Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)

51 74 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:46

Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ HẠNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI BỘT GIẤY CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HỊA TRONG Q IV NĂM 2017 Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Khoa học môi trường Khóa học : 2014-2018 Thái Nguyên – Năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ HẠNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI BỘT GIẤY CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HỊA TRONG Q IV NĂM 2017 Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Lớp : K46 - KHMT - N03 Khoa : Khoa học mơi trường Khóa học : 2014-2018 Giáo viên hướng dẫn : Trần Hải Đăng Thái Nguyên – Năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Khoa Học Môi Trường, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, người trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho em, giúp em lựa chọn hướng nghề nghiệp phù hợp với thân Đặc biệt thầy Trần Hải Đăng, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cung cấp tài liệu giúp em tìm hiểu hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn phòng An tồn lao động & Mơi trường, phòng quản lí chất lượng nhà máy giấy An Hòa tỉnh Tuyên Quang tạo điều kiện cho em tìm hiểu, nghiên cứu, giúp em nâng cao hiểu biết kỹ tìm kiếm thơng tin, làm việc nhóm Vì kinh nghiệm thực tế chưa có, dựa vào lý thuyết cộng với thời gian hạn hẹp nên tránh khỏi sai xót Kính mong nhận góp ý, nhận xét từ phía q thầy để kiến thức em ngày hoàn thiện rút kinh nghiệm bổ ích để em áp dụng vào thực tiễn cách hiệu tương lai Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Lưu lượng phát thải nhà máy 16 Bảng 3.1 Phương pháp lấy mẫu phân tích giá trị thơng số theo TCVN [7] 21 Bảng 4.1 Lượng chất thải độc hại trình tẩy trắng [1] 23 Bảng 4.2 Phát thải dioxin furan bùn cặn 25 Bảng 4.3 Thành phần, tính chất nước thải nhà máy sản xuất bột giấy 27 Bảng 4.4 Đánh giá thông số nước thải sau xử lý tháng 10 31 Bảng 4.5 Đánh giá thông số nước thải sau xử lý tháng 11 33 Bảng 4.6 Đánh giá thông số nước thải sau xử lý tháng 12 34 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ vị trí Nhà máy giấy An Hòa 13 Hình 2.2 Sơ đồ nước thải khâu sản xuất 16 Hình 4.1 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 29 Hình 4.2 Biểu đồ biểu diễn thơng số tháng 10 32 Hình 4.3 Biểu đồ biểu diễn thơng số tháng 11 34 Hình 4.4 Biểu đồ biểu diễn thông số tháng 12 35 Hình 4.5 Biểu đồ biểu diễn thông số quý IV 36 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nghĩa cụm từ viết tắt AHP: An Hoa PaPer (Nhà máy giấy An Hòa) Adt Tấn khơ gió BTNMT: Bộ tài ngun Mơi Trường BCT Bộ công thương BTCT: Bê tông cốt thép BYT Bộ y tế CBCNV Cán công nhân viên DO: Dissolved Oxygen (Lượng dưỡng khí oxy hòa tan nước) ECF Elementary Chlorin Free (Bột tẩy trắng theo quy trình tẩy tiên tiến) FTU: Dung dịch chuẩn FO Dầu Mazut ISO International Organization for Standardization (Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn hóa) NCASI Hội đồng Quốc gia Cơng nghiệp Giấy cải thiện khơng khí nước NĐ-CP Nghị định – Chính phủ Nilon Bao bì nhựa Ng.đ: Ngày/đêm NTU: Thiết bị đo nhanh NXB Nhà xuất G7 Group of Seven (Bảy nước kỹ nghệ tiên tiến giới) v TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam PAC: Poly Aluminium Chloride (Hỗ trợ lắng tạo bông) PAM: Polyacrylamide Cationic (Hóa chất trợ lắng) PCDD: Đioxin PCDF: Furan PFS: Poly Ferric Sulphate (Xử lý màu; pH) QCVN: Quy chuẩn Việt Nam SMEWW: Standard Methods for theExamination of Water and Waste Water (Các phương pháp chuẩn kiểm tra nước nước thải) SVI: Sludge Volume Index (Chỉ số thể tích bùn) SXL Sau xử lý vi MỤC LỤC Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các thông số chất lượng nước 2.1.3 Một số văn liên quan đến quản lý tài nguyên nước 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 10 2.2.1 Thực trạng xử lý nước thải ngành công nghiệp giấy giới 10 2.2.2 Thực trạng xử lý nước thải ngành công nghiệp giấy Việt Nam 11 2.3 Nhà máy giấy An Hòa 13 2.3.1 Giới thiệu nhà máy An Hòa 13 2.3.2 Hiện trạng sử dụng nước nhà máy 14 2.3.2 Các nguồn nước thải nhà máy 15 2.3.3 Thực trạng xử lý nước thải nhà máy giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang 18 Chương ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng & phạm vi nghiên cứu 20 vii 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp kế thừa 20 3.4.2 Phương pháp điều tra thu thập thông tin 20 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 20 3.4.4 Phương pháp lấy mẫu & phân tích mẫu nước thải: 21 3.4.5 Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu, tổng hợp so sánh 22 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Đặc điểm công nghệ xử lý nước thải bột giấy nhà máy giấy An Hòa 23 4.1.1 Nguồn gốc đặc tính nước thải bột giấy 23 4.1.2 Quy trình cơng nghệ xử lý nước thải bột giấy 28 4.2 Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy quý IV năm 2017 31 4.3 Biện pháp nâng cao hiệu xử lý nước thải 36 4.3.1 Biện pháp nâng cao công tác quản lý 36 4.3.2 Biện pháp nâng cao khả xử lý nước thải 37 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Kiến nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Công nghiệp giấy ngành cơng nghiệp có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao năm vừa qua Sản phẩm ngành chiếm ưu lớn thị trường tiêu thụ Mặc dù phương tiện thông tin liên lạc phát triển mạnh Internet, máy tính, điện thoại… giấy ln sản phẩm cần thiết thiếu ngành giáo dục, báo chí, in ấn, hội họa… nhu cầu tiêu dùng hàng ngày khác người khan giấy, giấy vệ sinh… Đặc biệt ngày nay, giấy khuyến khích việc sử dụng làm bao bì, giấy gói,… để thay túi nilon số quốc gia giới Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất bột giấy giấy ngành cơng nghiệp có mức độ ô nhiễm trầm trọng dễ gây tác động đến người môi trường xung quanh độc tính nước thải Độc tính dòng nước thải từ nhà máy sản xuất bột giấy giấy diện hỗn hợp phức tạp dịch chiết thân nhựa cây, axit béo, lignin số sản phẩm phân hủy lignin bị clo hóa có độc tính sinh thái cao, có nguy gây ung thư khó phân hủy mơi trường Nồng độ số chất từ dịch chiết có khả gây ức chế cá Khi xả trực tiếp nguồn nước thải qua kênh rạch hình thành mảng giấy lên mặt nước, làm cho nước có độ màu cao hàm lượng DO nước không Điều ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống sinh vật nước, đến đời sống thủy sinh mà gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khu vực Ngoài ra, nước thải ngành công nghiệp sản xuất bột giấy giấy thường có pH trung bình khoảng – 11, có số BOD, COD cao (có thể lên đến 700 mg/l 28 4.1.2 Quy trình công nghệ xử lý nước thải bột giấy Nước thải sản xuất bột giấy Bể thu gom Bể điều hòa Bể lắng Tháp làm mát Bể chứa chung Tháp mát Bể lựa chọn Bể vi sinh hiếu khí Bể lắng Bể chứa Hệ thống ép Bể lắng Nhà chứa bùn Bể trung gian Lò đốt Hồ sinh học Sơng Lơ 29 Hình 4.1 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải * Thuyết minh quy trình xử lý nước thải: Nước thải thu gom từ nơi nhà máy từ khu vực phát sinh khối sản xuất, trình thu gom dòng thải trộn lẫn vào Dòng thải chủ yếu bên bột từ khu vực: Nấu- tẩy; Xeo bột tấm; Nguyên liệu; Hóa chất; Chưng bốc; Thu hồi kiềm; Xút hóa; Khử khống Dòng thải chủ yếu bên giấy từ xeo giấy Tại khu vực xử lý nước thải, phần lớn chất rắn thô nặng chuyển khỏi hệ thống nước thải hệ thiết bị tiền xử lý bao gồm song chắn rác sàng học Vật lại thu gom loại bỏ đốt lò động lực nhà máy - Nước thải Bột Quá trình tiền xử lý đưa đến bể điều hòa Axit hay NaOH thêm vào nước thải với mục đích trung hồ pH Dòng nước thải bể điều hòa điều hòa chất lượng lưu lượng trước vào bể lắng sơ cấp Tại bể lắng sơ cấp, trình lắng trọng lực tạo ra, suốt trình tùy điều kiện vận hành chất lượng nước thải bổ xung hóa chất PAC, PAM cho phù hợp trước sang công đoạn Bùn lắng đáy gạt vào tâm bể bùn bơm vào bể chứa, phần nước chảy tràn qua máng chia nước dẫn tới giếng trung gian Tiếp theo nước giếng thu bơm lên tháp làm mát cấp qua giải nhiệt xuống ≈ 42⁰C, tiếp sau dòng thải chảy tràn xuống tháp làm mát cấp giảm nhiệt xuống
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá diễn biến chất lượng nước thải bột giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang trong quý IV năm 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan