CHỦ đề 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN đổi đều

6 111 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:10

Chương 1: Động học chất điểm Chủ đề 1: Chuyển động thẳng Chủ đề 2: Chuyển động thẳng biến đổi Chủ đề 3: Rơi tự Chủ đề 4: Chuyển động tròn Chủ đề 5: Tính tương đối chuyển động Chủ đề 6: Ôn tập – kiểm tra VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM I KIẾN THỨC: Vận tốc: v = v0 + at at 2 Quãng đường : s = v t + Hệ thức liên hệ : 2 2 v − v v − v 0 ;s = v − v 02 = 2as ⇒ v = v + 2as; a = 2s 2a Phương trình chuyển động :x = x + v t + at 2 Chuyển động thẳng nhanh dần a.v > 0.; Chuyển động thẳng chậm dần a.v < VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Một viên bi thả lăn mặt phẳng nghiêng khơng vận tốc đầu, có gia tốc 0,1 m/s2 Hỏi sau kể từ lúc bắt đầu,viên bi có vận tốc 2m/s HD Áp dụng công thức liên hệ vận tốc, thời gian gia tốc ta có v = v0 + at, thay 0,1 m/s2, v = m/s, v0 = m/s ta tính t = 20 s VD2 Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến vận tốc 36 km/h Hỏi sau tàu đạt đến vận tốc 54 Km/h ? HD: Đổi 54 km/h = 15 m/s; 36 km/h = 10 m/s (đổi từ km/h sang m/s ta phải chia số đo cho 3,6) Thay v0 = m/s, v1 = 36 km/h = 10 m/s, t1 = 20s vào phương trình v = v0 + at1 ta tính a = 0,5 m/s2 Thay v0 = m/s, a = 0,5 m/s2 v2 = 15m/s vào phương trình v2 = v0 + at2 ta tính t2 = 30s VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đoạn đường s1 = 24m s2 = 64m hai khoảng thời gian liên tiếp 4s Xác định vận tốc ban đầu gia tốc vật Đs : v0= 3,5m/s; a = 1,25m/s2 Bài 2: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần với vận tốc đầu v0 = 18 km/h Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, vật 12m Hãy tính: a) Gia tốc vật b) Quãng đường sau 10s Đs :a a = 1,56m/s2 ,b s = 127,78m VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TỐN 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Khi ôtô chạy với vận tốc 12m/s đoạn đường thẳng người lái xe tăng ga cho ôtô chạy nhanh dần Sau 15s, ôtô đạt vận tốc 15m/s a Tính gia tốc ôtô b Tính vận tốc ôtô sau 30s kể từ tăng ga c Tính qng đường ơtơ sau 30s kể từ tăng ga HD: a) Áp dụng công thức v = v0 + at với v0 = 12 m/s, v = 15 m/s, t = 15 s ta tính a = 0,2m/s2 b) Áp dụng công thức v = v0 + at với v0 = 12 m/s, t = 30 s,a = 0,2m/s2 ta tính v = 18m/s 2 c) Áp dụng công thức v − v = 2as với v0 = 12 m/s, a = 0,2m/s2, v = 18m/s ta tính S = 450m VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 3: Khi chạy với vận tốc 36km/h ơtơ bắt đầu chạy xuống dốc Nhưng bị phanh nên ôtô chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc 0,2m/s2 xuống hết dốc có độ dài 960m a Tính khoảng thời gian ơtơ chạy xuống hết đoạn dốc b Vận tốc ôtô cuối đoạn dốc ? Đs : a t = 60s; b v = 22m/s Bài 4: Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần Sau chạy 1,5km đồn tàu đạt vận tốc 36km/h Tính vận tốc đồn tàu sau chạy 3km kể từ đoàn tàu bắt đầu rời ga Đs : a = 1/30 m/s2, v = 10m/s VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM ... HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần... Phương trình chuyển động :x = x + v t + at 2 Chuyển động thẳng nhanh dần a.v > 0.; Chuyển động thẳng chậm dần a.v < VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH... HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TỐN 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Khi ôtô chạy với vận tốc 12m/s đoạn đường thẳng người lái
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN đổi đều , CHỦ đề 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN đổi đều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn