lý 10 chuyển động thẳng biến đổi đều 10

3 53 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:10

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1 Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc 0,1 m/s2.Khoảng thời gian để xe lửa đạt vận tốc 36km/h là? 360s *.100s 300s 200s v a Hướng dẫn v = a.t → t = = 10 = 100 s 0,1 Câu2 Một Ơ tơ chuyển động thẳng nhanh dần đều.Sau 10s, vận tốc ô tô tăng từ 4m/s đến m/s Quãng đường mà ô tô khoảng thời gian là? 500m *.50m 25m 100m Hướng dẫn Gia tốc vật = + a.10 → a = 0, 2m / s suy s = 62 − 42 = 50m 2.0, Câu3 Một đoàn tàu với tốc độ 10m/s hãm phanh , chuyển động chậm dần Sau thêm 64m tốc độ 21,6km/h Gia tốc xe quãng đường xe thêm kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại ? a = 0,5m/s2, s = 100m a = -0,5m/s2, s = 110m *.a = -0,5m/s2, s = 100m a = -0,7m/s2, s = 200m v − v02 − 102 = = −0,5m / s , quãng đường vật 2.s 2.64 − v02 − 10 luc dừng lại s = = = 100m / s 2.a 2.(−0,5) Hướng dẫn Gia tốc a = Câu4 Một ôtô chuyển động với vận tốc 10 m/s2 bắt đầu chuyển động nhanh dần Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc vận tốc ôtô là: 0,7 m/s2; 38m/s 0,2 m/s2; 8m/s 1,4 m/s2; 66m/s *.0,2m/s2; 18m/s Hướng dẫn Gia tốc vật a = tốc v = 10 + 0, 2.40 = 18m / s 14 − 10 = 0, 2m / s vận tốc sau 18s kể từ lúc tăng 20 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu5 Vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương với vận tốc đầu 2m/s, gia tốc 4m/s2: Vận tốc vật sau 2s 8m/s *.Đường sau 5s 60 m Vật đạt vận tốc 20m/s sau s Sau 10 m,vận tốc vật 64m/s Hướng dẫn Vận tốc sau giây tính theo cơng thức sau t2 52 s = v.t + a = 2.5 + = 60m 2 Câu6 xe chuyển động với vận tốc 36km/h hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20 giây vận tốc 18km/h, hỏi sau xe dừng lại 30s *.40s 42s 50s Hướng dẫn Gia tốc vật a = t = − 10 = −0, 25m / s sau thời gian t vật dừng hẳn t 20 v0 10 = = 40 s a 0, 25 Câu7 xe chuyển động với vận tốc 36km/h hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20 giây vận tốc 18km/h, hỏi vận tốc sau hãm 30s 4m/s 3m/s *.2,5m/s 1m/s Hướng dẫn Gia tốc vật a = − 10 = −0, 25m / s Vận tốc vật sau hãm 30s 20 v = 10 − 0, 25.30 = 2,5m / s Câu8 ô tơ chuyển động với vận tốc 36km/h tăng tốc,sau 20s vận tốc tơ 50,4km/h vật tốc vật sau 40s kể từ lúc xuất phát *.18m/s 16m/s 20m/s 14,1m/s Hướng dẫn Gia tốc xe a = v = v0 + a.t = 10 + 0, 2.40 = 18m / s v − v0 14 − 10 = = 0, 2m / s , vật tốc vận sau 40s t 20 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu9 ô tô chuyển động với vận tốc 36km/h tăng tốc,sau 20s vận tốc tơ 50,4km/h thời gian để vật đạt vật tốc 72km/s *.50s 40s 34s 30s Hướng dẫn Gia tốc xe a = tốc 72km/h t = v − v0 14 − 10 = = 0, 2m / s Thời gian để vật đạt vận t 20 20 − 10 = 50 s 0, Câu10 ô tô chuyển động với vận tốc 36km/h tăng tốc,sau 20s vận tốc tơ 50,4km/h đạt vận tốc 72km/s quãng đường vật 1500m *.750m 300m 600m v − v02 20 − 10 = = 750m Hướng dẫn s = 2.a 2.0, ... giây tính theo cơng thức sau t2 52 s = v.t + a = 2.5 + = 60m 2 Câu6 xe chuyển động với vận tốc 36km/h hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20 giây vận tốc 18km/h, hỏi sau xe dừng lại 30s *.40s... sau thời gian t vật dừng hẳn t 20 v0 10 = = 40 s a 0, 25 Câu7 xe chuyển động với vận tốc 36km/h hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20 giây vận tốc 18km/h, hỏi vận tốc sau hãm 30s 4m/s...http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu5 Vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương với vận tốc đầu 2m/s, gia tốc 4m/s2: Vận tốc vật sau 2s 8m/s *.Đường
- Xem thêm -

Xem thêm: lý 10 chuyển động thẳng biến đổi đều 10 , lý 10 chuyển động thẳng biến đổi đều 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn