NGÀY 18 7 2019 bộ đề THI VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019

32 127 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 11:40

This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THI VIÊN CHỨC 2019 PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (P3.1) Câu hỏi 481: Phạm vi điều chỉnh luật viên chức A Luật quy định viên chức; quyền nghĩa vụ viên chức, tuyển dụng viên chức B Luật quy định viên chức; nghĩa vụ viên chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập C Luật quy định việc tuyển dụng viên chức, quyền viên chức D Luật quy định viên chức; quyền, nghĩa vụ viên chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp cơng lập Câu hỏi 482: Viên chức gì? A Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật B Viên chức tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật C Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lâp D Viên chức công dân Việt Nam, làm việc đơn vị nghiệp công lập, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Câu hỏi 483: Viên chức quản lý gì? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức hưởng phụ cấp quản lý B Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức C Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc công chức hưởng phụ cấp quản lý D Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức hưởng phụ cấp quản lý Câu hỏi 484: Đạo đức nghề nghiệp gì? A Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực B Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp tổ chức có thẩm quyền quy định C Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp quan, tổ chức có thẩm quyền quy định D Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hoạt động nghề nghiệp quan, tổ chức có thẩm quyền quy định Câu hỏi 485: Quy tắc ứng xử ? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với cơng việc lĩnh vực đặc thù B Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành C Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát D Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ, quan hệ xã hội nhà nước ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát Câu hỏi 486: Tuyển dụng gì? A Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực vào làm viên chức đơn vị nghiệp công lập B Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực vào làm đơn vị nghiệp công lập C Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực D Tuyển dụng việc lựa chọn người có lực, phẩm chất trình độ vào làm viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu hỏi 487: Hợp đồng làm việc gì? A Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập vị trí việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên C Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên D.Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc Câu hỏi 488: Hoạt động nghề nghiệp viên chức A Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực công việc nhiệm vụ có u cầu trình độ, lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định luật B Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực cơng việc nhiệm vụ có u cầu trình độ, lực, kỹ chun mơn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan C Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực công việc nhiệm vụ giao có u cầu trình độ, lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan D Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực công việc nhiệm vụ có u cầu trình độ, lực, kỹ chun môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập Câu hỏi 489: Hoạt động nghề nghiệp viên chức gồm nguyên tắc A Một nguyên tắc B Hai nguyên tắc This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Ba nguyên tắc D Bốn nguyên tắc Câu hỏi 490: Nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức A Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam thống quản lý nhà nước Bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập B Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp C Tận tụy phục vụ nhân dân D Cả B C Câu hỏi 491: Nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức A Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử B Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan có thẩm quyền nhân dân C Bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập D Cả A B Câu hỏi 492: Có nguyên tắc quản lý viên chức? A Hai nguyên tắc B Ba nguyên tắc C Bốn nguyên tắc D Năm nguyên tắc Câu hỏi 493: Nguyên tắc quản lý viên chức A Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức thực sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm vào hợp đồng làm việc B Thực bình đẳng giới, sách ưu đãi Nhà nước viên chức người có tài năng,người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, viên chức This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn sách ưu đãi khác Nhà nước viên chức C Tận tụy phục vụ nhân dân D Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp Câu hỏi 494: Vị trí việc làm gì? A Vị trí việc làm cơng việc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập B Vị trí việc làm cơng việc gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp cơng lập B Vị trí việc làm cơng việc gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức D Vị trí làm việc cơng việc gắn với chức danh nghề nghiệp, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực viện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu hỏi 495: Cơ quan quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập A Chính phủ B Nhà nước C Đảng Cộng Sản Việt Nam D Bộ Giáo dục Đào tạo This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu hỏi 496: Chính phủ quy định A Chính phủ quy định phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập B Chính phủ quy định ngun tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập C Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập D Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập Câu hỏi 497: Chức danh nghề nghiệp gì? A Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ lực chuyên môn, nghiệp vụ viên chức lĩnh vực nghề nghiệp B Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ lực chun mơn nghiệp vụ viên chức C Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ, chun mơn, nghiệp vụ lực viên chức D Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ lực chuyên môn, nghiệp vụ viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu hỏi 498: Cơ quan quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp A Bộ Nội vụ chủ trì B Các Bộ, quan ngang Bộ có liên quan C Bộ giáo dục đào tạo D Cả A B Câu hỏi 499: Đơn vị nghiệp cơng lập gì? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị-xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước B Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước C Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công D Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội thành lập, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước Câu hỏi 500: Viên chức có quyền tiền lương quyền nào? A quyền - Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn làm việc nghành nghề độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù B quyền - Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi, trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn làm việc nghành nghề độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 - Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập C quyền - Được hưởng lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi, trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù - Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập - Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập Câu hỏi 501: Viên chức có quyền nghỉ ngơi quyền nào? A quyền - Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho ngày không nghỉ B quyền - Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng khơng hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho số ngày khơng nghỉ - Viên chức làm việc biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trường hợp đặc biệt khác, có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập C quyền This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 - Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng khơng hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho số ngày khơng nghỉ - Viên chức làm việc biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trường hợp đặc biệt khác; có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập - Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật D quyền - Được nghỉ năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ năm tốn khoản tiền cho số ngày không nghỉ - Viên chức làm việc biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trường hợp đặc biệt khác; có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép năm để nghỉ lần phải có đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập - Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật - Được nghỉ không hưởng lương trường hợp có lý đáng đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Câu hỏi 502: Nghĩa vụ chung viên chức gồm nghĩa vụ? A.4 B C.6 D.7 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Khoảng 12 tháng với hợp đồng không xác định thời hạn, khoảng tháng hợp đồng xác định thời hạn D Khoảng 36 tháng với hợp đồng không xác định thời hạn, khoảng 12 tháng với hợp đồng xác định thời hạn Câu hỏi 532: Viên chức có năm liên tiếp bị phân loại đánh giá mức khơng hồn thành nhiệm vụ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng A năm B năm C năm D năm Câu hỏi 533: Trừ trường hợp quy định điểm b, khoản 1, Điều 29, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ngày đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc? A 45 ngày hợp đồng không xác định thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn B Ít 45 ngày hợp đồng không xác định thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn; C 60 ngày hợp đồng không xác định thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn D Ít 60 ngày hđ khơng xác định thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn Câu hỏi 534: Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập không đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ có thai ni tháng tuổi? A Dưới 18 tháng tuổi B Dưới 24 tháng tuổi C Dưới 36 tháng tuổi This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Dưới 12 tháng tuổi Câu hỏi 535: Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc phải thông báo văn với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập biết trước ngày A 60 ngày B Ít 60 ngày C 45 ngày D Ít 45 ngày Câu hỏi 536.Trường hợp viên chức bị ốm đau, bị tai nạn điều trị tháng liên tục phải báo trước ngày A 30 ngày B ngày C Ít ngày D Ít ngày Câu hỏi 537: Viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bị tai nạn, bị ốm đau điều trị tháng ? A tháng B Ít tháng C Ít tháng D Từ tháng Câu hỏi 538.Viên chức phải thông báo văn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập biết trước ngày khoản a, b, c, đ, e khoản 5, Điều 29? A Từ ngày B Ít ngày C Từ ngày This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Ít ngày Câu hỏi 539.Viên chức phải thông báo văn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập biết trước ngày điểm d, khoản 5, Điều 29? A Từ 45 ngày B Ít 45 ngày C Từ 30 ngày D Ít 30 ngày Câu hỏi 540: Thời hạn biệt phái không năm? A năm B năm C năm D năm Câu hỏi 541: Không biệt phái viên chức nữ mang thai nuôi tháng tuổi? A 12 tháng B 18 tháng C 24 tháng D 36 tháng Câu hỏi 542: Biệt phái viên chức có khoản A khoản B khoản C khoản D khoản Câu hỏi 543: Biệt phái viên chức gì? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác B Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu, nhiệm vụ thời hạn định; C Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu hiệu trưởng D Cả Câu hỏi 544: Ai người quết định việc biệt phái viên chức ? A Người đầu đơn vị nghiệp cơng lập B Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị nghiệp cơng lập C Cả sai D Người đầu đơn vị nghiệp cơng lập Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị nghiệp cơng lập; Câu hỏi 545: Bổ nhiệm viên chức quản lý có khoản: A khoản B khoản C khoản D khoản Câu hỏi 546: Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào đâu? A Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào nhu cầu đơn vị nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện chức vụ quản lý theo thẩm quyền B Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào nhu cầu đơn vị nghiệp công lập, điều kiện chức vụ quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục C Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào nhu cầu đơn vị nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào nhu cầu đơn vị nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện chức vụ quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục; Câu hỏi 547: Viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn năm? A.5 năm B.3 năm C.Không năm D Không năm; Câu hỏi 548 Viên chức quản lí xin thơi giữ chức vụ quản lí miễn nhiệm thuộc trường hợp nào? A Không đủ sức khỏe Không đủ lực, uy tín B.Theo yêu cầu nhiệm vụ C Vì lí khác D Tất đúng; Câu hỏi 549: Cơ quan quy định chi tiết bổ nhiệm viên chức quản lý? A Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập B Chính phủ C Cơ quan quản lý đơn vị nghiệp công lập D.Cấp có thẩm quyền Câu hỏi 550 Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm: A.Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý B Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp C Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kĩ phục vụ hoạt động nghề nghiệp D Cả đáp án đúng; Câu hỏi 551 Cơ quan giao quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động viên chức quy định chi tiết nội dung, chương trình, hình thức, This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc ngành, lĩnh vực giao quản lý? A Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập B Các Bộ, quan ngang Bộ; C Cơ quan quản lý đơn vị nghiệp cơng lập D Cấp có thẩm quyền Câu hỏi 552 Đơn vị có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức ? A Đơn vị ngồi cơng lập B Đơn vị nghiệp công lập; C Đơn vị cơng lập D Đơn vị nghiệp ngồi cơng lập Câu hỏi 553: Viên chức cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng A Tiền lương B Phụ cấp theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập C Thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính thời gian công tác liên tục, xét nâng lương D Tất ý trên; Câu hỏi 554 Mục đích đánh giá viên chức quy định: A Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng viên chức B Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức C Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng viên chức D Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng , khen thưởng, kỉ luật thực chế độ, sách viên chức; Câu hỏi 555 Việc đánh giá viên chức thực dựa nào? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Các cam kết hợp đồng làm việc kí kết B Quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử vien chức C Cả đúng; D Cả sai Câu hỏi 556 Việc đánh giá viên chức xem xét theo nội dung nào? A Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc kí kết B Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp C Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp thực quy tắc ứng xử viên chức Việc thực nghĩa vụ khác viên chức D Cả đáp án đúng; Câu hỏi 557 Việc đánh giá viên chức thực nào? A Hàng năm B kết thúc thời gian tập sự; trước kí kết hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm C Hàng năm; kết thúc thời gian tập sự; trước kí kết hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khan thưởng, kỉ luật, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; D Khi xét khan thưởng, kỉ luật, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng Câu hỏi 558 Hằng năm, vào nội dung đánh giá, viên chức phân thành loại? A B.5 C.6 D.4; Câu hỏi 559 Hằng năm, vào nội dung đánh giá, viên chức phân thành? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A.Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ B Hồn thành nhiệm vụ; Khơng hồn thành nhiệm vụ C.Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hồn thành nhiệm vụ; Khơng hồn thành nhiệm vụ; D.Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ Câu hỏi 560 Trách nhiệm đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lí thuộc ai? A.Chính phủ B Bộ giáo dục C Đơn vị công lập D Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập; Câu hỏi 561 Quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức quan nào? A Bộ Giáo dục Đào tạo B Đơn vị công lập C Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập D Chính phủ Câu hỏi 562 Thơng báo kết đánh giá, phân loại viên chức quy định A Nội dung đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức B Kết phân loại viên chức công khai đơn vị nghiệp cơng lập C Nếu khơng trí với kết đánh giá phân loại viên chức quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền D Cả đáp án đúng; Câu hỏi 563: Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được? A Hưởng trợ cấp việc B Trợ cấp việc làm This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật lao động pháp luật bảo hiểm xã hội D Cả đúng; Câu hỏi 564 Viên chức không hưởng trợ cấp việc thuộc trường hợp sau đây? A.Bị buộc việc B Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định khoản 4,5 Điều 29 luật C Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định khoản Điều 28 Luật D Cả đúng; Câu hỏi 565 Viên chức hưởng chế độ hưu trí theo quy định của? A Pháp luật lao động B Pháp luật bảo hiểm xã hội C Pháp luật lao động Pháp luật bảo hiểm xã hội; D Hội đồng nhà trường Câu hỏi 566: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lí viên chức phải thơng báo văn thời điểm nghỉ hưu trước? A tháng B tháng C tháng D tháng Câu hỏi 567 Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lí viên chức định nghỉ hưu trước? A tháng B tháng C tháng D tháng This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu hỏi 568 Quản lí nhà nước viên chức quy định quan thống quản lí nhà nước viên chức là? A Nhà nước B Đợn vị nghiệp công lập C Chính phủ D Cả Câu hỏi 569 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm nội dung? A B.8 C 10 D.9; Câu hỏi 570 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào? A Xây dựng vị trí việc làm; bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp B.Tuyển dụng viên chức; Kí hợp đồng làm việc C Thay đổi vị trí việc làm, biệt pahis chấm dứt hợp đồng làm việc, giải chế độ việc D Cả đúng; Câu hỏi 571 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào? A Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lí, xếp, bố trí sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc B Thực việc đánh giá, khen thưởng, kỉ luật viên chức Thực chế độ tiền lương, sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức C Lập, quản lí hồ sơ viên chức; thực chế độ báo cáo quản lí viên chức thuộc phạm vi quản lí This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Cả đáp án đúng; Câu hỏi 572 Cơ quan quy định quản lí viên chức là? A Bộ Giáo dục Đào tạo B Đơn vị nghiệp cơng lập C Nhà nước D Chính phủ Câu hỏi 573 Kiểm tra, tra gì? A Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị nghiệp công lập, tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức đvị nghiệp cơng lập giao quản lí B Bộ Nội vụ tra việc tuyển dụng, sử dụng quản lí viên chức ttheo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan C Các bộ, quan ngang bộ, tra việc thực hoạt động nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực giao quản lí D Cả đáp án đúng; Câu hỏi 574 Quy định khen thưởng viên chức nào? A Viên chức có cơng trạng, thành tích cống hiến cơng tác, hoạt động nghề nghiệp khen thưởng, tôn vinh theo quy định pháp luật thi đua, khen thưởng B.Viên chức khen thưởng có cơng trạng, thành tích đặc biệt xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định Chính phủ C.Viên chức hồn thành tốt nhiệm vụ quan, đơn vị nghiệp công lập giao phó D A B đúng; Câu hỏi 575 Viên chức vi phạm quy định pháp luật q trình thực cơng việc nhiệm vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu hình thức kỉ luật sau đây? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A.Khiển trách B Cảnh cáo C Cách chức D Buộc viêc E Cả đáp án Câu hỏi 576 Hình thức kỉ luật cách chức áp dụng đối với: a Viên chức b Cán c Viên chức quản lí d.Cả sai Câu hỏi 577 Quyết định kỉ luật viên chức lưu vào A Hồ sơ nhà trường B Hồ sơ cán công chức C Hồ sơ nội D Hồ sơ viên chức Câu hỏi 578 Cơ quan quy định việc áp dụng hình thức kỉ luật, trình tự, thủ tục thẩm quyền xử lí kỉ luật viên chức? A Đơn vị nghiệp công lập B Bộ giáo dục đào tạo C Chính phủ D Các Bộ, quan ngang Bộ Câu hỏi 579 Thời hiệu xử lí kỉ luật kể từ thời điểm có hành vi vi phạm là? A 12 tháng B 36 tháng C tháng D 24 tháng Câu hỏi 580 Thời hạn xử lí kỉ luật khơng q? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A tháng B không tháng C tháng D Không tháng Câu hỏi 581 Trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thời hạn xử lí kỉ luật kéo dài khơng q? A tháng B.3 tháng C tháng D tháng Câu hỏi 582 Kể từ ngày định đình điều tra, đình vụ án, người định phải gửi định tài liệu có liên quan cho đơn vị quản lí viên chức để xem xét xử lí kỉ luật thời hạn bao lâu? A ngày B ngày C ngày D ngày This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHĨA HỌC ONLINE ƠN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC Các em biết, hình thức học online xu giáo dục 4.0 Nó có ưu điểm lớn là: Các em khơng thời gian đến lớp; ngồi nhà, quán café mát lạnh mà học kiến thức mà em mong muốn Thật dễ dàng không em?Các em tương tác trao đổi trực tiếp với giảng viên; hỏi gi gỉ gi nội dung môn học, giải đáp đề thi nội dung khác mà em quan tâm Chỉ cần có laptop smartphone em học lúc, nơi Thầy tạo nhóm học cho khung ngày (GROUP: BC LỚP ƠN THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐỒN, Nhóm Luật Thầy Đồn), Thầy livestream nhóm để em tham gia học Nhóm có tính lưu giữ VIDEO Vì vậy, trường hợp, em bận không tham gia buổi học nào, em vào nhóm nghe lại VIDEO để học Trong q trình học, nghe lại VIDEO, có chỗ em chưa rõ, em gửi tin nhắn nhóm cho FB cá nhân Thầy, email Thầy, Thầy giải đáp cho em Thầy đồng hành với em đến ngày em thi Thầy hỗ trợ tối đa cho em đến mức Rất mong em dành thời gian để học tập tốt, ôn luyện để em đạt kết tốt: TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC TỚI, em nhé.Cụ thể sau: Hình thức học online: Mỗi tuần có buổi livestream nhóm(Group) Thầy giảng có nội dung ôn thi theo khung đề cương Sở, luyện đề chữa đề thi cho em, hướng dẫn cách nhớ lâu kiến thức, mẹo học làm thi trắc nghiệm đạt kết cao Khi em chưa rõ nội dung kiến thức nào, em gửi câu hỏi vào email, vào group lớp học, vào FB cá nhân Thầy, Thầy có trách nhiệm trả lời câu hỏi em sau nhận câu hỏi Đồng thời, hàng ngày Thầy giao cho người làm em gửi làm cho Thầy qua email This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Lớp học áp dụng với tất học viên nước.Các em cần đăng ký học Thời gian học: 120 phút/buổi (3 buổi/tuần) Khơng giới hạn tổng số buổi/khóa học, em học đến ngày em thi thơi Kinh phí trọn gói khóa học(từ đăng ký, đóng học phí đến tận ngày thi em) 900.000 đồng Thầy giảm 20% cho nhóm bạn đăng ký từ người trở lên giảm 50% cho nhóm bạn đăng ký học từ người trở lên Đây số tài khoản sau Thầy: 26010000064719 - Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ Tài khoản: Phan Văn Đoàn Sau nhận tiền em gửi, Thầy xác nhận việc nhận tiền em em lưu lại để có chứng minh xác thực em Sau thực thủ tục chuyển tiền, Thầy gửi cho em tài liệu học tập, văn pháp luật phục vụ cho kỳ thi đề thi trắc nghiệm phần kiến thức chung.Đồng thời, Thầy add em vào nhóm Group học tập Thầy (GROUP: BC LỚP ÔN THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐỒN, Nhóm Luật Thầy Đồn) Để thuận tiện cho việc học, việc hỗ trợ kịp cho em, em cho Thầy xin thông tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển(Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời gian mà em tham gia học nhóm Các em đăng ký khóa học theo thơng tin gửi email Thầy: diepdoan2003@gmail.com qua tin nhắn FB Thầy: Diep Doan Phan SĐT: 0987265525 ... trước ngày điểm d, khoản 5, Điều 29? A Từ 45 ngày B Ít 45 ngày C Từ 30 ngày D Ít 30 ngày Câu hỏi 540: Thời hạn biệt phái không năm? A năm B năm C năm D năm Câu hỏi 541: Không biệt phái viên chức. .. ngày C 45 ngày D Ít 45 ngày Câu hỏi 536.Trường hợp viên chức bị ốm đau, bị tai nạn điều trị tháng liên tục phải báo trước ngày A 30 ngày B ngày C Ít ngày D Ít ngày Câu hỏi 537: Viên chức làm việc... điều kiện chức vụ quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục; Câu hỏi 547: Viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn năm? A.5 năm B.3 năm C.Không năm D Không năm; Câu hỏi 548 Viên chức quản lí
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÀY 18 7 2019 bộ đề THI VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 , NGÀY 18 7 2019 bộ đề THI VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019