ly 10 chuyen dong nem ngang, nem xien 17

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:11

!1.Một cậu bé ngồi toa xe chạy với vận tốc không đổi và ném qua bóng lên theo phương thẳng đứng Bỏ qua sức can không khí Qua bóng rơi x́ng chỡ nào ? Trước cậu bé Bên cạnh cậu bé *.Đúng chỗ cậu bé Sau cậu bé &.Vì cầm qua bong qua bóng đúng vận tốc cậu bé ,khi tung qua bóng theo phương thẳng đứng bóng rời tay với vận tốc là vận tốc thẳng đứng và vận tốc theo phương ngang hợp hai vận tốc này qua bóng bay xiên lên vận tớc ngang không đổi !1.Bi A có khối lượng gấp đôi bi B Cùng mợt lúc tại cùng mợt vị trí, bi A tha rơi còn bi B ném theo phương ngang với tốc độ v o Bỏ qua sức can khơng khí Hãy cho biết câu nào dưới là đúng : A chạm đất trước B *.ca hai đều chạm đất cùng lúc A chạm đất sau B chưa đủ thông tin để tra lời !1 Một qua bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là v o = 20m/s từ độ cao 45m và rơi xuống đất sau 3s Hỏi tầm bay xa (theo phương ngang) qua bóng ? Lấy g = 10m/s và bỏ qua sức can khơng khí 30m 45m *.60m 90m &.ta có =20m/s;;từ đó ta có =45-5=45- là phương trình quỹ đạo,khi vật bay tới đất !1 Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m Khi khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) Lấy g = 10m/s2 Thời gian rơi bi là : 0,25s 0,35s *.0,5s 0,125s &.h=1,25m;,ta có 1,25.tại nền nhà !1.Mợt hòn bi lăn dọc theo mợt cạnh mợt mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m Khi khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) Lấy g = 10m/s Tốc độ viên bi lúc rơi khỏi bàn là : 12m/s 6m/s 4,28m/s *.3m/s & h=1,25m;,ta có 1,25.tại nền nhà !1.Mợt qua bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là v o = 20m/s và rơi xuống đất sau 3s Hỏi qua bóng ném từ độ cao nào ? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức can khơng khí 30m *.45m 60m 90m & ta có =20m/s;;từ đó ta có tại mặt đất tại mặt đất thay sớ ta tính !1.Mợt vật ném ngang từ đợ cao h = 9m Vận tốc ban đầu có độ lớn là v o Tầm xa vật 18m Tính vo Lấy g = 10m/s2 19m/s *.13,4m/s 10m/s 3,16m/s &.có ;.tại mặt đất , thay sớ ta tình 13,4m/s !1.Một vật ném từ độ cao h = 45m với vận tốc đầu ${v_0} = 20m/s$ theo phương nằm ngang bỏ qua sức can khơng khí, lấy $g = 10m/{s^2}$ Tầm ném xa vật là: 30 m *.60 m 90 m 180 m &.có tầm xém xa phương trinh quỹ đạo tại mặt đất !1.Hai vật cùng một độ cao, vật I ném ngang với vận tốc đầu $\overrightarrow {{v_0}} $, cùng lúc đó vật II tha rơi tự không vận tốc đầu Bỏ qua sức can khơng khí Kết ḷn nào đúng? Vật I chạm đất trước vật II Vật I chạm đất sau vật II *.Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng mội &.Hai vật cùng chịu gia tốc rơi tự rơi thẳng đứng xuống !1 Một vật ném ngang với tốc độ 30 m/s độ cao h = 80 m Bỏ qua sức can khơng khí Lấy g = 10 m/s2 Tầm xa vật có giá trị: *.120 m 480 m $30\sqrt $ m 80m &.có Tại mặt đất !2.Mợt vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gớc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném Phương trình quỹ đạo vật: $y = \frac{{g{x^2}}}{{2{v_0}}}$ *.$y = \frac{{g{x^2}}}{{2v_0^2}}$ $y = \frac{{g{x^2}}}{{v_0^2}}$ $y = \frac{{2{v_0}}}{g}{x^2}$ !1.Một vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gớc O trùng với vị trí ném, Ox theo phương vận tốc ban đầu, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném Độ lớn vận tốc vật tại thời điểm t xác định biểu thức: $v = {v_0} + gt$ * $v = \sqrt {v_0^2 + {g^2}{t^2}} $ $v = \sqrt {{v_0} + gt} $ $v = gt$ &.ta có =;2 thành phần này theo phương ngang và phương thẳng đứng nên vận tốc $v = \sqrt {v_0^2 + {g^2}{t^2}} $ !1 Một vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gớc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném Thời gian chuyển động vật từ lúc ném đến lúc chạm đất xác định biểu thức: * $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ $t = \sqrt {\frac{h}{{2g}}} $ $t = \sqrt {\frac{h}{g}} $ $t = \sqrt {\frac{{2g}}{h}} $ &.Từ phương trình Lúc chạm đất suy $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ !2 Một vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gớc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném.Tầm xa L tính theo phương ngang xác định biểu thức: ${V_0}\sqrt {\frac{g}{h}} $ ${V_0}\sqrt {\frac{h}{g}} $ *.${V_0}\sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ ${V_0}\sqrt {\frac{h}{{2g}}} $ & Từ phương trình Lúc chạm đất suy $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $.tại mặt đất ta có $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ !2.Một vật ném theo phương ngang với tốc độ ${V_0} = 10m/s$ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gớc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng x́ng dưới, gớc thời gian là lúc ném Phương trình quỹ đạo vật là: (với g = 10 m/s2) $y = 10t + 5{t^2}$ $y = 10t + 10{t^2}$ *.$y = 0,05{x^2}$ $y = 0,1{x^2}$ &.ta có ; !2.từ độ cao 7.5m một qua cầu ném lên xiên góc α=450 so với phương ngang vơi vận tốc đầu 10m/s qua cầu chạm đất vị trí nào *.Cách vị trí ban đầu 15m Cách vị trí ban đầu 20m Cách vị trí ban đầu 25m Cách vị trí ban đầu 30m &.chọn gớc o tại thời điểm ném vật chọn hệ trúc tọa độ oxy gốc thời gian lúc ném vật phương trình quỹ đạo qua cầu y=\[\frac{{ - 1g}}{{2{v^2}_o{{\cos } ^2}\alpha }}{x^2} + tg\alpha x\]với v0=10m/s cos∝=\[\sqrt /2\] tgα= y=-\ [\frac{1}{{10}}{x^2} + x\] vật chạm đất y=-\[\frac{1}{{10}}{x^2} + x\]= -7.5 giai pt loại nghiệm âm ta x=15 !2.một vật ném xiên với vận tốc vo nghiêng góc α với phương ngang tính α để tầm xa lớn nhất \[\frac{\pi }{2}\] \[\frac{\pi }{2}\] *.\[\frac{\pi }{4}\] \[\frac{\pi }{3}\] Ta thiết lập xmax =\[\frac{{{v^2}_0\sin 2\alpha }}{g}\] suy xmax lớn nhất sin2α=\ [\frac{\pi }{2}\] suy α=\[\frac{\pi }{4}\] !2 ... y=[frac{{ - 1g}}{{2{v^2}_o{{cos } ^2}alpha }}{x^2} + tgalpha x]với v0=10m/s cos∝=[sqrt /2] tgα= y =- [frac{1}{ {10} }{x^2} + x] vật chạm đất y =- [frac{1}{ {10} }{x^2} + x]= -7 .5 giai... = 10 m/s2) $y = 10t + 5{t^2}$ $y = 10t + 10{ t^2}$ *.$y = 0,05{x^2}$ $y = 0,1{x^2}$ &.ta có ; !2.từ độ cao 7.5m một qua cầu ném lên xiên góc α=450 so với phương ngang vơi vận tốc đầu 10m/s... độ cao h = 9m Vận tốc ban đầu có độ lớn là v o Tầm xa vật 18m Tính vo Lấy g = 10m/s2 19m/s *.13,4m/s 10m/s 3,16m/s &.có ;.tại mặt đất , thay sớ ta tình 13,4m/s !1.Mợt vật ném từ
- Xem thêm -

Xem thêm: ly 10 chuyen dong nem ngang, nem xien 17 , ly 10 chuyen dong nem ngang, nem xien 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn