TRẮC NGHIỆM TIN a TIN b

25 128 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 19:10

TRẮC NGHIỆM TIN A – TIN B EXCEL NHẬN DẠY TIN A (TPVP) – PHÚ : 01636 776 118 NHẬN DẠY TIN B (Excel nâng cao) BAO ĐẬU! Anh Tịnh: 0969 852 716 Tin B( excel B nâng cao) học phí lớp thường 750k/12 buổi/4 tuần Cam kết dạy bám sát đề thi trung tâm,dạy bao đậu,nhiệt tình dễ hiểu Liên hệ sdt(FB): 0969 852 716 (Anh Tịnh) lớp học viên dễ kiểm sốt+ dẫn kĩ cho bạn Học quán Blue Smile thoáng mát, rộng rãi, thời gian linh động,sinh viên dễ lại qn nằm khn viên trường Đăng kí: từ ngày 25/11 hết ngày 3/12 Nhập học: 04/12 Tham gia group để biết thêm thông tin: https://www.facebook.com/groups/626629494146760/?ref=bookmarks FB anh: https://www.facebook.com/tinh.toantinh Tất khóa thi TIN B tháng 12 I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN 1) Để kết thúc việc trình diễn PowerPoint, ta bấm: a) Phím 10 b) Phím ESC c) Phím Enter d) Phím Delete 2) Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) nhận kết quả: a) b) c) #VALUE! d) #NAME! 3) Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn dạng cột (dạng thường thấy trang báo tạp chí), ta thực hiện: a) Insert - Column b) View - Column c) Format - Column d) Table - Column 4) Bạn hiểu B-Virus ? a) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) d) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel 5) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - O là: a) Mở hồ sơ b) Đóng hồ sơ mở c) Mở hồ sơ có d) Lưu hồ sơ vào đĩa 6) Để máy tính làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: a) Ram b) Bộ nhớ c) Chỉ nạp vào nhớ chạy chương trình ứng dụng d) Tất sai 7) Khi soạn thảo văn Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực bấm tổ hợp phím: a) Ctrl – Z b) Ctrl – X c) Ctrl - V d) Ctrl - Y 8) Trong làm việc với Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tất văn soạn thảo: a) Ctrl + A b) Alt + A c) Alt + F d) Ctrl + F 9) Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008 Tại C2 gõ vào cơng thức =A2+B2 nhận kết quả: a) #VALUE! b) Tin hoc c) 2008 d) Tin hoc2008 10) Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính phân biệt thành: a) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu b) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục c) Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu d) Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng tồn cục 11) Trong soạn thảo Winword, cơng dụng tổ hợp phím Ctrl - H : a) Tạo tệp văn b) Chức thay soạn thảo c) Định dạng chữ hoa d) Lưu tệp văn vào đĩa 12) Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ ô (ô A1) bảng tính ? a) Shift+Home b) Alt+Home c) Ctrl+Home d) Shift+Ctrl+Home 13) Khi làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng xóa Recycle Bin, ta thực hiện: a) Chọn đối tượng, chọn File - Copy b) Chọn đối tượng, chọn File Open c) Chọn đối tượng, chọn File - Restore d) Chọn đối tượng, chọn File - Move To Folder 14) Trong làm việc với Excel, để nhập vào cơng thức tính tốn cho ơ, trước hết ta phải gõ: a) Dấu chấm hỏi (?) b) Dấu (= ) c) Dấu hai chấm (: ) d) Dấu đô la ($) 15) Khi làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày văn bản, hình ảnh, biểu đồ, ) Slide, ta thực : a) Format - Slide Layout b) View - Slide Layout c) Insert - Slide Layout d) File - Slide Layout 16) Phát biểu sau đúng? a) Biểu đồ cột thích hợp để so sánh liệu có nhiều cột b) Biểu đồ hình tròn thích hợp để mơ tả tỉ lệ giá trị liệu so với tổng thể c) Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh liệu dự đoán xu tăng hay giảm liệu d) Cả câu 17) Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, muốn tách ô thành nhiều ô, ta thực hiện: a) Table - Cells b) Table - Merge Cells c) Tools - Split Cells d) Table - Split Cells 18) Trong bảng tính Exce, tính có kí hiệu #####, điều có nghĩa gì? a) Chương trình bảng tính bị nhiễm virus b) Cơng thức nhập sai Excel thông báo lỗi c) Hàng chứa có độ cao q thấp nên khơng hiển thị hết chữ số d) Cột chứa có độ rộng q hẹp nên khơng hiển thị hết chữ số 19) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn theo kiểu danh sách, ta thực hiện: a) File - Bullets and Numbering b) Tools - Bullets and Numbering c) Format - Bullets and Numbering d) Edit - Bullets and Numbering 20) Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành ô, ta thực : Chọn ô cần gộp, chọn menu lệnh : a) Table - Merge Cells b) Tools - Split Cells c) Tools - Merge Cells d) Table - Split Cells 21) Khi làm việc với Windows, muốn xem tổ chức tệp thư mục đĩa, ta sử dụng : a) My Computer Windows Explorer b) My Computer Recycle Bin c) Windows Explorer Recycle Bin d) My Computer hoăc My Network Places 22) Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì? a) Mạng cục b) Mạng diện rộng c) Mạng toàn cầu d) Một ý nghĩa khác 23) Trong Excel, A2 có giá trị chuỗi TINHOC Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) nhận kết ? a) b) HOC c) TIN d) Tinhoc 24) Trong soạn thảo Winword, cơng dụng tổ hợp phím Ctrl - S là: a) Xóa tệp văn b) Chèn kí hiệu đặc biệt c) Lưu tệp văn vào đĩa d) Tạo tệp văn 25) Trong Windows, xóa file folder lưu Recycle Bin, muốn xóa hẳn file folder ta bấm tổ hợp phím ? a) Shift_Del b) Alt_Del c) Ctrl_Del d) Cả câu sai 26) Trong làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính thời vào đĩa, ta thực a) Window - Save b) Edit - Save c) Tools - Save d) File - Save 27) Khi làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu soạn thảo, ta thực : a) File - View Show b) Window - View Show c) Slide Show - View Show d) Tools - View Show 28) Khi làm việc với PowerPoint, để chèn thêm Slide mới, ta thực hiện: a) Edit - New Slide b) File - New Slide c) Slide Show - New Slide d) Insert - New Slide 29) Trong soạn thảo văn Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường sử dụng để : a) Cắt đoạn văn b) Dán đoạn văn từ Clipboard c) Sao chép đoạn văn d) Cắt chép đoạn văn 30) Trong kết nối mạng máy tính cục Cáp mạng gồm loại? a) b) c) d) 31) Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực a) View - Exit b) Edit - Exit c) Window - Exit d) File - Exit 32) Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng: a) Control Windows b) Control Panel c) Control System d) Control Desktop 33) Trong soạn thảo văn Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn (tô đen), ta thực hiện: a) Bấm phím Enter b) Bấm phím Space c) Bấm phím mũi tên di chuyển d) Bấm phím Tab 34) Em sử dụng chương trình Windows để quản lí tệp thư mục? a) Microsoft Office b) Accessories c) Control Panel d) Windows Explorer 35) Trong Windows, muốn tạo thư mục mới, ta thực : a) Edit - New, sau chọn Folder b) Tools - New, sau chọn Folder c) File - New, sau chọn Folder d) Windows - New, sau chọn Folder 36) Trên hình Word, dòng có chứa hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , gọi là: a) Thanh công cụ định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công cụ vẽ d) Thanh công cụ bảng đường viền 37) Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang chân trang), ta thực hiện: a) Insert - Header and Footer b) Tools - Header and Footer c) View - Header and Footer d) Format - Header and Footer 38) Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện: a) File - Search b) Windows - Search c) Start - Search d) Tools - Search 39) Trong windows, cửa sổ Explore, để chọn lúc file folder nằm liền kề danh sách ? a) Giữ phím Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách c) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách 40) Khi làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế Slide, ta thực a) Format - Slide Design b) Tools - Slide Design c) Insert - Slide Design d) Slide Show - Slide Design 41) Câu sau sai? Khi nhập liệu vào bảng tính Excel thì: a) Dữ liệu kiểu số thẳng lề trái b) Dữ liệu kiểu kí tự thẳng lề trái c) Dữ liệu kiểu thời gian thẳng lề phải d) Dữ liệu kiểu ngày tháng thẳng lề phải 42) Bạn hiểu Virus tin học lây lan cách nào? a) Thông qua người sử dụng, dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính b) Thơng qua hệ thống điện - sử dụng nhiều máy tính lúc c) Thơng qua mơi trường khơng khí - đặt máy tính gần d) Các câu sai 43) Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 nhận kết quả: a) b) c) #VALUE! d) #DIV/0! 44) Trong dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối? a) B$1:D$10 b) $B1:$D10 c) B$1$:D$10$ d) $B$1:$D$10 45) Trong WinWord, để soạn thảo cơng thức tốn học phức tạp, ta thường dùng công cụ : a) Microsoft Equation b) Ogranization Art c) Ogranization Chart d) Word Art 46) Hệ điều hành : a) Phần mềm ứng dụng b) Phần mềm hệ thống c) Phần mềm tiện ích d) Tất 47) Trong Winword, để chép đoạn văn vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau : a) Chọn menu lệnh Edit - Copy b) Bấm tổ hợp phím Ctrl - C c) Cả câu a b d) Cả câu a b sai 48) Trong WinWord, để thuận tiện lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ; ta khai báo đơn vị đo : a) Centimeters b) Đơn vị đo bắt buộc Inches c) Đơn vị đo bắt buộc Points d) Đơn vị đo bắt buộc Picas 49) Trong bảng tính Excel, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh khác sử dụng kí hiệu nào? a) # b) c) >< d) & 50) Trong soạn thảo Winword, để tạo bảng (Table), ta thực : a) Tools - Insert Table b) Insert - Insert Table c) Format - Insert Table d) Table - Insert Table 51) Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ : a) Trong CPU b) Trong RAM c) Trên nhớ d) Trong ROM 52) Trong soạn thảo văn Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng đoạn văn, ta thực : a) Format - Drop Cap b) Insert - Drop Cap c) Edit - Drop Cap d) View - Drop Cap 53) Điều khơng nói điều kiện làm việc nghề Tin học văn phòng? a) Làm việc nhà b) Ảnh hưởng thị lực c) Ảnh hưởng cột sống d) Tiếp xúc với độc hại 54) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp Ctrl - F : a) Tạo tệp văn b) Lưu tệp văn vào đĩa c) Chức tìm kiếm soạn thảo d) Định dạng trang 55) Internet phát triển ngày nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam thức gia nhập Internet : a) Cuối năm 1999 b) Cuối năm 1998 c) Cuối năm 1997 d) Cuối năm 1996 56) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện: a) File - Properties b) File - Page Setup c) File - Print d) File - Print Preview 57) Bạn hiểu Virus tin học ? a) Tất b) Là chương trình máy tính người tạo ra, c) Có khả tự dấu kín, tự chép để lây lan, d) Có khả phá hoại sản phẩm tin học 58) Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn chế độ gõ đè; ta bấm phím: a) Insert b) Tab c) Del d) CapsLock 59) Khi làm việc với WinWord (Excel), lưu tệp vào đĩa, tệp ? a) Ln ln thư mục OFFICE b) Luôn thư mục My Documents c) Bắt buộc thư mục WINWORD (EXCEL ) d) Cả câu sai 60) Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại B2 gõ vào cơng thức =LOWER(A2) nhận kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) tin hoc van phong d) Tin Hoc Van Phong 61) Trong Windows, sử dụng chương trình máy tính bỏ túi ? a) Excel b) Calculator c) WinWord d) Notepad 62) Trong bảng tính Excel, A2 gõ vào cơng thức =IF(3>5,100,IF(5 = 50000, C31:C35), kết : a 17 b 25 c 13 d Báo lỗi cơng thức sai 47 Khi ta nhập cơng thức sau : = SUMIF(A:D35, “>=50000”,D31.D35 kết : a 205000 b 155000 c d báo lỗi cơng thức sai 48 Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua a b c d 49 Ở B4 ta có công thức : =B$2*$C3 Khi chép công thức nà y qua D6 cơng thức trở nh a E$#C5 b D$#$C5 c E$2#$C3 d D$2#$C5 50 Khi ta gõ cơng thức : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) kết : a 12 b 03 c 98 d Báo lỗi cơng thức sai 51 Để tính tuổi ngườ i sinh ngà y 24/11/1983 biết ngà y sinh name ô A2, ta gõ công thức : a = YEAR(TIMEVALUE(A2)) c = YEAR(TODAY0) YEAR(A2) b = YEAR(DAY0) - YEAR(A2) d = YEAR(TODAY0) YEAR(A2) +1 C EXCEL PHẦN Trong bảng tính MS Excel 2007, ô A1 có giá trị số 16, ô B1 gõ vào cơng thức =SQRT(A1) nhận kết là: A: B: #Value! C: D: #Name! Trong bảng tính MS Excel 2007, hàm sau cho phép đếm giá trị thỏa mãn điều kiện cho trước: A: SUMIF B: COUTIF C: COUNT D: SUM Trong bảng tính MS Excel 2007, cơng thức = Lower(“ht CNTT”) cho kết quả: A: HT CNTT B: ht cntt C: Ht Cntt D: #NAME? Trong bảng tính MS Excel 2007, cơng thức =Right(“TTTTTH”,2) cho kết quả: A: TH B: TT C: TTTH D: TTTT Trong bảng tính MS Excel 2007, cơng thức =Mid(“m1234”,2,3) cho kết quả: A: Số 123 B: Số 12 C: Chuỗi “123” D: Số 23 Trong bảng tính MS Excel 2007, A2 có giá trị số 10, B2 gõ công thức =PRODUCT(A2,5) cho kết quả: A: #Value! B: 50 C: 10 D: Đáp án sau đúng? Khi nhập liệu vào bảng tính Excel thì: A: Dữ liệu kiểu số mặc định lề trái B: Dữ liệu kiểu ký tự mặc định lề trái C: Dữ liệu kiểu thời gian mặc định lề trái D: Dữ liệu kiểu ngày tháng mặc định lề trái Trong bảng tính MS Excel 2007, A2 có giá trị chuỗi “a”, ô B2 gõ công thức =5/A2 cho kết quả: A: B: C: #Value! D: #DIV/0! Trong dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối cột, tương đối hàng? A: B$1 $10 B: $B1:$D10 C: B$1$ $10$ D: $B$1:$D$10 10 Trong bảng tính MS Excel 2007, A1 có giá trị chuỗi 2014, ô B1 gõ công thức =Len(A1) cho kết quả: A: B: 2014 C: D: #DIV/0! 11 Trong bảng tính MS Excel 2007, để ẩn cột, ta thực hiện: A: Thẻ Home - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns B: Thẻ Data - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns C: Thẻ Fomulas - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns D: Thẻ View - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns 12 Trong bảng tính MS Excel 2007, để thiết lập nhãn in, ta thực hiện: A: Thẻ Insert - Page Setup - Print Titles B: Thẻ Page Layout - Page Setup - Print Titles C: Thẻ File - Page Setup - Print Titles D: Thẻ Format - Page Setup - Print Titles 13 Trong bảng tính MS Excel 2007, để chèn hình ảnh, ta thực hiện: A: Thẻ Fumulas – Picture B: Thẻ Data – Picture C: Thẻ Insert – Picture D: Thẻ Review – Picture 14 Trong bảng tính MS Excel 2007, để tách liệu ô thành hai nhiều ô, ta thực hiện: A: Thẻ Insert – Text to Columns – Delimited B: Thẻ Home – Text to Columns – Delimited C: Thẻ Fomulas - Text to Columns – Delimited D: Thẻ Data - Text to Columns – Delimited 15 Trong bảng tính MS Excel 2007, để thay đổi kiểu trang in ngang dọc, ta thực hiện: A: Thẻ Page Layout – Orientation – Portrait/Landscape B: Thẻ File – Page Setup – Portrait/Landscape C: Thẻ Format - Page Setup – Portrait/Landscape D: Thẻ Home - Orientation – Portrait/Landscape 16 Trong bảng tính MS Excel 2007, để giữ cố định hàng cột cửa sổ soạn thảo, ta đánh dấu hàng cột, chọn: A: Thẻ Review – Freeze Panes B: Thẻ View – Freeze Panes C: Thẻ Page Layout – Freeze Panes D: Thẻ Home – Freeze Panes 17 Trong bảng tính MS Excel 2007, A2 có giá trị TINHOC, B2 gõ công thức =6/VALUE(A2) cho kết quả: A: #DIV/0! B: #VALUE! C: D: TINHOC 18 Trong bảng tính MS Excel 2007, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh đồng thời nhiều điều kiện sử dụng cơng thức nào? A: AND B: OR C: NOT D: & 19 Trong bảng tính MS Excel 2007, A1 có giá trị chuỗi “Excel”, B1 có giá trị số 2007, ô C1 gõ công thức =A1+B1 cho kết quả: A: Excel B: #VALUE! C: 2007 D: Excel2007 20 Trong bảng tính MS Excel 2007, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định thông tin sau cho biểu đồ: A: Tiêu để B: Có đường lưới hay không C: Chú giải cho trục D: Cả 21 Trong bảng tính MS Excel 2007, A2 có giá trị chuỗi 2008, B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) cho kết quả: A: #NAME! B: #VALUE! C: Giá trị kiểu chuỗi 2008 D: Giá trị kiểu số 2008 22 Trong bảng tính MS Excel 2007, ô A2 gõ vào công thức =MAX(3,14,-25,5) cho kết quả: A: B: C: -25 D: 14 23 Trong bảng tính MS Excel 2007, cơng thức =Upper(“TT TTTH”) cho kết quả: A: TT TTTH B: tt ttth C: TT D: TTTH 24 Trong bảng tính MS Excel 2007, công thức =Mod(26,7) cho kết quả: A: B: C: D: 25: Trong MS Excel 2007, giả sử B5 có cơng thức = A1+$B$2+C$3 Sau chép cơng thức từ B5 đến D8 có cơng thức A = C1 + $B$2 + E$3 B = C4 + $B$2 + E$3 C = A4 + $B$2 + C$3 D Báo lỗi 26 Trong MS Excel 2007, công thức sau trả giá trị nào: = IF(5 >= 5, "Không tuyển dụng") A Không tuyển dụng B Công thức sai Excel khơng có phép tốn => C Cơng thức sai thiếu đối số hàm IF D TRUE 27 Trong MS Excel 2007, để ghép xâu ký tự "TRAN VAN" "AN" thành xâu ký tự "TRAN VAN AN", tư sử dụng công thức: A ="TRAN VAN" + "AN" B ="TRAN VAN" & "AN" C ="TRAN VAN" AND "AN" D Không ghép 28 Trong MS Excel 2007, công thức sau trả kết nào: = UPPER("tran thi Hoa") A Tran Thi Hoa B tran thi hoa C TRAN THI HOA D Báo lỗi 29 Trong MS Excel 2007, hàm VLOOKUP() dùng để tìm kiếm giá trị: A Nằm cột bên phải vùng liệu tìm kiếm B Nắm hàng vùng liệu tìm kiếm C Nằm cột bên trài vùng liệu tìm kiếm D Nằm trọng cột của vùng liệu tìm kiếm 30: Trong MS Excel 2007, công thức sau tả kết nào: = ROUND(7475.47, -2) A 7500 B 7480 C 7475 D 7475,5 31: Trong MS Excel 2007, công thức sau trả giá trị nào: = LEN(@TRAN_THI_THU_THANH@) A.15 B 18 C tran_thi_thu_thanh D Báo lỗi 32 Để khởi động MS Excel ta chọn lệnh: a Start Programs Microsoft Word b Start Programs Microsoft Excel c Start Programs Microsoft Fontpage d Start Programs Microsoft PowerPoint 33 Tài liệu MS Excel lưu đĩa với phần mở rộng: a DOC b XLS c JPG d BMP 34 Trong Excel hàm DAY(A5) [Trong A5 = 18/05/2008] trả về: a Số năm biến ngày tháng A5 2008 b Số tháng năm biến ngày tháng A5 05 c Số ngày tháng biến ngày tháng A5 18 d Ngày tháng hệ thống 35 Hàm DAY("22/10/2007") cho kết quả: a 2007 b Tất sai c 10 d 22 36 Trong Excel hàm MONTH(date) trả về: a Số tháng năm biến ngày tháng date b Ngày tháng hệ thống c Số năm biến ngày tháng date d Số ngày tháng biến ngày tháng date 37 Hàm MONTH("09-Jan-2008") cho kết quả: a b 09 c 10 d 2008 38 Trong Excel hàm YEAR(date) trả về: a Ngày tháng hệ thống b Số ngày tháng biến ngày tháng date c Số năm biến ngày tháng date d Số tháng năm biến ngày tháng date 39 Hàm YEAR("19-08-2008") cho kết quả: a 2008 b Tất sai c 19 d 08 40 Trong Excel hàm TODAY() trả về: a Số ngày tháng biến ngày tháng date b Số năm biến ngày tháng date c Số tháng năm biến ngày tháng date d Ngày tháng hệ thống 41 Hàm LEFT("Microsoft Windows XP", 9) cho kết a "Windows X" b "Microsoft Windows" c "Windows" d "Microsoft" 42 Hàm LEN("Microsoft Excel 5.0") cho kết a 19 b 17 c 15 d 25 43 Hàm RIGHT("Microsoft Excel 2003", 4) cho kết a "Microsoft Excel 2003" b "Microsoft" c "Excel 2003" d "2003" 44 Hàm TRIM(" Microsoft Excel 2003 ") a "Micro soft" b "Microsoft Excel" c " Excel 2003" d "Microsoft Excel 2003" 45 Hàm MID(“Microsoft Excel 2003”,10,5) a “ Microsoft” b “Excel” c “2003” d “Excel 2003” 46 Trong MS Excel hàm ABS(A7) { A5 = -5} dùng để: a Tính giá trị tuyệt đối số A7 = b Tính tổng số A7 c Tính bậc hai số A7 d Tất sai 47 Trong MS Excel hàm SQRT(A9) dùng để: a Tính tổng số A9 b Tất sai c Tính bậc hai số A9 d Tính giá trị tuyệt đối số A9 48 Hàm SUM(-12, -5, 7, 100) cho kết quả: a 100 b c -90 d 90 49 Hàm MAX(8, 29, -11, 33, -51) cho kết a -51 b c 33 d 29 50 Hàm MIN(-52, 20, -11, 23, -15) cho kết quả: a 20 b 23 c -52 d -15 CHÚC CÁC EM THI TỐT!!! THANH TỊNH LÊ ( 0969 852 716) ... thực hiện: a) File - Bullets and Numbering b) Tools - Bullets and Numbering c) Format - Bullets and Numbering d) Edit - Bullets and Numbering 20) Trong chế độ tạo b ng (Table) phần mềm Winword,... chuỗi TINHOC Tại B2 gõ cơng thức =LEFT(A2,3) nhận kết ? a) Tinhoc b) c) HOC d) TIN 72) Để chuẩn b in b ng tính Excel giấy ? a) Excel b t buộc phải đánh số trang vị trí b n phải đầu trang b) Có... ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? a) Tin hoc van phong b) Tin hoc van phong c) TIN HOC VAN PHONG d) Tin Hoc Van Phong 74) Hãy chọn tên thiết b mạng? a) USB b) UPS c) Hub d) Webcam
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM TIN a TIN b, TRẮC NGHIỆM TIN a TIN b

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn