Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa và đánh giá một số tác dụng sinh học của Sâm Việt Nam

287 83 0
  • Loading ...
1/287 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 22:24

BỘ GÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƢƠNG HỒNG TỐ QUYÊN NGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA SÂM VIỆT NAM (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV., ARALIACEAE) LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƢỢC HỌC TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƢƠNG HỒNG TỐ QUYÊN NGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA SÂM VIỆT NAM (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV., ARALIACEAE) NGÀNH: DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN MÃ SỐ: 62720406 LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƢỢC HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN MINH ĐỨC PGS.TS NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG TP.HỒ CHÍ MINH, Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận án trung thực, khách quan chƣa đƣợc công bố nơi Tác giả luận án i MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC ẢNG iv DANH MỤC CÁC H NH vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI PANAX .3 1.2 SÂM VIỆT NAM 15 1.3 NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHUẨN HÓA SÂM VIỆT NAM .27 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 32 NGHIÊN CỨU 32 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 32 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 3.1 XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH ĐỊNH LƢỢNG ĐỒNG THỜI MỘT SỐ SAPONIN TRONG SÂM VIỆT NAM TRỒNG 57 3.2 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN SÂM VIỆT NAM TRỒNG .83 3.3 ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA SÂM VIỆT NAM TRỒNG TUỔI .87 CHƢƠNG ÀN LUẬN .112 4.1 XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH ĐỊNH LƢỢNG ĐỒNG THỜI MỘT SỐ SAPONIN TRONG SÂM VIỆT NAM TRỒNG .112 4.2 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN SÂM VIỆT NAM TRỒNG 116 4.3 ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA SÂM VIỆT NAM TRỒNG TUỔI 118 KẾT LUẬN 135 KIẾN NGHỊ 137 DANH MỤC CÁC C NG TR NH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ ADN Acid deoxyribonucleic AST Aspartate aminotransferase ALT Alanine aminotransferase AF Asymetric factor AAPH (2,2‟- azobis (2- Nghĩa tiếng việt Hệ số bất đối amidinopropane hydrochloride)) CC Column Chromatography CHCl3 Cloroform CCl4 Carbon tetrachlorid CY Cyclophosphamide CS Cộng DCF-DA 2‟,7‟dichlorodihydrofluorescein Sắc ký cột Cyclophosphamid - diacetat DĐVN Dƣợc điển Việt Nam DAD Diode Array Detector Detector dãy diốt quang EC50 Effective Concentration 50% Nồng độ kháng oxy hóa 50% FST Forced swimming test Thực nghiệm bơi bắt buộc G- Ginsenoside Ginsenosid GABA Gamma-aminobutyric acid Acid aminobutyric GSH Glutathione Glutathion HPLC High Perfomance Liquid Sắc ký lỏng hiệu cao Chromatography HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1- Acid (4-(2-hydroxyethyl)-1- piperazineethanesulfonic acid) piperazineethanesulfonic) iii Từ viết tắt Từ đầy đủ Nghĩa tiếng việt I.P Intraperitoneally Tiêm phúc mô LD50 Lethal dose 50% Liều chết 50% MDA Malonyl dialdehyde Malonyl dialdehyd M- Majonoside Saponin majonosid MS Mass Spectroscopy Phổ khối NO Nitrogen oxide NS Nhân sâm OD Optical Density Mật độ quang OCT Ocotillol Saponin nhóm ocotillol P Panax Chi Panax Q-TOF-MS Quadrupole Time of Flight Máy đo phổ khối tứ cực – thời Mass Spectrometer gian bay ROS Reactive Oxygen Species Gốc tự oxy hóa Rt Retention time Thời gian lƣu SKĐ Sắc ký đồ SKLM Sắc ký lớp mỏng Sâm VN Sâm Việt Nam Sâm VN-MH Sâm Việt Nam mọc hoang TBA Thiobarbituric acid Acid thiobarbituric TST Tail suspension test Thực nghiệm treo đuôi chuột TNF Tumor necrosis factor Yếu tố hoại tử khối u Sâm Việt Nam trồng iv DANH MỤC CÁC ẢNG Bảng 1.1 Các loài sâm đƣợc chấp nhận thuộc chi Panax Bảng 1.2 Chỉ tiêu kiểm nghiệm vài loài sâm theo chuyên luận Dƣợc điển Bảng 1.3 Thành phần saponin Sâm Việt Nam .18 Bảng 1.4 Một số tác dụng dƣợc lý khác Sâm Việt Nam 25 Bảng 2.5 Cách pha dung dịch đƣờng chuẩn 38 Bảng 2.6 Nồng độ giai mẫu mẫu xây dựng đƣờng tuyến tính HPLC-DAD .41 Bảng 3.7 Thông số detector phổ khối áp dụng định lƣợng saponin 58 Bảng 3.8 Kết HPLC-MS nhận dạng ion saponin đối chiếu 60 Bảng 3.9 Hàm lƣợng saponin chiết siêu âm chiết lắc 61 Bảng 3.10 Saponin chiết với methanol nồng độ định lƣợng HPLC-MS 61 Bảng 3.11 Hàm lƣợng saponin chiết nhiệt độ định lƣợng HPLC-MS 61 Bảng 3.12 Hàm lƣợng saponin chiết thời gian định lƣợng HPLC-MS 62 Bảng 3.13 Tính tƣơng thích hệ thống HPLC-MS định lƣợng saponin .62 Bảng 3.14 Thời gian lƣu saponin HPLC-MS sau lần tiêm mẫu 63 Bảng 3.15 Dữ liệu xác nhận khối lƣợng ion số saponin chuẩn 63 Bảng 3.16 Kết phƣơng trình tính tuyến tính .65 Bảng 3.17 Độ lặp lại ngày phƣơng pháp HPLC-MS .65 Bảng 3.18 Độ lặp lại liên ngày phƣơng pháp HPLC-MS 66 Bảng 3.19 Kết độ định lƣợng G-Rg1 HPLC-MS 67 Bảng 3.20 Kết độ định lƣợng M-R2 HPLC-MS 67 Bảng 3.21 Độ phƣơng pháp định lƣợng V-R2 HPLC-MS .67 Bảng 3.22 Kết độ định lƣợng G-Rb1 HPLC-MS 68 Bảng 3.23 Kết độ phƣơng pháp định lƣợng G-Rd HPLC-MS 68 Bảng 3.24 Giới hạn phát định lƣợng saponin HPLC-MS .68 Bảng 3.25 Hàm lƣợng saponin Sâm Việt Nam trồng - tuổi .69 Bảng 3.26 Hàm lƣợng saponin chiết xuất MeOH với hàm lƣợng khác 72 Bảng 3.27 Hàm lƣợng saponin chiết mức nhiệt độ khác 72 v Bảng 3.28 Hàm lƣợng saponin theo thời gian chiết xuất 73 Bảng 3.29 Hàm lƣợng saponin từ số lần chiết xuất khác 73 Bảng 3.30 Giá trị thông số sắc ký ứng với pic G-Rg1 mẫu chuẩn 73 Bảng 3.31 Giá trị thông số sắc ký ứng với pic M-R2 mẫu chuẩn 74 Bảng 3.32 Giá trị thông số sắc ký ứng với pic G-Rb1 mẫu chuẩn 74 Bảng 3.33 Giá trị thông số sắc ký ứng với pic G-Rd mẫu chuẩn 74 Bảng 3.34 Diện tích pic tƣơng ứng với nồng độ mẫu đối chiếu 78 Bảng 3.35 Phƣơng trình hồi quy chất chuẩn G-Rg1, G-Rb1, G-Rd, M-R2 .79 Bảng 3.36 Giới hạn phát giới hạn định lƣợng HPLC-DAD 79 Bảng 3.37 Độ lặp lại ngày phƣơng pháp HPLC-DAD 80 Bảng 3.38 Kết độ lặp liên ngày phƣơng pháp HPLC-DAD .81 Bảng 3.39 Kết độ phƣơng pháp HPLC-DAD định lƣợng G-Rg1 .81 Bảng 3.40 Kết độ phƣơng pháp HPLC-DAD định lƣợng M-R2 82 Bảng 3.41 Kết độ phƣơng pháp HPLC-DAD định lƣợng G-Rb1 .82 Bảng 3.42 Kết độ phƣơng pháp HPLC-DAD định lƣợng G-Rd .82 Bảng 3.43 Kết hàm lƣợng số saponin Sâm Việt Nam trồng 87 Bảng 3.44 Khối lƣợng cao toàn phần saponin toàn phần 88 Bảng 3.45 Độ quy trình định lƣợng saponin cao Sâm VN .88 Bảng 3.46 Hàm lƣợng saponin cao Sâm Việt Nam trồng tuổi .89 Bảng 3.47 Thời gian bơi tuyệt đối nhóm chuột thử nghiệm Brekhman 89 Bảng 3.48 Thời gian bơi tƣơng đối nhóm chuột thực nghiệm Brekhman 90 Bảng 3.49 Thời gian bơi tuyệt đối thử nghiệm bơi điều chỉnh tốc độ dòng .91 Bảng 3.50 Thời gian bơi tƣơng đối thực nghiệm bơi điều chỉnh tốc độ dòng 91 Bảng 3.51 Hoạt tính kháng oxy hóa tế bào Hep G2 93 Bảng 3.52 Hoạt độ AST, ALT huyết tƣơng thực nghiệm CCl4 94 Bảng 3.53 Hàm lƣợng MDA, GSH gan chuột thực nghiệm CCl4 96 Bảng 3.54 Hàm lƣợng MDA GSH gan chuột thực nghiệm CY 97 Bảng 3.55 Sự thay đổi trọng lƣợng thể lô chuột thử nghiệm .98 Bảng 3.56 Hoạt độ AST, ALT huyết tƣơng thực nghiệm ethanol 99 Bảng 3.57 Kết hàm lƣợng MDA, GSH gan chuột vào tuần .100 vi Bảng 3.58 Tiềm thời thời gian ngủ lô chuột sau tuần thí nghiệm 101 Bảng 3.59 Tác dụng cao Sâm Việt Nam tiềm thời thời gian ngủ 102 Bảng 3.60 Thời gian sáng số lần sáng lô chuột liều .104 Bảng 3.61 Thời gian sáng số lần sáng điều trị sau ngày 105 Bảng 3.62 Thời gian bất động lơ chuột thí nghiệm liều 106 Bảng 3.63 Thời gian bất động lô chuột điều trị liều sau 14 ngày 107 Bảng 3.64 Thời gian ngăn sáng số lần ngăn sáng thực nghiệm sáng tối 108 Bảng 3.65 Thời gian bất động chuột thực nghiệm FST TST .109 Bảng 3.66 Hàm lƣợng MDA, GSH tế bào não chuột trầm cảm cô lập 110 Bảng 4.67 So sánh tác dụng dƣợc lý Sâm VN với Nhân Sâm Sâm VN-MH 132 vii DANH MỤC CÁC H NH Hình 1.1 Khung saponin thuộc chi Panax Hình 1.2 Bộ phận mặt đất (A) phận dƣới mặt đất Sâm Việt Nam (B) 16 Hình 3.3 SKĐ thăm dò chƣơng trình pha động điều kiện 57 Hình 3.4 SKĐ tổng ion (TIC) từ saponin đối chiếu HPLC-MS 59 Hình 3.5 SKĐ extract ion (EIC) saponin đối chiếu HPLC-MS 59 Hình 3.6 Phổ MS saponin đối chiếu 60 Hình 3.7 Phổ MS saponin đối chiếu sau lần lƣợt cắt phân tử đƣờng 64 Hình 3.8 SKĐ mẫu thử điều kiện 72 Hình 3.9 SKĐ độ tinh khiết saponin hỗn hợp mẫu đối chiếu 76 Hình 3.10 SKĐ độ tinh khiết pic saponin định lƣợng mẫu thử 77 Hình 3.11 SKĐ mẫu trắng .77 Hình 3.12 SKĐ mẫu đối chiếu saponin 78 Hình 3.13 SKĐ saponin định lƣợng mẫu thử .78 Hình 3.14 SKĐ mẫu thử thêm saponin mẫu đối chiếu 78 Hình 3.15 Bộ phận dƣới mặt đất Sâm Việt Nam trồng tuổi 83 Hình 3.16.Vi phẫu thân rễ Sâm Việt Nam trồng tuổi 84 Hình 3.17 Vi phẫu rễ củ Sâm Việt Nam trồng tuổi 85 Hình 3.18 Đặc điểm bột thân rễ rễ củ Sâm Việt Nam 86 Hình 3.19 Sắc ký lớp mỏng mẫu Sâm Việt Nam trồng tuổi 86 Hình 3.20 SKĐ cao tồn phần Sâm Việt Nam trồng tuổi 88 Lô uống cao to n ph n nhân sâm liều 200 mg/kg AST (U/L) ALT (U/L) OD MDA 78 104 74 36 74 84 68 77 48 60 40 36 42 44 42 55 0,148 0,229 0,101 0,162 0,113 0,201 0,151 0,131 OD MDA GSH GSH (nM/g protein) (nM/g protein) 1,104 91,65 3624,18 0,587 144,31 1859,87 1,112 61,1 3651,48 0,977 100,74 3190,78 1,183 68,91 3893,77 1,396 126,1 4620,66 1,332 93,61 4402,25 1,051 80,59 3443,31 Lô uống cao to n ph n nhân sâm liều 100 mg/kg AST (U/L) ALT (U/L) OD MDA 103 92 82 86 82 80 74 51 54 54 54 50 40 44 36 17 0,202 0,173 0,162 0,198 0,188 0,119 0,269 0,21 OD MDA GSH GSH (nM/g protein) (nM/g protein) 1,005 126,76 3286,33 0,969 107,89 3163,48 1,392 100,74 4607,01 1,128 124,16 3706,08 1,162 117,67 3822,11 1,304 72,81 4306,7 0,749 170,3 2412,71 0,745 131,94 2399,06 Lô uống silyma in liều 100 mg/kg AST (U/L) ALT (U/L) OD MDA 96 102 86 92 104 130 41 74 56 62 46 78 56 66 38 41 0,158 0,152 0,185 0,195 0,23 0,256 0,258 0,135 OD MDA GSH GSH (nM/g protein) (nM/g protein) 1,399 98,15 4630,89 1,116 94,24 3665,13 1,418 115,7 4695,73 1,108 122,2 3637,83 1,079 144,97 3538,86 0,723 161,87 2323,98 0,873 163,15 2835,87 1,167 83,21 3839,17 PL-109 Nhóm EtOH (+) Lơ chứng, uống nước cất AST (U/L) ALT (U/L) OD MDA 72 115 138 78 110 114 270 118 39 47 42 164 36 24 40 36 0,225 0,27 0,218 0,282 0,235 0,346 0,404 0,278 OD MDA GSH GSH (nM/g protein) (nM/g protein) 1,045 141,69 3422,97 0,861 170,96 2795,05 0,965 137,16 3149,96 0,928 178,77 3023,56 0,901 148,22 2931,56 0,66 220,34 2108,98 0,545 258,05 1716,67 0,775 176,14 2501,57 Lô uống cao to n ph n sâm Việt Nam liều 200 mg/kg AST (U/L) ALT (U/L) OD MDA 100 60 106 68 82 93 76 86 52 27 52 42 44 68 30 36 0,212 0,172 0,181 0,153 0,144 0,191 0,247 0,184 OD MDA GSH GSH (nM/g protein) (nM/g protein) 1,14 133,26 3747,03 0,915 107,26 2979,33 1,148 113,11 3774,33 1,691 94,9 5627,51 1,593 89,06 5293,07 1,305 119,6 4310,25 1,071 156 3511,7 1,109 115,05 3641,38 Lô uống cao to n ph n sâm Việt Nam liều 100 mg/kg AST (U/L) ALT (U/L) OD MDA 77 48 76 116 78 92 75 89 53 26 50 46 34 45 49 44 0,153 0,138 0,122 0,13 0,273 0,177 0,104 0,192 OD MDA GSH GSH (nM/g protein) (nM/g protein) 1,187 94,9 3907,56 0,797 85,15 2576,65 1,446 74,75 4791,29 1,094 79,96 3590,05 1,07 172,9 3508,15 1,022 110,51 3344,34 1,23 63,06 4054,16 0,989 120,26 3231,87 PL-110 Lô uống cao to n ph n nhân sâm liều 200mg/kg AST (U/L) ALT (U/L) OD MDA 68 78 76 92 84 92 80 87 44 48 28 42 56 34 50 0,16 0,176 0,226 0,129 0,192 0,237 0,243 0,155 OD MDA GSH GSH (nM/g protein) (nM/g protein) 1,051 99,46 3443,45 0,985 109,86 3218,22 0,918 142,35 2989,43 0,909 79,31 2958,86 0,992 120,26 3241,97 0,943 149,5 3074,89 1,135 153,4 3730,1 1,295 96,21 4276,12 Lô uống cao to n ph n nhân sâm liều 100 mg/kg AST (U/L) ALT (U/L) OD MDA 86 82 80 74 98 72 92 98 62 42 54 28 62 57 54 44 0,142 0,108 0,148 0,253 0,197 0,134 0,189 0,111 OD MDA GSH GSH (nM/g protein) (nM/g protein) 1,014 87,74 3317,04 1,026 65,66 3358 0,911 91,65 2965,68 1,391 159,9 4603,73 1,009 123,51 3300,12 1,099 82,56 3607,25 0,911 118,29 2965,68 1,024 67,6 3351,17 Lô uống silyma in liều 100 mg/kg AST (U/L) ALT (U/L) OD MDA 68 84 98 90 106 68 84 77 108 37 48 38 178 36 68 79 0,205 0,173 0,157 0,151 0,13 0,155 0,124 0,148 OD MDA GSH GSH (nM/g protein) (nM/g protein) 0,909 128,7 2958,86 1,008 107,89 3296,57 1,184 97,49 3897,19 0,769 93,61 2481,09 1,229 79,96 4050,89 1,056 96,21 3460,37 1,24 76,06 4088,29 1,004 91,65 3282,92 PL-111 Phụ lục Tác d ng chống stress Sâm Việt Nam Phụ lục 5.1 Kết ti m thời thời gian ngủ mơ hình stress lập chuột nhắt trắng - Nhóm bình thường Stress (-) STT Stress (-) STT Cân (g) 19 20 20 20 19 21 20 19 Cân (g) 30 28 32 34 40 38 36 34 Tu n đ u tiên tiềm thời ngủ (phút) (phút) 3,01 80 5,42 72 5,2 37 3,4 66 3,39 63 3,42 96 3,15 63 2,57 62 Tu n tiềm thời (phút) 1,47 3,25 4,21 2,4 3,15 2,56 3,37 3,2 Tu n Cân (g) 23 23 21 19 26 24 23 21 tiềm thời (phút) 5,28 3,36 4,21 3,58 3,25 3,19 3,24 2,57 ngủ (phút) 59 61 64 65 51 71 64 56 Cân (g) 31 30 32 32 33 29 30 32 Tu n tiềm thời (phút) 3,45 2,28 2,45 4,5 3,4 3,52 3,2 3,58 Cân (g) 40 44 34 42 35 40 39 37 Tu n 10 tiềm thời (phút) 2,1 3,07 4,21 3,15 3,07 2,45 3,48 3,45 Tu n ngủ (phút) 68 62 71 53 58 62 54 59 Cân (g) 38 40 38 39 40 36 36 38 tiềm thời (phút) 2,3 3,1 2,34 2,51 3,18 3,27 3,08 2,47 ngủ (phút) 61 54 51 63 57 56 45 73 - Nhóm ni lập Stress (+) Tu n đ u Tu n STT Cân (g) 20 20 19 20 20 19 19 20 Cân (g) 34 34 33 29 29 31 33 35 tiềm thời (phút) 3,35 2,49 3,35 4,05 3,07 4,18 4,2 3,32 ngủ (phút) 38 59 34 41 44 41 34 47 PL-112 Cân (g) 29 32 35 33 35 33 32 33 Tu n tiềm thời (phút) 3,55 3,45 4,5 3,53 4,02 2,26 3,36 3,22 ngủ (phút) 32 41 43 51 45 50 28 39 ngủ (phút) 70 59 66 65 63 69 64 49 ngủ (phút) 54 50 64 70 57 61 53 46 Stress (+) Cân (g) 34 38 38 36 42 34 36 37 Tu n tiềm thời (phút) 3,59 4,30 4,13 4,15 5,00 3,19 3,49 3,03 Tu n ngủ (phút) 44 52 49 40 55 43 50 40 Cân (g) 41 33 44 43 42 40 40 38 tiềm thời (phút) 3,37 3,43 2,45 2,17 3,33 3,07 3,22 2,53 ngủ (phút) 59 45 66 47 49 45 46 65 Tu n 10 Cân tiềm thời (g) (phút) 42 4,26 44 3,22 42 3,4 41 5,15 40 6,26 42 4,17 44 4,06 41 3,47 Phụ lục Kết tác d ng chống stress tâm l cao chiết Phụ lục 6.1 Kết tác d ng Sâm Việt Nam rút ngắn giấc ngủ pentobarbital gây stress cô lập Nhóm bình thường STT Nước Sâm Việt Nam PL-113 Nhân sâm Sâm Việt Nam ngủ (phút) 66 57 50 58 51 47 81 59 STT tiềm thời (phút) 3,04 2,3 2,35 3,28 2,84 4,47 3,44 2,15 ngủ (phút) 52 76 77 48 87 53 65 55 Nhân sâm 100 mg/kg tiềm thời ngủ (phút) (phút) 3,13 48 3,5 94 2,47 52 4,12 48 3,1 30 4,19 76 4,11 71 3,49 51 200 mg/kg tiềm thời ngủ (phút) (phút) 3,38 56 4,1 74 3,23 107 2,25 88 4,54 111 3,1 59 3,47 50 4,45 60 200 mg/kg tiềm thời ngủ (phút) (phút) 3,15 74 3,54 64 5,07 71 2,55 34 3,46 49 74 3,23 71 3,15 110 100 mg/kg tiềm thời ngủ (phút) (phút) 3,21 98 4,38 70 4,02 65 2,53 46 4,33 99 3,56 89 2,33 90 3,3 53 Sâm Việt Nam 50 mg/kg tiềm thời ngủ (phút) (phút) 2,1 49 3,51 63 54 3,2 76 5,14 53 3,12 66 3,2 36 5,35 63 Nhân sâm 50 mg/kg tiềm thời ngủ (phút) (phút) 50 3,56 51 3,2 76 3,45 48 3,28 87 2,48 75 3,4 79 Diazepam 0,5 mg/kg tiềm thời ngủ (phút) (phút) 5,1 87 3,3 93 2,3 110 2,45 125 3,3 95 4,5 121 1,45 118 2,45 130 PL-114 Nhóm lập Stress (+) STT Stress(+) STT Nước tiềm thời (phút) 2,18 2,09 3,31 3,12 2,91 3,2 3,7 3,5 ngủ (phút) 57 43 39 42 64 50,33 52,22 Nhân Sâm 100 mg/kg tiềm ngủ thời (phút) (phút) 3,04 24 3,38 70 23 4,04 42 4,28 42 2,35 59 2,3 92 3,17 87 Sâm Việt Nam 200 mg/kg tiềm thời ngủ (phút) (phút) 2,35 68 3,02 52 2,13 58 3,2 53 2,25 61 3,25 55 3,04 60 3,43 75 Sâm Việt Nam 50 mg/kg tiềm ngủ thời (phút) (phút) 4,6 44 4,25 94 3,09 54 3,27 103 4,2 73 2,47 61 3,18 65 3,38 102 PL-115 Nhân Sâm 200 mg/kg tiềm thời ngủ (phút) (phút) 3,55 3,5 31 3,16 37 3,23 102 59 2,46 112 3,08 77 75 Nhân Sâm 50 mg/kg tiềm ngủ thời (phút) (phút) 3,33 49 6,48 104 3,39 67 2,57 88 2,24 75 3,14 101 3,31 84 3,21 72 Sâm Việt Nam 100 mg/kg tiềm thời ngủ (phút) (phút) 3,2 38 3,15 45 2,49 117 3,14 118 3,35 71 135 4,18 137 6,13 113 Diazepam 0,5 mg/kg tiềm thời (phút) ngủ (phút) 3,3 4,12 2,46 3,58 3,82 2,47 1,62 1,93 68,3 56,4 76,03 100,08 95,59 53,4 64,07 106,5 Phụ lục 6.2 Kết thời gian bất động chuột mơ hình buộc Lơ ni bình thường Stress (-) STT TB SEM To 110 160 56 78 47 37 126 134 93,50 16,03 Stress (-) STT TB SEM T14 78 77 81 100 73 79 71 102 82,63 4,17 Thời gian bất động (giây) SVN 500 NS 500 Fluoxetin 20 mg To To To T7 T14 177 63 175 120 136 132 163 15 137 125 166 110 126 103 127 113 212 164 107 20 158 142 155 93 122 146 200 184 115 143 48 48 96 72 30 136 127 164 90 101 134,50 133,13 134,88 104,63 100,50 14,29 20,87 19,86 7,09 17,05 Thời gian bất động (giây) Stress (-) STT TB SEM Nước T7 51 75 76 70 45 130 57 94 74,75 9,65 To 103 48 26 126 111 83 143 72 89,00 13,98 NS 200 T7 39 98 41 55 88 80 79 171 81,38 14,93 SVN 50 T7 T14 106 105 157 104 100 79 100 99 140 94 155 108 135 93 95 72 123,50 94,25 9,20 4,53 T14 52 53 50 74 126 86 61 133 79,38 11,78 To 134 87 97 112 126 69 108 125 107,25 7,77 SVN 200 T7 135 169 175 106 89 102 96 98 121,25 12,09 Thời gian bất động (giây) NS 50 SVN 100 T7 T14 T7 T14 84 90 122 93 96 82 122 120 132 79 151 109 149 96 137 56 36 106 94 98 84 110 65 101 95 70 130 49 111 69 52 93 98,38 87,75 109,13 89,88 12,08 5,47 12,49 8,76 PL-116 T14 107 131 59 58 108 110 112 62 93,38 10,23 NS 100 T7 T14 119 71 150 135 92 25 160 101 98 39 51 75 54 46 163 55 110,88 68,38 15,85 12,66 Lô nuôi cô lập: Stress (+) STT TB SEM To 125 137 167 139 150 179 148 182 149,29 7,64 Nước T7 152 94 119 137 141 133 216 143 141,71 14,24 Stress (+) STT TB SEM T14 54 99 120 88 46 117 74 94 86,50 9,56 Thời gian bất động (giây) Stress (+) STT TB SEM Thời gian bất động (giây) Fluoxetin SVN 500 NS 500 T14 To To To T7 137 38 101 146 73 163 84 139 95 38 98 34 86 79 178 107 139 185 118 113 136 72 91 25 154 10 101 67 139 134 53 28 108 89 173 86 94 101 60 143,75 66,00 84,00 109,88 77,63 9,90 18,38 19,32 13,33 13,50 To 124 148 25 82 29 62 63 73 75,75 14,47 SVN 50 T7 T14 73 65 53 68 51 67 60 30 56 83 70 101 46 60 62 118 58,88 74,00 3,29 10,16 NS 200 T7 80 123 120 62 121 86 81 138 101,38 9,87 T14 79 72 97 97 75 88 48 69 78,13 6,20 To 109 100 110 67 115 23 86 94 88,00 10,78 SVN 200 T7 126 71 121 58 20 47 43 94 72,50 11,99 Thời gian bất động (giây) NS 50 mg/kg SVN 100 mg/kg T7 T14 T7 T14 38 64 10 92 102 82 105 50 118 85 149 101 99 56 45 51 126 120 96 66 94 56 58 118 89 93 114 108 121 100 99 97 98,38 82,00 84,50 85,38 5,12 8,17 15,59 9,96 PL-117 T14 57 70 36 32 85 123 79 53 66,88 11,16 NS 100 mg/kg T7 T14 70 102 41 33 101 31 79 117 122 76 63 120 57 89 73 93 75,75 82,63 9,01 12,16 Phụ lục Tác d ng chống stress tâm l M-R1, M-R2 V-R2 Phụ lục 7.1 Kết số lần ngăn sáng tối Nh m nuôi chung Thời gian ngăn sáng (giây) Nƣớc muối Số lần vào ngăn STT Số lần vào ngăn Thời gian ngăn sáng (giây) MR1 Thời gian ngăn sáng (giây) Số lần vào ngăn VR2 17 253 10 167 179 10 171 18 215 125 175 11 258 285 170 18 136 10 182 13 260 12 147 15 238 12 163 14 153 16 242 10 15 204 178 19 15 188 210 8 232 160 Nh m nuôi cô lập STT Số lần vào ngăn Thời gian ngăn sáng (giây) Nƣớc muối 3 31 57 54 56 37 32 54 22 Số lần vào ngăn Thời gian ngăn sáng (giây) MR1 (5 mg/kg) 6 47 162 73 150 118 250 135 172 Số lần vào ngăn Thời gian ngăn sáng (giây) MR1 (10 mg/kg) 3 9 11 13 96 126 197 101 85 70 122 212 Số lần vào ngăn Thời gian ngăn sáng (giây) MR2 (5 mg/kg) 15 19 15 14 13 12 12 170 153 81 186 209 156 110 209 PL-118 Số lần vào ngăn Thời gian ngăn sáng (giây) MR2 (10 mg/kg) 12 21 11 17 18 13 223 162 141 162 159 170 201 141 Số lần vào ngăn Thời gian ngăn sáng (giây) VR2 (5 mg/kg) 10 13 14 56 276 120 130 213 252 282 100 Số lần vào ngăn Thời gian ngăn sáng (giây) VR2 (10 mg/kg) 16 15 19 8 200 199 147 238 285 222 271 202 Số lần vào ngăn Thời gian ngăn sáng (giây) Fluoxetin (20 mg/kg) 219 258 89 116 12 117 16 121 10 160 10 131 Phụ lục 7.2 Kết TST, FST Nh m nuôi chung Nuôi Chung STT Nƣớc muối Lô MR1 (10 mg/kg) VR2 (10 mg/kg) Thời gian bất động (giây) 92 72 110 81 47 52 86 54 102 85 65 27 21 74 21 64 36 102 95 45 137 24 70 79 Thời gian bất động (giây) 71 56 61 65 87 96 70 69 102 49 71 43 70 60 78 102 73 42 113 72 85 49 108 95 Nh m nuôi cô lập Cô lập Nuôi STT Nƣớc muối Lô Thời gian bất động (giây) MR1 (10 mg/kg) TST 186 135 186 135 186 135 186 135 192 80 192 80 192 80 192 80 104 47 104 47 104 47 104 47 FST 177 197 177 197 177 197 177 197 65 74 65 74 65 74 65 74 100 96 100 96 100 96 100 96 8 Cô lập STT Lô MR2 (5 mg/kg) MR2 (10 mg/kg) VR2 (5 mg/kg) TST 32 109 32 109 32 109 32 109 91 38 91 38 91 38 91 38 139 128 139 128 139 128 139 128 FST 108 51 108 51 108 51 108 51 84 79 84 79 84 79 84 79 54 90 54 90 54 90 54 90 Cô lập Nuôi STT Lô Thời gian bất động (giây) MR1 (5 mg/kg) Nuôi Thời gian bất động (giây) 4 VR2 (10 mg/kg) Fluoxetin (20 mg/kg) TST 32 93 32 93 32 93 32 93 60 58 60 58 60 58 60 58 FST 50 62 50 62 50 62 50 62 72 41 72 41 72 41 72 41 PL-119 Phụ lục 7.3 Kết hàm lƣợng GSH, MDA Nh m nuôi chung Nuôi STT Chung Nƣớc muối Lô MR1 (10 mg/kg) GSH 0,304 0,240 0,304 0,240 0,304 0,240 0,304 0,240 0,415 0,236 0,415 0,236 0,415 0,236 0,415 0,236 MDA 0,271 0,237 0,271 0,237 0,271 0,237 0,271 0,237 0,367 0,237 0,367 0,237 0,367 0,237 0,367 0,237 8 Nuôi STT Chung Lô VR2 (10 mg/kg) GSH 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 MDA 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 Nh m nuôi cô lập Cô lập Nuôi STT Nƣớc muối Lô MR1 (5 mg/kg) GSH 0,307 0,397 0,307 0,397 0,307 0,397 0,307 0,397 0,424 0,285 0,424 0,285 0,424 0,285 0,424 0,285 MDA 0,188 0,217 0,188 0,217 0,188 0,217 0,188 0,217 0,378 0,239 0,378 0,239 0,378 0,239 0,378 0,239 Cô lập Nuôi STT Lô MR1 (10 mg/kg) MR2 (5 mg/kg) GSH 0,420 0,404 0,420 0,404 0,420 0,404 0,420 0,404 0,385 0,350 0,385 0,350 0,385 0,350 0,385 0,350 MDA 0,370 0,390 0,370 0,390 0,370 0,390 0,370 0,390 0,386 0,312 0,386 0,312 0,386 0,312 0,386 0,312 PL-120 Cô lập Nuôi STT Lô MR2 (10 mg/kg) VR2 (5mg/kg) GSH 0,348 0,220 0,348 0,220 0,348 0,220 0,348 0,220 0,359 0,405 0,359 0,405 0,359 0,405 0,359 0,405 MDA 0,410 0,285 0,410 0,285 0,410 0,285 0,410 0,285 0,385 0,246 0,385 0,246 0,385 0,246 0,385 0,246 Cô lập Nuôi STT Lô VR2 (10 mg/kg) Fluoxetin (20 mg/kg) GSH 0,414 0,307 0,414 0,307 0,414 0,307 0,414 0,307 0,354 0,250 0,354 0,250 0,354 0,250 0,354 0,250 MDA 0,427 0,282 0,427 0,282 0,427 0,282 0,427 0,282 0,367 0,269 0,367 0,269 0,367 0,269 0,367 0,269 PL-121 Phụ lục Chấp thuận Hội đồng Y đức PL-122 Phụ lục Hình ảnh đại th gan chuột Mơ ị tổn thƣơng Hình ảnh đại th gan chuột tiêm Cyclophosphamid nh m uống nƣớc cất Mơ s o Hình ảnh đại th gan chuột uống ethanol nh m uống nƣớc cất PL-123 ... DAD) Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn Sâm Việt Nam trồng Đánh giá số tác dụng sinh học Sâm Việt Nam trồng năm tuổi: - Tác dụng tăng lực cao Sâm Việt Nam trồng tuổi - Tác dụng bảo vệ gan cao Sâm Việt. .. Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa đánh giá số tác dụng sinh học Sâm Việt Nam Đề tài đƣợc thực với mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng đánh giá quy trình định lƣợng đồng thời số saponin Sâm Việt Nam trồng phƣơng...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƢƠNG HỒNG TỐ QUYÊN NGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA SÂM VIỆT NAM (PANAX VIETNAMENSIS
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa và đánh giá một số tác dụng sinh học của Sâm Việt Nam, Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa và đánh giá một số tác dụng sinh học của Sâm Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn