BỘ đề THI THỬ TOÁN 9 lên 10 có đáp án

71 125 1
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:13

BỘ đề THI THỬ TOÁN 9 lên 10 có đáp án A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng trong các câu sau:Câu 1: Hàm số :A. Nghịch biến trên R.B. Đồng biến trên R.C. Nghịch biến khi x>0, đồng biến khi x0 m < 40,5Câu 9Gọi chiều rộng của mảnh đất đó là x(m), x>0Suy ra chiều dài của mảnh đất đó là x+17 (m) Vì diện tích của mảnh đất là nên ta có PT: x(x+17) = 110 Giải phương trình được ( Thỏa mãn) và (loại)Vậy chiều dài mảnh đất đó là 22 m, chiều rộng mảnh đất là 50,50,50,5 123 org.com ĐỀ ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn Toán Lớp Thời gian: 90 phút A Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh vào đáp án câu sau: Câu 1: Hàm số y  3x : A Nghịch biến R B Đồng biến R C Nghịch biến x>0, đồng biến x B x< C x = Câu : Cho hình vẽ, biết OH < OK So sánh sau B A AB = CD C AB < CD H D D x �0 B AB > CD D AB �CD O D A K C Câu 8: Cho hình vẽ, � AOC  700 Số đo � ABC là: A 70 B C 350 B 800 D 300 O A C Câu 9:Điền chữ Đ ( đúng) chữ S ( sai ) vào bảng sau: Câu Nội dung Trong hai cung, cung có số đo lớn lớn BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN Trả lời Page 60 123 org.com Hai cung có số đo Trong hai cung đường tròn cung có số đo nhỏ nhỏ Hai cung có số đo II TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: a) Vẽ đồ thị hàm số sau mặt phẳng tọa độ : ( P) : y  x ; (d ) : y  x  b) Tìm tọa độ giao điểm (nếu có) (d) (P) Bài 2: Giải hệ phương trình sau : �x  y  � 3x  y  � Bài 3: Tính kích thước hình chữ nhật biết chiều dài chiều rộng 3m diện tích 180m2 Bài 4: Giải phương trình: a 4x2 – 20x = b 5x2 - 6x - = Bài 5: Cho phương trình x2 – 5x + - m = (*) a.Tìm m để phương trình (*) có nghiệm x = -3 Tìm nghiệm lại ? b.Tính giá trị m biết phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 thỏa mãn điều kiện x1 - x2 = Bài 6: Cho ABC nhọn nội tiếp (O;R), AB BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN 0,25 (1,0 điểm) 0,25 0,5 0,25 (1,0 điểm) 0,25 Page 62 123 org.com Chiều dài hình chữ nhật x + (m) Ta có phương trình : x(x + ) =180  x2 + 3x – 180 = Giải phương trình ta có x1`= 12 ( nhận) ; x2 = - 15 (loại) Chiều rộng hình chữ nhật 12 m, chiều dài hình chữ nhật 15 m Bài 4: Giải phương trình a 4x2 – 20x =  4x(x - 5) = 4x  x0 � � �� x 5  x5 � � � x1 = 0.25đ b '   '  14 b '   '  14 = ; x2 = = a a 0.25đ Bài : a Thay x = -3 vào (*): (-3)2 – 5(-3) + - m =  m = 27 Vậy: m = 27 pt(*) có nghiệm x1= -3 Có : x1 + x2 =  -3 + x2 =  x2 = Vậy: nghiệm lại x2 = b   b  4ac  (5)  4.1.(3  m) = 13 + 4m Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 :   � 13  4m  � m   0,25 0,25 điểm (1 điểm) 0.25đ 0.25đ b 5x2 - 6x - = Có:  ’= b '2  ac = (-3)2 – 5.(-1) = 14 >  0,25 (2,0 điểm) 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 13 �x1  x  (1) � Kết hợp định lý Vi ét đề ta có hệ phương trình : �x1.x   m (2) �x  x  (3) �1 Từ (1) (3) suy : x1 = ; x2 = Thay x1 = ; x2 = vào (2) ta m = -1 (tmđk) Vậy : m = -1 phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 thỏa điều kiện x1 - x2 = Bài : a) Tứ giác BEDC có �  1v, (CE  AB ) BEC �  1v, ( BD  AC ) BDC �  BDC �  1v � BEC 0.25đ 0.25đ 0.25đ (3.5 điểm) 0,25 đ 0,25 đ Vậy tứ giác BEDC nội tiếp b) Ta có : BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN � � xAB ACB � AED  � ACB � � � xAB AED � xy / / ED ( hệ quả) 0,25 đ Page 63 123 org.com ( hình vẽ : 0.25đ) c) Tứ giác BEDC nội tiếp (cmt) ( tứ giác BEDC nội tiếp) 0,25 đ (slt) 0,25 đ �  ECD � � ) Suy : EBD ( chắn ED 0,5 đ d) Kẻ OH  BC �  600 � BOC �  1200 � HOC �  600 (BOCcân O) BAC �   1cm � OH  OC.Cos HOC �   � BC  3cm HC  OC.SinHOC 1 SVBOC  OH BC  1.2  3cm 2 2�  R BOC  22.1200 4 S hqBOC    cm 3600 3600 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Diện tích viên phân cần tìm : S  S hqBOC  SVBOC  4  3(cm ) 0,25 đ ĐỀ 22 ĐỀ THI HỌC KỲ II Mơn Tốn Lớp Thời gian: 90 phút I- TRẮC NGHIỆM: Thời gian làm 20 phút (3,0 điểm) Khoanh vào chữ đứng trước đáp án Câu Phương trình sau phương trình bậc ẩn ? A 3x2 + 2y = -1 B 3x = -1 C 3x – 2y – z = D +y=3 x Câu : Phương trình bậc hai ẩn x : x2 + 2m x + = có nghiệm số kép m = ? A B -3 C -3 Câu 3: Cặp số(1;-2) nghiệm phương trình sau đây: A 2x - y = -3 B x + 4y = C x - 2y = Câu 4: Đồ thị hàm số y= ax qua điểm A( -1; ) a : A -2 B  BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN C D -9 D x -2y = D Page 64 123 org.com  x  y 5 vô nghiệm :  x  my 2 Câu 5: Hệ phương trình  A m = - B m = C m = -1 D m = Câu 2: Phương trình (m + 2)x – 2mx + = phương trình bậc hai khi: A giá trị m B m ≠ - C m ≠ D m ≠ � Câu 7: Cho hình vẽ, biết AD đường kính (O) sđ AmB = 1200 C a/ Số đo góc ACB bằng: A 300 B 600 C 1200 D 450 C 600 D 2400 b/ Số đo góc DAB bằng: A 1200; B 300 O A m Câu 8: Tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn nếu: �  NPQ �  1800 A MNP �  MPQ � B MNP C MNPQ hình thang cân D MNPQ hình thoi D B Câu 9: Bán kính đường tròn nội tiếp hình vng cạnh cm A cm B cm C cm D cm Câu 10: Cho AB dây cung đường tròn (O; cm) Biết AB = cm , số đo cung nhỏ AB là: A 600 B 1200 C 300 D 900 Câu 11: Cung MN đường tròn (O; R) có số đo 900 Vậy diện tích hình quạt AOB là: A R2 ; B R2 C R2 D R2 II- PHẦN TỰ LUẬN: Thời gian làm 60 phút ( 7,0 điểm) Bài 1: Giải phương trình hệ phương trình sau: a) x2 - 4x + = �x  y  �2 x  y  16 b) � Bài 2: Cho hai hàm số y = x2 (P) y = - x + (D) a) Vẽ đồ thị hai hàm số mặt phẳng tọa độ b) Tìm tọa độ giao điểm hai đồ thị c) Viết phương trình đường thẳng (D’) song song với (D) cắt (P) điểm có hồnh độ -1 BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN Page 65 123 org.com Bài : Cho phương trình x2 + (m – 2)x - m + = a) Giải phương trình với m = b) Tìm m để phương trình có nghiệm x1 = Tìm nghiệm lại c) Chứng minh phương trình ln có nghiệm với giá trị m d) Tính giá trị nhỏ biểu thức A = x12 + x22 – 6x1x2 Bài : Cho đường tròn (O, R ) dây cung AC = R Trên cung lớn AC lấy điểm B Phân giác góc ABC cắt cạnh AC M cắt (O) K a) Chứng minh: OK  AC b) Kẻ đường cao BH tam giác ABC Chứng minh: BM tia phân giác góc OBH c) Chứng minh: KC2 = KM KB d) Tính diện tích hình viên phân chắn cung nhỏ AC đường tròn (O) theo R -HẾT- ĐỀ 22 ĐỀ THI HỌC KỲ II Mơn Tốn Lớp Thời gian: 90 phút A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Thời gian làm 20 phút (3,0 điểm) Câu 1: Cặp số sau nghiệm hệ phương trình: x -2y = 2x+y = A (2;1) B (1;2) Câu 2: Cho hệ phương trình C (1;0) D (0;1) m x- 2y = -2x+ 4y = Với giá trị tham số m hệ phương trình vơ nghiệm ? A m = -1 B m = C m = -2 D m = Câu 3: Phương trình kết hợp với phương trình –x+y = để hệ phương trình có nghiệm ? BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN Page 66 123 org.com A x = y - B y - x = - C -2x + 2y = D 2x -3y = Câu 4: Cho hàm số y = -2 x2 Kết luận sau ? A Hàm số có giá trị nhỏ -2 C B Hàm số có giá trị lớn Hàm số có giá trị lớn D Hàm số khơng có giá trị lớn Câu 5: Phương trình x +7x -12 = có nghiệm là: A B -3 C - D -3 - Câu 6: Phương trình x - x - = tích hai nghiệm x1 , x2 : A -1 B C -3 D Câu 7:Trong hình cho biết EF < IH.Khẳng định sau ? F m E O H I n Hình Hình D m A O B A sđ EmF = sđ HnI B sđ EmF < sđ HnI C sđEmF > sđ HnI D Không đủ điều kiện kết luận Câu 8: Trong hình ,cho biết ADO = 250 , sđ BmD bằng: A 1300 B 500 C 250 D 12,50 Câu 9: Độ dài cung 1200 đường tròn có bán kính cm là: BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN Page 67 123 org.com A  (cm ) B 2 (cm) C 3 (cm) D 4 (cm) Câu 10: Diện tích hình quạt tròn có bán kính cm ứng với cung có số đo 450 là: A 3,6 (cm2 ) B 4,5 (cm2 ) C 7,2 (cm2) D 9 (cm2) Câu 11: Một hình trụ có bán kính đáy 3cm, chiều cao 5cm Diện tích xung quanh hình trụ là: A 30 (cm2 ) B 15 (cm2 ) C 10 (cm2) D 6 (cm2) Câu 12: Một hình trụ hình nón có chiều cao đáy.Tỉ số thể tích hình nón thể tích phần lại hình trụ là: A B C D B.PHẦN TỰ LUẬN :Thời gian làm 60 phút (7điểm) Bài Cho hàm số: y = x2 có dồ thị (P) y = -x+2 có đồ thị (D) Vẽ đồ thị (P) (D) hệ trục toạ độ vng góc Tìm toạ độ giao điểm (P) (D) Viết phương trình đường thẳng (D’ ) Song song với (D) tiếp xúc với (P) Bài 2: Cho phương trình bậc hai : x2 -2 (m+1) x + m – = (1) với m tham số Tìm giá trị m để phươmg trình (1) có nghiệm -1.Tính nghiệm lại Chứng tỏ với giá trị m phương trình (1) ln có hai nghiệm phân biệt Bài 3: Từ điểm A đường tròn (O;R) đặt liên tiếp ba điểm A, B, C cho sđ �  900 , AB �  30 Kẻ AH vuông góc với đường thẳng BC sđ BC Chứng minh tứ giác AHBO nội tiếp Chứng minh OH đường trung trực AC Tính diện tích hình viên phân tạo cung nhỏ dây AC đường tròn(O;R) theo R - HẾTĐỀ 23 BỘ ĐỀ THI THỬ TỐN ĐỀ THI HỌC KỲ II Mơn Toán Lớp Thời gian: 90 phút Page 68 123 org.com Câu (2,0 điểm) 2x + y = � a) Giải hệ phương trình: � �x  y = b) Giải phương trình: x  = x  x 1 Câu (2,0 điểm ) Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ thị (P): y  x a) Vẽ đồ thị (P) nói b) Cho đường thẳng (d) có phương trình: y = mx + 2m Tìm m để đường thẳng (d) tiếp xúc với parabol (P) nói Câu (2,5 điểm) Cho phương trình (ẩn x): x2 – 2mx + m2 – = (1) a) Giải phương trình (1) m = b) Chứng minh với m phương trình (1) ln có nghiệm phân biệt c) Gọi x1; x2 hai nghiệm phương trình (1) Tìm giá trị nhỏ biểu thức A = x12 + x22 giá trị m tương ứng Câu (3,5 điểm) Từ điểm A ngồi đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AM, AN (M N tiếp điểm) Một đường thẳng qua A không qua điểm O, cắt đường tròn (O) nói hai điểm B C (B nằm hai điểm A C) a) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp đường tròn b) Tính độ dài cung MBN theo R đường tròn (O; R) số đo góc MON  1200 c) Chứng minh AM  AB AC d) Gọi I trung điểm BC K giao điểm BC MN Chứng minh AK AI  AB AC HẾT -(Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, giám thị khơng giải thích thêm!) ĐỀ 24 ĐỀ THI HỌC KỲ II Mơn Tốn Lớp Thời gian: 90 phút Câu (2,0 điểm) BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN Page 69 123 org.com 2x + y = � c) Giải hệ phương trình: � �x  y = d) Giải phương trình: x  = x  x 1 Câu (2,0 điểm ) Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ thị (P): y  x c) Vẽ đồ thị (P) nói d) Cho đường thẳng (d) có phương trình: y = mx + 2m Tìm m để đường thẳng (d) tiếp xúc với parabol (P) nói Câu (2,5 điểm) Cho phương trình (ẩn x): x2 – 2mx + m2 – = (1) b) Giải phương trình (1) m = b) Chứng minh với m phương trình (1) ln có nghiệm phân biệt c) Gọi x1; x2 hai nghiệm phương trình (1) Tìm giá trị nhỏ biểu thức A = x12 + x22 giá trị m tương ứng Câu (3,5 điểm) Từ điểm A ngồi đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AM, AN (M N tiếp điểm) Một đường thẳng qua A không qua điểm O, cắt đường tròn (O) nói hai điểm B C (B nằm hai điểm A C) e) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp đường tròn f) Tính độ dài cung MBN theo R đường tròn (O; R) số đo góc MON  1200 g) Chứng minh AM  AB AC h) Gọi I trung điểm BC K giao điểm BC MN Chứng minh AK AI  AB AC HẾT -(Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, giám thị khơng giải thích thêm!) ĐỀ 25 ĐỀ THI HỌC KỲ II Mơn Tốn Lớp Thời gian: 90 phút Câu 1: (3,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: a) x   x     BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN Page 70 123 org.com �x  y  13 b) � �xy  36 c) x  3x  10  Câu 2: (2,0 điểm) Cho phương trình x   2m  1 x  2m  (m tham số) a) Chứng tỏ phương trình ln có nghiệm với m; b) Tìm m để hai nghiệm x1 , x2 phương trình thoả điều kiện x12  x22  Câu 3: (1,5 điểm) Cho hai đồ thị hàm số ( P) : y  x , ( d ) : y  x  a) Vẽ hai đồ thị (P) (d) mặt phẳng toạ độ; b) Tìm toạ độ giao điểm (P) (d) Câu 4: (3,5 điểm) Cho ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O (AB < AC) hai đường cao BD, CE a) Chứng minh tứ giác BEDC nội tiếp; b) Qua A kẻ tiếp tuyến xy với đường tròn (O) Chứng minh xy song song ED; c) Chứng minh góc EBD góc ECD; d) Cho góc BAC 60 độ, bán kính đường tròn (O) R = 2cm Tính diện tích hình viên phân tạo cung nhỏ BC dây căng cung Hết BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN Page 71 ... x  x    9x HẾT -ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM: Câu BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN Đáp án Điểm Page 22 123 org.com a) 4x4 + 9x2 - = (1) Đặt t= x2 ( t �0 ) 0.25 pt (1) � 4t  9t   a  4; b  9; c  9   b  4ac... Là góc có đỉnh bên đường tròn BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN Page 10 123 org.com Giả sử c=min 1đ ; 1đ Ta cần chứng minh Bằng cách biến đổi tương đương ta ĐỀ ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn Toán Lớp Thời gian: 90 phút... x   1 (lo�i)   9x   � 9x - = � x = 1/3 (Thỏa mãn điều kiện) Kết luận:… BỘ ĐỀ THI THỬ TOÁN 0.25 0.25 Page 24 123 org.com ĐỀ 10 ĐỀ THI HỌC KỲ II Mơn Tốn Lớp Thời gian: 90 phút Bài 1: ( điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI THỬ TOÁN 9 lên 10 có đáp án, BỘ đề THI THỬ TOÁN 9 lên 10 có đáp án, A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng trong các câu sau:, I. Trắc nghiệm (2 điểm) Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn