mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số (đề số 02)

8 49 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:23

BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN THI ONLINE – MỞ ĐẦU TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (ĐỀ SỐ 02) *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam – website: www.vted.vn Video giảng lời giải chi tiết có vted.vn Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 132 PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN: https://goo.gl/XijLQq Câu Đường thẳng sau tiếp xúc với đồ thị hàm số C  : y  x  x  điểm M 2;7 ? A y  x  18 B y  x  11 C y  x  15 D y  x  x2 Câu Biết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm M 0;2 y  ax  b x 1 Tính S  a  b A S  B S  C S  1 D S  5 Câu Cho đường cong C  : y  Gọi  tiếp tuyến đường cong C  điểm có hồnh x 1 độ x  Khẳng định sau ? A Đường thẳng  cắt trục tung điểm 0;3 B Đường thẳng  cắt trục hoành điểm 3;0 C Đường thẳng  cắt trục tung điểm 0;2 D Đường thẳng  cắt trục hồnh điểm 1;0   Câu Phương trình tiếp tuyến đường cong C  : y  x x điểm A 2;4 A y  x  10 B y  x  10 C y  x  2 D y  3 x  2 Câu Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  điểm có tung độ y  A y  2 x  y  x  B y  x  y  2 x  C y  2 x  y  x  D y  2 x  y  x  x 1 Câu Cho hàm số y  có đồ thị C  Tìm hệ số góc k tiếp tuyến C  điểm có x3 hồnh độ x  29 A k  C k  D k  B k  25 25 Câu Cho hàm số y  x  x  có đồ thị C  Có tiếp tuyến C  giao điểm C  với trục Ox song song với đường thẳng y  4 x  1? BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN A B C D Câu Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  điểm có tung độ cắt trục hoành điểm  3 A 2;0 C 0;  D 6;0 B 0;  2   Câu Viết phương trình tiếp tuyến d đồ thị hàm số y  x  x  1, biết d vng góc với đường thẳng d ' : y   x  32 32 A y  x  y  x  B y  x  y  x  27 27 23 23 C y  x  y  x  D y  x  y  x  27 27 x  Câu 10 Viết phương trình tiếp tuyến d đồ thị hàm số y  , d song song với đường thẳng 2x  d ' : y  x  10 A y  x  y  x  B y  x  y  x  C y  x  y  x  D y  x  y  x  Câu 11 Tổng hoành độ tiếp điểm tiếp tuyến đồ thị hàm số y  3x  qua điểm M 1; 2 A 2 B C D Câu 12 Biết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  y  x  m Giá trị biểu thức 2019m  A 3370 B 3370 C 3360 D 3360 Câu 13 Biết tiếp tuyến d đồ thị hàm số y  x  x  có hệ số góc k  24 Giao điểm d với đường thẳng  : y  5 x  10 A 15;1 B 15;1 C 1;15 Câu 14 Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  D 1; 15 3x  điểm có hồnh độ 9k x 1 Mệnh đề ? 1 1 A  k  B  k  C  k  D  k  12 Câu 15 Số giao điểm tiếp tuyến đồ thị hàm số C  : y  x  x  điểm M có hồnh độ x  đồ thị hàm số C  A B C D Câu 16 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  điểm A1; 4 cắt trục tung điểm A 0; 8 B 0;8 C 2;0 D 2;0 BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN Câu 17 Các tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm có tung độ y  có điểm chung điểm A 17;2 B 2;17 C 2;17 D 17; 2 Câu 18 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  m điểm có hồnh độ x  cắt hai trục Ox, Oy hai điểm A, B Giá trị m để SOAB  ? A m  m  B m  m  2 C m  m  D m  m  5  Câu 19 Cho hàm số C  : y  3x  điểm B  ;2 Tiếp tuyến C  điểm A song song 3  với đường thẳng y  x  Độ dài đoạn AB 13 D C A B 3 Câu 20 Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm có hồnh độ x  k Mệnh đề sau ? k k A  k  B   C   D  k  8 2 Câu 21 Có vectơ tạo thành từ tiếp điểm tiếp tuyến với đồ thị hàm số  7  y  3x  x  1? Biết tiếp tuyến qua điểm M  ;  6  A B C D Câu 22 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm có hồnh độ x  qua điểm sau ? A 1; 2 B 1;6 C 1; 6 D 1;2 2 x điểm x0 với y ''  x0   có phương trình x 1 3 3 x x A y  x  B y  C y  D y  x  4 4 4 4 Câu 24 Cho hàm số C  : y  2 x  x  1, điểm C 1;1 Tiếp tuyến điểm A, B vng góc Câu 23 Tiếp tuyến đồ thị hàm số C  : y  1 x  Mệnh đề sau ?   106 565 B AB  OC   2  27 27   565 106  2   D AB  OC  27 27 với đường thẳng d : y    A AC  BC   C AC  BC BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN Câu 25 Tiếp tuyến điểm D 1;1 đồ thị hàm số y  3 song song với đường thẳng 2x  sau ? 2 3 x  x A y  B y  x  C y  x  D y  3 2 2 Câu 26 Tiếp tuyến điểm có hồnh độ x  đồ thị hàm số y  x  vng góc với đường thẳng sau đây? 1 1 C y  D y  x x A y  2 x  B y  2 x  3 2 2 Câu 27 Cho  P  : y  x  3x  M , N hai điểm thuộc  P  có hoành độ xM  2, x N  2 Tiếp tuyến  P  song song với MN có phương trình 1 x  C y  x  D y  3 Câu 28 Gọi đường thẳng d tiếp tuyến đồ thị hàm số C  : y  x  x 1 điểm cực tiểu A y  3x  B y  3x  C  Mệnh đề đúng? A Đường thẳng d song song với trục tung B Đường thẳng d song song với trục hoành C Đường thẳng d vng góc với đường thẳng y  x D Đường thẳng d song song với đường thẳng y  x Câu 29 Tiếp tuyến đồ thị hàm số C  : y  x  x  x điểm cực đại C  có hệ số góc k Mệnh đề sau đúng? A k  B 2  k  C  2k  D 1  2k  3x  Câu 30 Cho hàm số C  : y  có điểm I tâm đối xứng Số tiếp tuyến C  qua điểm x2 I A B C D x2 Câu 31 Cho hàm số y  có đồ thị C  Tiếp tuyến C  tạo với trục hồnh góc 45 có x2 phương trình A y  x  y  x  B y  x  y  x  C y  x  y  x  D y   x  y  x  Câu 32 Cho hàm số y  x  3x  có đồ thị C  Số tiếp tuyến C  tạo với đường thẳng y  x  góc 45 có phương trình A B C D Câu 33 Số tiếp tuyến qua điểm A2; 4 đồ thị hàm số y  x  3x  A B C BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN D BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN Câu 34 Cho hàm số y  x  x 1 có đồ thị C  điểm A1;0 thuộc C  Tiếp tuyến điểm B song song khác trục Ox Tính diện tích tam giác OAB 1 B SOAB  C SOAB  A SOAB  D SOAB  7 3 x  x  x  có đồ thị C  Trong số tiếp tuyến C  có Câu 35 Cho hàm số y  tiếp tuyến  có hệ số góc lớn Khi tọa độ tiếp điểm tiếp tuyến  với đồ thị C   3 429  A  ;   14 98   159  B  ;  14 28   345  C  ;  14 196   3 195  D  ;   14 28  Câu 36 Cho hàm số y  3x  x  x  có đồ thị C  Trong số tiếp tuyến C  có tiếp tuyến  có hệ số góc nhỏ Hệ số góc đường thẳng  223 5 88 A B C D 243 9 xa Câu 37 Cho hàm số y  có đồ thị C  Biết a b giá trị thỏa mãn tiếp tuyến bx  C  điểm H 1;2 song song với d : 3x  y   Giá trị biểu thức P  a  b A 4 B 18 C 18 D 3 Câu 38 Tìm tất giá trị thực m cho đường thẳng y  5x  m tiếp tuyến đường cong y  x  x  A m  m  B m  m  4 C m  4 D m  m  4 Câu 39 Tìm tất giá trị thực m để tiếp tuyến d đồ thị hàm số y  x  m tiếp điểm có tung độ y  qua điểm M 1;3 A m  B m  4 C m  D m  5 Câu 40 Biết đồ thị hàm số y  x  2mx  điểm có hồnh độ x  tiếp xúc với 1 x  Mệnh đề sau ? đường thẳng y  A m  10;10 B m  10;20 C m  0;10 D m  20;10 Câu 41 Cho hàm số y  f ( x ) xác định, có đạo hàm  Biết tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f ( x ) y  xf (2 x  1) điểm có hồnh độ x  vng góc với Mệnh đề ? A  f (1)  B f (1)  C f (1)  D  f (1)  Câu 42 Cho hàm số y  f ( x ) xác định, có đạo hàm  thoả mãn f (x )  ( x  x  4) f ( x  2) f ( x )  0, x   Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f ( x ) điểm có hồnh độ x  A y  2 x  B y  x  C y  x D y  x  BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN Câu 43 Cho hàm số y  f ( x ) xác định, có đạo hàm  thoả mãn f (x )  ( x  x  4) f ( x  2) f ( x )  0, x   Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f ( x ) điểm có hồnh độ x  A y  2 x  B y  x  C y  x D y  x  Câu 44 Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục  thoả mãn f (2 x )  f ( x ) cos x  x, x   Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số f ( x ) điểm có hồnh độ x  A y   x B y   x C y  x D y  x  Câu 45 Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục  thoả mãn f (2 x )  f (1  x )  12 x , x   Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số f ( x ) điểm có hồnh độ x  A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  Câu 46 Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục  thoả mãn f (2 x )  f (1  x )  12 x , x   Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số f ( x ) điểm có hồnh độ x  A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  x 1 Câu 47 Có điểm M thuộc đường cong (C ) : y  cho tiếp tuyến (C ) M x 1 vng góc với đường thẳng OM A B C D 2x 1 Câu 48 Cho hàm số y  có đồ thị (C ) Có điểm M thuộc (C ) cho tiếp tuyến x2 (C ) M vng góc với đường thẳng OM A B C D 3 Câu 49 Cho hàm số y  x  3x có đồ thị (C ) Có điểm M thuộc (C ) cho tiếp tuyến (C ) M cắt (C ) trục hoành A, B( A  M ) cho M trung điểm AB A B C D ax  b Câu 50 Cho hàm số f ( x )  a, b, c, d  ; cd  0 có đồ thị (C ) cắt trục tung điểm có tung cx  d độ đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số f ( x ) Phương trình tiếp tuyến (C ) giao điểm (C ) với trục hoành A x  y   B x  y   C x  y   BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN D x  y   BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN HẾT -CÁC KHOÁ HỌC MƠN TỐN DÀNH CHO 2K – 2K1 – 2K2 – 2K3 TẠI VTED PRO X LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 CHO TEEN 2K1 https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-xluyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2019kh633150433.html PRO XMAX – VẬN DỤNG CAO 2018 MƠN TỐN CHO TEEN 2K https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmaxchinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-montoan-kh266161831.html PRO X LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN 2018 CHO TEEN 2K https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thptquoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html PRO XPLUS – LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MƠN TỐN https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xplus-luyende-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toankh644451654.html BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN PRO XMIN –BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MƠN TỐN TRƯỜNG THPT CHUN VÀ CÁC SỞ ĐÀO TẠO https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-xmin-bo-de-thithu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toan-cac-truongchuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-taokh084706206.html PRO Y NỀN TẢNG TOÁN 11 VỮNG CHẮC CHO TEEN 2K1 https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-bam-sattoan-dien-chuong-trinh-toan-11-plus-11kh968641713.html PRO O CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH GIỎI TOÁN 11 CHO TEEN 2K1 https://vted.vn/khoa-hoc/xem/olympic-toan-11kh071103157.html PRO Z NỀN TẢNG TOÁN 10 VỮNG CHẮC CHO TEEN 2K2 https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-z-nentang-toan-hoc-10-vung-chac-cho-teen-2k2kh546669683.html ĐÁP ÁN Thi xem đáp án chi tiết khoá PRO X 2019: https://goo.gl/XijLQq 1B 2D 3A 4C 5C 6A 7B 8D 11C 12B 13D 14C 15A 16A 17B 18C 21D 22B 23B 24D 25B 26A 27A 28B 31B 32C 33C 34A 35C 36D 37B 38A 41C 42A 43C 44B 45D 46B 47B 48C BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM & MOD: NGUYỄN MINH THÀNH PRO X CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN 9D 19A 29D 39C 49A 10A 20C 30C 40B 50C ...  C  k  D  k  12 Câu 15 Số giao điểm tiếp tuyến đồ thị hàm số C  : y  x  x  điểm M có hồnh độ x  đồ thị hàm số C  A B C D Câu 16 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  điểm A1; 4 cắt... 21 Có vectơ tạo thành từ tiếp điểm tiếp tuyến với đồ thị hàm số  7  y  3x  x  1? Biết tiếp tuyến qua điểm M  ;  6  A B C D Câu 22 Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm có hồnh... SOAB  7 3 x  x  x  có đồ thị C  Trong số tiếp tuyến C  có Câu 35 Cho hàm số y  tiếp tuyến  có hệ số góc lớn Khi tọa độ tiếp điểm tiếp tuyến  với đồ thị C   3 429  A  ;
- Xem thêm -

Xem thêm: mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số (đề số 02) , mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số (đề số 02)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn