CHU DE 2 BA DINH LUAT NEWTON

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:12

Chương 2: Động lực học chất điểm Chủ đề 1: Tổng hợp - phân tích lực Chủ đề 2: Ba định luật Newton Chủ đề 3: Các lực học thường gặp Chủ đề 4: Chuyển động ném ngang – ném xiên Chủ đề 5: Bài tập tổng hợp động lực học Chủ đề 6: Chuyển động hệ vật Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 I Kiến thức: Định luật 1: - Nội dung : F = ⇒ a = Định luật Niuton hệ quy chiếu quán tính, định luật gọi định luật quán tính - Qn tính :Là tính chất vật có xu hướng bảo tồn vận tốc hướng độ lớn Định luật : F F - Nội dung : a = ; độ lớn a = m m - Nếu có nhiều lực tác dụng lên vật : F = F1 + F2 + F3 + + Fn Định luật : FAB = − FBA - Nội dung : - Đặc điểm lực phản lực : + Xuất đồng thời + Cùng giá, độ lớn, ngược chiều + Lực phản lực :không cân vi tác dụng vào hai vật khác + Có chất * Lưu ý - Khối lượng : đại lượng đặc trưng cho mức quán tính vật đại lượng vô hướng, dương, không đổi với vật - Trọng lực : P = mg có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống Trọng lượng độ lớn trọng Vu lực P = mg (N) Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 2: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON II CÁC DẠNG BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP GiẢI Bước Xác định lực đại lượng động học ngược lại - Nhận lực tác dụng lên vật, vẽ hình phân tích lực Bước Viết phương trình định luật II Newton Σ F = m.a (1) Bước Chiếu (1) lên hướng chuyển động => bỏ vec tơ Bước Áp dụng : v = v0 + at   s = v0t + at  ΣF = m.a  2 v − v0 = 2as  v − v0 a = ∆t  => giải tìm ngược lại đại lượng Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 2: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD1 Một vật có khối lượng 0,5 kg chuyển động nhanh dần với vận tốc ban đầu m/s Sau thời gian giây quãng đường 24 m Biết vật chịu tác dụng lực kéo Fk lực cản FC = 0,5 N a) Tính độ lớn lực kéo b) Nếu sau thời gian giây đó, lực kéo ngưng tác dụng sau vật dừng lại? → → → HD Phương trình động lực học: m a = FK + FC Chiếu lên phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, ta có: ma = FK – FC a) Gia tốc lúc đầu: a = s − 2v t = m/s t Độ lớn lực kéo: FK = ma + FC = 1,5 N FC b) Gia tốc lúc lực kéo tác dụng: a’ = - m = - 0,5 m/s2 Vận tốc sau giây: v1 = v0 + at1 = m/s Thời gian vật dừng lại (v2 = 0): t2 = v2 − v1 a' = 12 s Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 2: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD2 Vật chịu tác dụng lực ngang F ngược chiều chuyển động thẳng s,vận tốc giảm từ 8m/s 5m/s.Trong 10s lực tác dụng tăng gấp đơi độ lớn hướng khơng đổi Tính vận tốc vật thời điểm cuối HD Khi vật chịu tác dụng lực F gia tốc vật a1 = (v2 – v1)/t = -0,5 (m/s2) Trong 10s lực tác dụng tăng gấp đơi độ lớn hướng khơng đổi, a F hai đại lượng tỉ lệ thuận nên a2 = 2a1 = -1 (m/s2) Vận tốc vật thời điểm cuối v2 = v1 + at = + (-1).10 = -5 m/s Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 2: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1: Một xe khối lượng m = 100 kg chạy với vận tốc 30,6 km/h hãm phanh Biết lực hãm phanh 250 N Tìm quãng đường xe chạy thêm đến dừng hẳn Đs s = 14,45 m Bài 2: Dưới tác dụng lực F nằm ngang ,xe lăn chuyển động không vận tốc đầu ,đi quãng đường 2,5 m thời gian t Nếu đặt thêm vật khối lượng 250 g lên xe xe quãng đường 2m thời gian t Bỏ qua ma sát Tìm khối lượng xe Đs m = kg Bài 3: Một xe lăn khối lượng 50 kg , tác dụng lực kéo theo phương nằm ngang chuyển động không vận tốc đầu từ đầu đến cuối phòng 10 s Khi chất lên xe kiện hàng, xe phải chuyển động 20 s Bỏ qua ma sát Tìm khối lượng kiện hàng Đs m = 150 kg Bài 4: Lực F Truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc 2m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc 6m/s2.Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m = m1 + m2 gia tốc bao nhiêu? Đs m = 1,5 m/s2 Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 ... lại đại lượng Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 2: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD1 Một vật có khối lượng 0,5 kg chuyển động nhanh... 12 s Vu Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 2: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD2 Vật chịu tác dụng lực ngang F ngược chiều chuyển động... hướng xuống Trọng lượng độ lớn trọng Vu lực P = mg (N) Dinh Hoang - vuhoangbg@gmail.com - lophocthem.com 01689.996.187 Chủ đề 2: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON II CÁC DẠNG BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP GiẢI Bước Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 2 BA DINH LUAT NEWTON , CHU DE 2 BA DINH LUAT NEWTON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn