Biện pháp quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn miền núi và trung du tỉnh quảng trị (tt)

12 55 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:12

Demo Version - Select.Pdf SDK huyên ngành: Q Ả LÝ ã số: 60 14 05 L Ậ Ă Ĩ Q Ả LÝ gười hướng dẫn khoa học YỄ ÃÚ, Ă 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phạm Công Hiền Demo Version - Select.Pdf SDK Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn tác giả nhận bảo, động viên tạo điều kiện giúp đỡ thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp, lãnh đạo ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị Xin trân trọng cảm ơn: - Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế; - Khoa Tâm lý - Giáo dục, Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế; - Các thầy giáo, cô giáo giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu; - Lãnh đạo Sở, phòng GDTrH, phòng Kế hoạch - Tài - CSVC Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị; Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên em học sinh trường THPT địa bàn miền núi trung du tỉnh Quảng Trị Đặc biệt, với tình cảm chân thành kính trọng nhất, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo TS Nguyễn Văn Demo Version - Select.Pdf SDK Tụ, người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Đồng thời, xin chân thành cảm ơn: - Các học viên lớp Cao học Quản lý giáo dục Khoá 19 trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế; - Gia đình, bạn bè quan tâm động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt trình học tập nghiên cứu Mặc dù cố gắng, khả thời gian có hạn nên chắn luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý chân thành q thầy, giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện có giá trị thực tiễn Huế, tháng 06 năm 2012 Tác giả luận văn Phạm Công Hiền MỤC LỤC Trang rang phụ bìa ời cam đoan ời cảm ơn L M Ữ DA A Ắ Ơ Ồ, Ả Ở Ầ ý chọn đề tài ục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu iả thuyết khoa học hiệm vụ nghiên cứu hương pháp nghiên cứu hạm vi nghiên cứu 8 ấu trúc luận văn Ê 10 Ứ hương 1: Demo Ơ Version Ở LÝ L -ẬSelect.Pdf ỦA Q ẢSDK LÝ Ổ Ớ Ơ Y Ở 10 10 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 13 1.2 ác khái niệm 1.2.1 Khái niệm phương pháp dạy học 13 1.2.2 uản lý đổi phương pháp dạy học 18 23 1.3 ổi phương pháp dạy học trường rung học phổ thông 1.3.1 hững yêu cầu cấp thiết việc đổi 1.3.2 đổi nh hướng chung uan điểm trường 1.3.3 ội dung đổi trường 23 y d ng biện pháp việc 24 trường Quản l hoạt đ ng đổi 26 c a iệu trưởng trường 1.4.1 hiệm vụ uyền hạn Hiệu trưởng trường .2 hức uản lý đổi 28 người iệu trưởng trường .3 ội dung uản lý hoạt động đổi 28 29 Hiệu trưởng trường THPT 31 35 iểu kết chương hương 2: Ự Q Ả LÝ ỦA Ê Ệ Ổ Ớ Ỉ Q Ả Ở ỊA Ú Ị 36 2.1 Khái quát địa l , dân cư, kinh tế - xã h i, giáo dục - đào tạo c a Quảng rị đặc điểm riêng vùng miền núi trung du tỉnh Quảng rị 36 2.1.1 Khái uát đ a lý, d n cư 36 2.1.2 Khái uát kinh tế- ã hội 37 2.1.3 Khái uát tình hình giáo dục đào tạo uảng r 38 2.2 Khái quát giáo dục vùng miền núi trung du tỉnh Quảng rị 41 2.2.1 ạng lưới trường, lớp 41 2.2.2 ề uy mô học sinh 41 2.2.3 ề đội ngũ cán uản lý, giáo viên nh n viên 42 2.2 ề chất lượng giáo dục 44 2.2.5 ề sở vật chất - thiết b dạy học 45 2.3 hực trạng đổi trường miền núi trung du tỉnh Quảng rị 46 2.3.1 h c trạng nhận thức việc đổi 46 2.3.2 h c Demo trạng việc đổi - Select.Pdf trường Version SDK 47 2.3.3 ánh giá chung th c trạng đổi trường miền núi trung du ỉnh uảng r 53 hực trạng quản l đổi c a Hiệu trưởng trường địa bàn miền núi trung du tỉnh Quảng rị 54 .1 h c trạng uản lý hoạt động đổi tổ chuyên môn 54 .2 h c trạng uản lý bồi dưỡng l c đổi .3 h c trạng uản lý hoạt động đổi h c trạng uản lý hoạt động đổi .5 h c trạng uản lý S - cho GV 56 GV 57 học tập HS 58 , ứng dụng uản lý đổi 60 .6 h c trạng uản lý vấn đề tạo động l c cho hoạt động đổi 61 2.4.7 ánh giá chung th c trạng uản lý đổi trường iệu trưởng đ a bàn miền núi trung du tỉnh uảng r 62 iểu kết chương 63 hương 3: Ệ Q Ả LÝ ỦA Ê 3.1 Ệ Ổ Ớ Ở ỊA Ú Ỉ Q Ả Ị 65 hững định hướng cho việc xây dựng biện pháp quản l đổi 65 phương pháp dạy học uan điểm, đường lối, chủ trương sách 3.1.1 ảng nhà nước phát triển giáo dục đào tạo 65 3.1.2 Chủ trương ngành & & tỉnh uảng r 67 3.2 Biện pháp quản l đổi phương pháp dạy học c a 3.2.1 Biện pháp 1: ng cao nhận thức đổi GV, nh n viên HS trường 68 iệu trưởng cho đội ngũ cán 68 3.2.2 Biện pháp 2: Phát huy vai trò nòng cốt tổ chuyên môn đổi 70 3.2.3 Biện pháp 3: ẩy mạnh công tác bồi dưỡng n ng cao l c đổi cho đội ngũ , đặc biệt l c ứng dụng dạy học 74 3.2.4 Biện pháp 4: ăng cường uản lý hoạt động đổi đổi công tác K GV kết uả học tập S 77 3.2.5 Biện pháp 5: ăng cường uản lý hoạt động đổi học tập HS 80 - Select.Pdf 3.2.6 Biện Demo pháp 6: Version ảm bảo điều kiện vềSDK CSVC phương tiện dạy học đại đáp ứng yêu cầu đổi 3.2.7 Biện pháp 7: 83 ăng cường yếu tố tạo động l c cho việc đổi GV HS 85 3.3 89 ối quan hệ biện pháp 90 Khảo nghiệm mức đ cần thiết tính khả thi c a biện pháp .1 Kết uả khảo nghiệm mức độ cần thiết 91 3.4.2 Kết uả khảo nghiệm tính khả thi 92 3.4.3 Kết uả khảo nghiệm tương uan mức độ cần thiết tính khả thi 94 95 iểu kết chương K L Ậ K Y 96 Ị 96 Kết luận 97 Khuyến nghị A LỆ A 98 K Ả L DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt hữ viết đầy đ CBQL : án uản lý CNTT : ông nghệ thông tin CSVC : sở vật chất & : iáo dục tạo GDTrH : iáo dục rung học GV : iáo viên HS : Học sinh K : Kiểm tra đánh giá KTDH : Kỹ thuật dạy học KT-XH : Kinh tế ã hội NXB : hà uất PP : hương pháp PPDH : hương pháp dạy học PTKT : hương tiện kỹ thuật QLGD : uản lý giáo dục Demo Version - Select.Pdf SDK QTDH : uá trình dạy học Sách giáo khoa SGK : TBDH : hiết b dạy học THPT : rung học phổ thông DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG K hiệu i dung sơ đồ, bảng Trang Sơ đồ 1.1 Sơ đồ mô tả phương pháp dạy học 15 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ khái niệm quản lý 20 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ chu trình quản lý 20 Bảng 1.1 So sánh PPDH truyền thống PPDH 25 Bảng 2.1 Thống kế số lượng HS trường THPT vùng miền núi trung du tỉnh Quảng Trị năm học gần Bảng 2.2 42 Thống kê số lượng cán quản lý trường THPT miền núi trung du tỉnh Quảng Trị năm học 2011-2012 42 Bảng 2.3 Thống kê số lượng GV, nhân viên từ năm học 2008-2009 đến 43 Bảng 2.4 Thống kê chất lượng giáo dục trường THPT miền núi trung du tỉnh Quảng Trị từ năm học 2008-2009 đến 44 Bảng 2.5 Thực trạng nhận thức đổi PPDH 46 Bảng 2.6 Kỹ soạn GV theo hướng phát huy tính tích cực chủ động HS 47 Bảng 2.7 Thống kê sử dụng phương pháp giảng dạy giáo viên 48 Bảng 2.8 Thống kê khảo sát số vấn đề hoạt động học tập HS 49 Bảng 2.9 Thống kê khảo sát số ý kiến HS GV KTĐG 51 Bảng 2.10 Kết khảo sát thực trạng kỹ sử dụng TBDH, PTKT 52 Bảng 2.11 Thống kê việc thực nội dung quản lý hoạt động tổ chuyên môn 54 Bảng 2.12 Việc bồi dưỡng kỹ phục vụ đổi PPDH 56 Bảng 2.13 Việc quản lý hoạt động đổi PPDH GV 58 Bảng 2.14 Việc quản lý hoạt động học tập HS phục vụ đổi PPDH 59 Bảng 2.15 Thống kê đội ngũ nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị 60 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp đề xuất 91 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất 93 Bảng 3.3 Kết khảo nghiệm tương quan mức độ cần thiết tính khả thi 94 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU LÝ ổi phương pháp dạy học ( ) điều kiện tất yếu s nghiệp đổi toàn diện giáo dục đào tạo ( đề cấp bách ác đ nh như: gh uyết rung ương (khoá gh & ) y vấn uyết, chủ trương ảng hà nước ), gh uyết rung ương (khoá ) uật Giáo dục… ấn đề đổi mới nhà trường phổ thơng ó đề cập, phát động nhiều cách thức khác nhà trường từ thập kỷ 70 (thế kỷ XX) ( hần lớn giáo viên (GV) cấp trung học phổ thông ) nước ta nhiều trường kiến thức ại học sư phạm trang b vốn tích c c Vấn đề đặt ra, đến b y chuyển động đổi diễn chậm chạp đánh giá yếu kém? ó nhiều nguyên nh n chủ uan lẫn khách uan Song nguyên nh n chủ yếu là: công tác uản lý, từ cấp uản lý hệ thống tới uản lý sở trường học nhiều bất cập hần đông chủ thể uản lý (nhất Hiệu trưởng nhà trường) chưa th c s vào cuộc, thiếu Version biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy, động viên phong trào Demo - Select.Pdf SDK đổi ởi vậy, muốn uá trình đổi trường THPT có hiệu uả, trước hết cần đổi công tác uản lý, nhằm giải uyết bất cập, trở ngại tất kh u uá trình đổi h c tế cho thấy, năm ua, ngành G & có bước phát triển vượt bậc chất lượng tỉnh uảng r ột nhiệm vụ trọng t m ngành việc đổi PPDH, tập trung đạo n ng cao chất lượng, hiệu uả hoạt động giáo dục kiểm tra đánh giá (K hú trọng đạo th c đổi PPDH, đổi ), dạy học ph n hoá sở chuẩn kiến thức, kỹ chương trình giáo dục phổ thơng; tạo s chuyển biến đổi K thúc đẩy đổi PPDH, n ng cao chất lượng giáo dục Kết uả th c bước đầu mang lại kết uả đáng ghi nhận chất lượng giáo dục Tuy nhiên, trường có điều kiện khó khăn đầu vào, sở vật chất (CSVC) đặc biệt đội ngũ GV hạn chế trường vùng miền núi, trung du (đặc biệt hai huyện akrông ướng ố) việc đổi PPDH có nhiều khó khăn h c tế cho thấy, GV có ý thức đổi PPDH giảng dạy, việc th c chưa thường un mà mang tính chất hình thức, chưa đem lại hiệu uả mong muốn ột số GV thói uen dạy học theo kiểu truyền thụ kiến thức chiều: GV giảng giải, học sinh (HS) lắng nghe, ghi nhớ tái Vì thế, học chưa thu hút s ý HS, phận không nhỏ HS thiếu tập trung, thờ với việc giảng dạy GV ề phía HS, tồn lớn thói uen thụ động, ghi nhớ tái lại cách máy móc, rập khn GV giảng rình độ HS vùng miền tỉnh chưa đồng đều, trường vùng khó Cho nên, đa phần HS chưa có thói uen chủ động tìm hiểu, khám phá học, chưa có hào hứng chưa uen bộc lộ suy nghĩ để đưa ý kiến cá nh n trước tập thể, tổ chức hoạt động đổi PPDH HS cảm thấy khó khăn S cần thiết phải đổi khẳng đ nh, song để th c rộng khắp toàn ngành thật khơng đơn giản ó đòi hỏi người thầy khơng có lĩnh nghề nghiệp vững vàng, mà phải t vượt ua thói uen ăn s u, bám rễ, đồng thời có s nhận thức, cách th c hiện… iệc đổi đạt hiệu uả cao đặt s uản lý với biện pháp tối ưu iệc Demo tìm biện pháp uản lý có SDK hiệu uả hoạt động đổi Version - Select.Pdf giai đoạn nhu cầu cấp thiết trường nước nói chung vùng trung du, miền núi tỉnh uảng r nói riêng Xuất phát từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động đổi phương pháp dạy học Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông địa bàn miền núi trung du tỉnh Quảng Trị” Í Ê Ứ rên sở nghiên cứu lý luận th c trạng, đề tài đề uất biện pháp uản lý hoạt động đổi miền núi trung du tỉnh học trường K Hiệu trưởng trường đ a bàn uảng r nhằm góp phần n ng cao chất lượng dạy đ a bàn nghiên cứu Ể Ố Ợ Ê Ứ 3.1 Khách thể nghiên cứu ông tác uản lý hoạt động đổi Trung học phổ thông Hiệu trưởng trường 3.2 ối tượng nghiên cứu ác biện pháp uản lý hoạt động đổi trường Hiệu trưởng đ a bàn miền núi trung du tỉnh uảng r Ả Y K A ếu ác lập th c cách đồng biện pháp uản lý đổi PPDH Hiệu trưởng trường miền núi trung du tỉnh uảng r cách khoa học, phù hợp với th c tiễn n ng cao chất lượng dạy học trường đ a bàn nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Ệ Ê 5.1 ghiên cứu sở lý luận “ uản lý hoạt động đổi Hiệu trưởng trường Ứ ” 5.2 Khảo sát, đánh giá th c trạng đổi PPDH uản lý hoạt động đổi Hiệu trưởng trường đ a bàn miền núi trung du tỉnh uảng r 5.3 ề uất biện pháp uản lý hoạt động đổi trường Hiệu trưởng đ a bàn miền núi trung du tỉnh uảng r Demo Version - Select.Pdf SDK Ơ Ê Ứ 6.1 hóm phương pháp nghiên cứu l luận Sử dụng phương pháp ph n tích, tổng hợp, hệ thống hố tài liệu, ph n loại tài liệu nhằm y d ng sở lý luận vấn đề uản lý hoạt động đổi Hiệu trưởng trường 6.2 hóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng phương pháp điều tra, tổng kết kinh nghiệm… nhằm khảo sát, ph n tích, đánh giá th c trạng vấn đề uản lý hoạt động đổi trưởng trường Hiệu đ a bàn miền núi trung du tỉnh uảng r 6.3 hương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp thống kê toán học nhằm lý kết uả nghiên cứu Ê Ứ - Khảo sát đánh giá th c trạng đổi PPDH, uản lý đổi trường : ến uan, ồn iên, ê hế iếu, akrông, Số akrơng, ướng óa, ao ảo, ướng hùng úc thuộc đ a bàn hai huyện akrông, ướng oá vùng trung du huyện am ộ, huyện ĩnh inh tỉnh uảng r - ề uất số biện pháp uản lý Hiệu trưởng việc đổi PPDH trường đ a bàn miền núi trung du tỉnh uảng r , đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đ a phương Ấ Ú L Ậ Ă Luận văn gồm phần: hần 1: đầu: hững vấn đề chung đề tài nghiên cứu hần 2: ội dung nghiên cứu, gồm chương Chương 1: sở lý luận uản lý hoạt động đổi phương pháp dạy học trường rung học phổ thông Chương 2: h c trạng uản lý hoạt động đổi trường iệu trưởng đ a bàn miền núi trung du tỉnh uảng r Chương 3: Biện pháp uản lý hoạt động đổi trường đ a bàn miền núi trung du tỉnh uảng r hần 3: Kết luận khuyến ngh - anh mục tài liệu tham khảo - hụ lục Demo Version - Select.Pdf SDK iệu trưởng ... vùng trung du, miền núi tỉnh uảng r nói riêng Xuất phát từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động đổi phương pháp dạy học Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông địa bàn miền. .. rung học phổ thông Chương 2: h c trạng uản lý hoạt động đổi trường iệu trưởng đ a bàn miền núi trung du tỉnh uảng r Chương 3: Biện pháp uản lý hoạt động đổi trường đ a bàn miền núi trung du tỉnh. .. đổi PPDH uản lý hoạt động đổi Hiệu trưởng trường đ a bàn miền núi trung du tỉnh uảng r 5.3 ề uất biện pháp uản lý hoạt động đổi trường Hiệu trưởng đ a bàn miền núi trung du tỉnh uảng r Demo Version
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn miền núi và trung du tỉnh quảng trị (tt) , Biện pháp quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn miền núi và trung du tỉnh quảng trị (tt)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn