Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế (tt)

13 44 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:12

 Demo Version - Select.Pdf SDK huyên ngành: Quản lý giáo dục ã số: 16 14 05 gười hướng dẫn khoa học: A u , năm 2012 L A A ôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa đuợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Thuý Phương Demo Version - Select.Pdf SDK Lời cám ơn! au thời gian học tập, nghiên cứu Khoa âm lý iáo dục, rường ại học phạm u , giúp đỡ quý báu quý thầy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp, chúng tơi hồn thành chương trình cao học xin bày tỏ lòng bi t ơn sâu sắc quý thầy giáo, cô giáo ặc biệt quý thầy cô giáo Khoa âm Lý iáo dục, rường ại học phạm u tận tình giảng dạy, hướng dẫn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ ặc biệt, xin bày tỏ lòng bi t ơn han inh i n, người thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK Xin chân thành cám ơn đồng chí lãnh đạo địa phương, đồng chí lãnh đạo, chun viên hòng iáo dục tạo, đồng chí cán quản lý, giáo viên mầm non huyện am ông tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho việc học tập nghiên cứu Xin cám ơn đồng nghiệp người thân yêu gia đình động viên giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn ặc dù cố gắng, luận văn không tránh khỏi thi u sót ất mong góp ý, bảo thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp người quan tâm để luận văn hoàn thiện uế tháng 05 năm 2012 ác giả luận văn rần hị huý hương L Trang rang phụ bìa i ời cam đoan ii ời cảm ơn iii Mục lục anh mục ký hiệu chữ viết tắt anh mục bảng biểu Ở ý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu 10 hương pháp nghiên cứu 10 Phạm vi nghiên cứu 10 Cấu trúc luận văn 10 hương Ở LÝ L Ậ Ề Ể Ũ Q Ả LÝ 11 1.1 Khái quát lịch sửVersion nghiên cứu vấn đề 11 Demo - Select.Pdf SDK 1.2 ác khái niệm đề tài 12 1.2.1 uản lý 12 1.2.1.1 Khái niệm quản lý 12 1.2.1.2 hức quản lý 13 1.2.2 uản lý giáo dục quản lý giáo dục mầm non 15 1.2.2.1 uản lý giáo dục 15 1.2.2.2 uản lý giáo dục mầm non 16 1.2.3 uản lý trường học quản lý trường mầm non 16 1.2.3.1 uản lý trường học 16 1.2.3.2 uản lý trường 16 1.2.4 ội ngũ đội ngũ cán quản lý trường mầm non 16 1.2.4.1 ội ngũ 16 1.2.4.2 ội ngũ trường mầm non 17 1.2.5 hát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non 17 1.2.5.1 Phát triển 17 1.2.5.2 hát triển đội ngũ trường mầm non 17 1.3 ác yêu cầu phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 18 1.3.1 ịnh hướng phát triển giáo dục mầm non 18 1.3.1.1 uan điểm đạo 18 1.3.1.2 ục tiêu 19 1.3.1.3 ị trí nhiệm vụ giáo dục mầm non 19 1.3.1.4 hương hướng phát triển giáo dục mầm non giai đoạn tới 20 1.3.2 trò đội ngũ cán quản lý trường mầm non trước yêu cầu đổi phát triển giáo dục mầm non 21 1.3.3 ột số yêu cầu xây dựng đội ngũ cán quản lý trường mầm non 22 1.3.3.1 cầu số lượng 22 1.3.3.2 cầu cấu 22 1.3.3.3 cầu chất lượng 23 1.3.3.4 cầu tính đồng thuận 25 1.4 ội dung phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non 25 1.4.1 Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non 26 1.4.2 ổ chức thực hoạt động phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non 26 1.4.2.1 uyển chọn bổ nhiệm 26 1.4.2.2 ố trí sử dụng cán 28 1.4.2.3 tạo bồi dưỡng đội ngũ trường 28 1.4.2.4 ánh giá đội ngũ trường 29 1.4.2.5 hực sách cán trường 30 1.4.3 ác yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ cán quản lý Demo Select.Pdf SDK trườngVersion mầm non- 31 1.4.3.1 hủ trương sách ảng hà nước công tác phát triển đội ngũ trường 31 1.4.3.2 ông tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ trường 32 1.4.3.3 ác nguồn lực đầu tư cho công tác phát triển đội ngũ trường 32 1.4.3.4 ôi trường phát triển đội ngũ trường 32 Tiểu kết chương 33 hương Ự Ô Ể Ũ Q Ả LÝ Ệ A Ô , Ỉ ỪA Ê 34 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội huyện am ông tỉnh hừa hiên uế 34 2.1.1 ị trí địa lý dân số 34 2.1.2 ình hình phát triển kinh tế- xã hội 34 2.1.2.1 ình hình phát triển kinh tế 34 2.1.2.2 ình hình phát triển văn hóa xã hội 35 2.2 hực trạng đội ngũ cán quản lý trường mầm non huyện am ông tỉnh hừa hiên uế 43 2.2.1 ố lượng cán quản lý trường mầm non 43 2.2.2 hất lượng đội ngũ cán quản lý trường mầm non huyện am ông tỉnh hừa hiên uế 44 2.2.2.1 rình độ đào tạo đội ngũ trường 44 2.2.2.2 hẩm chất lực đội ngũ trường huyện am ông ( ánh giá theo chuẩn hiệu trưởng trường ) 45 2.2.2.3 cấu đội ngũ trường 52 2.2.3 hực trạng công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non huyện am ông tỉnh hừa hiên uế 53 2.2.3.1 hực trạng việc quy hoạch phát triển đội ngũ trường 53 2.2.3.2 hực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ trường 54 2.2.3.3 hực trạng việc tuyển chọn bổ nhiệm miễn nhiệm sử dụng bố trí trường 55 2.2.3.4 hực trạng công tác tra kiểm tra đánh giá đội ngũ trường 55 2.2.3.5 hực trạng thực chế độ sách trường 56 2.2.3.6 hực trạng sở vật chất tài phục vụ cho cơng tác phát triển đội ngũ trường 57 2.2.3.7 hực trạng môi trường phát triển đội ngũ trường 57 2.2.4 ánh giá chung thực trạng 57 2.2.4.1 ánh giá chung 57 Demoguyên Version Select.Pdf SDK 2.2.4.2 nhân -của thực trạng 58 iểu kết chương 59 hương Ệ Ể Ũ Q Ả LÝ Ệ A Ô , Ỉ ỪA Ê 61 3.1 sở xác lập biện pháp 61 3.2 ác nguyên tắc xác lập biện pháp 62 3.1.1 ảm bảo tính phù hợp 62 3.1.2 ảm bảo tính khả thi 63 3.1.3 ảm bảo tính đồng 63 3.3 ác biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non huyện am ông giai đoạn 63 3.3.1 iện pháp 1: Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán quản lý trường mầm non huyện am ông 64 3.3.1.1 nghĩa biện pháp 64 3.3.1.2 ội dung biện pháp 64 3.3.1.3 ách thực 65 3.3.2 iện pháp 2: ải tiến việc lựa chọn bổ nhiệm miễn nhiệm luân chuyển bố trí sử dụng cán quản lý trường mầm non 68 3.3.2.1 nghĩa biện pháp 68 3.3.2.2 ội dung biện pháp 69 3.3.2.3 ách thực 71 3.3.2.4 ác điều kiện thực 72 3.3.3 iện pháp 3: ổi công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý trường mầm non 73 3.3.3.1 nghĩa biện pháp 73 3.3.3.2 ội dung biện pháp 73 3.3.3.3 ách thực 74 3.3.3.4 ác điều kiện thực 76 3.3.4 iện pháp 4: ăng cường công tác kiểm tra tra đánh giá đội ngũ cán quản lý trường mầm non 77 3.3.4.1 nghĩa biện pháp 77 3.3.4.2 ội dung biện pháp 78 3.3.4.3 ách thực 78 3.3.4.4 iều kiện thực 79 3.3.5 iện pháp 5: ổ chức điều kiện phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non 80 3.3.5.1 Xây dựng thực chế độ sách điều kiện làm việc cho trường 80 3.3.5.2 âng cao lực cho đội ngũ trường thông qua Demo Version Select.Pdf SDK thực chế “tự chủ tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy biên chế tài ” 81 3.3.5.3 ẩy mạnh công tác thi đua 83 3.4 ối quan hệ biện pháp 86 3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 86 3.5.1 ức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp qua ý kiến chuyên gia 86 3.5.2 ính cần thiết khả thi biện pháp qua kết tổng kết kinh nghiệm quản lý 88 iểu kết chương 88 K L Ậ K 90 Kết luận 90 Khuyến nghị 91 2.1 ối với ộ iáo dục tạo 91 2.2 ối với Ủy an hân ân huyện am ông 91 2.3 ối với iáo dục - tạo tỉnh hừa hiên uế 92 2.4 ối với hòng iáo dục - tạo huyện am ông 92 LỆ A K Ả 93 L A Ữ Ắ BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : ảo hiển y tế CBQL : án quản lý : ao đẳng sư phạm CNH- : ông nghiệp hố- đại hố CNVC : ơng nhân viên chức : ại học phạm : ội ngũ nhà giáo GD : iáo dục GD - : iáo dục - tạo GDMN : iáo dục mầm non GDTX-HNDN : iáo dục thường xuyên – ướng nghiệp dạy nghề GVMNVersion: - Select.Pdf iáo viên mầm non Demo SDK HT : iệu trưởng : ệ thống giáo dục quốc dân Kinh tế - Xã hội KT-XH : MN : PHT : hó hiệu trưởng THCS : rung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban hân dân XHHCTGD : Xã hội hố cơng tác giáo dục PCGD : ầm non hổ cập giáo dục A ảng 2.1 Ả Ể ình hình trường lớp mầm non, phổ thông huyện am ông tỉnh hừa hiên uế năm học 2011 - 2012 36 ảng 2.2 rình độ đào tạo đội ngũ cán quản lý trường mầm non huyện am ông tỉnh hừa hiên uế 44 ảng 2.3 hợp ý kiến đánh giá phẩm chất 48 ảng 2.4 hợp ý kiến đánh giá lực chuyên môn 49 ảng 2.5 hợp ý kiến đánh giá lực quản lý 50 ảng 3.1 ức độ cần thiết khả thi biện pháp quản lý 87 Demo Version - Select.Pdf SDK Ở LÝ Ề hân loại bước sang kỷ XX kỷ có nhiều biến đổi sâu sắc lĩnh vực đời sống xã hội Xu tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ; với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật cơng nghệ hình thành kinh tế tri thức đóng vai trò quan trọng q trính phát triển lực lượng sản xuất rí tuệ trở thành nguồn tài nguyên quý giá quốc gia rong bối cảnh giáo dục đào tạo ( ) ngày có vai trò vị - trí đặc biệt quan trọng nhân tố định tương lai dân tộc ình hình đòi hỏi quốc gia phải có chiến lược giáo dục phù hợp với xu phát triển giới đáp ứng yêu cầu đổi đất nước ảng hà nước ta quan tâm đến giáo dục ác ghị ảng ta từ khóa đến khóa X khẳng định: “ hội lần thứ X ảng rõ: “ hát triển - quốc sách hàng đầu.” - động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa (CNH- ại ) điều Version - Select.Pdf SDK kiện để phát Demo triển nguồn nhân lực người-yếu tố để phát triển xã hội tăng cường kinh tế nhanh bền vững” [3 109] cần “ ổi chế quản lý bồi dưỡng cán xếp chấn chỉnh nâng cao lực máy quản lý giáo dục đào tạo” [13] ể ngành giáo dục hồn thành sứ mệnh ghị ại hội X xác định bảy giải pháp lớn nhằm thực mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục (GD) là: “ ổi công tác quản lý giáo dục” ụ thể đổi chế phương thức giáo dục; xây dựng thực chuẩn hóa đội ngũ giáo dục; lấy việc đổi quản lý giáo dục khâu đột phá việc thực mục tiêu phát triển giáo dục ội ngũ lực lượng nòng cốt nhằm biến mục tiêu giáo dục thành thực hủ tịch hí inh rõ: “ án gốc công việc; muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” [22 tr 240] quan trọng đội ngũ nhà giáo / W an í thư rung ương trò giáo dục trọng thi 40ảng: “ hát triển đầu … động lực thúc đẩy nghiệp điều kiện để phát huy nguồn lực người 10 quốc sách hàng - đất nước ây trách nhiệm toàn ảng tồn dân nhà giáo trọng” [1] giáo dục lực lượng nòng cốt có vai trò quan hư xây dựng đội ngũ giáo viên tâm biện pháp có tính định để - chất lượng hiệu đội ngũ nhiệm vụ trọng khỏi tình trạng yếu giáo dục lực lượng quan trọng để thực mục tiêu giáo dục rên thực tế lực đội ngũ chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển nghiệp giáo dục rong trường học không coi quản lý nghề nên thường chọn giáo viên dạy giỏi giáo viên lâu năm có kinh nghiệm để bổ nhiệm làm mà khơng có quy hoạch lâu dài theo tiêu chí định a số chưa đào tạo quy việc bồi dưỡng khơng có hệ thống làm việc theo kinh nghiệm nên chất lượng hiệu cơng tác quản lý hạn chế gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng hiệu 40- - hỉ thị / W an í thư rung ương ảng nêu rõ “ ăng lực đội ngũ giáo dục chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển nghiệp giáo dục hế độ sách bất hợp lý chưa tạo động lực đủ mạnh để phát huy tiềm đội ngũ này” [1] rong hệ thống quốc dân giáo dục bậc học có nhiệm vụ chăm sóc vàDemo giáo dụcVersion trẻ trước -tuổi học (3 tháng đến tuổi) iáo dục Select.Pdf SDK đặt móng cho việc hình thành phát triển nhân cách rong giai đoạn giáo dục bậc học nhiều khó khăn thiếu thốn hiều trường lớp đặc biệt vùng sâu vùng xa vùng nông thôn miền núi hải đảo sở vật chất thiết bị dạy học nghèo nàn hế độ tiền lương giáo viên lớn giáo viên động… thuộc khu vực biên chế nhà nước thường xuyên biến ể giáo dục ngũ thấp phần trường ngày đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội đội có vai trò quan trọng định phát triển nhà trường ể mở rộng quy mô nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đề xây dựng đội ngũ trường vấn yêu cầu quan trọng mang tính cấp thiết am ơng huyện miền núi tỉnh hừa hiên uế trước tiền thân thuộc huyện hú ộc tái lập cách 10 năm rong nhiều năm qua ngành giáo dục uyện am ông nỗ lực vượt lên khó khăn trở ngại để đạt nhiều thành tích đáng tự hào uy ngành học 11 bất cập so với yêu cầu đổi giáo dục thời kỳ cơng nghiệp hố đại hố đất nước o phát triển đội ngũ trường cấp thiết huyện am ông giai đoạn iện đội ngũ trường huyện am ơng có đặc điểm khơng đồng trình độ chun mơn nghiệp vụ quản lý; chưa qua lớp bồi dưỡng lý luận trị uy có nhiều cố gắng việc nâng cao lực quản lý chuyên môn nghiệp vụ nhiên chất lượng đội ngũ giáo viên trường nhiều bất cập trước yêu cầu đổi mục tiêu nội dung phương pháp…chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà Xuất phát từ lý chọn đề tài: “ iện pháp phát triển đội ngũ trường huyện am ông tỉnh hừa hiên uế.” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành quản lý giáo dục nhằm góp phần vào nghiệp đổi phát triển Í huyện nhà Ê Ứ rên sở nghiên cứu lý luận phát triển đội ngũ chung trường ngũ trường học nói nói riêng khảo sát điều tra phân tích đánh giá thực trạng đội trường huyện am ông tỉnh hừa hiên uế đề xuất biện pháp phát triển đội Version ngũ trường đáp ứng yêu cầu phát triển nhà Demo - Select.Pdf SDK trường điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương K Ể Ố Ợ Ê Ứ 3.1 Khách thể nghiên cứu: ấn đề phát triển đội ngũ 3.2 trường ối tượng nghiên cứu: ác biện pháp phát triển đội ngũ trường huyện am ông tỉnh hừa hiên uế Ả K ội ngũ trường A nhân tố định đến chất lượng hiệu hực tế cho thấy bên cạnh ưu điểm kết đạt đội ngũ trường huyện am ơng hạn chế: rình độ chun mơn nghiệp vụ thấp thiếu đồng bộ… pháp phát triển đội ngũ ếu xác lập thực đồng biện biện pháp tổ chức đào tạo bồi dưỡng chế độ sách… cách khoa học phù hợp với thực tiễn huyện tỉnh hừa hiên uế nâng cao chất lượng đội ngũ địa bàn nghiên cứu 12 am ông trường Ệ Ê Ứ 5.1 ghiên cứu sở lý luận việc phát triển đội ngũ 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ trường trường huyện am ông tỉnh hừa hiên uế 5.3 Xác lập biện pháp phát triển đội ngũ trường huyện am ông tỉnh hừa hiên uế Ê Ứ 6.1 hương pháp nghiên cứu lý luận như: phân tích - tổng hợp tài liệu phân loại tài liệu… nhằm xây dựng sở lý luận đề tài 6.2 ác phương pháp nghiên cứu thực tiễn như: uan sát sư phạm; điều tra giáo dục; tổng kết kinh nghiệm… nhằm khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ trường huyện am ông tỉnh hừa hiên uế hương pháp lấy ý kiến chuyên gia để thu thập thông tin làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn đề tài 6.3 hương pháp thống kê toán học để xử lý kết nghiên cứu Ê - ác trường Ứ huyện am ông tỉnh hừa hiên uế gồm 11 trường - ội Demo ngũ trường - Select.Pdf bao gồm SDK iệu trưởng hó hiệu trưởng Version Ấ L Ậ Ă goài phần mở đầu kết luận khuyến nghị tài liệu tham khảo phụ lục nội dung luận văn trình bày chương hương sở lý luận phát triển đội ngũ trường hương hực trạng công tác phát triển đội ngũ trường huyện am ông tỉnh hừa hiên uế hương iện pháp phát triển đội ngũ ông tỉnh hừa hiên uế 13 trường huyện am ... triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non 25 1.4.1 Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non 26 1.4.2 ổ chức thực hoạt động phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non. .. ội ngũ trường mầm non 17 1.2.5 hát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non 17 1.2.5.1 Phát triển 17 1.2.5.2 hát triển đội ngũ trường mầm non 17 1.3 ác yêu cầu phát triển. .. 63 3.3 ác biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non huyện am ông giai đoạn 63 3.3.1 iện pháp 1: Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán quản lý trường mầm non huyện am ông
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế (tt) , Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn