Giáo án Tin học Tuần 8 Lớp 5

5 49 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:13

Tuần: Ngày soạn: Tiết: 15 Ngày dạy: BÀI 3: CHỌN KIỂU TRÌNH BÀY CĨ SẴN CHO ĐOẠN VĂN BẢN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản; - Biết cách trình bày văn theo nhiều kiểu khác Kỹ năng:Các thao tác trình bày văn theo kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn Thái độ:Có thái độ hứng thú học soạn thảo, trình bày văn theo kiểu có sẵn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Ổn định lớp HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Báo sỉ số lớp, hát Kiểm tra cũ: HS1: Cho đoạn văn sẵn, yêu cầu học sinh giãn dòng 2.0 Khoảng cách hai đoạn văn 10pt - HS thực hành, lớp quan sát nhận xét  GV nhận xét Bài mới: * Giới thiệu mới: - “Bài Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản” - Nhắc lại tựa A Hoạt động bản: A Em mở đoạn văn có sẵn - Y/c HS mở đoạn văn thực hành lưu trước “Thiên nhiên kì thú – hang Sơn Đòong” - Đọc, xác định y/c - Học sinh mở lại văn bả - GV kiểm tra tất máy chuẩn bị thực hành A.2 Quan sát kiểu trình bày văn có sẵn nhóm Styles thẻ Home hình thực thao tác sau: A.2 a -Y/c HS đọc kênh chữ SGK - GV hướng dẫn HS thực hành - Y/c HS thực hành với đoạn văn cho sẵn - Quan sát lớp thực hành - Đọc, xác định y/c - Làm việc theo y/c - Quan sát - Thực hành - Nhận xét  Nhận xét A.2.b - Y/c HS đọc kênh chữ SGK - Đọc - Y/c HS thực hành với đoạn văn sẵn - Thực hành - Quan sát lớp - Thực hành trước lớp - Chọn vài máy thực hành trước lớp (chọn vài kiểu trình bày khác nhau) - Nhận xét  GV nhận xét đánh giá chung lớp B Hoạt động thực hành B.1.a Chọn kiểu trình bày khác cho đoạn văn - Y/c HS đọc yêu cầu tập - Y/c Hs mở lại thực hành“Thiên nhiên kì thú – hang Sơn Đòong” - Y/c HS làm việc cá nhân chọn kiểu trình bày cho văn - Đọc, xác định y/c - Mở lại văn - Thực hành cá nhân - GV quan sát lớp - Gọi vài bạn thực hành trước lớp - Thực hành trước lớp  GV nhận xét đánh giá chung - Nhận xét B.1.b) Tìm hiểu kiểu trình bày văn có sẵn khác theo hướng dẫn: - Y/C hs đọc yêu cầu tập - Đọc yêu cầu tập - GV hướng dẫn HS xem tất kiểu trình bày - Theo dõi quan sát - Y/c HS thực hành với đoạn văn - Thực hành - Theo dõi lớp - Chọn vài HS thực hành trước lớp - Nhận xét  GV nhận xét Củng cố: - Mở đoạn văn y/c học sinh thao tác sau : a) chọn ba kiểu trình bày khác cho đoạn văn - Thực hành - Nhận xét Đánh giá => Tuyên dương - Nhận xét tiết học - Nhận xét Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chuẩn bị học - Lắng nghe Tuần: Ngày soạn: Tiết: 16 Ngày dạy: BÀI 3.CHỌN KIỂU TRÌNH BÀY CĨ SẴN CHO ĐOẠN VĂN BẢN (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản; - Biết cách trình bày văn theo nhiều kiểu khác Kỹ năng:Các thao tác trình bày văn theo kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn Thái độ:Có thái độ hứng thú học soạn thảo, trình bày văn theo kiểu có sẵn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Ổn định lớp HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Báo sỉ số lớp, hát Kiểm tra cũ: HS1: cho đoạn văn sẵn gồm đoạn yêu cầu HS chọn kiểu trình bày khác - HS thực hành, lớp quan sát nhận xét  GV nhận xét Bài mới: - Nhắc lại tựa * Giới thiệu mới: - “Bài Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn (tt)” A Hoạt động thực hành: B Trao đổi với bạn cách điều chỉnh để nhiều đoạn văn có kiểu trình bày: - Y/c HS đọc yêu cầu tập - Mở lại văn thực hành trước “ Thiên nhiên kì thú – hang Sơn Đòong” - Đọc, xác định y/c - Học sinh mở lại văn - Đọc - Y/c HS đọc kênh chữ hướng dẫn - Thực hành nhóm đơi - Y/C HS hoạt động nhóm đơi - Trình bày trước lớp - Gọi nhóm trình bày kết - Nhận xét  GV nhận xét B.3 Soạn thảo văn gồm đoạn, sau luyện tập thao tác: - Y/c HS yêu cầu tập - Xác định yêu cầu - Y/c HS soạn thảo văn ngắn ( GV chuẩn bị) - GV quan sát lớp - Thực yêu cầu B.3.a Dịch chuyển đoạn thứ sang phải đoạn; đổi kiểu trình bày đoạn thứ theo kiểu Heading - Y/c HS đọc yêu cầu a - Đọc, xác định y/c - Làm việc theo y/c - Thực hành - Nhận xét - Đọc yêu cầu - Thực hành - Thực hành trước lớp - Nhận xét - GV yêu cầu HS dịch chuyển sang phải cm - Y/c HS thực hành với đoạn văn sẵn - Quan sát lớp - Chọn vài máy thực hành trước lớp (chọn vài kiểu trình bày khác nhau) - Đọc, xác định y/c - Mở lại văn  GV nhận xét đánh giá chung lớp B.3.b Chọn mức giãn dòng đoạn thứ hai thứ ba 1.0; đổi kiểu trình bày đoạn thứ hai thứ ba theo - Thực hành cá nhân IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... học soạn thảo, trình bày văn theo kiểu có sẵn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Ổn định lớp. .. hành - Nhận xét Đánh giá => Tuyên dương - Nhận xét tiết học - Nhận xét Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chuẩn bị học - Lắng nghe Tuần: Ngày soạn: Tiết: 16 Ngày dạy: BÀI 3.CHỌN KIỂU TRÌNH... sẵn - Thực hành - Quan sát lớp - Thực hành trước lớp - Chọn vài máy thực hành trước lớp (chọn vài kiểu trình bày khác nhau) - Nhận xét  GV nhận xét đánh giá chung lớp B Hoạt động thực hành B.1.a
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học Tuần 8 Lớp 5, Giáo án Tin học Tuần 8 Lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn