TUAN 11 2016 2017

38 31 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 11 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI : NHÂN VỚI 10, 100, 1000, … CHIA CHO 10, 100, 1000, … Ngày: 07/11/2016 Tiết: 51 I.Mục tiêu: - Biết cách thực phép nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000… - Biết cách thực phép chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn… cho 10, 100, 1000… - Vận dụng để tính nhanh nhân (hoặc chia) với (hoặc cho) 10, 100, 1000… II Chuẩn bị: III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1: Hướng dẫn phép nhân số Nhóm đơi – Cá nhân – Cả lớp tự nhiên với 10, 100 chia số tròn chục cho 10, 100… a/ Hướng dẫn phép nhân với 10, 100 - Thực phép nhân - Ghi bảng phép nhân: 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = chục x 35 = 35 - Yêu cầu HS thực phép nhân nêu chục nhận xét = 350 - Vài HS nêu nhận xét: Khi nhân 35 với 10 - Kết luận: Khi nhân số tự nhiên với ta việc viết thêm vào bên phải 35 10, 100… ta việc viết thêm một, hai… chữ số (350) chữ số vào bên phải số b/ Hướng dẫn chia cho 10, 100… - Thực phép chia - Ghi bảng: 35 x 10 = 350 - Nêu kết 350 : 10 = ? 350 : 10 = 35 chục : chục = 35 - Yêu cầu HS thực phép chia nêu - Nhận xét nhận xét Khi chia số tròn trăm cho 10 ta việc bỏ bớt chữ số bên phải số - Kết luận: Khi chia số tròn trăm, tròn nghìn … cho 10, 100… ta việc bỏ bớt một, hai… chữ số bên phải số - Nêu vài VD Hoạt động 2: Luyện tập HS biết cách Cá nhân – Cả lớp nhân nhẩm số tự nhiên với 10, 100,…và chia nhẩm số tròn chục cho 10, 100,… - Bài tập 1: - Lần lượt tính nhẩm nêu miệng kết - Nhận xét kết a, 180,1800,18000,8200, - Bài tập 2: 75000,190,256000,302, TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Hướng dẫn mẫu - cho HS làm vào LỚP: 4/3 b, 900,90,9,68,42,2,2002 -7 yến ,8 tạ ,30 ,12 ,5 ,4 kg - Nhận xét kết *.Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua - đội thi đua tính nhẩm - Nhận xét – Tuyên dương - Nêu việc nhà - Giao việc Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 11 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC BÀI: ÔN TẬP THỰC HÀNH KĨ NĂNG Ngày: 07/11/2016 Tiết: 11 I Mục tiêu: - Ôn tập thực hành kĩ HKI - Ôn tập nắm vững kiến thức từ – - Có ý thức thực chuẩn mực hành vi học *GD HS vận dụng thực tốt hành vi học II Chuẩn bị: - GV: Nội dung ôn tập, SGK, SGV - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức.Nắm lại kiến thức học từ 1-5 - Cho HS thảo luận nhóm câu hỏi dựa vào học + Em hiểu trung thực học tập? + Trung thực học tập có lợi gì? + Em vượt khó học tập nào? + Trẻ em có quyền gì? Cần tỏ ý kiến với thái độ nào? HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Nhóm – Cá nhân – Cả lớp - Dựa vào học nhóm thảo luận câu hỏi + Không gian dối… + Học tập tiến - Vài HS nêu việc vượt khó học tập thân + Được bày tỏ ý kiến + Nghiêm túc, tôn trọng, lễ phép - Phát biểu + Vì thời gian qua khơng quay lại… + Vì tiền sức lao động làm vất vả + Vì nói thời gian quý nhất? + Vì cần tiết kiệm tiền của? - Nhận xét – Chốt ý Hoạt động 2: Kĩ năng.HS có ý thức thực * Nhóm - Cả lớp chuẩn mực hành vi học - Thảo luận nêu vài biểu trung thực - Giao việc học tập, vượt khó học tập, tiết kiệm tiền của, tiết kiệm thời - Nhận xét – Chốt ý * Củng cố, dặn dò: - Quyền bày tỏ ý kiến, quyền … + Qua đạo đức học cho thấy trẻ em có quyền gì? - GD: HS vận dụng thực tốt hành vi học -Nêu việc nhà TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 11 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập đọc Bài: ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU Ngày: 07/11/2016 LỚP: 4/3 Tiết: 21 I Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn Biết đọc diễn cảm văn với giọng kể chậm rải, cảm hứng ca ngợi - Hiểu ý nghĩa câu chuyện ca ngợi cậu bé Nguyễn Hiền thơng minh, có ý chí vượt khó nên đổ trạng nguyên lúc 13 tuổi - Thích học TV * GDHS bảo vệ cảnh đẹp quê hương đất nước I Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Luyện đọc.Luyện cho HS đọc trôi chảy - Yêu cầu HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Cả lớp - HS đọc toàn – Cả lớp đọc thầm theo - Chia đoạn - Khẳng định cách chia - Đọc nối tiếp đoạn ( 2-3 lượt ) - HD HS đọc từ khó; giải nghĩa từ - Tìm từ khó đọc, khó hiểu - Luyện đọc từ khó: diều, trí, nghèo, bút, vỏ trứng, vi vút, … - Cho HS đọc - Đọc giải- giải nghĩa từ - Luyện đọc nhiều hình thức Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.HS hiểu nội dung Nhóm - Yêu cầu HS tìm từ nói lên tư chất + Học đến đâu hiểu đến thơng minh Nguyễn Hiền + Có thể đọc ngày thuộc 20 trang sách mà thời gian chơi diều + Nguyễn Hiền ham học chịu khó + … ngày chăn trâu Hiền đứng nào? cửa lớp nghe giản nhờ Tối đến đợi bạn học mượn bạn + Vì ơng đổ trạng ngun năm 13 tuổi Khi ơng bé ham thích thả diều + Vì bé Hiền gọi ơng Trạng + Có chí nên thả diều? TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A + Tìm câu thành ngữ, tục ngữ với câu chuyện Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm.HS đọc diễn cảm văn - Đọc diễn cảm toàn - Hướng dẫn đoạn đọc diễn cảm - Cho HS thi đua đọc diễn cảm - Nhận xét khen HS đọc diễn cảm hay * Củng cố, dặn dò: - Cho HS nêu ý nghĩa văn -GDHS bảo vệ cảnh đẹp quê hương đất nước - Giao việc LỚP: 4/3 Cá nhân - Cả lớp - Đọc thầm theo - Luyện đọc số từ cần nhấn giọng đoạn văn cần ngắt nhịp - Thi đua đọc diễn cảm văn - Phát biểu + Ca ngợi cậu bé Nguyễn Hiền … - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN Tuần: 11 Ngày: 08/11/2016 Tiết: 52 I Mục tiêu: Giúp HS: - Nhận biết tính chất kết hợp phép nhân - Sử dụng tính chất giao hốn kết hợp phép nhân để tính giá trị biểu thức cách thuận tiện - Tính tốn xác II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: Vở, SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Giới thiệu tính chất kết hợp Cá nhân – Cả lớp phép nhân.HS biết tính chất kết hợp phép nhân - Viết bảng: ( x ) x x ( x ) - So sánh ( x ) x = x = - Yêu cầu HS thực so sánh 24 x ( x ) = x 12 = 24 Vậy ( x ) x = x ( x ) - Thực tương tự - Tương tự HS thực biểu thức a b c (a x b ) x c ax(bxc) + ( x ) x x ( x ) (3 x 4) x = x (4 x + ( x ) x x ( x ) 60 5)=60 (5 x 2) x = x (2 x 30 3)=30 (4 x 6) x = x (6 x 48 2)=48 - So sánh giá trị biểu thức - Rút kết luận (axb)xc=ax(bxc) Hoạt động 2: Luyện tập.HS biết áp dụng Cá nhân - Cả lớp tính chất phép nhân để tính - Bài 1: - Trả lời ( có cách ) Có cách để thực tính giá trị - Thực hiện: biểu thức? 2x5x4 + Cách 1: ( x 5) x =10 x = 40 + Cách 2: x ( x ) = x 20 = 40 - Nhận xét kết - Nhận xét cách thuận tiện TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Bài 2: - Cho HS thực vào * Lưu ý :nhân nhẩm với số trón chục - Chốt kết - Bài 3: - Hướng dẫn -Yêu cầu HS giải cách - Cho HS làm vào * Củng cố, dặn dò: - Trò chơi “ Ai nhanh hơn” LỚP: 4/3 13x10=130 10x34=340 - Trao đổi tìm hiểu đề – Cách giải +Cách 1: Số bàn ghế tất cả: 15 x = 120 ( ) Số học sinh tất cả: x 120 = 240 ( học sinh ) +Cách 2: Số học sinh lớp: x 15 = 30 ( học sinh ) Số học sinh trường đó: 30 x = 240 ( học sinh ) - Nhận xét – Sửa -3 nhóm thi đua tính giá trị biểu thức 2x5x7 - Nhận xét – Tuyên dương - Nêu việc nhà - Giao việc Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 11 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Khoa học BÀI: BA THỂ CỦA NƯỚC Ngày: 08/11/2016 Tiết: 21 I Mục tiêu: - Nêu nước tồn thể: Lỏng, khí,rắn - Làm thí nghiệm chuyển thể nước từ thể lỏng thành khí ngược lại - Hoc sinh biết bảo vệ giữ cho nguồn nước *GDBVMT: GD Bảo vệ nguồn nước thiên nhiên II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, dụng cụ thí nghiệm - HS: SGK, dụng cụ thí nghiệm III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Nước chuyển từ thể lỏng * Nhómđơi,Cả lớp thành thể khí ngược lại.HS biết làm thí nghiệm hiểu chuyển từ -Nêu ví dụ nước thể lỏng thể lỏng thành thể khí ngược la -Làm thí nghiệm theo nhóm - Ghi lại kết thí nghiệm * Lưu ý: Cẩn thận sử dụng đèn cồn - Đại diện nhóm trình bày kết * Hoạt động 2: Nước từ thể rắn thành thể lỏng ngược lại - HS hiểu chuyển từ thể rắn thành thể lỏng ngược lại - Nước khay biến thành gì? - Hiện tượng chuyển thể khay gọi gì? - Kết luận mục bạn cần biết - Làm giữ nguôn nước không bị bẩn? Hoạt động 3: Sơ đồ chuyển thể nước.HS vẽ trình bày chuyển thể nước + Nước tồn thể nào? + Nêu tính chất chung nước? - Nhận xét - Kết luận chung nội dung * Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết - Trò chơi: “ Trúc xanh “ * cá nhân – Cả lớp - Quan sát hình 45 SGK - Nêu nhận xét + Thể rắn + Sự đông đặc - vài HS nêu VD nước chuyển từ thể rắn thành thể lỏng ngược lại - không nên vứt rác súc vật bừa bãi xuống Sông * Nhóm,Cả lớp - Các nhóm vẽ sơ đồ chuyển thể nước - Trình bày sản phẩm - Rắn, lỏng, khí… - Vài HS nhắc lại - Vài em đọc mục bạn cần biết SGK TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A -Bảo vệ nguồn nước thiên nhiên, LỚP: 4/3 - đội thi đua - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 khúc chiết, rõ ràng b/ quang, bóng, xám, trắng, xanh, dài hồng, to tướng, - GV nhận xét - kết luận - Trình bày - GDHTLTTGHCM: Các e thấy Bác BácHồ Hồ - Bác Hồ gương phong cách Của gương phong cách iản giản dị nào? - Bài 2: - Cho HS làm vào BT * Lưu ý: Cách viết câu đủ phận qui tắc viết câu đầu câu, cuối câu - GV đưa hình ảnh gợi ý hs đặt câu * Củng cố, dặn dò: - Trò chơi “ Chọn phương án “ - GV nêu câu hỏi - Cho HS trả lời vào chng vàng, sai đứng lên tiếp tục chơi quyền trở thành người chiến thắng - Giao việc – Cá nhân - Cả lớp - Cá nhân làm vào VBT – nhóm chọn câu hay trình bày trước lớp - Đặt câu - Bạn Thư có dáng người gầy còm -Cái cặp da em có màu xanh đậm - HS trả lời vào chuông vàng - Nêu việc nhà + Tìm tính từ ghi nháp + Đặt câu với tính từ vừa tìm Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 11 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Địa lý BÀI: ÔN TẬP Ngày: 10/11/2016 Tiết: 11 I Mục tiêu: - Hệ thống lại đặc điểm thiên nhiên,địa hình ,khí hậu,sơng ngòi, - Trang phục,dân tộc hoạt động sản xuất Hoàng Liên Sơn,Tây Nguyên ,trung du Bắc Bộ - Chỉ dãy Hoàng Liên Sơn,đỉnh Phan – xi –Păng,các cao nguyên Tây Nguyên,thành phố Đà Lạt báng đồ địa lí tự nhiên Việt Nam II Chuẩn bị: - Bảng đồ địa lí tự nhiên Việt Nam,PHT - SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Hệ thống đặc điểm *Cá nhân – Cả lớp Hoàng Liên Sơn, trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên - HS biết dãy núi, cao ngun Tây -HLS vùng núi phía Bắc có đỉnh Phan –xi Nguyên –păng “nóc nha” tổ quốc , có du lịch Sa Pa -TDBB nhiều đồi chè , ăn phong phú , chăn nuôi bò sữa phát triển - TN trồng nhiều Cà Phê , có nhiều cao nguyên xếp tầng , điểm du lịch tiếng Dà Lạt Hoạt động 2: Việc khai thác rừng Tây * Nhóm đơi - Cả lớp Nguyên - HS biết rừng khai thác rừng Tây - Việc khai thác rừng Tây Nguyên Nguyên cải thiện , kết hợp với bảo vệ - Giao việc trồng rừng Hoạt động 3: Con người hoạt động sản xuất.HS biết địa hình hoạt động người dân Tây Nguyên - Yêu cầu - Nhận xét – Chốt ý * Củng cố, dặn dò: * Cá nhân – Cả lớp - Thảo luận nhóm đơi địa hình hoạt động người dân Tây Nguyên + Địa hình: nhiều đồi, núi, vùng thung lũng, … + Người dân: trồng cây, … TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Nhận xét chung tiết học - Giao việc LỚP: 4/3 - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 11 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI : ĐỀ XI MÉT VNG Ngày: 10/11/2016 Tiết: 54 I Mục tiêu: - Biết mét vng đơn vị đo diện tích - Đọc,viết số diện tích theo đơn vị đề –xi – mét vuông - Biết 1dm2 = 100cm2 Bước đầu biết chuyển đổi từ dm2 sang cm2 ngược lại II Chuẩn bị: - SGK,SGV - SGK,VBT III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Giới thiệu đề xi met vuông giúp HS biết đơn vị đo diện tích dm vng (dm² ) - Giới thiệu dm vuông - Yêu cầu HS thực hành đo cạnh hình vng - Kết luận: dm² diện tích hình vng có cạnh dm + Xeng-ti-mét vng viết kí hiệu nào? - Tương tự yêu cầu HS viết kí hiệu đề-xi-mét vuông - Ghi bảng 2cm², dm², 24 dm², … - Yêu cầu HS đọc - Yêu cầu HS tính diện tích hình vng có cạnh 10 cm - Vậy hình vng có diện tích 10 cm diện tích hình vng dm - Kết luận mối quan hệ cm² dm² 100 cm² = dm² HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Nhóm đơi - Cá nhân - Cả lớp - Theo dõi – Nhận biết đề-xi-mét vuông - Từng nhóm đơi thực hành đo cạnh hình vng có cạnh dm - HS lên bảng viết kí hiệu cm² - HS lên bảng viết kí hiệu dm² - Cả lớp viết bảng - dm² - cm² - Vài HS đọc số đo - Tính vào nháp diện tích hình vuông 10 x 10 = 100 cm² Đổi 100 cm = dm Hoạt động 2: Luyện tập giúp HS biết đọc, * Cá nhân - Cả lớp viết số đo diện tích dm² - Bài 1: - Lần lượt đọc số đo - Cho HS nêu miệng -Ba mươi hai đề xi met vuông - Chín trăm mười đề –xi mét vng - Bài 2: - Lần lượt viết số đo vào bảng TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Cho HS thực bảng - Nhận xét – Chốt ý - Bài 3: - Cho HS làm PBT - Nhận xét kết * Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua - Giao việc LỚP: 4/3 2 - 102 dm ,812 dm ,1969 dm ,2812 dm2 * Nhóm,lớp: - Điền số đo vào PBT dm² = 100 cm²; 100 cm² = dm² 48 dm² = 4800 cm²,2000cm2 = 20dm2 1997dm2= 199700cm2;9900cm2= 99dm2 - đội thi đua đính kết vào chỗ trống - Nhận xét – Tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Chính tả ( nhớ viết ) BÀI: NẾU CHÚNG MÌNH CĨ PHÉP LẠ Tuần: 11 Ngày: 10/11/2016 Tiết: 11 I Mục tiêu: Giúp HS: - Nhớ viết lại tả “ Nếu có phép lạ “ ( khổ thơ đầu ) - Luyện viết tiếng có âm đầu dấu dễ sai s/x, ?/~ - Rèn tính cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Nhớ viết.Luyện cho HS nhớ Cá nhân - Cả lớp viết tập đọc học - Yêu cầu - Đọc khổ đầu “ Nếu có phép lạ “ - Lớp đọc thầm - Hướng dẫn luyện viết từ khó - Phát từ khó: phép, mầm, giống, … - Viết bảng - Cho HS viết - Nhớ viết vào - Kiểm tra lỗi chéo - Chấm điểm Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập, Cá nhân - Nhóm giúp HS Làm tập tả - HD HS làm a/ Sang, xúc, sức, sức sống, sáng b/ Nổi, đỗ, đổi, chỉ, nhỏ, thuở, phải, hỏi, của, bữa, để, đỡ - Nhận xét – Chốt ý - Bài 3: a/ gỗ … sơn b/ Xấu c/ cá sông, cá bể d/ sao, lở * Củng cố, dặn dò: - Nhắc nhở HS sai sót nhiều lỗi - Giao việc - Nêu việc nhà + Viết lại nhiều lần lỗi viết sai + Chuẩn bị tt TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 11 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI : MÉT VNG Ngày: 11/11/2016 Tiết: 55 I Mục tiêu: - Biết mét vng dơn vị đo diện tích;đọc,viết được”mét vng””m2” - Biết 1m2 = 100dm2 ; Bước đầu biết chuyển đổi từ m2 sang dm2 ,cm2 - Tính tồn cẩn thận xác II Chuẩn bị: - SGK,SGV - SGK,vở III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Giới thiệu mét vuông giúp HS biết đơn vị đo diện tích mét vng - Đính bảng hình vng có cạnh 1m chia 100 hình vng nhỏ, cạnh 1dm - u cầu HS thực hành đo cạnh hình vng - Hình vng nhỏ có cạnh dài bao nhiêu? - Hình vng lớn cạnh lớn gấp lần cạnh hình vng nhỏ ? - Mỗi hình vng nhỏ có diện tích bao nhiêu? - Hình vng lớn, lớn gấp lần hình vng nhỏ ghép lại? - Vậy diện tích hình vng lớn bao nhiêu? -Vậy 100 dm² = 1m² hay 1m² = 100 dm² - Giới thiệu mối quan hệ cm², dm², m² 1dm = ? cm² 1m = ? dm² 1m = ? cm² HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Nhóm đơi - Cá nhân - Cả lớp -Quan sát hình - Từng nhóm đơi thực hành đo nêu nhận xét - dm - Gấp 10 lần dm² 100 hình 100 dm² dm² = 100 cm² m² = 100 dm² m² = 10 000 cm² Hoạt động 2: Luyện tập,giúp HS biết mối quan hệ đơn vị, vận dụng mối * Cá nhân – Cả lớp quan hệ vào giải toán - Bài 1:viết theo mẫu: - 990m2, 2005m2, 28911cm2 * Lưu ý: Mỗi đơn vị diện tích biểu thị -Một chữ số nghìn chín trăm tám mươi m2 - Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: -Tám nghìn sáu trăm đề xi mét vuông 2 2 1m = …….dm 100dm =……… m TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A 2 LỚP: 4/3 1m = …….cm 10000cm =…… m - Bài 3: - Hướng dẫn HS giải * Lưu ý: Đơn vị đề cho đề hỏi 1m2 = …….dm2 1m2 = …….cm2 * Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua - Giao việc 100dm2 =……… m2 10000cm2 =…… m2 * Nhóm lớp: 1m2 = 100dm2 100dm2 = 1m2 1m2 = 10000cm2 10000cm2 = 1m2 - Đọc đề - Trao đổi tìm hiểu đề cách giải - Giải vào Diện tích viên gạch 30 x 30 = 900 ( cm² ) Diện tích phòng 900 x 200 = 180 000 ( cm² ) 180 000 cm² = 18 m2 - Nhóm thi đua - Nhận xét – Tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: khoa học BÀI: MÂY ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? MƯA TỪ ĐÂU RA? Tuần: 11 Ngày: 11/11/2016 Tiết: 22 I Mục tiêu: - Biết mây, mưa chuyển thể nước tự nhiên - Giải thích mưa từ đâu - Học sinh có ý thức bảo vệ nguồn nước khơng khí *GDBVMT: GDHS bảo vệ nguồn tài nguyên nước II Chuẩn bị: - SGK,SGV,tranh - SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Sự chuyển thể nước tự nhiên giúp HS biết hình thành mây - Yêu cầu + Mây hình thành nào? + Nước mưa từ đâu ra? - Kết luận -Làm giữ khơng khí nguồn nước sạch? Hoạt động 2: Trò chơi “ Tơi giọt nước” HS thực trò chơi - Phổ biến luật chơi, cách thực trò chơi HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Nhóm đơi - Cả lớp - Thảo luận nhóm đơi nghiên cứu câu chuyện “ Cuộc phiêu lưu giọt nước “ - Nêu nhận xét hình thành mây, nước mưa có từ đâu + Nước bốc lên ngưng tụ tạo thành mây + Nước mưa từ đám mây - Khơng khí khơng có khói bụi nguồn nước khơng bị bẩn *Nhóm - Cá nhân - Cả lớp - Thực trò chơi - Các nhóm phân vai: Giọt nước, nước, mây trắng, mây đen, giọt mưa - Thảo luận cách sắm vai, lời thoại sắm vai - Các nhóm trình diễn - Nhận xét - Vài HS đọc mục bạn cần biết SGK - Nhận xét – Khen nhóm thực hành tốt - Tổng kết nội dung * Củng cố, dặn dò: + Phát biểu TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A + Mây hinh2 thành nào? + Mưa từ đâu ra? - GDHS bảo vệ nguồn tài nguyên nước - Giao việc LỚP: 4/3 - Nhận xét tiết học - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập làm văn BÀI : MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN Tuần: 11 Ngày: 11/11/2016 Tiết: 22 I Mục tiêu: - Nắm hai cách mở trực tiếp gián tiếp văn kể chuyện - Nhận biết mở theo cách học(BT1,BT2);bước đầu viết mở Theo cách gián tiếp.(BT3) - u thích học mơn tiếng việt *HTLTTTHCM:Bác hồ gương sáng, ý trí nghị lực vượt qua khó khăn để đạt nhiều mục đích II Chuẩn bị: - SGK,SGV - SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: Nhận xét, giúp HS biết cách mở văn kể chuyện trực tiếp gián tiếp - Bài tập 1,2: - Giao việc - Bài 3: - Cho HS đọc mở - Cho HS đọc ghi nhớ *Hoạt động 2: Luyện tập giúp HS biết cách viết mở theo cách mở rộng - Bài 1: - Giao việc - Nhận xét – Chốt ý - Bài 2: - Cho HS đọc truyện “ Hai bàn tay” - Cho HS làm vào - Nhận xét – Khẳng định làm - Bài 3: - Hướng dẫn HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Cá nhân - Cả lớp - Thảo luận nhóm đơi tìm mở đoạn văn -Trời thu mát mẻ rùa cố sức tập chạy - HS đọc mở - Lớp đọc thầm - Nhận xét: cách mở + Trực tiếp + Gián tiếp - Vài HS đọc ghi nhớ SGK * Nhóm đơi, lớp: + HS kể theo cách mở trực tiếp + HS kể theo cách mở gián tiếp + Mở trực tiếp: a + Mở gián tiếp: b, c, d - HS đọc to, lớp đọc thầm truyện “ Hai bàn tay “ - Nhận xét làm truyện mở theo cách trực tiếp TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - Nhận xét – Khen HS mở gián tiếp có ý * Cá nhân: hay - Mở theo cách gián tiếp lời kể chuyện lời Bác Lê -Con đường cứu nước Bác thật gian nan Bác bàn bạc với người bạn tìm cách nước ngi để tím đường * Củng cố, dặn dò: cứu nước - Yêu cầu HS đọc lại ghi nhớ - HS đọc lại ghi nhớ SGK - Giao việc - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Kĩ thuật BÀI : KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT Tuần: 11 Ngày: 11/11/2016 Tiết: 53 I Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cách gấp mép vải khâu đường viền gấp mép vải mũi khâu đột thưa đột mau - Gấp mép vải khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa đột mau qui trình kĩ thuật - Yêu thích sản phẩm làm II Chuẩn bị: - GV: Mẫu, dụng cụ, qui trình thực - HS: Dụng cụ, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Ổn định: Kiểm tra: Bài mới: Hoạt động 1: HD HS quan sát, nhận xét mẫu giúp HS nhận biết cách gấp mép vải khâu đường viền gấp mép vải - Đính mẫu - Yêu cầu HS nhận xét mẫu - Nhận xét - Chốt lại đặc điểm đường khâu viền gấp mép vải Hoạt động 2: HD thao tác kĩ thuật giúp HS nắm thao tác thực kĩ thuật - Yêu cầu HS dựa vào SGK để nêu bước thực - Gọi HS thực thao tác vạch đường dấu lên mảnh vải HOẠT ĐỘNG CỦA HS PP: Quan sát - Nhận xét HT: Nhóm - Cả lớp - Quan sát - Thảo luận nhóm đôi nêu nhận xét - Vài HS phát biểu - Nhận xét – Bổ sung + Đường gấp mép vải đường khâu viền mẫu mặt mũi khâu đột, mặt trái bề trái mũi khâu đột… - Lắng nghe PP: Thảo luận – Diễn giải HT: Nhóm - Cả lớp - Quan sát hình SGK - Đọc SGK - Vài HS nêu bước thực thao tác - Nhận xét – Bổ sung - em thực TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - Quan sát – Nhận xét - Nhận xét thao tác HS thực - Cả lớp thực gấp mép vải theo - Lần lượt thực hành, hướng dẫn thao mẫu tác - Quan sát – Nhận xét * Lưu ý: + Gấp đường vạch dấu, miết - Theo dõi kĩ đường gấp - Cả lớp thực hành nháp + Tuỳ khả năng, ý thích HS khâu thưa hay khâu đột Củng cố, dặn dò: - Hãy nêu bước thực khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột - Giao việc - Vài HS nhắc lại bước - Nêu việc nhà + Tập làm lại nhiều lần + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỞNG KHỐI DUYỆT ... Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 11 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC BÀI: ÔN TẬP THỰC HÀNH KĨ NĂNG Ngày: 07 /11/ 2016 Tiết: 11 I Mục tiêu: - Ôn tập thực hành kĩ HKI - Ôn tập... VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Lịch sử BÀI: NHÀ LÝ DỜI ĐƠ RA THĂNG LONG Tuần: 11 Ngày: 09 /11/ 2016 Tiết: 11 I Mục tiêu: Giúp HS biết: - Tiếp theo nhà Lê nhà Lý - Lý Thái Tổ ông vua nhà Lý,... Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 11 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Kể chuyện BÀI: BÀN CHÂN KÌ DIỆU Ngày: 09 /11/ 2016 Tiết: 11 I Mục tiêu: - HS dựa vào lời kể GV tranh để kể lại
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 11 2016 2017 , TUAN 11 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn