Giáo án vật lý 9 phát triển năng lực

13 73 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 16:41

Tuần Tiết CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC TIẾT SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu cách bố trí tiến hành thí nghiệm khảo sát phụ thuộc cường độ dòng điện(I) vào hiệu điện thế(U) hai đầu dây dẫn - Vẽ sử dụng đồ thị biểu diễn mối quan hệ I U từ số liệu thực nghiệm - Nêu phụ thuộc I vào U hai đầu dây dẫn Kĩ năng: - Mắc mạch điện theo sơ đồ - Sử dụng dụng cụ đo: Ampe kế, vôn kế - Sử dụng số thuật ngữ nói U I - Kĩ vẽ xử lí đồ thị Thái độ: - u thích mơn học Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao đổi thông tin 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊCỦA GV- HS Giáo viên :: Tranh vẽ hình 1.2 SGK/5; tiến hành trước TN Học sinh : - Một cuộn dây dẫn Nikêlin có chiều dài 1m, đường kính 0,3mm - Một Ampekế, vôn kế - Một nguồn điện; đoạn dây nối III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn định lớp: a Kiểm tra sĩ số b Kiểm tra cũ: ?1 Đo I chạy qua vật dẫn U hai đầu bóng đèn cần dụng cụ Nêu cách sử dụng dụng cụ đó? ?2 Nêu nguyên tắc sử dụng vôn kế ampe kế? - GV: Nhận xét cho điểm Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động: Trả lời câu hỏi sau - Ở lớp ta biết đặt hiệu điện vào bóng đèn lớn cường độ dòng điện qua bóng lớn đèn sáng Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có tỉ lệ với hiệu điện vào hai đầu dây hay khơng? 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV- HS Nội dung cần đạt Hoạt động Tìm hiểu thí nghiệm * Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm, * Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp I, Thí nghiệm( 15 ph ) - Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ hình 1.1 + HS Tìm hiểu sơ đồ hình 1.1, nghe GV hướng dẫn cách mắc mạch điện - GV hướng dẫn HS mắc mạch điện 1.1 - Kiểm tra nhóm mắc mạch điện - Yêu cầu HS đo I U + Tiến hành TN theo nhóm + Các nhóm tiến hành đo ghi KQ vào bảng + Thảo luận xử lí số liệu - u cầu HS xử lí số liệu GV thơng báo dòng điện chạy qua vơn kế nhỏ nên bỏ qua ampe kế đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây xét - Yêu cầu HS trả lời C1 I, Thí nghiệm( 15 ph ) Sơ đồ mạch điện: - Hình 1.1 Tiến hành thí nghiệm: - HS trả lời C1 * Khi tăng( giảm ) U lần I tăng giảm nhiêu lần Hoạt động Tìm hiểu Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện * Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm, * Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp II Tìm hiểu Đồ thị biểu diễn phụ II Đồ thị biểu diễn phụ thuộc thuộc cường độ dòng điện vào cường độ dòng điện vào hiệu điện hiệu điện Dạng đồ thị * Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, * Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, - Yêu cầu HS quan sát hình 1.2 +HS quan sát hình 1.2 + Làm việc cá nhân đọc phần thông báo dạng đồ thị SGK để trả lời câu hỏi GV đưa + Các điểm O; B; C; D; E gần nằm đường thẳng qua gốc toạ độ GV : Đồ thị biểu diễn phụ thuộc I vào U có đặc điểm - Yêu cầu HS thực C2 - Gợi ý: + Xác định điểm biểu diễn + Vẽ đường thẳng qua gốc toạ độ đồng thời qua tất điểm biểu diễn - Nêu KL quan hệ mối quan hệ U I? GV nhấn mạnh nội dung KL ghi bảng: UI - Đọc kết luận ? GV chốt lại kiến thức Dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn + Làm việc cá nhân thực C2 + Thảo luận nhóm, nhận dạng đồ thị, rút KL Kết luận: SGK/5 - KL: SGK - Dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn Hoạt động luyện tập ? Nêu phụ thuộc I vào U hai đầu dây dẫn ? Nêu dạng đồ thị biểu diễn phụ thuộc I vào U - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ - Yêu cầu HS làm 1.1 1.2 Bài 1.1- SBT I = 1,5A; Bài 1.2 - SBT U = 1,6V Hoạt động vận dụng - Yêu cầu HS thực C3, C4, C5 + Các điểm O; B; C; D; E gần nằm đường thẳng qua gốc toạ độ - C3 U = 2,5V => I = 0,5A U = 3,5V => I = 0,7A C4: Học sinh lên bảng điền - C4 kết lần 2: 0,125A kết lần 3: 4V kết lần 4: 5V kết lần 5: 0,3A + Làm việc cá nhân thực C5 - C3 U = 2,5V => I = 0,5A U = 3,5V => I = 0,7A C4: Học sinh lên bảng điền - C4 kết lần 2: 0,125A kết lần 3: 4V kết lần 4: 5V kết lần 5: 0,3A - GV HS nhận xét nhắc lại cách làm Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học kĩ phần ghi nhớ SGK đọc mục em chưa biết - Làm tập 1.3 1.4(SBT) - Hướng dẫn 1.3 – SBT I = 0,15A sai U giảm 2V khơng phải giảm lần - Xem trước Điện trở dây dẫn- Định luật ơm Tn TiÕt2 Ngày soạn:15 /8/ Ngày dạy: 23/8/ Bài điện trở dây dẫn - định luật ôm I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận biết đợc công thức điện trở(R) vận dụng công thức để giải tập - Phát biểu viết đợc hệ thức định luật Ôm - Vận dụng định luật Ôm để giải số tập đơn giản Kĩ năng: - Sử dụng số thuật ngữ nói hiệu điện cờng độ dòng điện - Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng dụng cụ để đo R dây dẫn Thái độ:- Kiên trì, cẩn thận học tËp Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao đổi thông tin 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊCỦA GV- HS Giáo viên :: Tranh vẽ hình 1.2 SGK/5; tiến hành trước TN Học sinh : - Một cuộn dây dẫn Nikêlin có chiều dài 1m, đường kính 0,3mm - Một Ampekế, vôn kế - Một nguồn điện; đoạn dây nối III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn định lớp: a Kiểm tra sĩ số b Kiểm tra cũ: ? Nªu kÕt ln vỊ mèi quan hƯ U hai đầu dây dẫn I chạy qua dây dân ? ? Đồ thị biểu diễn mối quan hệ có đặc điểm gì? ?2 làm 1.4 Đáp số: Bài 1.4: D - GV: Nhận xét cho điểm T chc cỏc hot ng dy học 2.1 Khởi động: Trả lời câu hỏi sau Với đay dẫn bảng bỏ qua sai số thương dây dẫn khác kết có khơng ? 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức U có giá trị Vậy với I Hoạt động GV- HS NI DUNG CN T * Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm, * Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp * Năng lực : hợp tác, giao tiếp, tự hc I Điện trở dây dẫn Hot ng 1: in tr ca dõy dn Xác định thơng số U I dây dẫn(10 ph) - Yêu cầu HS thực C1 GV hớng dẫn kiểm tra cách tính +C1 Từng HS dựa vào bảng toán nhóm HS Yêu cầu bảng trớc tính U I số em lên bảng điền kết dây dẫn vào bảng GV kẻ sẵn - Yêu cầu HS thực C2 U +C2 Thảo luận => KL: I dây dẫn không đổi; dây dẫn khác khác - GV yêu cầu HS đọc SGK + Đọc thông báo khái niệm R SGK - Điện trở dây dẫn kí hiệu nh nào? - Điện trở dây dẫn có đặc điểm gì, với hai dây dẫn khác có đặc điểm gì? - GV giới thiệu kí hiệu sơ đồ R mạch ®iƯn: §iƯn trë:(10 ph) a) R = U I + R dây dẫn không đổi, với hai dây dẫn khác khác b) Ghi kí hiệu R mạch điện vào c) Là Ôm kí hiệu: - Đơn vị R gì? - gì? - ý nghĩa điện trở GV chốt lại kí hiệu đơn vị điện trở 1V ; 1k = 1000  ; 1A 1M  = 000 000  Trong đó: = d) Biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay dây dẫn Hoạt động Tìm hiểu định luật Ơm * Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm, * Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp * Năng lực : hợp tác, giao tiếp, tự học II Tìm hiểu định luật Ơm - H·y viÕt c«ng thức tính I từ khái niệm R? GV chốt lại - I cã quan hƯ g× víi U; R? - GV nhÊn m¹nh néi dung mèi quan hƯ cđa I với U R nội dung định luật Ôm - Theo công thức định luật ôm muốn tính đại lợng công thức cần điều kiện GV chốt lại II, Định luật ôm 1.Hệ thức ®Þnh luËt (2 ph) + I = U ®ã U hiệu điện R (V) I cờng độ dòng điện (A) R điện trở ( ) - I tØ lƯ thn víi U, tØ lƯ nghịch với R Phát biểu định luật(3 ph): SGK/8 + HS đọc nội dung định luật + Cần biết đại lợng lại công thức Hot ng luyn ? Nêu khái niệm điện trở ? Phát biểu định luật viết hệ thức định luật Ôm - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ Vn dng - Yêu cầu HS thực C3 - Mn tÝnh U cÇn sư dơng kiÕn thøc gì? - Sử dụng định luật Ôm tính U cần đại lợng? - I R cho biÕt cha? C3 + Tãm t¾t: R = 12  ; I = 0,5A U=? KQ: U = 6(V) - Yêu cầu HS thực C4 C4.+Thảo luận:I1= U1 U2 ; I2 = MµU1= U2 R1 R2 R2 = = 3R1 => KQ: I1 = 3I2 Tìm tòi mở rng - Học kĩ phần ghi nhớ SGK đọc mục em cha biết - Làm tËp 2.1, 2.2, 2.3 vµ 2.4(SBT) - HD: Bµi 2.2-SBT: I  U 0,4 A Bµi 2.4-SBT: a) I1 = 1,2A; b) I2 = R 0,6A=> R2 = 20  -Xem trớc Thực hành: xác định điện trở dây dẫn ampekế vôn kế - Chuẩn bị trớc mẫu báo cáo thực hành Hựng Cng, ngày 20 tháng năm Tuần Tiết Ngày soạn:20/8/ Ngày dạy:28/8/ BÀI THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu cách xác định điện trở từ công thức điện trở - Mơ tả cách bố trí tiến hành TN xác định điện trở dây dẫn Vônkế Ampe kế Kĩ năng: - Mắc mạch điện theo sơ đồ - Sử dụng dụng cụ đo: Vôn kế, ampe kế - Kĩ làm thực hành viết báo cáo thực hành Thái độ: - Cẩn thẩn, kiên trì, trung thực, ý an toàn sử dụng điện - Hợp tác hoạt động nhóm - u thích mơn học Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao đổi thông tin, lực quan sát 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊCỦA GV- HS Giáo viên : Một đồng hồ đa Học sinh : Mỗi nhóm - dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị - nguồn điện - ampe kế, vôn kế, 1công tắc - đoạn dây nối III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn định lớp: a Kiểm tra sĩ số b Kiểm tra cũ: Viết cơng thức tính điện trở?Nêu dụng cụ đo hiệu điện quy tắc mắc dụng cụ nào? Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động: Trả lời câu hỏi sau Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn cần dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ với dây dẫn cần đo? 2.2 Hoạt động hình thực hành HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS * Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm, * Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm * Năng lực : hợp tác, giao tiếp, tự học NỘI DUNG CẦN ĐẠT GV kiÓm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành học sinh, chia nhóm thực hành (5 ph) + Vẽ sơ đồ TN - HS nêu bớc bố trí tiÕn hµnh thÝ nghiƯm( ph) R + A GV nhận xết bổ sung - Yêu cầu HS vẽ sơ ®å m¹ch V ®iƯn thÝ nghiƯm (2 ph) GV nhËn xét => Sơ đồ + A R - V - a) Nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ GV: Mắc mạch điện theo sơ đồ b) Các nhóm tiến hành đo và tiến hành đo (23ph ) ghi KQ vào bảng GV theo dõi nhóm mắc mạch điện Đặc biệt mắc ampe kế c) Xử lí số liệu hoàn thành báo cáo thực hành vôn kế Nhắc nhở các thành viên nhóm phải tích cực tham gia hoạt động - Yêu cầu HS xử lí số liệu ghi kết vào báo cáo Hot ng dng GV nhận xét tinh thần thái độ thực hành nhóm - Yêu cầu nhóm thu dọn dơng TN - GV tãm lỵc néi dung tiÕt học, khắc sâu trọng tâm xác định điện trë R= U I - Gäi ; häc sinh lên bảng kiểm tra việc mắc mạch điện, đo kết U, I Hot ng tỡm tũi mở rộng - Häc thuéc néi dung c©u hái chuẩn bị mẫu báo cáo - Ôn lại khái niệm R, định luật Ôm, thực hành mắc nèi tiÕp bãng ®Ịn ë vËt lÝ líp - Đọc trớc Đoạn mạch mắc nối tiÕp” Tuần Ngày soạn:23/8/ Bài ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP Tiết Ngày dạy: 31/8/ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tương đương đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: R12 = R1 + R2 hệ thức: U1: U2 = R1: R2 từ kiến thức cũ - Mô tả cách bố trí TN kiểm tra lại hệ thức suy từ lý thuyết - Vận dụng kiến thức học để giải thích số tượng giải tập đoạn mạch mắc nối tiếp Kĩ năng: - Kĩ thực hành sử dụng dụng cụ đo điện: Vôn kế, ampe kế - Kĩ bố trí, tiến hành lắp ráp TN - Kĩ suy luận lơgíc Thái độ: - Vận dụng kiến thức học để giải thích số tượng đơn giản có liên quan thực tế - u thích mơn học Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao đổi thông tin 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊCỦA GV- HS GV: Nguồn điện,vôn kế, ampe kế, điện trở mẫu,  , 10  , 16  Dây nối HS : Theo hướng dẫn tiết trước III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn định lớp: a Kiểm tra sĩ số b Kiểm tra cũ: Trong đoạn mạch gồm bóng đèn mắc nối tiếp cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn có mối quan hệ với cường độ dòng điện mạch chính? Đs: I  I1  I 2 Hiệu điện hai đâu đoạn mạch mắc nối tiếp có mối liên hệ với hiệu điện hai đâu bóng đèn? Đs : U  U1  U 2 Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động: Trả lời câu hỏi sau - Liệu thay hai điện trở mắc nối tiếp điện trở để có dòng điện chạy qua mạch khơng thay đổi? 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch mắc nối tiếp * Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm, * Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp * Năng lực : hợp tác, giao tiếp, tự học I Cường độ dòng điện hiệu điện - GV: I qua bóng đèn có mối liên hệ đoạn mạch mắc nối tiếp (9ph) với I mạch chính? - U hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ với hiệu điện hai đầu bóng đèn? - GV vẽ hình 4.1 lên bảng yêu cầu cá Nhớ lại kiến thức lớp nhân trả lời C1 * C1 - GV nhấn mạnh hệ thức (1) (2) Các dụng cụ mắc nối tiếp với đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp I1=I2 GV chốt lại hai điện trở mắc nối tiếp U=U1+U2 chúng có điểm chung Đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp * C2 - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời C2 U R U  I R2 Ta có U1  I1.R1 Trong đoạn mạch nối tiếp I1  I  I � U1  I R1 , U  I R2 Từ hệ thức Vậy I= U R1  U R2 Hoạt động 2: Điện trỏ tương đương đoạn mạch nối tiếp * Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm, * Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp * Năng lực : hợp tác, giao tiếp, tự học II Điện trỏ tương đương đoạn mạch nối tiếp Điện trở tương đương(2 ph) * GV yêu cầu Hs nghiên cứu nội dung + Là R thay cho đoạn mạch mục - Điện trở tương đương đoạn mạch cho U I chạy qua đoạn mạch có giá trị trước Kí hiệu: Rtđ gì? HS đứng chỗ trả lời + Là R thay cho đoạn mạch cho U I chạy qua đoạn mạch có giá trị trước Kí hiệu: 10 Rtđ Cơng thức tính điện trở tương đương đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp(8 ph) - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực - HS đứng chỗ trả lời C3 C3 U =U1+U2 , Gợi ý: Gọi hiệu điện hai đầu đoạn U  I RTD ,U1  I R1 ,U  I R2 mạch, hai đầu điện trở U, U1 ,U , cường độ dòng điện chạy qua mạch I I.RTĐ=I.R1+I.R2 - Viết hệ thức U; U1; U2 RTĐ=R1+R2 - Viết biểu thức tính U, U1 U2 theo I điện trở đoạn mạch Thí nghiệm kiểm tra(10 ph) - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm Các nhóm hoạt động nhóm TH theo yêu SGK cầu SGK rút KL Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm => KL GV theo dõi kiểm tra nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ Gọi số HS phát biểu kết luận GV thông báo khái niệm I định mức Kết luận: SGK/12(2 ph) SGK HS phát biểu kết luận Hoạt động luyện tập - Yêu cầu HS thực C4 - Trong đoạn mạch mắc nối tiếp thiết bị đoạn mạch bị hư hỏng thiết bị khác có hoạt động khơng C4 - Khơng Vì mạch điện hở - Khơng Vì mạch điện hở - Khơng Vì mạch điện hở + Không Yêu cầu cá nhân trả lời C5 * Làm việc cá nhân - Điện trở tương đương điện trở mắc nối tiếp có quan hệ với điện trở thành phần Hãy khái qt thành cơng thức tính? * KQ: - 40  - 60  Nó lớn điện trở thành phần + Rtđ = R1 + R2 + R3 Hoạt động vận dụng - Yêu cầu hỏi đáp đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp - Cường độ dòng điện có đặc điểm - Hiệu điện có đặc điểm 11 - Điện trở tương đương tính - Yêu cầu HS làm 4.1 - Đọc phần ghi nhớ GV tóm lược nội dung tiết học, khắc sâu nội dung phần ghi nhớ SGK Trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau: Câu 1: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện 6V cường độ dòng điện qua 0,5A.Nếu hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn 24V cường độ dòng điện qua là: A 1,5A B 2A C 3A D 1A Câu 2: Đặt hiệu điện U hai đầu dây dẫn khác nhau, đo cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tính giá trị U/I, ta thấy giá trị U/I A Càng lớn hiệu điện hai đầu dây dẫn lớn B Không xác định dây dẫn C Càng lớn với dây dẫn dây có điện trở nhỏ D Càng lớn với dây dẫn dây có điện trở lớn Hoạt đơng tìm tòi mở rộng - Học kĩ phần ghi nhớ SGK đọc mục em chưa biết - Làm tập 4.2 => 4.7(SBT) đọc trước - Hướng dẫn 4.3-SBT b) C1: Chỉ mắc R1 = 10  mạch giữ U ban đầu C2: Giữ nguyên điện trở tăng U đoạn mạch đọc trước “ Đoạn mạch song song” Q thày liên hệ số 0989.832560 (có zalo) để có đầy đủ trọn năm giáo án 12 13 ... thích mơn học Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính toán, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao... u thích mơn học Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao... cẩn thận học tập Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 9 phát triển năng lực, Giáo án vật lý 9 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn