Chuyên đề Lực hấp dẫn (Giải chi tiết)

12 162 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 16:20

CHUYÊN ĐỀ 3: LỰC HẤP DẪN CHUYÊN ĐỀ 3: LỰC HẤP DẪN Bài 1: Cho hai xà lan biển có khối lượng 80 100 cách 1km Tính lực hấp đãn hai xà lan hỏi hai xà lan có tiến lại gần không chúng không chuyển động Hướng dẫn Lực hấp đãn hai xà lan Áp dụng công thức F = G 3.100.103 10002 = 6,67.10 −11 80.10 m1m r2 = 5, 336.19 −7 N Hai xà lan khơng thể tiến lại gần lực hút nhỏ so với lượng hai xà lan Bài 2: Biết khối lượng hỏa 0,11 khối lượng trái đất, bán kính hỏa 0,53 bán kính trái đất Xác định gia tốc rơi tự hỏa biết trái đất 9.8m / s Nếu người trái đất có trọng lượng 600N hỏa có trọng lượng bao nhiêu? Hướng dẫn Ta có F = G Mm = mg R2 Khi Trái Đất g TD = G.MTD R TD Khi Sao Hỏa g SH = G.MSH R SH Từ (1) (2) ta có: g SH = 9,8.0,11 Ta có PSH PTD = g SH g TD  PSH = ( 0, 53 ) = 9,8(m / s ) (1) (2) = 3,8(m / s ) 600.3,8 = 232,653N 9,8 Bài 3: Cho biết khối lượng Trái dất M = 6.1024 kg, khối lượng đá m = 2,3kg, gia tốc rơi tự g = 9,81m/s2 Hỏi đá hút Trái Đất với lực bao nhiêu? Hướng dẫn Ta có F = P = mg = 2,3.9,81 = 22,56N Bài 4: Tìm gia tốc rơi tự nơi có độ cao nửa bán kính trái đất Biết gia tốc trọng trường mặt đất g=10 m/s2 Hướng dẫn Cách 1: Ta có độ lớn trọng lực: P = G Gia tốc rơi tự : g h = GM (R + h)  g h = 10( R R R+ )2 = ( R + h )2 (1) Nếu gần mặt đất (h
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Lực hấp dẫn (Giải chi tiết), Chuyên đề Lực hấp dẫn (Giải chi tiết)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn