lý 10 chuyển động tròn đều 34

8 52 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:10

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1 Vành bánh xe tơ có bán kính 25cm Tốc độ góc điểm vành ngồi bánh xe ô tô chạy với tốc độ dài 36km/h *.40rad/s 50rad/s 60rad/s 70rad/s v Hướng dẫn v = ωR ⇒ ω = = 40rad / s R Câu2 Vành ngồi bánh xe tơ có bán kính 25cm Gia tốc hướng tâm điểm vành ngồi bánh xe tô chạy với tốc độ dài 36km/h 200m / s * 400m / s 100m / s 300m / s Hướng dẫn a = v2 = 400m / s R Câu3 Một bánh xe có đường kính 100cm lăn với vận tốc 36km/h Gia tốc hướng tâm điểm vành bánh xe có độ lớn * 200m / s 400m / s 100m / s 300m / s Hướng dẫn a = v2 = 200m / s R Câu4 Một bánh xe có đường kính 100cm lăn với vận tốc 36km/h Gia tốc hướng tâm điểm cách vành bánh xe bán kính bánh xe 150m/s 200m/s2 *.250m/s2 300m/s2 Hướng dẫn a = v2 = 250m / s R Câu5 Một đĩa tròn có bán kính 40cm, quay vòng 0,8s Tốc độ dài điểm A nằm vành đĩa 2π(m/s) 4π(m/s) 3π(m/s) *.π(m/s) 2π Hướng dẫn v = ωR = R = πm / s T http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu6 Một đĩa tròn quay vòng 0,8s Tốc độ góc điểm A nằm vành đĩa *.2,5πrad/s 3πrad/s 3,5πrad/s 4πrad/s 2π Hướng dẫn ω = = 2,5πrad / s T Câu7 Một đĩa tròn có bán kính 40cm, quay vòng 0,8s Gia tốc hướng tâm điểm A nằm vành đĩa 5π m / s 2 * 2,5π m / s 2π2 m / s 4π2 m / s 2  2π  Hướng dẫn a = ω2 R =   R = 2,5π2 m / s  T  Câu8 So sánh Tốc độ dài điểm A nằm vành ngồi điểm B nằm bán kính đĩa tròn quay quanh trục qua tâm đĩa? vA =1 vB vA =4 vB * vA =2 vB vA =4 vB Hướng dẫn v A ωR A R A = = =2 v B ωR B R B Câu9 So sánh gia tốc hướng tâm điểm A nằm vành điểm B nằm bán kính đĩa tròn quay quanh trục qua tâm đĩa? aA =3 aB aA =1 aB aA =4 aB * aA =2 aB Hướng dẫn a A ω2 R A R A = = =2 a B ω2 R B R B http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu10 Một bánh xe quay 100 vòng thời gian 2s Chu kì quay bánh xe *.0,02s 0,01s 0,04s 0,05s Hướng dẫn 100T = 2s ⇒ T = = 0,02s 100 Câu11 Một bánh xe bán kính quay 100 vòng thời gian 2s Tần số quay bánh xe 25Hz *.50Hz 200Hz 100Hz Hướng dẫn 100T = 2s ⇒ T = 0,02s ⇒ f = = 50Hz T Câu12 Một bánh xe bán kính 60cm/s quay 100 vòng thời gian 2s Tốc độ dài điểm vành bánh xe 314,1m/s 126,3m/s *.188,4m/s 628,4m/s 2π Hướng dẫn 100T = 2s ⇒ T = = 0,02s ⇒ v = R = 188,4m / s 100 T Câu13 Một bánh xe bán kính quay 100 vòng thời gian 2s Tốc độ góc bánh xe 12,6rad/s 6,28rad/s 1,57rad/s *.3,14rad/s 2π Hướng dẫn 100T = 2s ⇒ T = = 0,02s ⇒ ω = = 3,14rad / s 100 T Câu14 Một bánh xe bán kính 60cm/s quay 100 vòng thời gian 2s Gia tốc hướng tâm điểm vành banhd xe *.59157,6m/s2 54757,6m/s2 55757,6m/s2 51247,6m/s2 Hướng dẫn 100T = 2s ⇒ T =  2π  = 0,02s ⇒ a =   R = 59157.6m / s 100  T  Câu15 Một điểm A nằm vành bánh xe chuyển động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm bán kính với điểm A chuyển động với vận tốc 10cm/s Cho AB = 20cm Tốc đô góc bánh xe 3rad/s *.2rad/s http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 4rad/s 5rad/s Hướng dẫn v1 R v = = ⇒ 4R = 100 ⇒ R = 25cm ⇒ ω = = 2rad / s v R − 20 R Câu16 Một điểm A nằm vành bánh xe chuyển động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm bán kính với điểm A chuyển động với vận tốc 10m/s Cho AB = 20 ( cm ) Bán kính xe 50cm 40cm *.25cm 30cm Hướng dẫn v1 R = = ⇒ 4R = 100 ⇒ R = 25cm v R − 20 Câu17 Mặt Trăng quay vòng Trái Đất hết 27 ngày – đêm Tốc độ góc Mặt Trăng quay quanh Trái Đất 5, 4.10−6 rad / s 3,6.10−6 rad / s 4,3.10−6 rad / s * 2,7.10−6 rad / s Hướng dẫn ω = 2π = 2,7.10 −6 rad / s T Câu18 Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất theo quỹ đạo tròn Chu kì vệ tinh 88 phút Tốc độ góc vệ tinh * 1,19.10−6 rad/s 1,19rad/s 1,19.10−9 rad/s 1,19.10−2 rad/s Hướng dẫn ω = 2π = 1,19.10−6 rad / s T Câu19 Một vệ tinh nhân tạo độ cao 250km bay quanh Trái Đất theo quỹ đạo tròn Cho bán kính Trái Đất 6400km Chu kì vệ tinh 88 phút gia tốc hướng tâm vệ tinh 6,42m/s * 9, 42m/s 10, 42m/s 7, 42m/s 2  2π  Hướng dẫn a = ω2 ( R + h ) =   ( R + h ) = 9,42m / s  T  Câu20 Một vệ tinh nhân tạo Trái Đất chuyển động theo quỹ đạo tròn cách mặt đất 640km Thời gian hết vòng 98 phút Cho bán kính Trái Đất R = 6400km Tốc độ dài vệ tinh http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 8437,6m / s 5327,3m / s * 7518,9m / s 4726,3m / s Hướng dẫn v = ω ( R + h ) = 2π ( R + h ) = 7518,9m / s T Câu21 Một vệ tinh nhân tạo Trái Đất chuyển động theo quỹ đạo tròn cách mặt đất 640km Thời gian hết vòng 98 phút Cho bán kính Trái Đất R = 6400km Gia tốc hướng tâm vệ tinh 9,86m / s 7, 49m / s 3, 47m / s * 8,03m / s 2  2π  Hướng dẫn a = ω ( R + h ) =   ( R + h ) = 8,03m / s  T  Câu22 Tính gia tốc hướng tâm Mặt Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất Biết khoảng cách tâm Trái Đất tâm Mặt Trăng 3,84.108 m chu kì 27,32 ngày đêm * 2,7.10−3 m/s 5, 4.10−3 m/s 4,5.10−3 m/s 7,3.10−3 m/s 2  2π  Hướng dẫn a = ω R =   R = 2,7.10−3 m / s  T  Câu23 Vệ tinh nhân tạo Trái Đất độ cao 300m bay với vận tốc 7km/s Coi tinh chuyển động tròn bán kính Trái Đất 6400km Tốc độ góc tinh 1, 47.10−3 rad / s * 1,18.10−3 rad / s 1,63.10−3 rad / s 1,92.10−3 rad / s Hướng dẫn ω = v = 1,18.10−3 rad / s R+h Câu24 Vệ tinh nhân tạo Trái Đất độ cao 300m bay với vận tốc 7,0km/s Coi tinh chuyển động tròn bán kính Trái Đất 6400km Chu kì tính bay quanh Trái Đất 2h34, 1h43, * 1h27, 4h15, Hướng dẫn ω = v 2π = 1,18.10−3 rad / s ⇒ T = = 1h27, R+h ω http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu25 Vệ tinh nhân tạo Trái Đất độ cao 300m bay với vận tốc 7,0km/s Coi tinh chuyển động tròn bán kính Trái Đất 6400km Tần số tinh quay xung quanh Trái Đất 3.10−4 Hz 5.10−4 Hz 4.10−4 Hz * 2.10−4 Hz Hướng dẫn ω = v ω = 1,18.10−3 rad / s ⇒ f = = 2.10−4 Hz R+h 2π Câu26 Trong thử nghiệm, ô tô chạy với tốc độ dài không đổi đường băng tròn Biết bán kính quỹ đạo ô tô chuyển động 48,2m gia tốc 8,03m/s2 Tốc độ dài ô tô *.19,7m/s 17,3m/s 21,6m/s 23,9m/s Hướng dẫn a = v2 ⇒ v = aR = 19.7m / s R Câu27 Một tơ có bánh xe với bán kính 30cm, chuyển động Bánh xe quay 10 vòng/giây khơng trượt Vân tốc tơ 12,3km/h *.18,6km/h 19,7km/h 15,4km/h Hướng dẫn f = 10Hz ⇒ v = ωR = 2πfR = 18,6km / h Câu28 Một xe chuyển động đều, vận tốc 36km/h Khi điểm vành xe vạch 900 sau 0,05s Bán kính bánh xe gần 0,16m 0,27m *.0,32m 0,18m ∆ϕ v Hướng dẫn ω = = 10πrad / s ⇒ R = = 0,32m ∆t ω Câu29 Một xe chuyển động đều, vận tốc 36km/h Khi điểm vành xe vạch 900 sau 0,05s Số vòng bánh xe quay 10s 25 30 40 *.50 ∆ϕ 2π t Hướng dẫn ω = = 10πrad / s ⇒ T = = 0, 2s ⇒ n = = 50 ∆t ω T http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu30 Tính tốc độ dài điểm nằm vĩ tuyến 600 Khi Trái Đất quay quanh truch Cho bán kính Trái Đất R = 6400km *.837km/h 577km/h 782km/h 826km/h Hướng dẫn Bán kính điểm nằm vĩ tuyến 2π dài điểm xét: v = R = 837km/h T R1 600 600 là: R1 = R cos600 = 3200km Tốc độ Câu31 đĩa quay đều, điểm vành đĩa chuyển động với vận tốc 3m/s, điểm nằm gần trục quay đoạn 10cm có vận tốc 2m/s Chu kì quay đĩa gần *.0,6s 0,3s 0,8s 1,2s v R 2π 2πR Hướng dẫn = = 1,5 ⇒ 0,5R = 15 = 30cm ⇒ T = = = 0,628s v R − 10 ω v Câu32 Khi đĩa quay đều, điểm vành đĩa chuyển động với vận tốc 3m/s, điểm nằm gần trục quay đoạn 10cm có vận tốc 2m/s Tần số quay đĩa dần 2,47Hz *.1,59Hz 1,32Hz 2,73Hz ω v R v = 1,5 ⇒ 0,5R = 15 = 30cm ⇒ f = = = 1,59Hz Hướng dẫn = v R − 10 2π 2πR Câu33 Khi đĩa quay đều, điểm vành đĩa chuyển động với vận tốc 3m/s, điểm nằm gần trục quay đoạn 10cm có vận tốc 2m/s Gia tốc hướng tâm điểm nằm vành đĩa 20m/s2 40m/s2 *.30m/s2 50m/s2 Hướng dẫn v1 v2 R = = 1,5 ⇒ 0,5R = 15 = 30cm ⇒ a = = 30m / s v R − 10 R Câu34 Một người qua cầu AB (AB cung tròn tâm O) với vận tốc ( km/h ) 10 phút Biết góc hợp vận tốc A với đường thẳng AB 30o Độ lớn gia tốc hướng tâm người qua cầu 1, 4.10−3 m/s 3,7.10−3 m/s 4,6.10 −3 m/s * 2,9.10 −3 m/s π π Hướng dẫn Ta có: ∆ϕ = = 300 A 300 B O Mặt khác: ∆ϕ = s s vt ⇒R= = Gia tốc hướng R ∆ϕ ∆ϕ http://lophocthem.com tâm cuẩ người là: a = v v∆ϕ = = 2,9.10−3 m / s R t Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ... vuhoangbg@gmail.com Câu6 Một đĩa tròn quay vòng 0,8s Tốc độ góc điểm A nằm vành đĩa *.2,5πrad/s 3πrad/s 3,5πrad/s 4πrad/s 2π Hướng dẫn ω = = 2,5πrad / s T Câu7 Một đĩa tròn có bán kính 40cm, quay... đĩa tròn quay quanh trục qua tâm đĩa? vA =1 vB vA =4 vB * vA =2 vB vA =4 vB Hướng dẫn v A ωR A R A = = =2 v B ωR B R B Câu9 So sánh gia tốc hướng tâm điểm A nằm vành điểm B nằm bán kính đĩa tròn. .. 59157.6m / s 100  T  Câu15 Một điểm A nằm vành bánh xe chuyển động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm bán kính với điểm A chuyển động với vận tốc 10cm/s Cho AB = 20cm Tốc góc bánh xe 3rad/s *.2rad/s
- Xem thêm -

Xem thêm: lý 10 chuyển động tròn đều 34 , lý 10 chuyển động tròn đều 34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn