LUẬTVIÊN CHỨC 2019

40 36 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 11:10

LUẬTVIÊN CHỨC CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Luật quy định viên chức; quyền, nghĩa vụ viên chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập Điều Viên chức Viên chức cơng dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Điều Giải thích từ ngữ Trong Luật này, từ ngữ hiểu sau: Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức hưởng phụ cấp chức vụ quản lý Đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp quan, tổ chức có thẩm quyền quy định Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực vào làm viên chức đơn vị nghiệp công lập Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền nghĩa vụ bên Điều Hoạt động nghề nghiệp viên chức Hoạt động nghề nghiệp viên chức việc thực cơng việc nhiệm vụ có u cầu trình độ, lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan Điều Các nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp Tận tụy phục vụ nhân dân Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan, tổ chức có thẩm quyền nhân dân Điều Các nguyên tắc quản lý viên chức Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thống quản lý Nhà nước Bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức thực sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm vào hợp đồng làm việc Thực bình đẳng giới, sách ưu đãi Nhà nước viên chức người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người có cơng với cách mạng, viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sách ưu đãi khác Nhà nước viên chức Điều Vị trí việc làm Vị trí việc làm cơng việc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp cơng lập Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập Điều Chức danh nghề nghiệp Chức danh nghề nghiệp tên gọi thể trình độ lực chuyên môn, nghiệp vụ viên chức lĩnh vực nghề nghiệp Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với bộ, quan ngang có liên quan quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp Điều Đơn vị nghiệp công lập cấu tổ chức quản lý hoạt động đơn vị nghiệp công lập Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước Đơn vị nghiệp công lập gồm: a) Đơn vị nghiệp cơng lập giao quyền tự chủ hồn tồn thực nhiệm vụ, tài chính, tổ chức máy, nhân (sau gọi đơn vị nghiệp công lập giao quyền tự chủ); b) Đơn vị nghiệp công lập chưa giao quyền tự chủ hồn tồn thực nhiệm vụ, tài chính, tổ chức máy, nhân (sau gọi đơn vị nghiệp công lập chưa giao quyền tự chủ) Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị nghiệp cơng lập quy định khoản Điều lĩnh vực nghiệp vào khả tự chủ thực nhiệm vụ, tài chính, tổ chức máy, nhân phạm vi hoạt động đơn vị nghiệp công lập Căn điều kiện cụ thể, yêu cầu quản lý loại hình đơn vị nghiệp cơng lập lĩnh vực, Chính phủ quy định việc thành lập, cấu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập, mối quan hệ Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập Điều 10 Chính sách xây dựng phát triển đơn vị nghiệp công lập đội ngũ viên chức Nhà nước tập trung xây dựng hệ thống đơn vị nghiệp công lập để cung cấp dịch vụ công mà Nhà nước phải chịu trách nhiệm chủ yếu bảo đảm nhằm phục vụ nhân dân lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học lĩnh vực khác mà khu vực ngồi cơng lập chưa có khả đáp ứng; bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Chính phủ phối hợp với quan có thẩm quyền đạo việc lập quy hoạch, tổ chức, xếp lại hệ thống đơn vị nghiệp công lập theo hướng xác định lĩnh vực hạn chế lĩnh vực cần tập trung ưu tiên phát triển, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp Không tổ chức đơn vị nghiệp công lập thực dịch vụ kinh doanh, thu lợi nhuận Tiếp tục đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hạch toán độc lập; tách chức quản lý nhà nước bộ, quan ngang với chức điều hành đơn vị nghiệp cơng lập Nhà nước có sách xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ lực chun mơn đáp ứng yêu cầu ngày cao khu vực cung ứng dịch vụ công; phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ xứng đáng người có tài để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân CHƯƠNG II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC Mục QUYỀN CỦA VIÊN CHỨC Điều 11 Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao Được định vấn đề mang tính chun mơn gắn với cơng việc nhiệm vụ giao Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật Điều 12 Quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập Điều 13 Quyền viên chức nghỉ ngơi Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng khơng hết số ngày nghỉ hàng năm tốn khoản tiền cho ngày khơng nghỉ Viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa trường hợp đặc biệt khác, có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép 02 năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép 03 năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật Được nghỉ không hưởng lương trường hợp có lý đáng đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Điều 14 Quyền viên chức hoạt động kinh doanh làm việc thời gian quy định Được hoạt động nghề nghiệp thời gian làm việc quy định hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Được ký hợp đồng vụ, việc với quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật khơng cấm phải hồn thành nhiệm vụ giao có đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Được góp vốn khơng tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác Điều 15 Các quyền khác viên chức Viên chức khen thưởng, tôn vinh, tham gia hoạt động kinh tế xã hội; hưởng sách ưu đãi nhà ở; tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp nước nước theo quy định pháp luật Trường hợp bị thương chết thực công việc nhiệm vụ giao xét hưởng sách thương binh xét để công nhận liệt sĩ theo quy định pháp luật Mục NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC Điều 16 Nghĩa vụ chung viên chức Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp cơng lập Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ cơng, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản giao Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức Điều 17 Nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ Chấp hành phân công cơng tác người có thẩm quyền Thường xun học tập nâng cao trình độ, kỹ chun mơn, nghiệp vụ Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: a) Có thái độ lịch sự, tơn trọng nhân dân; b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều 18 Nghĩa vụ viên chức quản lý Viên chức quản lý thực nghĩa vụ quy định Điều 16, Điều 17 Luật nghĩa vụ sau: Chỉ đạo tổ chức thực nhiệm vụ đơn vị theo chức trách, thẩm quyền giao; Thực dân chủ, giữ gìn đồn kết, đạo đức nghề nghiệp đơn vị giao quản lý, phụ trách; Chịu trách nhiệm liên đới chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách; Xây dựng phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu sở vật chất, tài đơn vị giao quản lý, phụ trách; Tổ chức thực biện pháp phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đơn vị giao quản lý, phụ trách Điều 19 Những việc viên chức khơng làm Trốn tránh trách nhiệm, thối thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đồn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan CHƯƠNG III TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VIÊN CHỨC Mục TUYỂN DỤNG Điều 20 Căn tuyển dụng Việc tuyển dụng viên chức phải vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quỹ tiền lương đơn vị nghiệp công lập Điều 21 Nguyên tắc tuyển dụng Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan pháp luật c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định khoản Điều 28 Luật Điều 46 Chế độ hưu trí Viên chức hưởng chế độ hưu trí theo quy định pháp luật lao động pháp luật bảo hiểm xã hội Trước 06 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải thông báo văn thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày viên chức nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức định nghỉ hưu Đơn vị nghiệp cơng lập ký hợp đồng vụ, việc với người hưởng chế độ hưu trí đơn vị có nhu cầu người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng; thời gian hợp đồng, khoản thù lao theo hợp đồng, người hưởng số chế độ, sách cụ thể chế quản lý bảo đảm điều kiện cho hoạt động chun mơn Chính phủ quy định CHƯƠNG V KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 51 Khen thưởng Viên chức có cơng trạng, thành tích cống hiến cơng tác, hoạt động nghề nghiệp khen thưởng, tơn vinh theo quy định pháp luật thi đua, khen thưởng Viên chức khen thưởng có cơng trạng, thành tích đặc biệt xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định Chính phủ Điều 52 Các hình thức kỷ luật viên chức Viên chức vi phạm quy định pháp luật q trình thực cơng việc nhiệm vụ tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu hình thức kỷ luật sau: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Cách chức; d) Buộc việc Viên chức bị kỷ luật hình thức quy định khoản Điều bị hạn chế thực hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật có liên quan Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng viên chức quản lý Quyết định kỷ luật lưu vào hồ sơ viên chức Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật Thời hiệu xử lý kỷ luật thời hạn Luật quy định mà hết thời hạn viên chức có hành vi vi phạm khơng bị xem xét xử lý kỷ luật Thời hiệu xử lý kỷ luật 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm Thời hạn xử lý kỷ luật viên chức khoảng thời gian từ phát hành vi vi phạm viên chức đến có định xử lý kỷ luật cấp có thẩm quyền Thời hạn xử lý kỷ luật khơng q 02 tháng; trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thời hạn xử lý kỷ luật kéo dài không 04 tháng Trường hợp viên chức bị khởi tố, truy tố có định đưa xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, sau có định đình điều tra đình vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm kỷ luật bị xem xét xử lý kỷ luật; thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày định đình điều tra, đình vụ án, người định phải gửi định tài liệu có liên quan cho đơn vị quản lý viên chức để xem xét xử lý kỷ luật Điều 54 Tạm đình công tác Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập định tạm đình cơng tác viên chức thấy viên chức tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật Thời gian tạm đình cơng tác khơng q 15 ngày, trường hợp cần thiết kéo dài thêm không 30 ngày Hết thời gian tạm đình cơng tác, viên chức khơng bị xử lý kỷ luật bố trí vào vị trí việc làm cũ Trong thời gian bị tạm đình công tác, viên chức hưởng lương theo quy định Chính phủ Điều 55 Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả Viên chức làm mất, hư hỏng trang bị, thiết bị có hành vi khác gây thiệt hại tài sản đơn vị nghiệp công lập phải bồi thường thiệt hại Viên chức thực công việc nhiệm vụ phân công có lỗi gây thiệt hại cho người khác mà đơn vị nghiệp cơng lập phải bồi thường có nghĩa vụ hồn trả cho đơn vị nghiệp cơng lập Chính phủ quy định chi tiết việc xác định mức hoàn trả viên chức Điều 56 Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức Viên chức bị khiển trách thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng Trường hợp viên chức bị cách chức thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị nghiệp cơng lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức khơng thực việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm thời hạn 12 tháng, kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực Viên chức thời hạn xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử khơng bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải nghỉ hưu việc Viên chức quản lý bị kỷ luật cách chức tham nhũng bị Tòa án kết án hành vi tham nhũng khơng bổ nhiệm vào vị trí quản lý Viên chức bị cấm hành nghề bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp thời hạn định theo định quan có thẩm quyền, khơng bị xử lý kỷ luật buộc thơi việc đơn vị nghiệp cơng lập phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm bị hạn chế Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình cơng tác phải bồi thường, hoàn trả theo định đơn vị nghiệp công lập thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại, khởi kiện yêu cầu giải theo trình tự pháp luật quy định Điều 57 Quy định viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà khơng hưởng án treo bị Tòa án kết án hành vi tham nhũng bị buộc thơi việc, kể từ ngày án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật Viên chức quản lý bị Tòa án tun phạm tội đương nhiên thơi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật LUẬT GIÁO DỤC 2005 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Luật giáo dục quy định hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, sở giáo dục khác hệ thống giáo dục quốc dân, quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục Điều Mục tiêu giáo dục Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Điều Tính chất, nguyên lý giáo dục Nền giáo dục Việt Nam giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội Điều Hệ thống giáo dục quốc dân Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục quy giáo dục thường xuyên Các cấp học trình độ đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: a) Giáo dục mầm non có nhà trẻ mẫu giáo; b) Giáo dục phổ thơng có tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông; c) Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề; d) Giáo dục đại học sau đại học (sau gọi chung giáo dục đại học) đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ Điều Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính bản, tồn diện, thiết thực, đại có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng ý thức công dân; kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp, sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với phát triển tâm sinh lý lứa tuổi người học Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên Điều Chương trình giáo dục Chương trình giáo dục thể mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết giáo dục môn học lớp, cấp học trình độ đào tạo Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính đại, tính ổn định, tính thống nhất; kế thừa cấp học, trình độ đào tạo tạo điều kiện cho phân luồng, liên thông, chuyển đổi trình độ đào tạo, ngành đào tạo hình thức giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân Yêu cầu nội dung kiến thức kỹ quy định chương trình giáo dục phải cụ thể hóa thành sách giáo khoa giáo dục phổ thơng, giáo trình tài liệu giảng dạy giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên Sách giáo khoa, giáo trình tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu phương pháp giáo dục Chương trình giáo dục tổ chức thực theo năm học giáo dục mầm non giáo dục phổ thông; theo năm học theo hình thức tích luỹ tín giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học Kết học tập mơn học tín mà người học tích luỹ theo học chương trình giáo dục công nhận để xem xét giá trị chuyển đổi cho mơn học tín tương ứng chương trình giáo dục khác người học chuyển ngành nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập học lên cấp học, trình độ đào tạo cao Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định việc thực chương trình giáo dục theo hình thức tích luỹ tín chỉ, việc cơng nhận để xem xét giá trị chuyển đổi kết học tập mơn học tín Điều Ngơn ngữ dùng nhà trường sở giáo dục khác; dạy học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ Tiếng Việt ngôn ngữ thức dùng nhà trường sở giáo dục khác Căn vào mục tiêu giáo dục yêu cầu cụ thể nội dung giáo dục, Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy học tiếng nước nhà trường sở giáo dục khác Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số học tiếng nói, chữ viết dân tộc nhằm giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, giúp cho học sinh người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức học tập nhà trường sở giáo dục khác Việc dạy học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số thực theo quy định Chính phủ Ngoại ngữ quy định chương trình giáo dục ngơn ngữ sử dụng phổ biến giao dịch quốc tế Việc tổ chức dạy ngoại ngữ nhà trường sở giáo dục khác cần bảo đảm để người học học liên tục có hiệu Điều Văn bằng, chứng Văn hệ thống giáo dục quốc dân cấp cho người học sau tốt nghiệp cấp học trình độ đào tạo theo quy định Luật Văn hệ thống giáo dục quốc dân gồm tốt nghiệp trung học sở, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Chứng hệ thống giáo dục quốc dân cấp cho người học để xác nhận kết học tập sau đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp Điều Phát triển giáo dục Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa; bảo đảm cân đối cấu trình độ, cấu ngành nghề, cấu vùng miền; mở rộng quy mô sở bảo đảm chất lượng hiệu quả; kết hợp đào tạo sử dụng Điều 10 Quyền nghĩa vụ học tập công dân Học tập quyền nghĩa vụ công dân Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tơn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hồn cảnh kinh tế bình đẳng hội học tập Nhà nước thực công xã hội giáo dục, tạo điều kiện để học hành Nhà nước cộng đồng giúp đỡ để người nghèo học tập, tạo điều kiện để người có khiếu phát triển tài Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho em dân tộc thiểu số, em gia đình vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng hưởng sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật đối tượng hưởng sách xã hội khác thực quyền nghĩa vụ học tập Điều 11 Phổ cập giáo dục Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập Nhà nước định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm điều kiện để thực phổ cập giáo dục nước Mọi cơng dân độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho thành viên gia đình độ tuổi quy định học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập Điều 12 Xã hội hóa nghiệp giáo dục Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập nghiệp Nhà nước tồn dân Nhà nước giữ vai trò chủ đạo phát triển nghiệp giáo dục; thực đa dạng hóa loại hình trường hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nghiệp giáo dục Mọi tổ chức, gia đình cơng dân có trách nhiệm chăm lo nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn Điều 13 Đầu tư cho giáo dục Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân nước, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước đầu tư cho giáo dục Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục Điều 14 Quản lý nhà nước giáo dục Nhà nước thống quản lý hệ thống giáo dục quốc dân mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sở giáo dục Điều 15 Vai trò trách nhiệm nhà giáo Nhà giáo giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm điều kiện cần thiết vật chất tinh thần để nhà giáo thực vai trò trách nhiệm mình; giữ gìn phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học Điều 16 Vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục Cán quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục Cán quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lực quản lý trách nhiệm cá nhân Nhà nước có kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển nghiệp giáo dục Điều 17 Kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục nhà trường sở giáo dục khác Việc kiểm định chất lượng giáo dục thực định kỳ phạm vi nước sở giáo dục Kết kiểm định chất lượng giáo dục công bố công khai để xã hội biết giám sát Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm đạo thực kiểm định chất lượng giáo dục Điều 18 Nghiên cứu khoa học Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường sở giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bước thực vai trò trung tâm văn hóa, khoa học, cơng nghệ địa phương nước Nhà trường sở giáo dục khác phối hợp với tổ chức nghiên cứu khoa học, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ việc đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước có sách ưu tiên phát triển nghiên cứu, ứng dụng phổ biến khoa học giáo dục Các chủ trương, sách giáo dục phải xây dựng sở kết nghiên cứu khoa học phù hợp với thực tiễn Việt Nam Điều 19 Không truyền bá tôn giáo nhà trường, sở giáo dục khác Không truyền bá tôn giáo, tiến hành nghi thức tôn giáo nhà trường, sở giáo dục khác hệ thống giáo dục quốc dân, quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân Điều 20 Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đồn kết tồn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào tệ nạn xã hội Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục mục đích vụ lợi Chương II HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN MỤC 1: GIÁO DỤC MẦM NON Điều 21 Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non thực việc ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi Điều 22 Mục tiêu giáo dục mầm non Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp Điều 23 Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục mầm non Nội dung giáo dục mầm non phải bảo đảm phù hợp với phát triển tâm sinh lý trẻ em, hài hòa ni dưỡng, chăm sóc giáo dục; giúp trẻ em phát triển thể cân đối, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn; biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo người trên; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu thích đẹp; ham hiểu biết, thích học Phương pháp giáo dục mầm non chủ yếu thông qua việc tổ chức hoạt động vui chơi để giúp trẻ em phát triển toàn diện; trọng việc nêu gương, động viên, khích lệ Điều 24 Chương trình giáo dục mầm non Chương trình giáo dục mầm non thể mục tiêu giáo dục mầm non; cụ thể hóa yêu cầu ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em độ tuổi; quy định việc tổ chức hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ; hướng dẫn cách thức đánh giá phát triển trẻ em tuổi mầm non Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non sở thẩm định Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non Điều 25 Cơ sở giáo dục mầm non Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi; Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi; Trường mầm non sở giáo dục kết hợp nhà trẻ mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi MỤC 2: GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Điều 26 Giáo dục phổ thông Giáo dục phổ thông bao gồm: a) Giáo dục tiểu học thực năm năm học, từ lớp đến lớp năm Tuổi học sinh vào học lớp sáu tuổi; b) Giáo dục trung học sở thực bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi mười tuổi; c) Giáo dục trung học phổ thông thực ba năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai Học sinh vào học lớp mười phải có tốt nghiệp trung học sở, có tuổi mười lăm tuổi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định trường hợp học trước tuổi học sinh phát triển sớm trí tuệ; học tuổi cao tuổi quy định học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh phát triển thể lực trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh diện hộ đói nghèo theo quy định Nhà nước, học sinh nước nước; trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học tiếng Việt trẻ em người dân tộc thiểu số trước vào học lớp Điều 27 Mục tiêu giáo dục phổ thông Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học trung học sở Giáo dục trung học sở nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thơng trình độ sở hiểu biết ban đầu kỹ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề vào sống lao động Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục trung học sở, hoàn thiện học vấn phổ thơng có hiểu biết thơng thường kỹ thuật hướng nghiệp, có điều kiện phát huy lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề vào sống lao động Điều 28 Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thơng, bản, tồn diện, hướng nghiệp có hệ thống; gắn với thực tiễn sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục cấp học Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết tự nhiên, xã hội người; có kỹ nghe, nói, đọc, viết tính tốn; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật Giáo dục trung học sở phải củng cố, phát triển nội dung học tiểu học, bảo đảm cho học sinh có hiểu biết phổ thơng tiếng Việt, tốn, lịch sử dân tộc; kiến thức khác khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có hiểu biết cần thiết tối thiểu kỹ thuật hướng nghiệp Giáo dục trung học phổ thông phải củng cố, phát triển nội dung học trung học sở, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thơng; ngồi nội dung chủ yếu nhằm bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thơng, bản, tồn diện hướng nghiệp cho học sinh có nội dung nâng cao số môn học để phát triển lực, đáp ứng nguyện vọng học sinh Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Điều 29 Chương trình giáo dục phổ thơng, sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thơng thể mục tiêu giáo dục phổ thông; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục phổ thơng, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết giáo dục môn học lớp cấp học giáo dục phổ thơng Sách giáo khoa cụ thể hóa yêu cầu nội dung kiến thức kỹ quy định chương trình giáo dục mơn học lớp giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phương pháp giáo dục phổ thông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thơng, duyệt sách giáo khoa để sử dụng thức, ổn định, thống giảng dạy, học tập sở giáo dục phổ thông, sở thẩm định Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông sách giáo khoa Điều 30 Cơ sở giáo dục phổ thông Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: Trường tiểu học; Trường trung học sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thơng có nhiều cấp học; Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Điều 31 Xác nhận hồn thành chương trình tiểu học cấp văn tốt nghiệp trung học sở, trung học phổ thông Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học Học sinh học hết chương trình trung học sở có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) cấp tốt nghiệp trung học sở Học sinh học hết chương trình trung học phổ thơng có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dự thi đạt yêu cầu Giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh) cấp tốt nghiệp trung học phổ thông MỤC 3: GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Điều 32 Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Trung cấp chuyên nghiệp thực từ ba đến bốn năm học người có tốt nghiệp trung học sở, từ đến hai năm học người có tốt nghiệp trung học phổ thông; Dạy nghề thực năm đào tạo nghề trình độ sơ cấp, từ đến ba năm đào tạo nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Điều 33 Mục tiêu giáo dục nghề nghiệp Mục tiêu giáo dục nghề nghiệp đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ nghề nghiệp trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong cơng nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả tìm việc làm, tự tạo việc làm tiếp tục học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh Trung cấp chuyên nghiệp nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ thực hành nghề, có khả làm việc độc lập có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc Dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo Điều 34 Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp Nội dung giáo dục nghề nghiệp phải tập trung đào tạo lực thực hành nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện kỹ theo yêu cầu đào tạo nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo Phương pháp giáo dục nghề nghiệp phải kết hợp rèn luyện kỹ thực hành với giảng dạy lý thuyết để giúp người học có khả hành nghề phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu cơng việc Điều 35 Chương trình, giáo trình giáo dục nghề nghiệp Chương trình giáo dục nghề nghiệp thể mục tiêu giáo dục nghề nghiệp; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục nghề nghiệp, phương pháp hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết đào tạo mơn học, ngành, nghề, trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm u cầu liên thơng với chương trình giáo dục khác Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có liên quan, sở thẩm định hội đồng thẩm định ngành chương trình trung cấp chuyên nghiệp, quy định chương trình khung đào tạo trung cấp chuyên nghiệp bao gồm cấu nội dung, số môn học, thời lượng môn học, tỷ lệ thời gian lý thuyết thực hành, thực tập ngành, nghề đào tạo Căn vào chương trình khung, trường trung cấp chuyên nghiệp xác định chương trình đào tạo trường Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có liên quan, sở thẩm định hội đồng thẩm định ngành chương trình dạy nghề, quy định chương trình khung cho trình độ nghề đào tạo bao gồm cấu nội dung, số lượng, thời lượng môn học kỹ nghề, tỷ lệ thời gian lý thuyết thực hành, bảo đảm mục tiêu cho ngành, nghề đào tạo Căn vào chương trình khung, sở dạy nghề xác định chương trình dạy nghề sở Giáo trình giáo dục nghề nghiệp cụ thể hóa u cầu nội dung kiến thức, kỹ quy định chương trình giáo dục mơn học, ngành, nghề, trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phương pháp giáo dục nghề nghiệp Giáo trình giáo dục nghề nghiệp Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc trung tâm dạy nghề tổ chức biên soạn duyệt để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập thức sở giáo dục nghề nghiệp sở thẩm định Hội đồng thẩm định giáo trình Hiệu trưởng, Giám đốc trung tâm dạy nghề thành lập Điều 36 Cơ sở giáo dục nghề nghiệp Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: a) Trường trung cấp chuyên nghiệp; b) Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề (sau gọi chung sở dạy nghề) Cơ sở dạy nghề tổ chức độc lập gắn với sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sở giáo dục khác Điều 37 Văn bằng, chứng giáo dục nghề nghiệp Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp, chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề, có đủ điều kiện theo quy định Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề dự kiểm tra đạt yêu cầu Thủ trưởng sở giáo dục nghề nghiệp cấp chứng nghề Học sinh học hết chương trình trung cấp chun nghiệp, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dự thi đạt yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường cấp tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, có đủ điều kiện theo quy định Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề dự thi đạt yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường cấp tốt nghiệp trung cấp nghề Sinh viên học hết chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng, có đủ điều kiện theo quy định Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề dự thi đạt yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường cấp tốt nghiệp cao đẳng nghề MỤC 4: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Điều 38 Giáo dục đại học Giáo dục đại học bao gồm: Đào tạo trình độ cao đẳng thực từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo người có tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nghiệp trung cấp; từ năm rưỡi đến hai năm học người có tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành; Đào tạo trình độ đại học thực từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo người có tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học người có tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành; từ năm rưỡi đến hai năm học người có tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành; Đào tạo trình độ thạc sĩ thực từ đến hai năm học người có tốt nghiệp đại học; Đào tạo trình độ tiến sĩ thực bốn năm học người có tốt nghiệp đại học, từ hai đến ba năm học người có thạc sĩ Trong trường hợp đặc biệt, thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ kéo dài theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo trình độ tương đương với trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ số ngành chuyên môn đặc biệt Điều 39 Mục tiêu giáo dục đại học Mục tiêu giáo dục đại học đào tạo người học có phẩm chất trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức chun mơn kỹ thực hành để giải vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chun mơn có kỹ thực hành thành thạo, có khả làm việc độc lập, sáng tạo giải vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao thực hành, có khả làm việc độc lập, sáng tạo có lực phát hiện, giải vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao lý thuyết thực hành, có lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát giải vấn đề khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học hoạt động chuyên môn Điều 40 Yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục đại học Nội dung giáo dục đại học phải có tính đại phát triển, bảo đảm cấu hợp lý kiến thức khoa học bản, ngoại ngữ công nghệ thông tin với kiến thức chuyên môn mơn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp, sắc văn hóa dân tộc; tương ứng với trình độ chung khu vực giới Đào tạo trình độ cao đẳng phải bảo đảm cho sinh viên có kiến thức khoa học kiến thức chuyên môn cần thiết, trọng rèn luyện kỹ lực thực công tác chun mơn Đào tạo trình độ đại học phải bảo đảm cho sinh viên có kiến thức khoa học kiến thức chun mơn tương đối hồn chỉnh; có phương pháp làm việc khoa học; có lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn Đào tạo trình độ thạc sĩ phải bảo đảm cho học viên bổ sung nâng cao kiến thức học trình độ đại học; tăng cường kiến thức liên ngành; có đủ lực thực công tác chuyên môn nghiên cứu khoa học chuyên ngành Đào tạo trình độ tiến sĩ phải bảo đảm cho nghiên cứu sinh hoàn chỉnh nâng cao kiến thức bản; có hiểu biết sâu kiến thức chun mơn; có đủ lực tiến hành độc lập công tác nghiên cứu khoa học sáng tạo công tác chuyên môn Phương pháp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tự giác học tập, lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư sáng tạo, rèn luyện kỹ thực hành, tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng Phương pháp đào tạo trình độ thạc sĩ thực cách phối hợp hình thức học tập lớp với tự học, tự nghiên cứu; coi trọng việc phát huy lực thực hành, lực phát hiện, giải vấn đề chun mơn Phương pháp đào tạo trình độ tiến sĩ thực chủ yếu tự học, tự nghiên cứu hướng dẫn nhà giáo, nhà khoa học; coi trọng rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư sáng tạo phát hiện, giải vấn đề chuyên môn Điều 41 Chương trình, giáo trình giáo dục đại học Chương trình giáo dục đại học thể mục tiêu giáo dục đại học; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương pháp hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết đào tạo mơn học, ngành học, trình độ đào tạo giáo dục đại học; bảo đảm yêu cầu liên thông với chương trình giáo dục khác Trên sở thẩm định Hội đồng quốc gia thẩm định ngành chương trình giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định chương trình khung cho ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học bao gồm cấu nội dung môn học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian đào tạo môn học, lý thuyết với thực hành, thực tập Căn vào chương trình khung, trường cao đẳng, trường đại học xác định chương trình giáo dục trường Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định khối lượng kiến thức, kết cấu chương trình, luận văn, luận án đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ Giáo trình giáo dục đại học cụ thể hóa yêu cầu nội dung kiến thức, kỹ quy định chương trình giáo dục mơn học, ngành học, trình độ đào tạo Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học có trách nhiệm tổ chức biên soạn duyệt giáo trình mơn học để sử dụng thức trường sở thẩm định Hội đồng thẩm định giáo trình Hiệu trưởng thành lập; bảo đảm có đủ giáo trình phục vụ giảng dạy, học tập Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm tổ chức biên soạn duyệt giáo trình sử dụng chung cho trường cao đẳng, trường đại học Điều 42 Cơ sở giáo dục đại học Cơ sở giáo dục đại học bao gồm: a) Trường cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng; b) Trường đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học; đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ Thủ tướng Chính phủ giao Viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ Thủ tướng Chính phủ giao Cơ sở giáo dục đại học giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ bảo đảm điều kiện sau đây: a) Có đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đủ số lượng, có khả xây dựng, thực chương trình đào tạo tổ chức hội đồng đánh giá luận án; b) Có sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ; c) Có kinh nghiệm công tác nghiên cứu khoa học; thực nhiệm vụ nghiên cứu thuộc đề tài khoa học chương trình khoa học cấp nhà nước; có kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng người làm cơng tác nghiên cứu khoa học Mơ hình tổ chức cụ thể loại trường đại học Chính phủ quy định Điều 43 Văn giáo dục đại học Sinh viên học hết chương trình cao đẳng, có đủ điều kiện dự thi đạt yêu cầu theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu trưởng trường cao đẳng trường đại học cấp tốt nghiệp cao đẳng Sinh viên học hết chương trình đại học, có đủ điều kiện dự thi bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp đạt yêu cầu theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu trưởng trường đại học cấp tốt nghiệp đại học Bằng tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật gọi kỹ sư; ngành kiến trúc kiến trúc sư; ngành y, dược bác sĩ, dược sĩ, cử nhân; ngành khoa học bản, sư phạm, luật, kinh tế cử nhân; ngành lại tốt nghiệp đại học Học viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, có đủ điều kiện bảo vệ luận văn đạt yêu cầu theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu trưởng trường đại học cấp thạc sĩ Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, có đủ điều kiện bảo vệ luận án đạt yêu cầu theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu trưởng trường đại học, Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học cấp tiến sĩ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định trách nhiệm thẩm quyền cấp văn sở giáo dục đại học nước quy định khoản Điều 42 Luật liên kết đào tạo với sở giáo dục đại học nước ngồi Thủ tướng Chính phủ quy định văn tốt nghiệp tương đương trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ số ngành chuyên môn đặc biệt MỤC 5: GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Điều 44 Giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên giúp người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chun mơn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm thích nghi với đời sống xã hội Nhà nước có sách phát triển giáo dục thường xuyên, thực giáo dục cho người, xây dựng xã hội học tập Điều 45 Yêu cầu chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên Nội dung giáo dục thường xuyên thể chương trình sau đây: a) Chương trình xóa mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ; b) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao cơng nghệ; c) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; d) Chương trình giáo dục để lấy văn hệ thống giáo dục quốc dân Các hình thức thực chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: a) Vừa làm vừa học; b) Học từ xa; c) Tự học có hướng dẫn Nội dung giáo dục chương trình quy định điểm a, b c khoản Điều phải bảo đảm tính thiết thực, giúp người học nâng cao khả lao động, sản xuất, công tác chất lượng sống Nội dung giáo dục chương trình giáo dục quy định điểm d khoản Điều phải bảo đảm yêu cầu nội dung chương trình giáo dục cấp học, trình độ đào tạo quy định điều 29, 35 41 Luật Phương pháp giáo dục thường xuyên phải phát huy vai trò chủ động, khai thác kinh nghiệm người học, coi trọng việc bồi dưỡng lực tự học, sử dụng phương tiện đại công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu dạy học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề theo thẩm quyền quy định cụ thể chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục thường xuyên Điều 46 Cơ sở giáo dục thường xuyên Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: a) Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức cấp tỉnh cấp huyện; b) Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) Chương trình giáo dục thường xun thực sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục nghề nghiệp, sở giáo dục đại học thông qua phương tiện truyền thông đại chúng Trung tâm giáo dục thường xuyên thực chương trình giáo dục thường xuyên quy định khoản Điều 45 Luật này, không thực chương trình giáo dục để lấy tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiệp đại học Trung tâm học tập cộng đồng thực chương trình giáo dục quy định điểm a điểm b khoản Điều 45 Luật Cơ sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục nghề nghiệp, sở giáo dục đại học thực chương trình giáo dục thường xuyên phải bảo đảm nhiệm vụ đào tạo mình, thực chương trình giáo dục quy định điểm d khoản Điều 45 Luật quan quản lý nhà nước giáo dục có thẩm quyền cho phép Cơ sở giáo dục đại học thực chương trình giáo dục thường xuyên lấy tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiệp đại học liên kết với sở giáo dục địa phương trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh với điều kiện sở giáo dục địa phương bảo đảm yêu cầu sở vật chất, thiết bị cán quản lý cho việc đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học Điều 47 Văn bằng, chứng giáo dục thường xuyên Học viên học hết chương trình trung học sở có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cấp tốt nghiệp trung học sở Trừ trường hợp học viên học hết chương trình trung học sở quy định khoản này, học viên theo học chương trình giáo dục quy định điểm d khoản Điều 45 Luật có đủ điều kiện sau dự thi, đạt yêu cầu cấp tốt nghiệp: a) Đăng ký sở giáo dục có thẩm quyền đào tạo cấp học trình độ tương ứng; b) Học hết chương trình, thực đủ yêu cầu kiểm tra kết học tập chương trình sở giáo dục nơi đăng ký xác nhận đủ điều kiện dự thi theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Thẩm quyền cấp văn giáo dục thường xuyên quy định thẩm quyền cấp văn giáo dục quy định điều 31, 37 43 Luật Học viên học hết chương trình giáo dục quy định điểm a, b c khoản Điều 45 Luật này, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiểm tra, đạt yêu cầu cấp chứng giáo dục thường xuyên Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp chứng giáo dục thường xuyên Chương IV NHÀ GIÁO MỤC 1: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NHÀ GIÁO Điều 70 Nhà giáo Nhà giáo người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường, sở giáo dục khác Nhà giáo phải có tiêu chuẩn sau đây: a) Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; b) Đạt trình độ chuẩn đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; c) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; d) Lý lịch thân rõ ràng Nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi giáo viên; sở giáo dục đại học gọi giảng viên Điều 71 Giáo sư, phó giáo sư Giáo sư, phó giáo sư chức danh nhà giáo giảng dạy sở giáo dục đại học Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Điều 72 Nhiệm vụ nhà giáo Nhà giáo có nhiệm vụ sau đây: Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực đầy đủ có chất lượng chương trình giáo dục; Gương mẫu thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật điều lệ nhà trường; Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; tôn trọng nhân cách người học, đối xử công với người học, bảo vệ quyền, lợi ích đáng người học; Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ, đổi phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học; Các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều 73 Quyền nhà giáo Nhà giáo có quyền sau đây: Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo; Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ; Được hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu khoa học trường, sở giáo dục khác sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực đầy đủ nhiệm vụ nơi công tác; Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; Được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ngày nghỉ khác theo quy định Bộ luật lao động Điều 74 Thỉnh giảng Cơ sở giáo dục mời người có đủ tiêu chuẩn quy định khoản Điều 70 Luật đến giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng Người mời thỉnh giảng phải thực nhiệm vụ quy định Điều 72 Luật Người mời thỉnh giảng cán bộ, công chức phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi cơng tác Điều 75 Các hành vi nhà giáo khơng làm Nhà giáo khơng có hành vi sau đây: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; Gian lận tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết học tập, rèn luyện người học; Xuyên tạc nội dung giáo dục; ép buộc học sinh học thêm để thu tiền Điều 76 Ngày Nhà giáo Việt Nam Ngày 20 tháng 11 năm ngày Nhà giáo Việt Nam MỤC 2: ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO Điều 77 Trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo Trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo quy định sau: a) Có tốt nghiệp trung cấp sư phạm giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học; b) Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm có tốt nghiệp cao đẳng có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học sở; c) Có tốt nghiệp đại học sư phạm có tốt nghiệp đại học có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thơng; d) Có tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nghệ nhân, cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao giáo viên hướng dẫn thực hành sở dạy nghề; đ) Có tốt nghiệp đại học sư phạm có tốt nghiệp đại học có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên giảng dạy trung cấp; e) Có tốt nghiệp đại học trở lên có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; có thạc sĩ trở lên nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có tiến sĩ nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề theo thẩm quyền quy định việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn Điều 78 Trường sư phạm Trường sư phạm Nhà nước thành lập để đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán quản lý giáo dục Trường sư phạm ưu tiên việc tuyển dụng nhà giáo, bố trí cán quản lý, đầu tư xây dựng sở vật chất, ký túc xá bảo đảm kinh phí đào tạo Trường sư phạm có trường thực hành sở thực hành Điều 79 Nhà giáo trường cao đẳng, trường đại học Nhà giáo trường cao đẳng, trường đại học tuyển dụng theo phương thức ưu tiên sinh viên tốt nghiệp loại khá, loại giỏi, có phẩm chất tốt người có trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành nhà giáo Trước giao nhiệm vụ giảng dạy, giảng viên cao đẳng, đại học phải bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm MỤC 3: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO Điều 80 Bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ Nhà nước có sách bồi dưỡng nhà giáo chun mơn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuẩn hóa nhà giáo Nhà giáo cử học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hưởng lương phụ cấp theo quy định Chính phủ Điều 81 Tiền lương Nhà giáo hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề phụ cấp khác theo quy định Chính phủ Điều 82 Chính sách nhà giáo, cán quản lý giáo dục cơng tác trường chun biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Nhà giáo, cán quản lý giáo dục công tác trường chuyên, trường khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường dành cho người tàn tật, khuyết tật, trường giáo dưỡng trường chuyên biệt khác hưởng chế độ phụ cấp sách ưu đãi theo quy định Chính phủ Nhà giáo, cán quản lý giáo dục cơng tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Uỷ ban nhân dân cấp tạo điều kiện chỗ ở, hưởng chế độ phụ cấp sách ưu đãi theo quy định Chính phủ Nhà nước có sách ln chuyển nhà giáo, cán quản lý giáo dục cơng tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khuyến khích ưu đãi nhà giáo, cán quản lý giáo dục vùng thuận lợi đến công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để nhà giáo, cán quản lý giáo dục vùng an tâm công tác; tổ chức cho nhà giáo, cán quản lý giáo dục công tác vùng dân tộc thiểu số học tiếng dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng dạy học ... nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức, phân công, phân cấp việc tổ chức thi xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức Các bộ, quan ngang giao quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động viên chức. .. BỔ NHIỆM, THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, THAY ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VIÊN CHỨC Điều 31 Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức thực theo nguyên... nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó; b) Người bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp phải có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬTVIÊN CHỨC 2019, LUẬTVIÊN CHỨC 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn