Giáo án thể dục 9 phát triển năng lực

26 70 2
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:05

Ngày soạn: Tuần Ngày dạy: Tiết số phơng pháp luyện tập phát triển sức bền I Mc tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác : - Gióp häc sinh cã số hiểu biết sức bền phơng pháp tập luyện đơn giản, để em tập luyện phát triĨn søc bỊn -Học sinh hiểu kỹ thuật thực yêu cầu cần Kỹ năng: Yªu cầu nắm đc biết vận kin thc v kinh nghim ỏp dụng vào học Thỏi Có thái độ nghiờm tỳc, nhit tỡnh trao i v học hỏi, ghi chép đầy đủ Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL tự học, NL tự nghiên cứu - Phẩm chất cần đạt:Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGV, tài liệu tham khảo Học sinh: Vở ghi III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Phương pháp đặt giải vấn đề, liên hệ thực tế, vấn đáp, gợi mở Kĩ thuật dạy học: Động não, nhóm, đặt câu hỏi, thảo luận IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: 1 Phương pháp dạy học: Phương pháp đặt vấn đề, giải vấn đề, vấn đáp,gợi mở Hình thức tổ chức dạy học: Động não, nhóm, thảo luận, đặt câu hỏi 1/ Mét sè hiĨu biÕt cÇn thiÕt - Søc bỊn khả thể chống lại mệt mỏi häc tËp lao ®éng hay tËp lun TDTT kÐo dµi - Søc bỊn gåm cã søc bỊn chung vµ sức bền chuyên môn * Sức bền chung khả thể thực công việc nãi chung mét thêi gian dµi * Søc bỊn chuyên môn khả thể thực chuyên sâu hoạt động lao động hay tËp thĨ thao mét thêi gian dµi - Qua kết nghiên cứu cho thấy sức bền số HS THCS em không chịu khã tËp lun søc bỊn kÐm sÏ ¶nh hëng rÊt nhiều đến kết học tập cần phải biÕt c¸ch tËp lun ph¸t triĨn søc bỊn Kiến thức: - GV đặt câu hỏi để HS trả lời thảo luận - GV dẫn dắt vấn đề cho HS hiểu khái niệm sức bền - GV lÊy VD cụ thể để minh hoạ - GV gọi HS ly VD liên hệ với học K nng Rốn luyn cho HS kỹ vận động khoa học Đảm bảo an tồn tập luyện Hình thành cho HS phẩm chất tự tin *Các biện pháp thực Các hoạt động GV - GV Thực PP phân tích giảng giải - GV cho HS thấy ý nghĩa luyện tập TDTT - Chia nhóm thảo luận Hoạt động luyện tập - KN sức nhanh - Một số phương pháp phát triển sức nhanh Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộnớng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ v bi mi a cỏc cõu hi Ngày soạn: 14/ 8/ 2018 Tuần Ngày dạy: Tiết CHY NGẮN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh bit cỏch thc hin ni dung: chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh Xuất phát mặt, vai lng hớng chạy nhịp 1- 25Nữ) Học từ nhịp 20 -26 (nam) Bài thể dục phát triển chung (nam, nữ riêng) -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL tự quản lí, lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Cao thượng, trung thực, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP đồng loạt, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm, quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP đồng loạt, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kiến thức: Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện tổ, nhóm,quay vòng -Biết cách thực - Chạy ngắn tng i chun * Kỹ thuật xuất phát mặt hớng chạy cỏc T b tr cho - TTCB học sinh đứng vào vị trí xuất phát, hai chy bàn chân song song sát vào mũi chân sát vạch xuất phát, ngời thẳng hai tay buông tự nhiên - Động tác Khi có lệnh xuất phát, kiễng chân ®ỉ th©n ngêi vỊ tríc, sau ®ã nhanh chãng xt phát chạy nhanh đích * Đứng vai hớng chạy xuất phát - TTCB đứng chân rộng vai, khuỵu gối, má bàn chân sát vạch xuất phát, vai phía hớng hớng chạy, hai tay buông tụ nhiên, sẵn sàng xuất phát - Động tác Khi có lệnh, xoay thân ngời theo hớng chạy, chạy nhanh phía trớc * Yêu cầu XP kĩ thuật, phạn xạ nhanh với hiệu lệnh chạy khả *Các biện pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng Kĩ năng: -Thực kỹ phối hợp xử lý tình nội dung tập Hình thành cho HS phẩm chất tự tin Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực số ĐT bổ trợ - GV hướng dẫn học sinh động tác khó chi tiết Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn : Mặt hướng chạy, vai hướng chạy Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hi Kim tra, ngy thỏng nm 2018 Ngày soạn: 21/ 8/ 2018 Tuần Ngày dạy: Tiết chạy ngắn – ch¹y bỊn I Mục tiêu: Kiến thức: -Học sinh bit cỏch thc hin ni dung: Chạy ngắn: Ôn trò chơi: chạy tiếp sức thoi T sẵn sàng xuất phát Chạy bền: luyện tập chạy bền Giới thiệu tợng cực điểm cách khắc phục -Hc sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL giao tiếp, NL hợp tác, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Đoàn kết, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP trò chơi, luyện tập, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm, quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP trò chơi, luyện tập, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kiến thức: Kĩ thuật dạy học: tập luyện nhóm, quay vòng -Biết cách thực * Chạy ngắn tng i chun 1/ Chạy ngắn: trò chơi: chạy tiếp sức thoi cỏc T b tr cho Chia lớp đội nam nữ Kẻ hai vạch cách chy khoảng 15 m Hai nhóm đứng hai vạch theo đội hình hàng ngang ngời cách ngời khoảng -Hiu c th no - m quay mặt hớng vào Bắt đầu từ em l hin tng cc đầu hàng chạy từ hàng đến vị trí em im đầu hàng đối diện đến nơi em đầu hàng chạy ngợc lại đến vị trí em thứ hai hàng K nng: ®«i diƯn cø nh vËy ®Õn hÕt thi th«i Chú ý: chạy tới vạch xuất phát ngời -Thc hin c bn đợc chạy, vỗ nhẹ vào vai bạn ỳng k nng phi - Ôn xuất phát t đứng hớng mặt- vai, lng hớng hợp xử lý tình ch¹y nội dung Chú ý: phối hợp tốt động tác, t chuẩn , phản xạ nhanh, đạp sau khoẻ hiệu (Chạy lng hớng chạy quay vòng 1800 nhanh động tác nhịp nhàng chắc) Hot ng 2: Hỡnh thnh cho Phương pháp dạy học: PP luyện tập, PP sửa chữa đtác sai HS phẩm chất tự Kĩ thuật dạy học: tập luyện nhóm chủ * Ch¹y bỊn - Giíi thiệu tợng cực điểm - Khi thấy tợng: khó thở, tức ngực, thở nhanh, nông Khắc phục: chạy chËm hÝt thë s©u dang tay, hÝt b»ng mòi, thë b»ng miƯng: -10 lÇn - Lun tËp ch¹y cù ly: 300 - 400m Ch¹y hÕt cù ly, phối hợp nhịp nhàng tay chân, thở- đảm bảo kĩ thuật bớc chạy, tốc độ quãng đờng *Cỏc bin phỏp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực số ĐT bổ trợ - GV hướng dẫn học sinh động tác khó chi tiết Nếu HS không thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn, tượng cực điểm Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ a cỏc cõu hi Ngày soạn: 21/ 8/ 2018 Tuần Ngày dạy: Tiết chạy ngắn I Mục tiêu: Kiến thức: -Học sinh biết cách thực hin ni dung: - Chạy ngắn: Trò chơi:"Chạy đuổi.T sẵn sàng xuất phát, ngồi mặt hớng chạy XP -Hc sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL sáng tạo, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, trung thực, cao thượng có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP luyện tập, PP trò chơi, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm, quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP luyện tập, PP trò chơi, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kiến thức: Kĩ thuật dạy học: tập luyện nhóm, quay vòng -Biết cỏch thc hin * Chạy ngắn tng i chun cỏc - Trò chơi: chạy đuổi T b tr cho chy Cách chơi, cho học sinh chạy theo đợt giáo - Nm c KT XP viên cần xếp cho em lực tơng đơng mt hng chy nhau, đờng chạy em xuất phát vạch 1, em xuất phát vạch số Khi có lệnh sẵn sàng chạy, hai nhóm xuất phát cao chạy hết khả Nếu em phia sau đuổi đợc em phía trớc thắng Chạy xong em cuối hàng xếp hàng Lần chạy đổi vị trí cho Chú ý: đợc phát nhẹ vai bạn không nô đùa Kỹ thuật xuất phát mặt hớng chạy - TTCB học sinh đứng vào vị trí xuất phát, hai K nng: bàn chân song song sát vào mũi chân sát vạch xuất phát, ngời thẳng hai tay buông tự nhiên -Thc hin c bn - Động tác Khi có lệnh xuất phát, kiễng chân đổ ỳng k nng phi thân ngời trớc, sau nhanh chóng xuất phát hp v x lý tỡnh chạy nhanh đích cỏc ni dung * Kỹ thuật xuất phát mặt hớng chạy - TTCB học sinh đứng vào vị trí xuất phát, hai bàn chân song song sát vào mũi chân sát vạch xuất phát, ngời thẳng hai tay buông tự nhiên Hỡnh thnh cho - Động tác Khi có lệnh xuất phát, kiễng chân đổ thân ngời trớc, sau nhanh chóng xuất phát HS phm cht cao thng chạy nhanh đích *Cỏc bin phỏp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực số ĐT bổ trợ - GV hướng dẫn học sinh động tác khó chi tiết Nếu HS không thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn : Mặt hướng chạy, vai hướng chạy Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi 10 ch¹y ngắn - chạy bền I Mc tiờu: Kin thc: -Hc sinh bit cỏch thc hin ni dung: Chạy ngắn: Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chỗ đánh tay Chạy bền: chạy địa hình tự nhiên Giới thiệu tợng chuột rút cách khắc phục -Hc sinh hiu c k thut c yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thông qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Ni dung cn t Hot ng 1: Chạy ngắn 12 - Ôn kĩ thuật chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi Kin thc: - Chạy đạp sau -Bit cỏch thc hin TTCB đứng chân trớc chân sau tng i chun lại nhẹ nhàng đến vạch xuất phát Động tác dùng sức bàn chân sau ®¹p m¹nh ĐT bổ trợ cho xuèng ®Êt ë phía sau cho hông, đầu gối, chy cẳng chân thân ngời tạo thành đoạn -Hiu c th no thẳng chếch với mặt đất, đồng thời phối hợp víi tượng cực ch©n tríc co gèi ë phía trớc Tay bên chân sau im đánh mạnh khuỷu tay sau, tay bên với chân trớc giữ yên t nh bay không gian khoảng thời gian định vơn cẳng chân trớc tiếp đất nửa bàn chân trớc phối hợp luân phiên * Tại chỗ đánh tay Hot ng 2: Chạy bền K nng: - Giới thiệu tợng chuột rút cách khắc -Thc hin c bn phục Khi chạy thấy co cứng dừng l¹i kỹ phối hợp xử lý tình dùng tay xoa bóp vùng bị co cứng - Chạy bền địa hình tự nhiên 400-500m cỏc ni dung *Các biện pháp thực tập Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực số ĐT bổ trợ - GV hướng dẫn học sinh động tác khó chi tiết Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn, tượng cực điểm - Hiểu tượng cực điểm cách khắc phục Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng 13 Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ a cỏc cõu hi Ngày soạn: 28 /8/ 2018 Tuần Ngày dạy: Tiết Bài Thể dục chạy ngắn I Mc tiờu: Kin thc -Hc sinh biết cách thực nội dung: Bµi thĨ dơc: Häc từ nhịp -10 thể dục phát triển chung ( nam nữ riêng ) Chạy ngắn: Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, XP cao ch¹y nhanh -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thông qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động 14 - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bµi thĨ dôc - Học từ động tác 1-10 TDLH SGV 9) * Yêu cầu t tay chân chuẩn xác, nhịp Kin thc: nhịp nam kiƠng gãt ch©n - Nắm KT Hoạt động : Chạy ngắn - Ôn kĩ thuật chạy bớc nhỏ bn cỏc T bi - Chạy nâng cao đùi TDLH - Chạy đạp sau Nội dung xem tiết - XP cao chạy nhanh TTCB: Đứng chân trớc chân sau c¸ch mét b- -Biết cách thực íc chân thuật đặt sát vạch Trọng tâm dồn tng i chun vào hai chân thân ngời thẳng, hai tay cỏc T b tr cho buông tự nhiên Động tác có lệnh sẵn sàng từ từ khuỵu gèi tríc chạy - Nắm KT XP träng t©m dồn nhiều vào chân trớc, thân ngời ngả trớc lng khom, tay thả lỏng tự nhiên cao chy nhanh co trớc sau trọng tâm dồn vào chân trớc Khi có lệnh chạy bớc nhanh chân sau trớc, đồng thời nâng thân ngời, tay phối hợp tự nhiên Tiếp theo chân trớc dời vạch xuất phát sau chạy nhanh trớc chạy cần đặt nửa bàn chây chạm đất tích cực đạp sau Kĩ năng: *Các biện pháp thực -Thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng kỹ phối Các hoạt động GV hợp xử lý tình - GV hướng dẫn HS thực số ĐT bổ trợ nội dung - GV hướng dẫn học sinh động tác khó chi tiết Nếu HS khơng thực thực sai GV cần tập quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng 15 - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn, XP cao chạy nhanh Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho HS tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh ( Ghi lại câu hay HS để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Kiểm tra, ngy thỏng nm 2018 Ngày soạn: 4/ 9/ 2018 Tuần Ngày dạy: Tiết thể dục - chạy ngắn - chạy bền I Mc tiờu: Kin thc: -Học sinh biết cách thực nội dung: Bµi thĨ dục: Ôn từ nhịp - 10 nam nữ Học từ nhịp 11 - 18 ( Nữ ) Chạy ngắn: Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy ®¹p sau XP cao ch¹y nhanh Ch¹y bỊn: Giíi thiƯu tợng choáng ngất cách khắc phục -Hc sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: 16 Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ, đồng hồ bấm giây Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bµi thĨ dơc - Ôn từ nhịp - 10 thể dục phát triển chung Nam, Nữ Kin thc: - Nhịp 1- 18 thể dục phát triển chung (nữ ) - Thc hin tng Hot ng 2: Chạy ngắn: - Ôn kÜ tht ch¹y bíc nhá đối chuẩn xác nhịp, - Chạy nâng cao đùi ( Tit 5) biờn v phương - XP cao ch¹y nhanh Néi dung kü thuËt xem tiÕt hướng động tác -Biết cách thực hin * Yêu cầu XP kĩ thuật phản xạ nhanh víi tương đối chuẩn hiƯu lƯnh Hoạt động 3: Ch¹y bỊn ĐT bổ trợ cho chạy - Giíi thiệu tợng choáng ngất cách khắc -Hiu c phơc tượng Khi ch¹y bỊn phải gắng sức kéo dài nên xảy tợng choáng ngất đặc biệt choỏng ngt, cỏch đích sau qua đích Để tránh tợng khc phc trên, sau chạy chạy đích tuyệt đối không dừng lại đột ngột, cần giảm tốc độ lại K nng: chạy nhẹ nhàng kết hợp với hít thở sâu -Thc hin c bn thực số động tác thả lỏng để thât trở trạng thái bình thờng Nếu có bạn bị ỳng k nng phi choắng ngất cần đa bạn vào nằm chỗ thoáng hp v x lý tỡnh 17 mát lấy khăn ớt đặt lên trán, sau ®ã t×m ngêi lín nội dung gióp ®ì tập *Các biện pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực số ĐT bổ trợ - GV hướng dẫn học sinh động tác khó chi tiết Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn, XP cao chạy nhanh - Ôn 1-10 động tác TDLH Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho HS tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh ( Ghi lại câu hay HS để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ a cỏc cõu hi Ngày soạn: 4/ 9/ 2018 Tuần Ngày dạy: Tiết thể dục - chạy ngắn I Mc tiờu: Kin thc -Hc sinh biết cách thực nội dung: - Bµi thĨ dơc: Ôn từ nhịp 1- 10, nhịp 11- 18 (Nữ) Học nhịp 11 - 19 nam - Chạy ngắn: Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau XP cao chạy nhanh, ngồi vai hớng chạy xuất phát, lng híng ch¹y XP -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: 18 -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thông qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ, đồng hồ bấm giây, bàn đạp đôi Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bµi thĨ dơc - ¤n tõ nhÞp - 10 nam, nhÞp 1- 18 nữ Học từ nhịp 11- 19 (nam ) - Nội dung xem sách TD9 Kin thc: - Học nhịp 11 -18 nữ thể dục phát triển - Nm c KT c chung.( SGV-TD9) Hot ng 2: Chạy ngắn bn cỏc T bi - Ôn kĩ thuật chạy bớc nhỏ TDLH - Chạy nâng cao đùi - Thc hin tng - Chạy đạp sau i chun xỏc nhp, - XP cao ch¹y nhanh Néi dung kü thuËt xem tiÕt biờn v phng - Ôn kỹ thuật ngồi vai hớng chạy xuất phát hng T 19 TTCB ngồi vuông góc với hớng chạy chân trớc chân -Bit cỏch thc hin sau cách bớc mép chân bên vạch xuất tng i chun phát sát vạch hai tay buông tự nhiên chống cỏc T b tr cho đất Khi có lệnh sẵn sàng từ từ quay ngời hchy ớng chạy, dứt động lệnh dời vạch xuất phát - Học ngồi lng hớng chạy xuất phát TTCB ngåi xỉm - Nắm KT XP quay lng l¹i vạch xuất phát.Khi có lệnh chuẩn cao chy nhanh bị từ từ đứng lên động lệnhchạy quay 1800 K nng: hớng đờng chạy xuất phát lao phía tríc -Thực *Các biện pháp thực kỹ phối Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng hợp xử lý tình Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực số ĐT bổ trợ nội dung - GV hướng dẫn học sinh động tác khó chi tiết tập Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn, XP cao chạy nhanh - Ôn 1-19 động tác TDLH Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho HS tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh ( Ghi lại câu hay HS để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Kiểm tra, ngày tháng năm 2018 Ngµy soạn: 11/ 9/ 2018 Tuần Ngày dạy: Tiết thể dục - chạy ngắn - chạy bền I Mục tiêu: Kiến thức 20 Học sinh biết cách thực động tác : - Bµi thĨ dơc: Ôn từ nhịp 19( Nam ) Nữ 11 - 18 Học từ nhịp 19 - 25 (nữ ) Chạy ngắn: Ôn XP cao - chạy nhanh (cự ly 40 - 60m) KÜ thuËt XP thÊp - ch¹y lao cù ly 18 - 20m Chạy bền: chạy địa hình tù nhiªn -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ, đồng hồ bấm giây Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Bài thể dục - Ôn từ nhịp - 19 nam, từ nhịp 1- 18 (nữ) nội dung tiết - Kiến thức: - Häc míi nhÞp 19 - 25 (nữ ) nội dung xem sách - Thc hin tương thĨ dơc 21 - Hoạt động 2: Ch¹y ngắn i chun xỏc nhp, - Ôn XP cao chạy nhanh 40 - 60m biên độ phương - Häc xuất phát thấp: TTCB: tay đặt trớc vạch xuất phát Chân thuận hng cỏc ng tỏc -Bit cỏch thc hin đặt bàn trứơc, chân sau đặt bàn đạp sau M«ng ngåi gãt sau tương đối chuẩn KhÈu lƯnh: vào chỗtrọng tâm dồn mũi chân, T b tr cho chy đầu gối, tay chống rộng vai, trọng tâm -Hiu c th no dồn chủ yếu vào chân sau ngời thả lỏng tự nhiên Khi có lệnh sẵn sàng từ từ nâng ngời lên l hin tng choỏng ngt, cỏch cho mông cao vai chút, mắt nhìn cách vạch từ - 3m Dứt động lệnh chạy đạp khc phc nhanh mạnh chân sau đến chân trớc tay đánh phối hợp nhịp nhàng với chân - Chạy lao giai đoạn chạy lao xuất K nng: -Thc hin c bn phát đến đạt tốc độ lớn thân khoảng cự ly từ 10 -15m Trong giai đoạn ỳng k nng phi tăng dần tốc độ độ dài bớc chạy, thân ng- hp v x lý tỡnh ời nâng dần nội dung *Các biện pháp thực tập Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực số ĐT bổ trợ - GV hướng dẫn học sinh động tác khó chi tiết Nếu HS không thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập - KT xuất phát thấp - chạy lao - Ôn 1-19, 1-25 động tác TDLH Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho HS tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh ( Ghi lại câu hay HS để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa cỏc cõu hi 22 Ngày soạn: 11/ 9/ 2018 Tuần Ngày dạy: Tiết 10 thể dục - chạy ng¾n (Kt15’) I Mục tiêu: Kiến thức - Học sinh biết cách thực động tác : - Bài thể dục: ễn từ nhịp 1- 19 nam, từ nhịp 1- 25Nữ) Học từ nhịp 20 -26 (nam).Bài thể dục phát triển chung (nam, nữ riêng) Chạy ngắn: Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau Trò chơi Chạy tiếp sức thoi Kĩ thuật XP thÊp - ch¹y lao KiĨm tra 15 -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ, đồng hồ bấm giây, bàn đạp đôi Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học 23 - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt ng 1: Bài thể dục - Ôn từ nhịp - 19 nam, nhịp - 25 nữ BTD phát triĨn chung Kiến thức: - Néi dung xem s¸ch TD9 - Nắm KT - Häc tõ nhÞp 20 -26 (nam) - Néi dung xem s¸ch TD9 T bi Hot ng 2: Chạy ngắn TDLH - Ôn kÜ tht ch¹y bíc nhá - Thực tương - Chạy nâng cao đùi i chun xỏc nhp, - Chạy ®¹p sau.( Néi dung xem tiÕt – 7) biên độ phương - XP thÊp - ch¹y lao ( Nh tit 9) - Chạy lao giai đoạn chạy lao xuất hng T phát đến đạt tốc độ lớn thân -Bit cỏch thực kho¶ng cù ly tõ 10 -15m Trong giai đoạn tăng dần tốc độ độ dài bớc chạy, thân ng- tng i chun cỏc T b tr cho chy ời nâng dần lên - Trò chơi “ Ch¹y thoi tiÕp søc” - Nắm KT XP *KiĨm tra 15 phút ch¹y cù ly 30m cao chy nhanh -Loại đạt : Thành tích Nam 5,5” -Thực *Các biện pháp thực kỹ phối Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng hợp xử lý tình Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực số ĐT bổ trợ nội dung - GV hướng dẫn học sinh động tác khó chi tiết tập Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực hiện, nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn, XP cao, chạy lao - Ôn - 26 động tác TDLH Hoạt động vận dụng 24 - Giáo viên cho HS tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh ( Ghi lại câu hay HS để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Kiểm tra, ngày tháng năm 2018 Thày liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… 25 26 ... cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng... cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng... cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục 9 phát triển năng lực, Giáo án thể dục 9 phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn