, nung kết tủa không khí đến khối lợng không đổi thu đợc 3,165g chất rắn M Tính khối lợng mối kim loại hh ban đầu Tính khối lợng chất M Tính a Bài 23: Một loại phèn Al có công thức MAl(SO 4)2.nH2O M+ ion kim loại kiềm Lấy 7,11g phèn nung tới khối lợng không đổi thu đợc 3,87g phèn khan Mặt khác lấy 7,11g phèn hoà tan vào nớc cho tác dụng với BaCl2 d thu đợc 6,99g kết tủa Xác định công thức phèn Cho biết nồng độ dd MAl(SO4)2 bão hoà 200C 5,66% a Tính độ tan cña MAl(SO4)2 ë 200C b LÊy 600g dd MAl(SO4)2 bão hoà 200C đem đun nóng để làm bay bớt 200g nớc phần lại làm lạnh tới 200C Hái cã bao nhiªu gam tinh thĨ MAl(SO4)2.nH2O kÕt tinh Bài 24: A hh kim loại Zn Al Dung dịch B dd HCl Hoà tan 1,19g hh A lợng đủ dd B thấy tiêu tốn 80ml, thu đợc dd X khí Y Cô cạn dd X thu đợc 4,03g muối khan a Tính thể tích khí Y(đktc) nồng độ mol cđa dd B b NÕu cho dd X t¸c dơng víi dd NH d råi lÊy kÕt tđa ®em nung nhiệt độ cao tới khối lợng không đổi thu đợc gam chất rắn Nếu oxi hoá hoàn toàn 1,19g hh A thành oxit hoà tan hh oxit 71ml dd B ml không tan? Bài 25: Hỗn hợp A hợp kim Al Cu Lấy m gam hh A hoà tan 500ml dd NaOH nồng độ a mol/lít ngừng khí thoát thu đợc 6,72 lít H2 (đktc) lại m1 gam kim loại không tan Mặt khác lấy m gam hh A hoà tan 500ml dd HNO nồng độ b mol/lít ngừng khí thoát thu đợc 6,72 lít NO (đktc) lại m2 gam kim loại không tan Lấy riêng m1 m2 gam kim loại không tan đem oxi hoá hoàn taonf thành oxit thu đợc 1,6064m1 gam 1,542m2 gam oxit TÝnh nång ®é mol cđa dd NaOH HNO3 Tính khối lợng m Tính %m cđa Cu hỵp kim
- Xem thêm -

Xem thêm: Kenhsinhvien vn nhom va kem , Kenhsinhvien vn nhom va kem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn