CHUYÊN đề 4 CHUYEN DONG TRON DEU

4 110 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:10

Chương 1: Động học chất điểm Chủ đề 1: Chuyển động thẳng Chủ đề 2: Chuyển động thẳng biến đổi Chủ đề 3: Rơi tự Chủ đề 4: Chuyển động tròn Chủ đề 5: Tính tương đối chuyển động Chủ đề 6: Ôn tập – kiểm tra VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM I Kiến thức cần nhớ Chu kì quay Tần số Vận tốc góc t 2π T= = = n f ω ω f= = T 2π 2π ω = = 2π f T vận tốc dài v =ωr = 2π fr = 2πr T + Liên hệ tốc độ góc tốc độ dài: v = rω + Gia tốc hướng tâm: * Phương pháp giải Để tìm đại lượng chuyển động tròn ta viết biểu thức liên hệ đại lượng biết đại lượng cần tìm từ suy tính đại lượng cần tìm VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 4: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Một lưỡi cưa tròn đường kính 60 cm có chu kỳ quay 0,2 s Xác định tốc độ góc tốc độ dài điểm vành lưỡi cưa HD Tốc độ góc: ω = 2π/T = 10π rad/s Tốc độ dài: v = rω = 9,42 m/s VD2 Một chất điểm chuyển động quỹ đạo tròn, bán kính 40 cm Biết phút 300 vòng Hãy xác định tốc độ góc, tốc độ dài gia tốc hướng tâm chất điểm HD Tốc độ góc: ω = 300 vòng/phút = vòng/s = 10π rad/s Tốc độ dài: v = rω = 0,4.10π = 12,56 m/s Gia tốc hướng tâm: aht = v2/r = 394,4 m/s2 VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 4: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài Một đồng hồ treo trường có kim dài cm, kim phút dài cm chạy Tìm tỉ số tốc độ góc, tốc độ dài gia tốc hướng tâm đầu kim phút với đầu kim Đs 12/16/192 Bài Một ô tô có bánh xe bán kính 30 cm, chuyển động với vận tốc 64,8 km/h Tính tốc độ góc, chu kì quay bánh xe gia tốc hướng tâm điểm vành bánh xe Đs ω = 60 rad/s, T = 0,1 s aht = ω2r = 1080 m/s2 Bài Để chuẩn bị bay tàu vũ trụ, nhà du hành phải luyện tập máy quay li tâm Giả sử ghế ngồi cách tâm máy quay khoảng m nhà du hành chịu gia tốc hướng tâm lần gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Tính tốc độ góc tốc độ dài nhà du hành Đs ω = 3,74 rad/s, v = 18,7 m/s VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM ... từ suy tính đại lượng cần tìm VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 4: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Một lưỡi cưa tròn đường kính 60 cm có chu... tâm: aht = v2/r = 394,4 m/s2 VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 4: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài Một đồng hồ treo trường có kim dài cm,
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề 4 CHUYEN DONG TRON DEU , CHUYÊN đề 4 CHUYEN DONG TRON DEU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn